Persondata

Tak fordi du besøger vores hjem­meside og har inter­esse i vores selskab. Herunder finder du vores erklæ­ring om beskyt­telse af dine person­lige oplys­ninger og hvordan cookies anvendes på vores webs­ider.

1. Join21’s Person­da­ta­er­klæ­ring
Denne erklæ­ring om beskyt­telse af person­lige oplys­ninger fortæller dig om hvordan Join21 AS (Norsk orga­ni­sa­tions­nummer 919 290 153) indsamler og anvender infor­ma­tion om besø­gende på vores webs­ider.

Erklæ­ringen inde­holder infor­ma­tion som du har krav på når vi indsamler oplys­ninger fra vores hjem­meside og generel infor­ma­tion om hvordan vi behandler perso­nop­lys­ninger.

Join21 AS repræ­sen­teret ved admi­ni­stre­rende direktør er behand­lings­ansvarlig (DPO) for virk­som­he­dens behand­ling af person­hen­før­bare oplys­ninger.

Det er frivil­ligt for besø­gende på vores hjem­mesider at afgive person­lige oplys­ninger i forbin­delse med tjene­ster som fx at modtage opda­te­ringer og infor­ma­tion fra Join21. Behand­lings­grund­laget er samtykke fra den enkelte med mindre andet er angivet.

Person­da­ta­er­klæ­ring opda­teres fort­lø­bende og er senest ændret 23.09.2018.

2. Hvad regi­streres når du besøger vores hjem­mesider?

2.1 Hjem­meside besøgs­data 
Som en vigtig del af arbejdet med at lave en bruger­venlig hjem­meside ser vi på adfærden hos de som besøger den. For at analy­sere infor­ma­tionen anvender vi analy­se­værk­tøjet Google Analy­tics og Google Tag Manager.

Google Analy­tics og Google Tag Manager bruger cookies (små tekst­filer som vores hjem­meside gemmer på bruge­rens pc/smartphone) som regi­strerer bruge­rens IP-adresse og som giver infor­ma­tion om den enkelte brugers anven­delse af hjem­mesiden. Eksempler på hvad stati­stikken fortæller os: hvor mange som besøger hvilke under­sider, hvor længe besøget varer, hvilke hjem­mesider de besø­gende kommer fra og hvilke brow­sere som benyttes. Ingen cookies gør at vi kan knytte infor­ma­tion om din anven­delse af hjem­mesiden til dig som enkelt­person. Data knyttet til cookies slettes auto­ma­tisk 14 måneder efter regi­stre­ring. Du kan selv admi­ni­strere anven­delsen af cookies.

Indsam­ling af data er baseret på din accept. Du kan afmelde dig når som helst ved gå hit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan også justere dine indstil­linger til cookies i din browser.

Infor­ma­tionen som samles ind af Google Analy­tics lagres på Googles servere i USA. Modtagne oplys­ninger er under­lagt Googles person­da­ta­po­litik.

En IP-adresse er defi­neret som en perso­nop­lys­ning fordi den kan spores tilbage til en bestemt laptop/smartphone og dermed til en enkelt­person. Join21 AS anony­mi­serer bruge­rens IP-adresse før infor­ma­tionen lagres og bear­bejdes af Google. Dermed kan den anony­mi­se­rede IP-adressen ikke anvendes til at iden­ti­fi­cere den enkelte besø­gende. Vi har akti­veret funk­tionen «anony­mizeIP» således, at din IP-adresse ikke lagres hos Google.
Din IP-adresse logges også i en kort periode af vores webserver.Bruge­rens IP-adresse, tids­punkt, webside adresse, HTTP status, antal bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent bliver logget i 15 dage. Derefter slettes loggen auto­ma­tisk.

