Personerne2018-10-18T14:23:16+00:00

Perso­nerne

Jan Taug, Grundlægger og Administrerende direktør

JAN TAUG

Grund­lægger og Admi­ni­stre­rende direktør

 • 12 år i start-up/ven­ture miljøet: programvare, MedTech, spil­ud­vik­ling.
 • PhD fra USA, arbejdet med EU, OECD, FN, og post doc forsk­ning.
 • 10 år som leder i Telenor koncernen.
 • 10 år som lektor ved BI i Oslo, Institut for entre­pre­nør­skab og stra­tegi.

Jeg har arbejdet med tekno­lo­gi­virk­som­heder som stifter og ventu­re­ka­pi­ta­list i mere end 12 år og foran­dret fokus fra” ventu­re­ka­pital til intel­lek­tuel kapital ” med min PhD. Imple­men­te­rede mit PhD-arbejde for at globa­li­sere en tele­kom­mu­ni­ka­tions­virk­somhed, og bygge­op­byg­gede Cloud Services selskab til en værdi af 100 MNOK. Er nu dedi­keret til at hjælpe folk og orga­ni­sa­tioner med at nå nye resul­tater i en stadig mere sammen­koblet verden.””.

Tag kontakt – jan[a]join21.com // +4790122900

Perso­nerne

Jan Taug, Grundlægger og Administrerende direktør

JAN TAUG

Grund­lægger og Admi­ni­stre­rende direktør

 • 12 år i start-up/ven­ture miljøet: programvare, MedTech, spil­ud­vik­ling.
 • PhD fra USA, arbejdet med EU, OECD, FN, og post doc forsk­ning.
 • 10 år som leder i Telenor koncernen.
 • 10 år som lektor ved BI i Oslo, Institut for entre­pre­nør­skab og stra­tegi.

Jeg har arbejdet med tekno­lo­gi­virk­som­heder som stifter og ventu­re­ka­pi­ta­list i mere end 12 år og foran­dret fokus fra” ventu­re­ka­pital til intel­lek­tuel kapital ” med min PhD. Imple­men­te­rede mit PhD-arbejde for at globa­li­sere en tele­kom­mu­ni­ka­tions­virk­somhed, og bygge­op­byg­gede Cloud Services selskab til en værdi af 100 MNOK. Er nu dedi­keret til at hjælpe folk og orga­ni­sa­tioner med at nå nye resul­tater i en stadig mere sammen­koblet verden.””.

Tag kontakt – jan[a]join21.com // +4790122900

Henrik Bentzen, Grundlægger og COO

HENRIK BENTZEN

Grund­lægger og COO

 • 22 år hos Telenor.
 • Chef for “Way of Work”, som var et stort foran­drings­le­del­ses­pro­gram i Telenor.
 • Forret­nings­ud­vik­ling i Telenor Cloud Services.

Gennem mine år i Telenor har jeg ledet, drevet og bidraget til flere vigtige ændrings­pro­grammer og inve­ste­ringer som var digi­talt funderet”

Tag kontakt – henrik[a]join21.com // +4791617721

Henrik Bentzen, Grundlægger og COO

HENRIK BENTZEN

Grund­lægger og COO

 • 22 år hos Telenor.
 • Chef for “Way of Work”, som var et stort foran­drings­le­del­ses­pro­gram i Telenor.
 • Forret­nings­ud­vik­ling i Telenor Cloud Services.

Gennem mine år i Telenor har jeg ledet, drevet og bidraget til flere vigtige ændrings­pro­grammer og inve­ste­ringer som var digi­talt funderet”

Tag kontakt – henrik[a]join21.com // +4791617721

Carsten Helmuth Pedersen, Country manager, Denmark

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

Country manager, Denmark

 • 27 år inden procesau­to­ma­ti­se­ring i indu­strien og tele­bran­chen.
 • Heraf 10 års erfa­ring med digi­tale kunde­rejser på mobil og web.
 • Execu­tive MBA MMT i tekno­lo­gi­le­delse, Aalborg Univer­sitet, Danmark.
 • HD i uden­rigs­handel fra Copen­hagen Busi­ness School, og uddannet svagstrøms­in­ge­niør, Syddansk Univer­sitet.
“Jeg har en stor liden­skab for innova­tions­pro­cesser og procesau­to­ma­ti­se­ring. Med lang erfa­ring i både projekt- og program­le­delse, elsker jeg mine projekter.
13 års produkt­le­delse lærte mig hvordan selv de mindste detaljer driver komplek­sitet i IT-systemer og i orga­ni­sa­tionen. Viden­de­ling er blevet en liden­skab for mig
“.

Tag kontakt – carsten[a]join21.com // +4540601039

Carsten Helmuth Pedersen, Country manager, Denmark

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

Country manager, Denmark

 • 27 år inden procesau­to­ma­ti­se­ring i indu­strien og tele­bran­chen.
 • Heraf 10 års erfa­ring med digi­tale kunde­rejser på mobil og web.
 • Execu­tive MBA MMT i tekno­lo­gi­le­delse, Aalborg Univer­sitet, Danmark.
 • HD i uden­rigs­handel fra Copen­hagen Busi­ness School, og uddannet svagstrøms­in­ge­niør, Syddansk Univer­sitet.
“Jeg har en stor liden­skab for innova­tions­pro­cesser og procesau­to­ma­ti­se­ring. Med lang erfa­ring i både projekt- og program­le­delse, elsker jeg mine projekter.
13 års produkt­le­delse lærte mig hvordan selv de mindste detaljer driver komplek­sitet i IT-systemer og i orga­ni­sa­tionen. Viden­de­ling er blevet en liden­skab for mig
“.

Tag kontakt – carsten[a]join21.com // +4540601039

Mats Winther Maltby, Trainee, Markedsføring og Kommunikation

MATS WINTHER MALTBY

Trainee, Markeds­fø­ring og Kommu­ni­ka­tion

 • Erfa­ring fra detail­handel, procesin­du­stri, og politik.
 • Master­grad fra Univer­sitet i Oslo, med fokus på big data og krise­kom­mu­ni­ka­tion.
“Som ung kommu­ni­kator, har jeg en tro på at god kommu­ni­ka­tion kan løse de fleste problemer. Kombiner det med tekno­logi og du har en god opskrift. “.

Tag kontakt – mats[a]join21.com

Mats Winther Maltby, Trainee, Markedsføring og Kommunikation

MATS WINTHER MALTBY

Trainee, Markeds­fø­ring og Kommu­ni­ka­tion

 • Erfa­ring fra detail­handel, procesin­du­stri, og politik.
 • Master­grad fra Univer­sitet i Oslo, med fokus på big data og krise­kom­mu­ni­ka­tion.
“Som ung kommu­ni­kator, har jeg en tro på at god kommu­ni­ka­tion kan løse de fleste problemer. Kombiner det med tekno­logi og du har en god opskrift. “.

Tag kontakt – mats[a]join21.com

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close