NAV
hjæl­pe­mid­del­cen­tral

Norge er førende i at hjælpe personer med funk­tions­ned­sæt­telse. Rege­ringen udstak nogle vejle­dende prin­cipper for hjæl­pe­mid­del­cen­tra­lens arbejde. Personer med funk­tions­ned­sæt­telse har ret til et omfat­tende udbud så de kan bruge deres ressourcer på at leve et aktivt og selv­stæn­digt liv. Mindre bureau­krati og bedre afkast af inve­ste­rin­gerne. Kommu­ni­ka­tionen med borgere og samar­bejds­part­nere skal primært ske gennem digi­tale tjene­ster.

UDFORDRINGEN

JOIN21 blev bedt om, at udfordre på stra­te­gisk retning og prio­ri­te­ringer for “NAF-Hjæl­pe­midler og tilret­te­læg­gelse”, et centralt kontor for tjene­ster som hjælper personer med funk­tions­ned­sæt­telse. JOIN21 iden­ti­fi­ce­rede væsent­lige tiltag for radi­kalt at ændre måden de tilbyder tjene­ster på.

NAV hjæl­pe­mid­del­cen­tral

Norge er førende i at hjælpe personer med funk­tions­ned­sæt­telse. Rege­ringen udstak nogle vejle­dende prin­cipper for hjæl­pe­mid­del­cen­tra­lens arbejde. Personer med funk­tions­ned­sæt­telse har ret til et omfat­tende udbud så de kan bruge deres ressourcer på at leve et aktivt og selv­stæn­digt liv. Mindre bureau­krati og bedre afkast af inve­ste­rin­gerne. Kommu­ni­ka­tionen med borgere og samar­bejds­part­nere skal primært ske gennem digi­tale tjene­ster.

UDFORDRINGEN

JOIN21 blev bedt om, at udfordre på stra­te­gisk retning og prio­ri­te­ringer for “NAF-Hjæl­pe­midler og tilret­te­læg­gelse”, et centralt kontor for tjene­ster som hjælper personer med funk­tions­ned­sæt­telse. JOIN21 iden­ti­fi­ce­rede væsent­lige tiltag for radi­kalt at ændre måden de tilbyder tjene­ster på.

NAV

Identificere initiativer for at ændre tjenesterne

Hoved­op­gaven var at opera­tio­na­li­sere de over­ord­nede stra­te­gier på bistands­om­rådet. Givet ændrin­gerne i samfundet, rege­rin­gens prio­ri­te­ring af tekno­lo­gisk foran­dring blev følgende foku­s­om­råder defi­neret: 1) Få flere menne­sker i arbejde: en øget andel af personer med funk­tions­ned­sæt­telse i arbejde, uddan­nelse og akti­vi­teter; 2) Bedre bruger­møder: simp­lere og mere tilpas­sede tjene­ster; 3) Øge kompe­tence: viden base­rede og effek­tive tjene­ster.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN
 • Hvilke ændringer vil brugerne opleve?
 • Hvilke leve­rancer må ændres?
 • Hvilke arbejds­pro­cesser (stat og kommune) må forbedres?
 • Hvilke krav stiller dette til frem­tidig infra­struktur (orga­ni­sa­tion, kompe­tence, IT-værk­tøjer og loka­li­se­ring)?
NAV

Identificere initiativer for at ændre tjenesterne

Hoved­op­gaven var at opera­tio­na­li­sere de over­ord­nede stra­te­gier på bistands­om­rådet. Givet ændrin­gerne i samfundet, rege­rin­gens prio­ri­te­ring af tekno­lo­gisk foran­dring blev følgende foku­s­om­råder defi­neret: 1) Få flere menne­sker i arbejde: en øget andel af personer med funk­tions­ned­sæt­telse i arbejde, uddan­nelse og akti­vi­teter; 2) Bedre bruger­møder: simp­lere og mere tilpas­sede tjene­ster; 3) Øge kompe­tence: viden base­rede og effek­tive tjene­ster.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN
 • Hvilke ændringer vil brugerne opleve?
 • Hvilke leve­rancer må ændres?
 • Hvilke arbejds­pro­cesser (stat og kommune) må forbedres?
 • Hvilke krav stiller dette til frem­tidig infra­struktur (orga­ni­sa­tion, kompe­tence, IT-værk­tøjer og loka­li­se­ring)?

Udvikle ideer og kapitalisere på den kollektive viden og kompetence.

Teamet udviklet et sæt ideer baseret på de stra­te­giske indspil. De oprin­de­lige ideer blev doku­men­teret og gennem­gået og funge­rede siden som input til mulige udvik­lings­kon­cepter. Baseret på den stra­te­giske retning, udvik­lede delta­gerne indi­vi­duelt 5–12 koncepter som blev præsen­teret for rele­vante ledere. JOIN21 arran­ge­rede en workshop hvor fire koncepter blev defi­neret.

NAV
OPDAGELSER
 • Samar­bejde mellem de forskel­lige aktører må forbedres for at levere tjene­ster.
 • Vi må finde løsninger og tjene­ster som øger tilgæn­ge­lig­heden drastisk.
 • Følge menne­sker med udfor­dringer fra børne­have til arbejds­plads. Man må øge sand­syn­lig­heden for at de udsatte unge kommer ind i arbejds­livet.
 • Arbejde bedre med kultur indenfor afde­lingen “Hjæl­pe­midler og plan­læg­ning” og arbejde tættere sammen med rele­vante aktører for effek­tivt at udvikle og vedli­ke­holde arbejds­pro­cesser.

Koncept og proces­for­slag bliver vurderet af ledelse og offent­lige aktører og vi er begej­strede over den imøde­kom­mende kultur vi har mødt i samspillet med NAV.

NAV

Udvikle ideer og kapitalisere på den kollektive viden og kompetence.

Teamet udviklet et sæt ideer baseret på de stra­te­giske indspil. De oprin­de­lige ideer blev doku­men­teret og gennem­gået og funge­rede siden som input til mulige udvik­lings­kon­cepter. Baseret på den stra­te­giske retning, udvik­lede delta­gerne indi­vi­duelt 5–12 koncepter som blev præsen­teret for rele­vante ledere. JOIN21 arran­ge­rede en workshop hvor fire koncepter blev defi­neret.

OPDAGELSER
 • Samar­bejde mellem de forskel­lige aktører må forbedres for at levere tjene­ster.
 • Vi må finde løsninger og tjene­ster som øger tilgæn­ge­lig­heden drastisk.
 • Følge menne­sker med udfor­dringer fra børne­have til arbejds­plads. Man må øge sand­syn­lig­heden for at de udsatte unge kommer ind i arbejds­livet.
 • Arbejde bedre med kultur indenfor afde­lingen “Hjæl­pe­midler og plan­læg­ning” og arbejde tættere sammen med rele­vante aktører for effek­tivt at udvikle og vedli­ke­holde arbejds­pro­cesser.

Koncept og proces­for­slag bliver vurderet af ledelse og offent­lige aktører og vi er begej­strede over den imøde­kom­mende kultur vi har mødt i samspillet med NAV.

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039