Vore projekter

De problemstillinger vi møder gennem vores arbejde er altid forskellige.

Få en forstå­else af hvilke forbed­ringer som kan opnås og hvordan. Vi har arbejdet med orga­ni­sa­tioner i opstart­s­fasen med fem ansatte til en global virk­somhed med 35000 ansatte.

Projekter, Thunderwave

Thunderwave

Netværks­ba­seret virk­somhed som behø­vede bedre måder at visu­a­li­sere kompe­tencer og tilgæn­ge­lighed i netværket. Med bedre indsigt i eksper­tisen blev det nemmere at sammen­sætte stærke teams og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Projekter, Telering

Telering

Hvordan kan man opnå balance i en geogra­fisk spredt orga­ni­sa­tion med 115 forhand­lere og samtidig øge sin kapa­citet gennem viden­de­ling? De havde behov for at udnytte kompe­ten­cerne på tværs af forhand­ler­net­værket for at bedre kunne imødegå konkur­rencen. Øget grad af samar­bejde mellem eksperter og ledere skabte også bedre samar­bejde omkring kunderne.

Projekter, Telenor

Telenor

Hvordan kan man bedre udnytte kompe­ten­cerne i et globalt selskab mere end 30000 ansatte? En netværks­a­na­lyse viste, at kompe­ten­cerne flyt­tede sig ganske lidt på tværs af selskabet. Man indså, at koncernen var et holdings­el­skab og etab­le­rede derfor et tvær­fag­ligt og globalt program. Man fik over­sigt over Telenors kompe­tence globalt og fik oprette virtu­elle møde­pladser som gjorde det muligt, at finde personer, projekter og afde­linger på en nemmere måde end hidtil.

Projekter, NAV Hjælpemiddelcentral

NAV Hjælpemiddelcentral

Stra­te­gisk rådgiv­ning og prio­ri­te­ringer for NAF Hjæl­pe­mid­del­cen­tral med fokus på digi­tale løsninger. NAF Hjæl­pe­mid­del­cen­tral er en offentlig orga­ni­sa­tion som hjælper menne­sker med nedsat funk­tions­evne.

JOIN21 blev invi­teret til at iden­ti­fi­cere nødven­dige tiltage for radi­kalt at ændre den måde hvorpå forskel­lige tjene­ster blev udbudt.

Projekter, Vainu

Vainu

Vainu er et B2B softwa­rehus, som leverer en løsning baseret på data og AI (kunstig intel­li­gens) for lead i salgs­pro­cessen ved at trans­for­mere uorga­ni­se­rede åbne data­kilder til kunde­ind­sigt.

Projekter, Explorer HQ

Explorer HQ

Udfor­dringen er, at vide­re­ud­vikle netværket, forstærke viden­de­lingen og innova­tions­kraften for hvert eneste firma og deres medar­bej­dere. Det betyder, at selska­berne må både være nysger­rige, åbne og spille hverandre gode.

Projekter, Den Norske Dataforening

Den norske dataforening

Skabe mere værdi for medlem­merne. Forbedre det natio­nale samar­bejde på tværs af IT faggrupper og eksper­tise. Forstærke tovhol­der­rollen for at gøre Norge til en ledende IT nation. DND netværket består af medlemmer, ildsjæle og fored­rags­hol­dere. Det er ca 8000 medlemmer og 60 fagmil­jøer rundt i Norge og fore­ningen arran­gerer ca 300 store og små arran­ge­menter over hele landet.

Projekter, Våler Kommune

Våler Kommune

Mindre kommune i vækst og som har en ambi­tion om, at blive kendt som en innovativ og kompe­tent orga­ni­sa­tion som er blandt de aller mest effek­tive kommuner i Norge.