Vores metode2018-11-09T12:48:36+00:00

Vores metode

Alt starter med din ambition, og hvordan organisationen din virkelig fungerer.

1. Startpunkt

Forstå netværk, ny indsigt

1. Startpunkt

2. Job smartere

Rele­vante tjene­ster, forbed­ring af arbejds­proces

2. Job smartere

3. Adoption og resultat

Fra brug af værktøj til resul­tater

3. Adoption og resultat

4. Analyse

Analyse for at se forbed­ringer. Bench­mar­king.

4. Analyse

1. Vi hjælper organisationer med at vinde i en stadig mere sammenkoblet verden

Vi hjælper dig at forstå netværk og bruge denne indsigt til at defi­nere et udgangs­punkt. Vi hjælper ledere og eksperter med at arbejde hurti­gere og smar­tere end konkur­ren­terne. Vores netværks­ba­se­rede værdi­ska­bel­ses­proces hjælper virk­som­heder med kort­læg­ning, forstå­else, analyser og konti­nu­erlig forbed­ringer. Mindre end 10 % af ledere har nogen­sinde betragtet deres egen orga­ni­sa­tion som et netværk.

1. Startpunkt
Samarbejde og ekspertise

Samar­bejde og eksper­tise

Innovation og Energi

Innova­tion og Energi

Modgang og beslutninger

Modgang og beslut­ninger

Kunder og partnere

Kunder og part­nere

HVORDAN LYKKES VI?

Det er vigtigt at tage beslut­ninger baseret fakta og foku­sere på ekse­kve­ring. Vi er kendt for vores evne til at få arbejdet gjort. Vi har arbejdet med startups, SMV’er, globale selskaber, regioner og rege­ringer. Forsk­ningen er gjort i samar­bejd med SINTEF, EU og OECD. Vi har et godt forsk­nings­net­værk både natio­nalt og inter­na­tio­nalt. Med en doktor­grad om menne­sker og orga­ni­sa­to­riske systemer samt erfarne data­in­ge­ni­ører er vi med dig på hele rejsen for at gøre din orga­ni­sa­tion smar­tere og hurti­gere. Med vores netværk, faglig kompe­tence og prak­tisk erfa­ring vil vi hjælpe dig til succes.

FORDELE
 • Ny indsigt i din orga­ni­sa­tion, dine part­nere og kunder.
 • Effektiv orga­ni­se­ring og ledelse.
 • I kan arbejde smar­tere og forbedre jeres tjene­ster.
 • Få et udgangs­punkt og lær, at arbejde med konti­nu­erlig forbed­ring.

2. Værdiskabelse kommer når man sætter viden i bevægelse …

We have service bundles that help you succeed with adop­ting new tech­no­logy to drive busi­ness impact. Focu­sing on solving the most critical problem iden­ti­fied in the network analysis. Services are helping you: Secure your busi­ness, Run your busi­ness more effi­cient, and/or Grow your busi­ness with better services toward your cust­o­mers. We also connect auto­ma­tiza­tion services (BOT, RPA) to the process to make the orga­niza­tion more effi­cient.

2. Job smartere
Relevante tjenester

Rele­vante tjene­ster

Automatisere processer

Auto­ma­ti­sere processer

Lederudvikling

Leder­ud­vik­ling

Programmer for medarbejdere

Programmer for medar­bej­dere

HVORDAN LYKKES VI?

Vi har både et innova­tions­pro­gram og værk­tøjer til at under­støtte denne proces. For dig gælder det, at få ideer nok og udvikle dem som skal ud til kunderne. Vi har en unik måde, at få ledere og medar­bej­dere til, at adop­tere nye tjene­ster og tekno­lo­gier. Ofte vil en gennem­gang af eksi­ste­rende tjene­ster og processer resul­tere I anbe­fa­linger om, at ændre eller fjerne noget – for at undgå tekno­lo­gi­træthed.

FORDELE
 • Vælge de rigtige tjene­ster som løser konkret udfor­dringer.
 • Spar ressourcer ved at fjerne værk­tøjer som ikke er nødven­dige længere.
 • Indfør tjene­ster som løser væsent­lige orga­ni­sa­to­riske udfor­dringer.
 • Flek­si­bi­litet gennem vores ‘betal-for-det-du-bruger’ model.

