Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Historien som førte til et næste generations teknologiselskab

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Historien som førte til et næste generations teknologiselskab

Vi er tre venner som har arbejdet med at hjælpe et globalt tele­sel­skab (Telenor) fra at være et holdings­el­skab til at blive en global virk­somhed. Rejsen begyndte efter, at en af os havde fuld­ført sin doktor­grad i USA og blev invi­teret til at hjælpe virk­som­heden med at forvalte dens viden bedre og konver­tere denne til værdi for virk­som­heden selv og omgi­vel­serne. Dette begyndte i 2006 da koncer­n­chefen havde bestemt sig for at søsætte en ny vision og præsen­tere nye værdier. Han invi­te­rede 200 af virk­som­he­dens tople­dere til en workshop i Lille­hammer. Vi blev invi­teret til at faci­li­tere semi­naret og stil­lede inden mødet de 200 ledere fra 14 nationer et par spørgsmål om rela­tioner: hvem de går til 1) for vigtig infor­ma­tion, 2) for eksper­tråd, 3) før de tager en vigtig beslut­ning og 4) for oplad­ning og for at disku­tere ideer. Infor­ma­tionen blev proces­seret baseret på netværk­s­o­ri­en­te­rede algo­ritmer. PhD arbejdet foku­se­rede på hvordan viden og eksper­tise bliver til værdi for komplekse, globale selskaber og deres omgi­velser.

I slut­ningen af arran­ge­mentet præsen­te­redes resul­ta­terne af analysen, og fra scenen kunne konklu­sionen præsen­teres: “folkens, vi er et holdings­el­skab, ikke en global virk­somhed.” Indsig­terne doku­men­te­rede, at Malaysia snakket med Malaysia, Sverige med Sverige, Serbien med Serbien, koncern-afde­lin­gerne med koncern-afde­lin­gerne osv. Det var ikke ret megen viden som bevæ­gede sig mellem de forskel­lige busi­ness units globalt.

«En PhD med fokus på hvordan viden konver­teres til værdi. Kort version: Det handler om at sætte viden i bevæ­gelse»

Figur 1 – En opsum­me­ring af virk­som­hed­ser­fa­ringer og et PhD arbejde, som viser at vi ikke samar­bejder særlig godt og at ny tekno­logi som oftest ikke giver de ønskede effekter. Vi knuger vores egen viden til os og aner ikke hvem i orga­ni­sa­tionen som sidder på rele­vant eksper­tise og en mulig løsning på vigtige problemer

WoW – en god måde at skabe værdi på

Visions- og værdiwor­ks­hoppen i Lille­hammer blev et vigtigt vende­punkt i Telenor’s historie, og skabte funda­mentet for en helt ny måde at tænke og arbejde på. Alle forret­nings­en­heder havde sine egne intranet, e‑mailservere osv. Dette var før cloudtje­ne­ster var opfundet, så vi byggede to data­centre, et i Norge og et i Malaysia og tog derefter ud i verden for at over­be­vise alle forret­nings­en­he­derne om at de burde flytte deres tjene­ster til disse to data­centre. Nogle år senere indså vi, at vi faktisk havde bygget en privat cloud­løs­ning før det faktisk blev opfundet. Netværk­sind­sigt blev anvendt som et nulpunkt og det globale setup gjorde det muligt at udvikle et analy­se­værktøj “black box” (i dag hedder det analy­tics og AI). Værk­tøjet opfan­gede måden hvorpå viden bevæ­gede sig over lande­græn­serne og mellem afde­linger. I vores måned­lige møder med koncern­le­delsen kunne vi doku­men­tere hvordan enheder, ekspert­net­værk og projekter var i stand til at kapi­ta­li­sere på kompe­tencer uafhæn­gigt af place­ring. Vi kunne også se, at antal ideer, innova­tion, effek­ti­vitet, omsæt­ning og aktie­kursen steg når virk­som­heden begyndte at udnytte eksper­tisen på tværs af lande­græn­serne på en syste­ma­tisk måde. Virk­som­heden er helt afhængig af at anvende ny tekno­logi og har fortsat fokus på at hjælpe medar­bej­dere med at adop­tere ny tekno­logi. Orga­ni­sa­tionen er blevet hurti­gere og hurti­gere til at få gevinst af nye tekno­lo­gi­in­ve­ste­ringer.

