Den norske data­for­e­ning

Den Norske Dataforening logo
UDFORDRINGEN

Skabe mere værdi for medlem­merne. Forbedre samar­bejdet på tværs af IT-faggrupper og eksper­tise natio­nalt. Forstærke missionen for at gøre Norge til en ledende IT-nation. Data­for­e­nin­gens netværk består af medlemmer, ildsjæle og fored­rags­hol­dere. Der er ca. 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og der arran­geres årligt ca. 300 store og små arran­ge­menter landet over.

Vort bidrag til at gøre Norge til en ledende IT-nation kræver samarbejde på mange planer

Christian Torp, generalsekretær i Den Norske Dataforening
“Sammen med JOIN21 kort­lægger vi eksper­tisen som findes i og omkring Data­for­e­nin­gens netværk og hvordan den enkelte kan få mere ud af den eksper­tise som findes blandt medlem­merne. Vi lavede en pilot og testede med 1500 tilfæl­digt udvalgte medlemmer. For at forstå hvordan vi bedst kan udføre vores koor­di­ne­rings­op­gave. Samar­bejds­re­la­tio­nerne blev kort­lagt og viste et stort uudnyttet poten­tiale. Disse input er af stor betyd­ning for hvordan vi ændrer os for at skabe værdi for vore medlemmer.»”

Chri­stian Torp, gene­ral­se­kretær i Den Norske Data­for­e­ning

VÆRDISKABNING

Data­for­e­ningen ønsker at være det videns­center som virk­som­heder og poli­ti­kere konsul­terer for at forstå betyd­ningen af digi­ta­li­se­ringen. Vi har arbejdet med at kort­lægge hvordan viden og eksper­tise udnyttes i dag. Der er behov for hurti­gere og bedre deling af «best-practice». Med udgangs­punkt i en ny vision og stra­tegi er det vigtigt, at forstærke Data­for­e­nin­gens posi­tion gennem tvær­fag­ligt samar­bejde. Der er øget enga­ge­ment blandt medlem­merne og derfor er det vigtigt at faci­li­tere dyna­mi­kken mellem medlemmer, erhvervsliv og andre lignende fore­ninger samt det poli­tiske miljø. Det JOIN21 kalder værdi­net­værk. Det skal også være enklere at være medlem i Data­for­e­ningen.
Forstå værdien af tvær­fag­lighed og digi­tale måder at arbejde på.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN / OPPDAGELSER
 • Netværks­a­na­lysen viste isole­rede eksperter.
 • Ekspert­net­vær­kene var aktive men der var lille grad af samar­bejde mellem dem.
 • Vigtig at koble Data­for­e­nin­gens nye vision til nye måder at arbejde på.
 • Ønske om at arbejde på tværs af afde­linger og grænser.
 • Måle hvordan folk kobler sig på netværket for lære om auto­ma­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring.
RESULTATER
 • Fik kvali­tets­sikret medlem­s­li­ster.
 • Et fakta­ba­seret grundlag for bedre at kunne faci­li­tere ekspert­grupper.
 • Vigtig indsigt og gode løsninger i de enkelte netværk.
 • Etab­lere en arena for at ekspo­nere det gode arbejde.

Den norske data­for­e­ning

Den Norske Dataforening logo
UDFORDRINGEN

Skabe mere værdi for medlem­merne. Forbedre samar­bejdet på tværs af IT-faggrupper og eksper­tise natio­nalt. Forstærke missionen for at gøre Norge til en ledende IT-nation. Data­for­e­nin­gens netværk består af medlemmer, ildsjæle og fored­rags­hol­dere. Der er ca. 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og der arran­geres årligt ca. 300 store og små arran­ge­menter landet over.

Vort bidrag til at gøre Norge til en ledende IT-nation kræver samarbejde på mange planer

Christian Torp, generalsekretær i Den Norske Dataforening
“Sammen med JOIN21 kort­lægger vi eksper­tisen som findes i og omkring Data­for­e­nin­gens netværk og hvordan den enkelte kan få mere ud af den eksper­tise som findes blandt medlem­merne. Vi lavede en pilot og testede med 1500 tilfæl­digt udvalgte medlemmer. For at forstå hvordan vi bedst kan udføre vores koor­di­ne­rings­op­gave. Samar­bejds­re­la­tio­nerne blev kort­lagt og viste et stort uudnyttet poten­tiale. Disse input er af stor betyd­ning for hvordan vi ændrer os for at skabe værdi for vore medlemmer.»”

Chri­stian Torp, gene­ral­se­kretær i Den Norske Data­for­e­ning

VÆRDISKABNING

Data­for­e­ningen ønsker at være det videns­center som virk­som­heder og poli­ti­kere konsul­terer for at forstå betyd­ningen af digi­ta­li­se­ringen. Vi har arbejdet med at kort­lægge hvordan viden og eksper­tise udnyttes i dag. Der er behov for hurti­gere og bedre deling af «best-practice». Med udgangs­punkt i en ny vision og stra­tegi er det vigtigt, at forstærke Data­for­e­nin­gens posi­tion gennem tvær­fag­ligt samar­bejde. Der er øget enga­ge­ment blandt medlem­merne og derfor er det vigtigt at faci­li­tere dyna­mi­kken mellem medlemmer, erhvervsliv og andre lignende fore­ninger samt det poli­tiske miljø. Det JOIN21 kalder værdi­net­værk. Det skal også være enklere at være medlem i Data­for­e­ningen.
Forstå værdien af tvær­fag­lighed og digi­tale måder at arbejde på.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN / OPPDAGELSER
 • Netværks­a­na­lysen viste isole­rede eksperter.
 • Ekspert­net­vær­kene var aktive men der var lille grad af samar­bejde mellem dem.
 • Vigtig at koble Data­for­e­nin­gens nye vision til nye måder at arbejde på.
 • Ønske om at arbejde på tværs af afde­linger og grænser.
 • Måle hvordan folk kobler sig på netværket for lære om auto­ma­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring.
RESULTATER
 • Fik kvali­tets­sikret medlem­s­li­ster.
 • Et fakta­ba­seret grundlag for bedre at kunne faci­li­tere ekspert­grupper.
 • Vigtig indsigt og gode løsninger i de enkelte netværk.
 • Etab­lere en arena for at ekspo­nere det gode arbejde.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E‑mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E‑mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039