Explorer HQ2018-11-07T15:14:28+00:00

Expl­orer HQ

Explorer HQ logo
UDFORDRING

Udfor­dringen består i hvordan netværket kan udvikles, hvordan videns­de­lingen kan forstærkes og hvordan innova­tions­kraften kan øges for hvert af medlem­s­virk­som­he­derne så de deri­gennem kan levere bedre services til deres respek­tive kunder. Det betyder, at virk­som­he­derne må være både nysger­rige og åbne samt spille hinanden gode.

Det er vigtigt, at få virksomheder til at samarbejde hvis vi skal vinde

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ
“Expl­orer HQ har som ambi­tion at blive et værdi­ska­bende netværk af smarte virk­som­heder i deres vækst­fase. Det er et netværk af tekno­lo­gi­eks­perter og virk­som­heder som deler kontor mv. rundt omkring i Europa. Netværket består af flere hund­rede talent­fulde menne­sker som deler værdier og viden og samar­bejder innova­tivt om hvordan de hver især bedst kan løse deres kunders behov.”

Grund­lægger af Syncano og Expl­orer HQ, Nikolai Fasting

PROCES

Der blev afdækket nogle centrale netværks­dri­vere som er vigtige for at opret­holde det innova­tive miljø. Samar­bejdet er afhæn­gigt af 8–10 personer, og et antal stra­te­giske initi­a­tiver blev søsat for at skabe flere og stær­kere rela­tioner mellem loka­tio­nerne, selska­berne og perso­nerne. Det blev også tyde­ligt, at det er behov for en løsning som gør det nemt at loka­li­sere rele­vant eksper­tise. Denne type tjene­ster er nu under udvik­ling.

Explorer HQ prosess

Billedet viser samar­bejdet mellem tre loka­tioner og når vi rote­rede netværks­bil­ledet så vi, at det faktisk lignede en ‘unicorn’ som jo er et godt billede for os som ønsker at skabe nye mulig­heder.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Netværks­a­na­lysen viste stor moti­va­tion og forank­ring af de fælles værdier i Expl­orer HQ.
 • Konti­nu­er­ligt behov for tæt kommu­ni­ka­tion og prak­tisk samar­bejde på tværs.
 • Øge antal videns­mæg­lere i netværket.
 • Etab­lere et par ekspert­fag­grupper og lave et godt onbo­ar­ding-program for nye virk­som­heder og enkelt­per­soner.
 • Etab­lere fælles projekter med tvær­faglig kompe­tence og geogra­fisk spredt repræ­sen­ta­tion.
 • Måle på udvik­ling af samar­bejde, netvær­kets tæthed og inter­ak­tioner.
RESULTATER
 • Iværksat fælles projekter.
 • Opda­te­ring af brand, intern kommu­ni­ka­tion og markeds­fø­ring.
 • Øget graden af «værdi» som flyder over lande­grænser.
 • Mere åben kultur.

Expl­orer HQ

Explorer HQ logo
UDFORDRING

Udfor­dringen består i hvordan netværket kan udvikles, hvordan videns­de­lingen kan forstærkes og hvordan innova­tions­kraften kan øges for hvert af medlem­s­virk­som­he­derne så de deri­gennem kan levere bedre services til deres respek­tive kunder. Det betyder, at virk­som­he­derne må være både nysger­rige og åbne samt spille hinanden gode.

Det er vigtigt, at få virksomheder til at samarbejde hvis vi skal vinde

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ
“Expl­orer HQ har som ambi­tion at blive et værdi­ska­bende netværk af smarte virk­som­heder i deres vækst­fase. Det er et netværk af tekno­lo­gi­eks­perter og virk­som­heder som deler kontor mv. rundt omkring i Europa. Netværket består af flere hund­rede talent­fulde menne­sker som deler værdier og viden og samar­bejder innova­tivt om hvordan de hver især bedst kan løse deres kunders behov.”

Grund­lægger af Syncano og Expl­orer HQ, Nikolai Fasting

PROCES

Der blev afdækket nogle centrale netværks­dri­vere som er vigtige for at opret­holde det innova­tive miljø. Samar­bejdet er afhæn­gigt af 8–10 personer, og et antal stra­te­giske initi­a­tiver blev søsat for at skabe flere og stær­kere rela­tioner mellem loka­tio­nerne, selska­berne og perso­nerne. Det blev også tyde­ligt, at det er behov for en løsning som gør det nemt at loka­li­sere rele­vant eksper­tise. Denne type tjene­ster er nu under udvik­ling.

Explorer HQ prosess

Billedet viser samar­bejdet mellem tre loka­tioner og når vi rote­rede netværks­bil­ledet så vi, at det faktisk lignede en ‘unicorn’ som jo er et godt billede for os som ønsker at skabe nye mulig­heder.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Netværks­a­na­lysen viste stor moti­va­tion og forank­ring af de fælles værdier i Expl­orer HQ.
 • Konti­nu­er­ligt behov for tæt kommu­ni­ka­tion og prak­tisk samar­bejde på tværs.
 • Øge antal videns­mæg­lere i netværket.
 • Etab­lere et par ekspert­fag­grupper og lave et godt onbo­ar­ding-program for nye virk­som­heder og enkelt­per­soner.
 • Etab­lere fælles projekter med tvær­faglig kompe­tence og geogra­fisk spredt repræ­sen­ta­tion.
 • Måle på udvik­ling af samar­bejde, netvær­kets tæthed og inter­ak­tioner.
RESULTATER
 • Iværksat fælles projekter.
 • Opda­te­ring af brand, intern kommu­ni­ka­tion og markeds­fø­ring.
 • Øget graden af «værdi» som flyder over lande­grænser.
 • Mere åben kultur.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close