Persondata2018-10-20T23:06:13+00:00

Persondata

Tak fordi du besøger vores hjem­meside og har inter­esse i vores selskab. Herunder finder du vores erklæ­ring om beskyt­telse af dine person­lige oplys­ninger og hvordan cookies anvendes på vores webs­ider.

1. Join21’s Person­da­ta­er­klæ­ring
Denne erklæ­ring om beskyt­telse af person­lige oplys­ninger fortæller dig om hvordan Join21 AS (Norsk orga­ni­sa­tions­nummer 919 290 153) indsamler og anvender infor­ma­tion om besø­gende på vores webs­ider.

Erklæ­ringen inde­holder infor­ma­tion som du har krav på når vi indsamler oplys­ninger fra vores hjem­meside og generel infor­ma­tion om hvordan vi behandler perso­nop­lys­ninger.

Join21 AS repræ­sen­teret ved admi­ni­stre­rende direktør er behand­lings­ansvarlig (DPO) for virk­som­he­dens behand­ling af person­hen­før­bare oplys­ninger.

Det er frivil­ligt for besø­gende på vores hjem­mesider at afgive person­lige oplys­ninger i forbin­delse med tjene­ster som fx at modtage opda­te­ringer og infor­ma­tion fra Join21. Behand­lings­grund­laget er samtykke fra den enkelte med mindre andet er angivet.

Person­da­ta­er­klæ­ring opda­teres fort­lø­bende og er senest ændret 23.09.2018.

2. Hvad regi­streres når du besøger vores hjem­mesider?

2.1 Hjem­meside besøgs­data 
Som en vigtig del af arbejdet med at lave en bruger­venlig hjem­meside ser vi på adfærden hos de som besøger den. For at analy­sere infor­ma­tionen anvender vi analy­se­værk­tøjet Google Analy­tics og Google Tag Manager.

Google Analy­tics og Google Tag Manager bruger cookies (små tekst­filer som vores hjem­meside gemmer på bruge­rens pc/smartphone) som regi­strerer bruge­rens IP-adresse og som giver infor­ma­tion om den enkelte brugers anven­delse af hjem­mesiden. Eksempler på hvad stati­stikken fortæller os: hvor mange som besøger hvilke under­sider, hvor længe besøget varer, hvilke hjem­mesider de besø­gende kommer fra og hvilke brow­sere som benyttes. Ingen cookies gør at vi kan knytte infor­ma­tion om din anven­delse af hjem­mesiden til dig som enkelt­person. Data knyttet til cookies slettes auto­ma­tisk 14 måneder efter regi­stre­ring. Du kan selv admi­ni­strere anven­delsen af cookies.

Indsam­ling af data er baseret på din accept. Du kan afmelde dig når som helst ved gå hit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan også justere dine indstil­linger til cookies i din browser.

Infor­ma­tionen som samles ind af Google Analy­tics lagres på Googles servere i USA. Modtagne oplys­ninger er under­lagt Googles person­da­ta­po­litik.

En IP-adresse er defi­neret som en perso­nop­lys­ning fordi den kan spores tilbage til en bestemt laptop/smartphone og dermed til en enkelt­person. Join21 AS anony­mi­serer bruge­rens IP-adresse før infor­ma­tionen lagres og bear­bejdes af Google. Dermed kan den anony­mi­se­rede IP-adressen ikke anvendes til at iden­ti­fi­cere den enkelte besø­gende. Vi har akti­veret funk­tionen «anony­mizeIP» således, at din IP-adresse ikke lagres hos Google.
Din IP-adresse logges også i en kort periode af vores webserver.Bruge­rens IP-adresse, tids­punkt, webside adresse, HTTP status, antal bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent bliver logget i 15 dage. Derefter slettes loggen auto­ma­tisk.

