Den norske dataforening2018-11-07T15:15:52+00:00

Den norske data­for­e­ning

Den Norske Dataforening logo
UDFORDRINGEN

Skabe mere værdi for medlem­merne. Forbedre samar­bejdet på tværs af IT-faggrupper og eksper­tise natio­nalt. Forstærke missionen for at gøre Norge til en ledende IT-nation. Data­for­e­nin­gens netværk består af medlemmer, ildsjæle og fored­rags­hol­dere. Der er ca. 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og der arran­geres årligt ca. 300 store og små arran­ge­menter landet over.

Vort bidrag til at gøre Norge til en ledende IT-nation kræver samarbejde på mange planer

Christian Torp, generalsekretær i Den Norske Dataforening
“Sammen med JOIN21 kort­lægger vi eksper­tisen som findes i og omkring Data­for­e­nin­gens netværk og hvordan den enkelte kan få mere ud af den eksper­tise som findes blandt medlem­merne. Vi lavede en pilot og testede med 1500 tilfæl­digt udvalgte medlemmer. For at forstå hvordan vi bedst kan udføre vores koor­di­ne­rings­op­gave. Samar­bejds­re­la­tio­nerne blev kort­lagt og viste et stort uudnyttet poten­tiale. Disse input er af stor betyd­ning for hvordan vi ændrer os for at skabe værdi for vore medlemmer.»”

Chri­stian Torp, gene­ral­se­kretær i Den Norske Data­for­e­ning

VÆRDISKABNING

Data­for­e­ningen ønsker at være det videns­center som virk­som­heder og poli­ti­kere konsul­terer for at forstå betyd­ningen af digi­ta­li­se­ringen. Vi har arbejdet med at kort­lægge hvordan viden og eksper­tise udnyttes i dag. Der er behov for hurti­gere og bedre deling af «best-practice». Med udgangs­punkt i en ny vision og stra­tegi er det vigtigt, at forstærke Data­for­e­nin­gens posi­tion gennem tvær­fag­ligt samar­bejde. Der er øget enga­ge­ment blandt medlem­merne og derfor er det vigtigt at faci­li­tere dyna­mi­kken mellem medlemmer, erhvervsliv og andre lignende fore­ninger samt det poli­tiske miljø. Det JOIN21 kalder værdi­net­værk. Det skal også være enklere at være medlem i Data­for­e­ningen.
Forstå værdien af tvær­fag­lighed og digi­tale måder at arbejde på.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN / OPPDAGELSER
 • Netværks­a­na­lysen viste isole­rede eksperter.
 • Ekspert­net­vær­kene var aktive men der var lille grad af samar­bejde mellem dem.
 • Vigtig at koble Data­for­e­nin­gens nye vision til nye måder at arbejde på.
 • Ønske om at arbejde på tværs af afde­linger og grænser.
 • Måle hvordan folk kobler sig på netværket for lære om auto­ma­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring.
RESULTATER
 • Fik kvali­tets­sikret medlem­s­li­ster.
 • Et fakta­ba­seret grundlag for bedre at kunne faci­li­tere ekspert­grupper.
 • Vigtig indsigt og gode løsninger i de enkelte netværk.
 • Etab­lere en arena for at ekspo­nere det gode arbejde.

Den norske data­for­e­ning

Den Norske Dataforening logo
UDFORDRINGEN

Skabe mere værdi for medlem­merne. Forbedre samar­bejdet på tværs af IT-faggrupper og eksper­tise natio­nalt. Forstærke missionen for at gøre Norge til en ledende IT-nation. Data­for­e­nin­gens netværk består af medlemmer, ildsjæle og fored­rags­hol­dere. Der er ca. 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og der arran­geres årligt ca. 300 store og små arran­ge­menter landet over.

Vort bidrag til at gøre Norge til en ledende IT-nation kræver samarbejde på mange planer

Christian Torp, generalsekretær i Den Norske Dataforening
“Sammen med JOIN21 kort­lægger vi eksper­tisen som findes i og omkring Data­for­e­nin­gens netværk og hvordan den enkelte kan få mere ud af den eksper­tise som findes blandt medlem­merne. Vi lavede en pilot og testede med 1500 tilfæl­digt udvalgte medlemmer. For at forstå hvordan vi bedst kan udføre vores koor­di­ne­rings­op­gave. Samar­bejds­re­la­tio­nerne blev kort­lagt og viste et stort uudnyttet poten­tiale. Disse input er af stor betyd­ning for hvordan vi ændrer os for at skabe værdi for vore medlemmer.»”

Chri­stian Torp, gene­ral­se­kretær i Den Norske Data­for­e­ning

VÆRDISKABNING

Data­for­e­ningen ønsker at være det videns­center som virk­som­heder og poli­ti­kere konsul­terer for at forstå betyd­ningen af digi­ta­li­se­ringen. Vi har arbejdet med at kort­lægge hvordan viden og eksper­tise udnyttes i dag. Der er behov for hurti­gere og bedre deling af «best-practice». Med udgangs­punkt i en ny vision og stra­tegi er det vigtigt, at forstærke Data­for­e­nin­gens posi­tion gennem tvær­fag­ligt samar­bejde. Der er øget enga­ge­ment blandt medlem­merne og derfor er det vigtigt at faci­li­tere dyna­mi­kken mellem medlemmer, erhvervsliv og andre lignende fore­ninger samt det poli­tiske miljø. Det JOIN21 kalder værdi­net­værk. Det skal også være enklere at være medlem i Data­for­e­ningen.
Forstå værdien af tvær­fag­lighed og digi­tale måder at arbejde på.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN / OPPDAGELSER
 • Netværks­a­na­lysen viste isole­rede eksperter.
 • Ekspert­net­vær­kene var aktive men der var lille grad af samar­bejde mellem dem.
 • Vigtig at koble Data­for­e­nin­gens nye vision til nye måder at arbejde på.
 • Ønske om at arbejde på tværs af afde­linger og grænser.
 • Måle hvordan folk kobler sig på netværket for lære om auto­ma­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring.
RESULTATER
 • Fik kvali­tets­sikret medlem­s­li­ster.
 • Et fakta­ba­seret grundlag for bedre at kunne faci­li­tere ekspert­grupper.
 • Vigtig indsigt og gode løsninger i de enkelte netværk.
 • Etab­lere en arena for at ekspo­nere det gode arbejde.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close