NAV hjælpemiddelcentral2018-11-07T13:55:23+00:00

NAV
hjæl­pe­mid­del­cen­tral

Norge er førende i at hjælpe personer med funk­tions­ned­sæt­telse. Rege­ringen udstak nogle vejle­dende prin­cipper for hjæl­pe­mid­del­cen­tra­lens arbejde. Personer med funk­tions­ned­sæt­telse har ret til et omfat­tende udbud så de kan bruge deres ressourcer på at leve et aktivt og selv­stæn­digt liv. Mindre bureau­krati og bedre afkast af inve­ste­rin­gerne. Kommu­ni­ka­tionen med borgere og samar­bejds­part­nere skal primært ske gennem digi­tale tjene­ster.

UDFORDRINGEN

JOIN21 blev bedt om, at udfordre på stra­te­gisk retning og prio­ri­te­ringer for “NAF-Hjæl­pe­midler og tilret­te­læg­gelse”, et centralt kontor for tjene­ster som hjælper personer med funk­tions­ned­sæt­telse. JOIN21 iden­ti­fi­ce­rede væsent­lige tiltag for radi­kalt at ændre måden de tilbyder tjene­ster på.

NAV hjæl­pe­mid­del­cen­tral

Norge er førende i at hjælpe personer med funk­tions­ned­sæt­telse. Rege­ringen udstak nogle vejle­dende prin­cipper for hjæl­pe­mid­del­cen­tra­lens arbejde. Personer med funk­tions­ned­sæt­telse har ret til et omfat­tende udbud så de kan bruge deres ressourcer på at leve et aktivt og selv­stæn­digt liv. Mindre bureau­krati og bedre afkast af inve­ste­rin­gerne. Kommu­ni­ka­tionen med borgere og samar­bejds­part­nere skal primært ske gennem digi­tale tjene­ster.

UDFORDRINGEN

JOIN21 blev bedt om, at udfordre på stra­te­gisk retning og prio­ri­te­ringer for “NAF-Hjæl­pe­midler og tilret­te­læg­gelse”, et centralt kontor for tjene­ster som hjælper personer med funk­tions­ned­sæt­telse. JOIN21 iden­ti­fi­ce­rede væsent­lige tiltag for radi­kalt at ændre måden de tilbyder tjene­ster på.

NAV

Identificere initiativer for at ændre tjenesterne

Hoved­op­gaven var at opera­tio­na­li­sere de over­ord­nede stra­te­gier på bistands­om­rådet. Givet ændrin­gerne i samfundet, rege­rin­gens prio­ri­te­ring af tekno­lo­gisk foran­dring blev følgende foku­s­om­råder defi­neret: 1) Få flere menne­sker i arbejde: en øget andel af personer med funk­tions­ned­sæt­telse i arbejde, uddan­nelse og akti­vi­teter; 2) Bedre bruger­møder: simp­lere og mere tilpas­sede tjene­ster; 3) Øge kompe­tence: viden base­rede og effek­tive tjene­ster.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN
 • Hvilke ændringer vil brugerne opleve?
 • Hvilke leve­rancer må ændres?
 • Hvilke arbejds­pro­cesser (stat og kommune) må forbedres?
 • Hvilke krav stiller dette til frem­tidig infra­struktur (orga­ni­sa­tion, kompe­tence, IT-værk­tøjer og loka­li­se­ring)?
NAV

Identificere initiativer for at ændre tjenesterne

Hoved­op­gaven var at opera­tio­na­li­sere de over­ord­nede stra­te­gier på bistands­om­rådet. Givet ændrin­gerne i samfundet, rege­rin­gens prio­ri­te­ring af tekno­lo­gisk foran­dring blev følgende foku­s­om­råder defi­neret: 1) Få flere menne­sker i arbejde: en øget andel af personer med funk­tions­ned­sæt­telse i arbejde, uddan­nelse og akti­vi­teter; 2) Bedre bruger­møder: simp­lere og mere tilpas­sede tjene­ster; 3) Øge kompe­tence: viden base­rede og effek­tive tjene­ster.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN
 • Hvilke ændringer vil brugerne opleve?
 • Hvilke leve­rancer må ændres?
 • Hvilke arbejds­pro­cesser (stat og kommune) må forbedres?
 • Hvilke krav stiller dette til frem­tidig infra­struktur (orga­ni­sa­tion, kompe­tence, IT-værk­tøjer og loka­li­se­ring)?

Udvikle ideer og kapitalisere på den kollektive viden og kompetence.

Teamet udviklet et sæt ideer baseret på de stra­te­giske indspil. De oprin­de­lige ideer blev doku­men­teret og gennem­gået og funge­rede siden som input til mulige udvik­lings­kon­cepter. Baseret på den stra­te­giske retning, udvik­lede delta­gerne indi­vi­duelt 5–12 koncepter som blev præsen­teret for rele­vante ledere. JOIN21 arran­ge­rede en workshop hvor fire koncepter blev defi­neret.

NAV
OPDAGELSER
 • Samar­bejde mellem de forskel­lige aktører må forbedres for at levere tjene­ster.
 • Vi må finde løsninger og tjene­ster som øger tilgæn­ge­lig­heden drastisk.
 • Følge menne­sker med udfor­dringer fra børne­have til arbejds­plads. Man må øge sand­syn­lig­heden for at de udsatte unge kommer ind i arbejds­livet.
 • Arbejde bedre med kultur indenfor afde­lingen “Hjæl­pe­midler og plan­læg­ning” og arbejde tættere sammen med rele­vante aktører for effek­tivt at udvikle og vedli­ke­holde arbejds­pro­cesser.

Koncept og proces­for­slag bliver vurderet af ledelse og offent­lige aktører og vi er begej­strede over den imøde­kom­mende kultur vi har mødt i samspillet med NAV.

NAV

Udvikle ideer og kapitalisere på den kollektive viden og kompetence.

Teamet udviklet et sæt ideer baseret på de stra­te­giske indspil. De oprin­de­lige ideer blev doku­men­teret og gennem­gået og funge­rede siden som input til mulige udvik­lings­kon­cepter. Baseret på den stra­te­giske retning, udvik­lede delta­gerne indi­vi­duelt 5–12 koncepter som blev præsen­teret for rele­vante ledere. JOIN21 arran­ge­rede en workshop hvor fire koncepter blev defi­neret.

OPDAGELSER
 • Samar­bejde mellem de forskel­lige aktører må forbedres for at levere tjene­ster.
 • Vi må finde løsninger og tjene­ster som øger tilgæn­ge­lig­heden drastisk.
 • Følge menne­sker med udfor­dringer fra børne­have til arbejds­plads. Man må øge sand­syn­lig­heden for at de udsatte unge kommer ind i arbejds­livet.
 • Arbejde bedre med kultur indenfor afde­lingen “Hjæl­pe­midler og plan­læg­ning” og arbejde tættere sammen med rele­vante aktører for effek­tivt at udvikle og vedli­ke­holde arbejds­pro­cesser.

Koncept og proces­for­slag bliver vurderet af ledelse og offent­lige aktører og vi er begej­strede over den imøde­kom­mende kultur vi har mødt i samspillet med NAV.

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close