Vores metode

Alt starter med din ambition, og hvordan organisationen din virkelig fungerer.

1. Startpunkt

Forstå netværk, ny indsigt

1. Startpunkt

2. Job smartere

Rele­vante tjene­ster, forbed­ring af arbejds­proces

2. Job smartere

3. Adoption og resultat

Fra brug af værktøj til resul­tater

3. Adoption og resultat

4. Analyse

Analyse for at se forbed­ringer. Bench­mar­king.

4. Analyse

1. Vi hjælper organisationer med at vinde i en stadig mere sammenkoblet verden

Vi hjælper dig at forstå netværk og bruge denne indsigt til at defi­nere et udgangs­punkt. Vi hjælper ledere og eksperter med at arbejde hurti­gere og smar­tere end konkur­ren­terne. Vores netværks­ba­se­rede værdi­ska­bel­ses­proces hjælper virk­som­heder med kort­læg­ning, forstå­else, analyser og konti­nu­erlig forbed­ringer. Mindre end 10 % af ledere har nogen­sinde betragtet deres egen orga­ni­sa­tion som et netværk.

1. Startpunkt
Samarbejde og ekspertise

Samar­bejde og eksper­tise

Innovation og Energi

Innova­tion og Energi

Modgang og beslutninger

Modgang og beslut­ninger

Kunder og partnere

Kunder og part­nere

HVORDAN LYKKES VI?

Det er vigtigt at tage beslut­ninger baseret fakta og foku­sere på ekse­kve­ring. Vi er kendt for vores evne til at få arbejdet gjort. Vi har arbejdet med startups, SMV’er, globale selskaber, regioner og rege­ringer. Forsk­ningen er gjort i samar­bejd med SINTEF, EU og OECD. Vi har et godt forsk­nings­net­værk både natio­nalt og inter­na­tio­nalt. Med en doktor­grad om menne­sker og orga­ni­sa­to­riske systemer samt erfarne data­in­ge­ni­ører er vi med dig på hele rejsen for at gøre din orga­ni­sa­tion smar­tere og hurti­gere. Med vores netværk, faglig kompe­tence og prak­tisk erfa­ring vil vi hjælpe dig til succes.

FORDELE
 • Ny indsigt i din orga­ni­sa­tion, dine part­nere og kunder.
 • Effektiv orga­ni­se­ring og ledelse.
 • I kan arbejde smar­tere og forbedre jeres tjene­ster.
 • Få et udgangs­punkt og lær, at arbejde med konti­nu­erlig forbed­ring.

2. Værdiskabelse kommer når man sætter viden i bevægelse …

We have service bundles that help you succeed with adop­ting new tech­no­logy to drive busi­ness impact. Focu­sing on solving the most critical problem iden­ti­fied in the network analysis. Services are helping you: Secure your busi­ness, Run your busi­ness more effi­cient, and/or Grow your busi­ness with better services toward your cust­o­mers. We also connect auto­ma­tiza­tion services (BOT, RPA) to the process to make the orga­niza­tion more effi­cient.

2. Job smartere
Relevante tjenester

Rele­vante tjene­ster

Automatisere processer

Auto­ma­ti­sere processer

Lederudvikling

Leder­ud­vik­ling

Programmer for medarbejdere

Programmer for medar­bej­dere

HVORDAN LYKKES VI?

Vi har både et innova­tions­pro­gram og værk­tøjer til at under­støtte denne proces. For dig gælder det, at få ideer nok og udvikle dem som skal ud til kunderne. Vi har en unik måde, at få ledere og medar­bej­dere til, at adop­tere nye tjene­ster og tekno­lo­gier. Ofte vil en gennem­gang af eksi­ste­rende tjene­ster og processer resul­tere I anbe­fa­linger om, at ændre eller fjerne noget – for at undgå tekno­lo­gi­træthed.

FORDELE
 • Vælge de rigtige tjene­ster som løser konkret udfor­dringer.
 • Spar ressourcer ved at fjerne værk­tøjer som ikke er nødven­dige længere.
 • Indfør tjene­ster som løser væsent­lige orga­ni­sa­to­riske udfor­dringer.
 • Flek­si­bi­litet gennem vores ‘betal-for-det-du-bruger’ model.