2.2 Søgning
Join21 AS gemmer infor­ma­tion om hvilke søgeord de besø­gende anvender på vores hjem­mesider via Google Analy­tics. Formålet med lagringen er at forbedre de infor­ma­tioner som vi stiller til rådighed. Brugs­møn­steret for søgning gemmes i aggre­geret form. Det er kun søge­or­dene som gemmes og de kan ikke forbindes med andre oplys­ninger om brugerne fx i form af IP-adresser.

2.3 Abon­ne­ment på opda­te­ringer og anden infor­ma­tion fra Join21
Det er muligt at abon­nere på opda­te­ringer og infor­ma­tion fra Join21 AS for alle som ønsker at modtage denne type infor­ma­tion. For at vi skal kunne sende e-mail må du regi­strere en e-mailadresse hos os. For at kunne invi­tere dig til aktu­elle arran­ge­menter regi­strerer vi også hvilken virk­somhed du arbejder for. Disse oplys­ninger deles ikke med andre virk­som­heder og slettes hvis vi får besked om at du ikke længere ønsker at modtage infor­ma­tion fra os. Oplys­nin­gerne slettes også hvis vi får tilba­ge­mel­ding om at e-mailadressen ikke længere er aktiv. Auto­pi­lotHQ er data­be­handler når Join21 AS udsender e-mails.

2.4 Indlog­ning med fælles bruger­hånd­te­ring
Nogle tjene­ster kræver at man logger ind via Join21 AS fælles bruger­hånd­te­ring. I disse vil det være muligt at regi­strere navn, e-mail, telefon og orga­ni­sa­tion. Oplys­nin­gerne deles ikke med andre.

2.5 Side- og tjene­ste­funk­tio­na­litet
Vi anvender cookies i drift og præsen­ta­tion af data fra hjem­mesider. Disse cookies kan inde­holde infor­ma­tion om sprog­kode for sprog som valgt af den besø­gende. Det kan være cookies med infor­ma­tion som under­støtter belast­nings­for­de­lingen af systemet således, at alle brugere sikres en bedst mulig ople­velse. Ved tjene­ster som kræver indlog­ning eller søgning kan der blive benyttet cookies som sikrer, at tjene­sten præsen­terer data til korrekt modtager. Vores hjem­mesider driftes og vedli­ge­holdes af Soci­al­Pilot.

3. Cookies
Loven kræver, at Join21 AS infor­merer om anven­delsen af cookies. Følgende cookies anvendes på vores hjem­meside:

  • Google Analy­tics: _gat_UA-123647724–1
  • Google Tag Manager: GTM-WXXJ29V

4. Infor­ma­tions­sik­kerhed
Alle Join21s IT-systemer har strenge krav til infor­ma­tions­sik­kerhed. Alle systemer styres via adgangs­kon­trol.

5. Dine rettig­heder
I de tilfælde hvor behand­lings­grund­laget for dine perso­nop­lys­ninger er knyttet til et samtykke kan du når som helst trække dit samtykke tilbage.

Du kan bede om indsigt i hvilke perso­nop­lys­ninger Join21 AS behandler om dig.

Du kan bede os rette eller supplere oplys­ninger som er forkert eller misvi­sende regi­streret.

Du bede os slette personlig infor­ma­tion du har afgivet til JOIN21AS.

I nogle situ­a­tioner kan du også bede os begrænse behand­lingen af oplys­ninger om dig.

Hvis vi behandler oplys­ninger om dig i forbin­delse med dit ansæt­tel­ses­for­hold hos en af vores kunder har du ret til at gøre indsi­gelse mod vores behand­ling af oplys­ninger om dig.

5.1 Kontak­top­lys­ninger
For spørgsmål som gælder beskyt­telse af person­data eller anven­delse af personlig infor­ma­tion, cookies eller rela­teret tekno­logi kan du kontakte os på e-mail: info(a)join21.com eller Join21 AS, Bjønn­dals­veien 4, 1481 Hagan, Norge eller for Danmark: info(a)join21.com, Join21 AS, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close