Way of Work programmet hand­lede om at konver­tere vision, værdier og stra­tegi til nye smar­tere måder at arbejde globalt som orga­ni­sa­tion og på tværs af lande­grænser og afde­linger.

God kommunikation er helt afgørende

Kommu­ni­ka­tion er vigtigt og efter­hånden som vi vide­re­ud­vik­lede WoW konceptet og adop­tions­pro­grammet opda­gede vi en forbin­delse til den norrøne myto­logi og specielt Yggdra­sill (verden­stræet) og skrev en historie ud af det som enga­ge­rede medar­bej­derne globalt. Træet forener guderne, folket, lederne og de døde, hvilket reflek­terer op- og nedture i universet. Rødderne kobler de forskel­lige verdener og de tre norner: Urd (historie), Veranda (nutid) og Skuld (fremtid) tagae vare på vores rødder som skaber liv og viden og det siges, at når de arbejder med rødderne og to rødder tilfæl­digvis rør hinanden – det er når to menne­sker mødes. Det er måske den vigtigste opgaven for at skabe en god fremtid. Ørnen Hugin (tanken) og Munin (hukom­melsen) flyver hver morgen ud i verden og ser hvad der sker og ved dagens slut­ning infor­merer de Odin – noget som gør ham til en klog leder…

Yggdrasil – Kunnskapens tre

Figur 2 – De tre norner tager vare på verden­stræets rødder og det er når to rødder tilfæl­digvis rører hinanden, at menne­sker mødes.

Fra viden til værdi

En af os fort­satte med at hjælpe virk­som­heden med at adop­tere ny tekno­logi og på grund af det kraf­tige fokus på adop­tion og på at hjælpe folk med ny tekno­logi kan denne globale virk­somhed nu hurti­gere og hurti­gere imple­men­tere ny tekno­logi. De to andre så WoW rejsen som en mulighed for at starte en ny virk­somhed og det blev først til Unified Commu­ni­ca­tions som senere blev til et endnu større projekt som igen blev til Telenor Cloud Services. Hensigten var at sælge cloudtje­ne­ster som er rele­vante for B2B-markedet, men ikke udeluk­kende foku­sere på kommu­ni­ka­tions­løs­ninger. Dette var en stor omstil­ling for et globalt tele­sel­skab og det tager tid at få de enkelte lande til at sælge helt nye tjene­ster. I sommeren 2017 var fem busi­ness units i gang og omsæt­ningen på cloudtje­ne­ster var ca. 100 milli­oner.

For under­teg­nede var ringen hermed sluttet. Jeg kom fra ventu­re­mil­jøet, gjorde min ph.d. om viden og værdi­ska­belse færdig og imple­men­te­rede den i en global orga­ni­sa­tion. Interne processer, erfa­ringer og mulig­heder dannede grobund for et nyt selskab inde i det globale tele­sel­skab. Da blev det mere natur­ligt at gå tilbage i opstart­s­verden og etab­lere et nyt selskab udenfor en stor og tryg orga­ni­sa­tion. Det ble til JOIN21 AS hvor vi benytter erfa­rin­gerne til at opbygge et næste gene­ra­tions tech selskab. Orga­ni­sa­tioner er netværk og det er i netværket viden lever, tillid opbygges og arbejdet udføres. Vi hjælper ledere og ansatte med at forstå netværk i en stadig mere sammen­koblet verden. Det er vigtig for orga­ni­sa­tioner og menne­sker at blive stadig mere rele­vante i deres netværk, mestre ny og rele­vant tekno­logi samt forenkle processer. Når man ser på en orga­ni­sa­tion som et netværk er ingen ens. Det er vigtigt for næste gene­ra­tions tekno­lo­gi­sel­skaber at forstå kundens ambi­tion, proble­merne de løser for deres kunder og hvilke netvær­kene de opererer i. Det vigtigste er imid­lertid at hjælpe folk med at tage rele­vant tekno­logi i brug og sikre, at det skaber værdi for virk­som­heden.