3. … og smart adoption giver resultater

Vores unikke adop­tions program hjælper menne­sker med at få forde­lene af nye rele­vante tjene­ster i deres dagligdag. Tilgangen er forankret i forsk­ning og vi har arbejdet med bade små og store orga­ni­sa­tioner. Tekno­lo­gi­træthed er et stigende problem – der er bare mange tjene­ster derude og nogle gange med over­lap­pende funk­tioner, hvilket tvinger folk til at følge flere kanaler for at skaffe den nødven­dige infor­ma­tion. Vi hjælper også orga­ni­sa­tioner og menne­sker med at lade BOT’er samle den infor­ma­tion de har behov for.

3. Adoption og resultat
Bygge organisations infrastruktur

Bygge orga­ni­sa­tions infra­struktur

Adoptionsprogram

Adop­tions­pro­gram

Samarbejdsagenter

Samar­bejds­a­genter

HVORDAN LYKKES VI?

Vi tager forsk­ningen i foran­drings­le­delse alvor­ligt og har udviklet et adop­tions­pro­gram som hjælper orga­ni­sa­tioner og menne­sker med at adop­tere rele­vante tjene­ster. Vi kobler folk til forret­nings­mæs­sige udfor­dringer gennem brug af rele­vant tekno­logi. Baseret på indsig­terne fra netværks­a­na­lysen bygger vi en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som hjælper folk med at tilpasse sig foran­dringer og som gør hele orga­ni­sa­tionen i stand til hurti­gere og hurti­gere høste forde­lene ved inve­ste­ringer i ny tekno­logi.

FORDELE
 • Smar­tere og hurti­gere ude med nye tjene­ster.
 • Reducér tekno­lo­gi­træt­heden og øg enga­ge­mentet.
 • Vend brugen til forret­nings­mæs­sige fordele.
 • Få en unik orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som gør din orga­ni­sa­tion hurti­gere end konkur­ren­terne.

4. Det som måles, bliver gjort

Vores ledelses dash­board forbinder netværk­sind­sig­terne med kvali­ta­tive og kvan­ti­ta­tive data således, at du kan se hvordan orga­ni­sa­tionen påvirkes af nye initi­a­tiver. Når vores system kobles på dine orga­ni­sa­to­riske grund­data, kan vi hjælpe med at sammen­ligne afde­linger eller bench­marke jer anonymt med andre rele­vante orga­ni­sa­tions. Når vi tilføjer kunstig intel­li­gens til dash­bo­ardet kan prædiktiv analyse hjælp med at se effekten af beslut­ninger før de gennem­føres.

4. Analyse
Viden flytning

Viden flyt­ning

Langsommere

Lang­som­mere

Hurtigere

Hurti­gere

HVORDAN LYKKES VI?

Vi doku­men­terer altid orga­ni­sa­tion som et netværk før vi påbe­gynder nye initi­a­tiver, hvilket sætter os i stand til at måle effek­terne bagefter. Sammen opstiller vi KPI’er som giver ledere unikke indsigter, så de løbende kan arbejde forbed­ringer af det orga­ni­sa­to­riske set-up og bedre faci­li­tere den måde der samar­bejdes med kunder, part­nere og leve­ran­dører på. Vi kobler også BOT’er og RPA-tjene­ster på samar­bejds­værk­tø­jerne så de kan forbinde sig til menne­sker og andre tekno­lo­gier. Herefter kan vi se hvordan disse skaber værdi i forret­ningen.

FORDELE
 • Defi­nere KPI’er førend vi starter noget nyt op.
 • Dash­board med over­blik som viser påvirk­ning.
 • Før og efter analyse giver detal­jeret indsigt.
 • Indsigt og simu­le­ring hjælper med at forud­sige effekter.
 • Sammensæt high perfor­mance teams.
 • Foretag bedre beslut­ninger.
FORTSÆT MED AT SØGE VIDEN
 • Er alle dine mål forankret i at skabe effekt og værdi?
 • Opbygger dine ledere de rigtige kompe­tencer?
 • Hvem orga­ni­serer de mest kraft­fulde ekspert- og innova­tions­net­værk?
 • Hvem hjælper dig når din orga­ni­sa­tion bliver ramt af modgang?
 • Hvilke arbejds­op­gaver bliver erstattet af auto­ma­ti­se­ring?
 • Hvilke medar­bej­dere er mest innova­tive?
TAGKONTAKT
Lad os sammen finde et pilotprojekt i din organisation. Tag kontakt.
E‑mail: info[a]join21.com
Tlf: +4540601039