Projekter2018-10-31T13:28:16+00:00

Vore projekter

De problemstillinger vi møder gennem vores arbejde er altid forskellige.

Få en forstå­else af hvilke forbed­ringer som kan opnås og hvordan. Vi har arbejdet med orga­ni­sa­tioner i opstart­s­fasen med fem ansatte til en global virk­somhed med 35000 ansatte.

Projekter, Thunderwave

Thunderwave

Netværks­ba­seret virk­somhed som behø­vede bedre måder at visu­a­li­sere kompe­tencer og tilgæn­ge­lighed i netværket. Med bedre indsigt i eksper­tisen blev det nemmere at sammen­sætte stærke teams og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Projekter, Telering

Telering

Hvordan kan man opnå balance i en geogra­fisk spredt orga­ni­sa­tion med 115 forhand­lere og samtidig øge sin kapa­citet gennem viden­de­ling? De havde behov for at udnytte kompe­ten­cerne på tværs af forhand­ler­net­værket for at bedre kunne imødegå konkur­rencen. Øget grad af samar­bejde mellem eksperter og ledere skabte også bedre samar­bejde omkring kunderne.

Projekter, Telenor

Telenor

Hvordan kan man bedre udnytte kompe­ten­cerne i et globalt selskab mere end 30000 ansatte? En netværks­a­na­lyse viste, at kompe­ten­cerne flyt­tede sig ganske lidt på tværs af selskabet. Man indså, at koncernen var et holdings­el­skab og etab­le­rede derfor et tvær­fag­ligt og globalt program. Man fik over­sigt over Telenors kompe­tence globalt og fik oprette virtu­elle møde­pladser som gjorde det muligt, at finde personer, projekter og afde­linger på en nemmere måde end hidtil.

Projekter, NAV Hjælpemiddelcentral

NAV Hjælpemiddelcentral

Stra­te­gisk rådgiv­ning og prio­ri­te­ringer for NAF Hjæl­pe­mid­del­cen­tral med fokus på digi­tale løsninger. NAF Hjæl­pe­mid­del­cen­tral er en offentlig orga­ni­sa­tion som hjælper menne­sker med nedsat funk­tions­evne.

JOIN21 blev invi­teret til at iden­ti­fi­cere nødven­dige tiltage for radi­kalt at ændre den måde hvorpå forskel­lige tjene­ster blev udbudt.

Projekter, Vainu

Vainu

Vainu er et B2B softwa­rehus, som leverer en løsning baseret på data og AI (kunstig intel­li­gens) for lead i salgs­pro­cessen ved at trans­for­mere uorga­ni­se­rede åbne data­kilder til kunde­ind­sigt.

Projekter, Explorer HQ

Explorer HQ

Udfor­dringen er, at vide­re­ud­vikle netværket, forstærke viden­de­lingen og innova­tions­kraften for hvert eneste firma og deres medar­bej­dere. Det betyder, at selska­berne må både være nysger­rige, åbne og spille hverandre gode.

Projekter, Den Norske Dataforening

Den norske dataforening

Skabe mere værdi for medlem­merne. Forbedre det natio­nale samar­bejde på tværs af IT faggrupper og eksper­tise. Forstærke tovhol­der­rollen for at gøre Norge til en ledende IT nation. DND netværket består af medlemmer, ildsjæle og fored­rags­hol­dere. Det er ca 8000 medlemmer og 60 fagmil­jøer rundt i Norge og fore­ningen arran­gerer ca 300 store og små arran­ge­menter over hele landet.

Projekter, Våler Kommune

Våler Kommune

Mindre kommune i vækst og som har en ambi­tion om, at blive kendt som en innovativ og kompe­tent orga­ni­sa­tion som er blandt de aller mest effek­tive kommuner i Norge.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close