Orga­ni­sa­tioner er netværk og det er i netværket viden lever, tillid opbygges og arbejdet udføres

JOIN21 et næste generations teknologiselskab

For os er en ny rejse begyndt. Vi har værdi­fuld erfa­ring og eksper­tise samt erfa­ring med at opbygge virk­som­heder. Det er vel det mange konsu­lenter nu til dags kalder digi­ta­li­se­ring. Vi er altid i lærings­modus og vil fort­sætte med at arbejde med det grund­læg­gende – rødderne således, at folk mødes og laver fede ting sammen.

Vi har også ladet os inspi­rere af Vincent Van Gogh’s person­lige rejse. Han ville være maler i en alder af 27 år. Han malede et par billeder, men det var først når han rejste til Paris for at være i centrum af den tids kunsts­cene, at han indså hvor meget han måtte forbedre sig. Han boede der længe for at lære og opbygge et netværk af dygtige menne­sker. Først da det var på plads forlod han igen Paris for at udvikle sin egen stil. Vi har nu forladt «the corporate world» for at opbygge vores netværk og har fundet vores egen stil.

Vi håber, at nornerne fortsat er med os og tager vare på vore rødder og hjælper os med at skabe liv og viden og at de fort­sætter med at krydse rødderne således, at vi møder nye menne­sker …

Og det skete jo lige nu … hygge­ligt, at du læste med hertil!

Figure 3 – Van Gogh Cafe Terrace Place Du Forum At Night af Vincent Van Gogh

«En PhD med fokus på hvordan viden konver­teres til værdi. Kort version: Det handler om at sætte viden i bevæ­gelse»

Vi er tre venner som har arbejdet med at hjælpe et globalt tele­sel­skab (Telenor) fra at være et holdings­el­skab til at blive en global virk­somhed. Rejsen begyndte efter, at en af os havde fuld­ført sin doktor­grad i USA og blev invi­teret til at hjælpe virk­som­heden med at forvalte dens viden bedre og konver­tere denne til værdi for virk­som­heden selv og omgi­vel­serne. Dette begyndte i 2006 da koncer­n­chefen havde bestemt sig for at søsætte en ny vision og præsen­tere nye værdier. Han invi­te­rede 200 af virk­som­he­dens tople­dere til en workshop i Lille­hammer. Vi blev invi­teret til at faci­li­tere semi­naret og stil­lede inden mødet de 200 ledere fra 14 nationer et par spørgsmål om rela­tioner: hvem de går til 1) for vigtig infor­ma­tion, 2) for eksper­tråd, 3) før de tager en vigtig beslut­ning og 4) for oplad­ning og for at disku­tere ideer. Infor­ma­tionen blev proces­seret baseret på netværk­s­o­ri­en­te­rede algo­ritmer. PhD arbejdet foku­se­rede på hvordan viden og eksper­tise bliver til værdi for komplekse, globale selskaber og deres omgi­velser.

I slut­ningen af arran­ge­mentet præsen­te­redes resul­ta­terne af analysen, og fra scenen kunne konklu­sionen præsen­teres: “folkens, vi er et holdings­el­skab, ikke en global virk­somhed.” Indsig­terne doku­men­te­rede, at Malaysia snakket med Malaysia, Sverige med Sverige, Serbien med Serbien, koncern-afde­lin­gerne med koncern-afde­lin­gerne osv. Det var ikke ret megen viden som bevæ­gede sig mellem de forskel­lige busi­ness units globalt.

