Expl­orer HQ

Explorer HQ logo
UDFORDRING

Udfor­dringen består i hvordan netværket kan udvikles, hvordan videns­de­lingen kan forstærkes og hvordan innova­tions­kraften kan øges for hvert af medlem­s­virk­som­he­derne så de deri­gennem kan levere bedre services til deres respek­tive kunder. Det betyder, at virk­som­he­derne må være både nysger­rige og åbne samt spille hinanden gode.

Det er vigtigt, at få virksomheder til at samarbejde hvis vi skal vinde

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ
“Expl­orer HQ har som ambi­tion at blive et værdi­ska­bende netværk af smarte virk­som­heder i deres vækst­fase. Det er et netværk af tekno­lo­gi­eks­perter og virk­som­heder som deler kontor mv. rundt omkring i Europa. Netværket består af flere hund­rede talent­fulde menne­sker som deler værdier og viden og samar­bejder innova­tivt om hvordan de hver især bedst kan løse deres kunders behov.”

Grund­lægger af Syncano og Expl­orer HQ, Nikolai Fasting

PROCES

Der blev afdækket nogle centrale netværks­dri­vere som er vigtige for at opret­holde det innova­tive miljø. Samar­bejdet er afhæn­gigt af 8–10 personer, og et antal stra­te­giske initi­a­tiver blev søsat for at skabe flere og stær­kere rela­tioner mellem loka­tio­nerne, selska­berne og perso­nerne. Det blev også tyde­ligt, at det er behov for en løsning som gør det nemt at loka­li­sere rele­vant eksper­tise. Denne type tjene­ster er nu under udvik­ling.

Explorer HQ prosess

Billedet viser samar­bejdet mellem tre loka­tioner og når vi rote­rede netværks­bil­ledet så vi, at det faktisk lignede en ‘unicorn’ som jo er et godt billede for os som ønsker at skabe nye mulig­heder.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Netværks­a­na­lysen viste stor moti­va­tion og forank­ring af de fælles værdier i Expl­orer HQ.
 • Konti­nu­er­ligt behov for tæt kommu­ni­ka­tion og prak­tisk samar­bejde på tværs.
 • Øge antal videns­mæg­lere i netværket.
 • Etab­lere et par ekspert­fag­grupper og lave et godt onbo­ar­ding-program for nye virk­som­heder og enkelt­per­soner.
 • Etab­lere fælles projekter med tvær­faglig kompe­tence og geogra­fisk spredt repræ­sen­ta­tion.
 • Måle på udvik­ling af samar­bejde, netvær­kets tæthed og inter­ak­tioner.
RESULTATER
 • Iværksat fælles projekter.
 • Opda­te­ring af brand, intern kommu­ni­ka­tion og markeds­fø­ring.
 • Øget graden af «værdi» som flyder over lande­grænser.
 • Mere åben kultur.

Expl­orer HQ

Explorer HQ logo
UDFORDRING

Udfor­dringen består i hvordan netværket kan udvikles, hvordan videns­de­lingen kan forstærkes og hvordan innova­tions­kraften kan øges for hvert af medlem­s­virk­som­he­derne så de deri­gennem kan levere bedre services til deres respek­tive kunder. Det betyder, at virk­som­he­derne må være både nysger­rige og åbne samt spille hinanden gode.

Det er vigtigt, at få virksomheder til at samarbejde hvis vi skal vinde

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ
“Expl­orer HQ har som ambi­tion at blive et værdi­ska­bende netværk af smarte virk­som­heder i deres vækst­fase. Det er et netværk af tekno­lo­gi­eks­perter og virk­som­heder som deler kontor mv. rundt omkring i Europa. Netværket består af flere hund­rede talent­fulde menne­sker som deler værdier og viden og samar­bejder innova­tivt om hvordan de hver især bedst kan løse deres kunders behov.”

Grund­lægger af Syncano og Expl­orer HQ, Nikolai Fasting

PROCES

Der blev afdækket nogle centrale netværks­dri­vere som er vigtige for at opret­holde det innova­tive miljø. Samar­bejdet er afhæn­gigt af 8–10 personer, og et antal stra­te­giske initi­a­tiver blev søsat for at skabe flere og stær­kere rela­tioner mellem loka­tio­nerne, selska­berne og perso­nerne. Det blev også tyde­ligt, at det er behov for en løsning som gør det nemt at loka­li­sere rele­vant eksper­tise. Denne type tjene­ster er nu under udvik­ling.

Explorer HQ prosess

Billedet viser samar­bejdet mellem tre loka­tioner og når vi rote­rede netværks­bil­ledet så vi, at det faktisk lignede en ‘unicorn’ som jo er et godt billede for os som ønsker at skabe nye mulig­heder.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Netværks­a­na­lysen viste stor moti­va­tion og forank­ring af de fælles værdier i Expl­orer HQ.
 • Konti­nu­er­ligt behov for tæt kommu­ni­ka­tion og prak­tisk samar­bejde på tværs.
 • Øge antal videns­mæg­lere i netværket.
 • Etab­lere et par ekspert­fag­grupper og lave et godt onbo­ar­ding-program for nye virk­som­heder og enkelt­per­soner.
 • Etab­lere fælles projekter med tvær­faglig kompe­tence og geogra­fisk spredt repræ­sen­ta­tion.
 • Måle på udvik­ling af samar­bejde, netvær­kets tæthed og inter­ak­tioner.
RESULTATER
 • Iværksat fælles projekter.
 • Opda­te­ring af brand, intern kommu­ni­ka­tion og markeds­fø­ring.
 • Øget graden af «værdi» som flyder over lande­grænser.
 • Mere åben kultur.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039