Perso­nerne

Jan Taug, Grundlægger og Administrerende direktør

JAN TAUG

Grund­lægger og Admi­ni­stre­rende direktør

 • 12 år i start-up/ven­ture miljøet: programvare, MedTech, spil­ud­vik­ling.
 • PhD fra USA, arbejdet med EU, OECD, FN, og post doc forsk­ning.
 • 10 år som leder i Telenor koncernen.
 • 10 år som lektor ved BI i Oslo, Institut for entre­pre­nør­skab og stra­tegi.

Jeg har arbejdet med tekno­lo­gi­virk­som­heder som stifter og ventu­re­ka­pi­ta­list i mere end 12 år og foran­dret fokus fra” ventu­re­ka­pital til intel­lek­tuel kapital ” med min PhD. Imple­men­te­rede mit PhD-arbejde for at globa­li­sere en tele­kom­mu­ni­ka­tions­virk­somhed, og bygge­op­byg­gede Cloud Services selskab til en værdi af 100 MNOK. Er nu dedi­keret til at hjælpe folk og orga­ni­sa­tioner med at nå nye resul­tater i en stadig mere sammen­koblet verden.””.

Tag kontakt – jan[a]join21.com // +4790122900

Perso­nerne

Jan Taug, Grundlægger og Administrerende direktør

JAN TAUG

Grund­lægger og Admi­ni­stre­rende direktør

 • 12 år i start-up/ven­ture miljøet: programvare, MedTech, spil­ud­vik­ling.
 • PhD fra USA, arbejdet med EU, OECD, FN, og post doc forsk­ning.
 • 10 år som leder i Telenor koncernen.
 • 10 år som lektor ved BI i Oslo, Institut for entre­pre­nør­skab og stra­tegi.

Jeg har arbejdet med tekno­lo­gi­virk­som­heder som stifter og ventu­re­ka­pi­ta­list i mere end 12 år og foran­dret fokus fra” ventu­re­ka­pital til intel­lek­tuel kapital ” med min PhD. Imple­men­te­rede mit PhD-arbejde for at globa­li­sere en tele­kom­mu­ni­ka­tions­virk­somhed, og bygge­op­byg­gede Cloud Services selskab til en værdi af 100 MNOK. Er nu dedi­keret til at hjælpe folk og orga­ni­sa­tioner med at nå nye resul­tater i en stadig mere sammen­koblet verden.””.

Tag kontakt – jan[a]join21.com // +4790122900

Henrik Bentzen, Grundlægger og COO

HENRIK BENTZEN

Grund­lægger og COO

 • 22 år hos Telenor.
 • Chef for “Way of Work”, som var et stort foran­drings­le­del­ses­pro­gram i Telenor.
 • Forret­nings­ud­vik­ling i Telenor Cloud Services.

Gennem mine år i Telenor har jeg ledet, drevet og bidraget til flere vigtige ændrings­pro­grammer og inve­ste­ringer som var digi­talt funderet”

Tag kontakt – henrik[a]join21.com // +4791617721

Henrik Bentzen, Grundlægger og COO

HENRIK BENTZEN

Grund­lægger og COO

 • 22 år hos Telenor.
 • Chef for “Way of Work”, som var et stort foran­drings­le­del­ses­pro­gram i Telenor.
 • Forret­nings­ud­vik­ling i Telenor Cloud Services.

Gennem mine år i Telenor har jeg ledet, drevet og bidraget til flere vigtige ændrings­pro­grammer og inve­ste­ringer som var digi­talt funderet”

Tag kontakt – henrik[a]join21.com // +4791617721

Carsten Helmuth Pedersen, Country manager, Denmark

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

Country manager, Denmark

 • 27 år inden procesau­to­ma­ti­se­ring i indu­strien og tele­bran­chen.
 • Heraf 10 års erfa­ring med digi­tale kunde­rejser på mobil og web.
 • Execu­tive MBA MMT i tekno­lo­gi­le­delse, Aalborg Univer­sitet, Danmark.
 • HD i uden­rigs­handel fra Copen­hagen Busi­ness School, og uddannet svagstrøms­in­ge­niør, Syddansk Univer­sitet.
“Jeg har en stor liden­skab for innova­tions­pro­cesser og procesau­to­ma­ti­se­ring. Med lang erfa­ring i både projekt- og program­le­delse, elsker jeg mine projekter.
13 års produkt­le­delse lærte mig hvordan selv de mindste detaljer driver komplek­sitet i IT-systemer og i orga­ni­sa­tionen. Viden­de­ling er blevet en liden­skab for mig
“.

Tag kontakt – carsten[a]join21.com // +4540601039

Carsten Helmuth Pedersen, Country manager, Denmark

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

Country manager, Denmark

 • 27 år inden procesau­to­ma­ti­se­ring i indu­strien og tele­bran­chen.
 • Heraf 10 års erfa­ring med digi­tale kunde­rejser på mobil og web.
 • Execu­tive MBA MMT i tekno­lo­gi­le­delse, Aalborg Univer­sitet, Danmark.
 • HD i uden­rigs­handel fra Copen­hagen Busi­ness School, og uddannet svagstrøms­in­ge­niør, Syddansk Univer­sitet.
“Jeg har en stor liden­skab for innova­tions­pro­cesser og procesau­to­ma­ti­se­ring. Med lang erfa­ring i både projekt- og program­le­delse, elsker jeg mine projekter.
13 års produkt­le­delse lærte mig hvordan selv de mindste detaljer driver komplek­sitet i IT-systemer og i orga­ni­sa­tionen. Viden­de­ling er blevet en liden­skab for mig
“.

Tag kontakt – carsten[a]join21.com // +4540601039

Mats Winther Maltby, Trainee, Markedsføring og Kommunikation

MATS WINTHER MALTBY

Trainee, Markeds­fø­ring og Kommu­ni­ka­tion

 • Erfa­ring fra detail­handel, procesin­du­stri, og politik.
 • Master­grad fra Univer­sitet i Oslo, med fokus på big data og krise­kom­mu­ni­ka­tion.
“Som ung kommu­ni­kator, har jeg en tro på at god kommu­ni­ka­tion kan løse de fleste problemer. Kombiner det med tekno­logi og du har en god opskrift. “.

Tag kontakt – mats[a]join21.com

Mats Winther Maltby, Trainee, Markedsføring og Kommunikation

MATS WINTHER MALTBY

Trainee, Markeds­fø­ring og Kommu­ni­ka­tion

 • Erfa­ring fra detail­handel, procesin­du­stri, og politik.
 • Master­grad fra Univer­sitet i Oslo, med fokus på big data og krise­kom­mu­ni­ka­tion.
“Som ung kommu­ni­kator, har jeg en tro på at god kommu­ni­ka­tion kan løse de fleste problemer. Kombiner det med tekno­logi og du har en god opskrift. “.

Tag kontakt – mats[a]join21.com