2.2 Søgning
Join21 AS gemmer infor­ma­tion om hvilke søgeord de besø­gende anvender på vores hjem­mesider via Google Analy­tics. Formålet med lagringen er at forbedre de infor­ma­tioner som vi stiller til rådighed. Brugs­møn­steret for søgning gemmes i aggre­geret form. Det er kun søge­or­dene som gemmes og de kan ikke forbindes med andre oplys­ninger om brugerne fx i form af IP-adresser.

2.3 Abon­ne­ment på opda­te­ringer og anden infor­ma­tion fra Join21
Det er muligt at abon­nere på opda­te­ringer og infor­ma­tion fra Join21 AS for alle som ønsker at modtage denne type infor­ma­tion. For at vi skal kunne sende e‑mail må du regi­strere en e‑mailadresse hos os. For at kunne invi­tere dig til aktu­elle arran­ge­menter regi­strerer vi også hvilken virk­somhed du arbejder for. Disse oplys­ninger deles ikke med andre virk­som­heder og slettes hvis vi får besked om at du ikke længere ønsker at modtage infor­ma­tion fra os. Oplys­nin­gerne slettes også hvis vi får tilba­ge­mel­ding om at e‑mailadressen ikke længere er aktiv. Auto­pi­lotHQ er data­be­handler når Join21 AS udsender e‑mails.

2.4 Indlog­ning med fælles bruger­hånd­te­ring
Nogle tjene­ster kræver at man logger ind via Join21 AS fælles bruger­hånd­te­ring. I disse vil det være muligt at regi­strere navn, e‑mail, telefon og orga­ni­sa­tion. Oplys­nin­gerne deles ikke med andre.

2.5 Side- og tjene­ste­funk­tio­na­litet
Vi anvender cookies i drift og præsen­ta­tion af data fra hjem­mesider. Disse cookies kan inde­holde infor­ma­tion om sprog­kode for sprog som valgt af den besø­gende. Det kan være cookies med infor­ma­tion som under­støtter belast­nings­for­de­lingen af systemet således, at alle brugere sikres en bedst mulig ople­velse. Ved tjene­ster som kræver indlog­ning eller søgning kan der blive benyttet cookies som sikrer, at tjene­sten præsen­terer data til korrekt modtager. Vores hjem­mesider driftes og vedli­ge­holdes af Soci­al­Pilot.

3. Cookies
Loven kræver, at Join21 AS infor­merer om anven­delsen af cookies. Følgende cookies anvendes på vores hjem­meside:

  • Google Analy­tics: _gat_UA-123647724–1
  • Google Tag Manager: GTM-WXXJ29V

4. Infor­ma­tions­sik­kerhed
Alle Join21s IT-systemer har strenge krav til infor­ma­tions­sik­kerhed. Alle systemer styres via adgangs­kon­trol.

5. Dine rettig­heder
I de tilfælde hvor behand­lings­grund­laget for dine perso­nop­lys­ninger er knyttet til et samtykke kan du når som helst trække dit samtykke tilbage.

Du kan bede om indsigt i hvilke perso­nop­lys­ninger Join21 AS behandler om dig.

Du kan bede os rette eller supplere oplys­ninger som er forkert eller misvi­sende regi­streret.

Du bede os slette personlig infor­ma­tion du har afgivet til JOIN21 AS.

I nogle situ­a­tioner kan du også bede os begrænse behand­lingen af oplys­ninger om dig.

Hvis vi behandler oplys­ninger om dig i forbin­delse med dit ansæt­tel­ses­for­hold hos en af vores kunder har du ret til at gøre indsi­gelse mod vores behand­ling af oplys­ninger om dig.

5.1 Kontak­top­lys­ninger
For spørgsmål som gælder beskyt­telse af person­data eller anven­delse af personlig infor­ma­tion, cookies eller rela­teret tekno­logi kan du kontakte os på e‑mail: info(a)join21.com eller Join21 AS, Bjønn­dals­veien 4, 1481 Hagan, Norge eller for Danmark: info(a)join21.com, Join21 AS, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.