Figur 1 – En opsum­me­ring af virk­som­hed­ser­fa­ringer og et PhD arbejde, som viser at vi ikke samar­bejder særlig godt og at ny tekno­logi som oftest ikke giver de ønskede effekter. Vi knuger vores egen viden til os og aner ikke hvem i orga­ni­sa­tionen som sidder på rele­vant eksper­tise og en mulig løsning på vigtige problemer

Way of Work programmet hand­lede om at konver­tere vision, værdier og stra­tegi til nye smar­tere måder at arbejde globalt som orga­ni­sa­tion og på tværs af lande­grænser og afde­linger.

WoW – en god måde at skabe værdi på

Visions- og værdiwor­ks­hoppen i Lille­hammer blev et vigtigt vende­punkt i Telenor’s historie, og skabte funda­mentet for en helt ny måde at tænke og arbejde på. Alle forret­nings­en­heder havde sine egne intranet, e‑mailservere osv. Dette var før cloudtje­ne­ster var opfundet, så vi byggede to data­centre, et i Norge og et i Malaysia og tog derefter ud i verden for at over­be­vise alle forret­nings­en­he­derne om at de burde flytte deres tjene­ster til disse to data­centre. Nogle år senere indså vi, at vi faktisk havde bygget en privat cloud­løs­ning før det faktisk blev opfundet. Netværk­sind­sigt blev anvendt som et nulpunkt og det globale setup gjorde det muligt at udvikle et analy­se­værktøj “black box” (i dag hedder det analy­tics og AI). Værk­tøjet opfan­gede måden hvorpå viden bevæ­gede sig over lande­græn­serne og mellem afde­linger. I vores måned­lige møder med koncern­le­delsen kunne vi doku­men­tere hvordan enheder, ekspert­net­værk og projekter var i stand til at kapi­ta­li­sere på kompe­tencer uafhæn­gigt af place­ring. Vi kunne også se, at antal ideer, innova­tion, effek­ti­vitet, omsæt­ning og aktie­kursen steg når virk­som­heden begyndte at udnytte eksper­tisen på tværs af lande­græn­serne på en syste­ma­tisk måde. Virk­som­heden er helt afhængig af at anvende ny tekno­logi og har fortsat fokus på at hjælpe medar­bej­dere med at adop­tere ny tekno­logi. Orga­ni­sa­tionen er blevet hurti­gere og hurti­gere til at få gevinst af nye tekno­lo­gi­in­ve­ste­ringer.

God kommunikation er helt afgørende

Kommu­ni­ka­tion er vigtigt og efter­hånden som vi vide­re­ud­vik­lede WoW konceptet og adop­tions­pro­grammet opda­gede vi en forbin­delse til den norrøne myto­logi og specielt Yggdra­sill (verden­stræet) og skrev en historie ud af det som enga­ge­rede medar­bej­derne globalt. Træet forener guderne, folket, lederne og de døde, hvilket reflek­terer op- og nedture i universet. Rødderne kobler de forskel­lige verdener og de tre norner: Urd (historie), Veranda (nutid) og Skuld (fremtid) tagae vare på vores rødder som skaber liv og viden og det siges, at når de arbejder med rødderne og to rødder tilfæl­digvis rør hinanden – det er når to menne­sker mødes. Det er måske den vigtigste opgaven for at skabe en god fremtid. Ørnen Hugin (tanken) og Munin (hukom­melsen) flyver hver morgen ud i verden og ser hvad der sker og ved dagens slut­ning infor­merer de Odin – noget som gør ham til en klog leder…

Yggdrasil – Kunnskapens tre

Figur 2 – De tre norner tager vare på verden­stræets rødder og det er når to rødder tilfæl­digvis rører hinanden, at menne­sker mødes.