3. … og smart adoption giver resultater

Vores unikke adop­tions program hjælper menne­sker med at få forde­lene af nye rele­vante tjene­ster i deres dagligdag. Tilgangen er forankret i forsk­ning og vi har arbejdet med bade små og store orga­ni­sa­tioner. Tekno­lo­gi­træthed er et stigende problem – der er bare mange tjene­ster derude og nogle gange med over­lap­pende funk­tioner, hvilket tvinger folk til at følge flere kanaler for at skaffe den nødven­dige infor­ma­tion. Vi hjælper også orga­ni­sa­tioner og menne­sker med at lade BOT’er samle den infor­ma­tion de har behov for.

3. Adoption og resultat
Bygge organisations infrastruktur

Bygge orga­ni­sa­tions infra­struktur

Adoptionsprogram

Adop­tions­pro­gram

Samarbejdsagenter

Samar­bejds­a­genter

HVORDAN LYKKES VI?

Vi tager forsk­ningen i foran­drings­le­delse alvor­ligt og har udviklet et adop­tions­pro­gram som hjælper orga­ni­sa­tioner og menne­sker med at adop­tere rele­vante tjene­ster. Vi kobler folk til forret­nings­mæs­sige udfor­dringer gennem brug af rele­vant tekno­logi. Baseret på indsig­terne fra netværks­a­na­lysen bygger vi en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som hjælper folk med at tilpasse sig foran­dringer og som gør hele orga­ni­sa­tionen i stand til hurti­gere og hurti­gere høste forde­lene ved inve­ste­ringer i ny tekno­logi.

FORDELE
 • Smar­tere og hurti­gere ude med nye tjene­ster.
 • Reducér tekno­lo­gi­træt­heden og øg enga­ge­mentet.
 • Vend brugen til forret­nings­mæs­sige fordele.
 • Få en unik orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som gør din orga­ni­sa­tion hurti­gere end konkur­ren­terne.

4. Det som måles, bliver gjort

Vores ledelses dash­board forbinder netværk­sind­sig­terne med kvali­ta­tive og kvan­ti­ta­tive data således, at du kan se hvordan orga­ni­sa­tionen påvirkes af nye initi­a­tiver. Når vores system kobles på dine orga­ni­sa­to­riske grund­data, kan vi hjælpe med at sammen­ligne afde­linger eller bench­marke jer anonymt med andre rele­vante orga­ni­sa­tions. Når vi tilføjer kunstig intel­li­gens til dash­bo­ardet kan prædiktiv analyse hjælp med at se effekten af beslut­ninger før de gennem­føres.

4. Analyse
Viden flytning

Viden flyt­ning

Langsommere

Lang­som­mere

Hurtigere

Hurti­gere

HVORDAN LYKKES VI?

Vi doku­men­terer altid orga­ni­sa­tion som et netværk før vi påbe­gynder nye initi­a­tiver, hvilket sætter os i stand til at måle effek­terne bagefter. Sammen opstiller vi KPI’er som giver ledere unikke indsigter, så de løbende kan arbejde forbed­ringer af det orga­ni­sa­to­riske set-up og bedre faci­li­tere den måde der samar­bejdes med kunder, part­nere og leve­ran­dører på. Vi kobler også BOT’er og RPA-tjene­ster på samar­bejds­værk­tø­jerne så de kan forbinde sig til menne­sker og andre tekno­lo­gier. Herefter kan vi se hvordan disse skaber værdi i forret­ningen.

FORDELE
 • Defi­nere KPI’er førend vi starter noget nyt op.
 • Dash­board med over­blik som viser påvirk­ning.
 • Før og efter analyse giver detal­jeret indsigt.
 • Indsigt og simu­le­ring hjælper med at forud­sige effekter.
 • Sammensæt high perfor­mance teams.
 • Foretag bedre beslut­ninger.
FORTSÆT MED AT SØGE VIDEN
 • Er alle dine mål forankret i at skabe effekt og værdi?
 • Opbygger dine ledere de rigtige kompe­tencer?
 • Hvem orga­ni­serer de mest kraft­fulde ekspert- og innova­tions­net­værk?
 • Hvem hjælper dig når din orga­ni­sa­tion bliver ramt af modgang?
 • Hvilke arbejds­op­gaver bliver erstattet af auto­ma­ti­se­ring?
 • Hvilke medar­bej­dere er mest innova­tive?
TAGKONTAKT
Lad os sammen finde et pilotprojekt i din organisation. Tag kontakt.
E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +4540601039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close