Orga­ni­sa­tioner er netværk og det er i netværket viden lever, tillid opbygges og arbejdet udføres

Fra viden til værdi

En af os fort­satte med at hjælpe virk­som­heden med at adop­tere ny tekno­logi og på grund af det kraf­tige fokus på adop­tion og på at hjælpe folk med ny tekno­logi kan denne globale virk­somhed nu hurti­gere og hurti­gere imple­men­tere ny tekno­logi. De to andre så WoW rejsen som en mulighed for at starte en ny virk­somhed og det blev først til Unified Commu­ni­ca­tions som senere blev til et endnu større projekt som igen blev til Telenor Cloud Services. Hensigten var at sælge cloudtje­ne­ster som er rele­vante for B2B-markedet, men ikke udeluk­kende foku­sere på kommu­ni­ka­tions­løs­ninger. Dette var en stor omstil­ling for et globalt tele­sel­skab og det tager tid at få de enkelte lande til at sælge helt nye tjene­ster. I sommeren 2017 var fem busi­ness units i gang og omsæt­ningen på cloudtje­ne­ster var ca. 100 milli­oner.

For under­teg­nede var ringen hermed sluttet. Jeg kom fra ventu­re­mil­jøet, gjorde min ph.d. om viden og værdi­ska­belse færdig og imple­men­te­rede den i en global orga­ni­sa­tion. Interne processer, erfa­ringer og mulig­heder dannede grobund for et nyt selskab inde i det globale tele­sel­skab. Da blev det mere natur­ligt at gå tilbage i opstart­s­verden og etab­lere et nyt selskab udenfor en stor og tryg orga­ni­sa­tion. Det ble til JOIN21 AS hvor vi benytter erfa­rin­gerne til at opbygge et næste gene­ra­tions tech selskab. Orga­ni­sa­tioner er netværk og det er i netværket viden lever, tillid opbygges og arbejdet udføres. Vi hjælper ledere og ansatte med at forstå netværk i en stadig mere sammen­koblet verden. Det er vigtig for orga­ni­sa­tioner og menne­sker at blive stadig mere rele­vante i deres netværk, mestre ny og rele­vant tekno­logi samt forenkle processer. Når man ser på en orga­ni­sa­tion som et netværk er ingen ens. Det er vigtigt for næste gene­ra­tions tekno­lo­gi­sel­skaber at forstå kundens ambi­tion, proble­merne de løser for deres kunder og hvilke netvær­kene de opererer i. Det vigtigste er imid­lertid at hjælpe folk med at tage rele­vant tekno­logi i brug og sikre, at det skaber værdi for virk­som­heden.

Figure 3 – Van Gogh Cafe Terrace Place Du Forum At Night af Vincent Van Gogh

JOIN21 et næste generations teknologiselskab

For os er en ny rejse begyndt. Vi har værdi­fuld erfa­ring og eksper­tise samt erfa­ring med at opbygge virk­som­heder. Det er vel det mange konsu­lenter nu til dags kalder digi­ta­li­se­ring. Vi er altid i lærings­modus og vil fort­sætte med at arbejde med det grund­læg­gende – rødderne således, at folk mødes og laver fede ting sammen.

Vi har også ladet os inspi­rere af Vincent Van Gogh’s person­lige rejse. Han ville være maler i en alder af 27 år. Han malede et par billeder, men det var først når han rejste til Paris for at være i centrum af den tids kunsts­cene, at han indså hvor meget han måtte forbedre sig. Han boede der længe for at lære og opbygge et netværk af dygtige menne­sker. Først da det var på plads forlod han igen Paris for at udvikle sin egen stil. Vi har nu forladt «the corporate world» for at opbygge vores netværk og har fundet vores egen stil.

Vi håber, at nornerne fortsat er med os og tager vare på vore rødder og hjælper os med at skabe liv og viden og at de fort­sætter med at krydse rødderne således, at vi møder nye menne­sker …

Og det skete jo lige nu … hygge­ligt, at du læste med hertil!