Telenor2018-11-07T00:19:25+00:00

Telenor

UDFORDRINGEN

Hvordan kan et globalt selskab bedre udnytte kompe­ten­cerne?

Netværks­a­na­lysen viste at Telenor ikke var et globalt selskab, men derimod blot et holding selskab som ejede drifts­sel­skaber i flere lande. Med over­sigt over Telenors kompe­tence blev det lettere at gøre både projekter og virtu­elle møde­steder åbne og tvær­fag­lige. Det blev lettere at finde og melde sig på projekter og deltage i ekspert­net­værk og meget nemmere at finde en person med en efter­s­purgt kompe­tence i en koncern med tusindvis af ansatte.

Telenor

UDFORDRINGEN

Hvordan kan et globalt selskab bedre udnytte kompe­ten­cerne?

Netværks­a­na­lysen viste at Telenor ikke var et globalt selskab, men derimod blot et holding selskab som ejede drifts­sel­skaber i flere lande. Med over­sigt over Telenors kompe­tence blev det lettere at gøre både projekter og virtu­elle møde­steder åbne og tvær­fag­lige. Det blev lettere at finde og melde sig på projekter og deltage i ekspert­net­værk og meget nemmere at finde en person med en efter­s­purgt kompe­tence i en koncern med tusindvis af ansatte.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor

Forstå værdien af tværfaglighed og digitale måder at arbejde på.

Telenors Way of Work-program blev påbe­gyndt i 2006 og afsluttet i 2010. Det var baseret på Jan Taug’s PhD afhand­ling hvori Telenor var hoved­casen. Koncer­n­chef for HR og udvik­ling Bjørn Magnus Kopperud var sponsor for programmet og Jan var program­ejer og i den periode ansat hos Telenor.

Udfor­dringen var hvor­ledes man kunne koble ansatte sammen på tværs af fysiske forhin­dringer og ”sætte viden i bevæ­gelse” og måle effek­terne af tvær­fag­lige udvik­lings­pro­jekter.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN

Taug’s arbejde illu­stre­rede orga­ni­sa­tionen som et netværk. Telenor imple­men­te­rede en ny vision og nye værdier og 200 ledere fra alle 13 lande i koncernen blev invi­teret til et møde. Før mødet blev lederne spurgt om hvem de går til 1) før de tager en beslut­ning 2) for infor­ma­tion 3) for faglige råd 4) for innova­tion mm. Den enkelte leder fik præsen­teret en netværks­a­na­lyse af sin orga­ni­sa­tion og selska­bets rela­tioner indad i Telenor-gruppen og med andre selskaber i koncernen. Det blev tyde­ligt, at kun ganske få ledere og eksperter havde rela­tioner udenfor deres lokale orga­ni­sa­tion. I førom­talte møde så lederne for første gang den globale Telenor orga­ni­sa­tion som et netværk. Denne erfa­ring blev brugt til at skabe et nyt funda­ment for samar­bejde. Vigtig eksper­tise blev iden­ti­fi­ceret og brugt til at lancere projekter på en smar­tere måde. Ledere og medar­bej­dere blev hjulpet til at bruge netværk­sind­sigt og den nye virtu­elle arbejds­plads til at nå ud over lande­græn­serne. Tvær­funk­tio­nelle netværk af eksperter og projekter blev koblet sammen på nye måder og frem­kaldte innova­tion og øget produk­ti­vitet. Desuden blev der lavet en orga­ni­sa­tions­in­fra­struktur som sikrede tekno­lo­gi­adop­tion som har gjort koncernen hurti­gere til at tage nye samar­bejds­plat­forme i brug.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor

Forstå værdien af tværfaglighed og digitale måder at arbejde på.

Telenors Way of Work-program blev påbe­gyndt i 2006 og afsluttet i 2010. Det var baseret på Jan Taug’s PhD afhand­ling hvori Telenor var hoved­casen. Koncer­n­chef for HR og udvik­ling Bjørn Magnus Kopperud var sponsor for programmet og Jan var program­ejer og i den periode ansat hos Telenor.

Udfor­dringen var hvor­ledes man kunne koble ansatte sammen på tværs af fysiske forhin­dringer og ”sætte viden i bevæ­gelse” og måle effek­terne af tvær­fag­lige udvik­lings­pro­jekter.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN

Taug’s arbejde illu­stre­rede orga­ni­sa­tionen som et netværk. Telenor imple­men­te­rede en ny vision og nye værdier og 200 ledere fra alle 13 lande i koncernen blev invi­teret til et møde. Før mødet blev lederne spurgt om hvem de går til 1) før de tager en beslut­ning 2) for infor­ma­tion 3) for faglige råd 4) for innova­tion mm. Den enkelte leder fik præsen­teret en netværks­a­na­lyse af sin orga­ni­sa­tion og selska­bets rela­tioner indad i Telenor-gruppen og med andre selskaber i koncernen. Det blev tyde­ligt, at kun ganske få ledere og eksperter havde rela­tioner udenfor deres lokale orga­ni­sa­tion. I førom­talte møde så lederne for første gang den globale Telenor orga­ni­sa­tion som et netværk. Denne erfa­ring blev brugt til at skabe et nyt funda­ment for samar­bejde. Vigtig eksper­tise blev iden­ti­fi­ceret og brugt til at lancere projekter på en smar­tere måde. Ledere og medar­bej­dere blev hjulpet til at bruge netværk­sind­sigt og den nye virtu­elle arbejds­plads til at nå ud over lande­græn­serne. Tvær­funk­tio­nelle netværk af eksperter og projekter blev koblet sammen på nye måder og frem­kaldte innova­tion og øget produk­ti­vitet. Desuden blev der lavet en orga­ni­sa­tions­in­fra­struktur som sikrede tekno­lo­gi­adop­tion som har gjort koncernen hurti­gere til at tage nye samar­bejds­plat­forme i brug.

Ændringer er standard i Telenor, brug netværksindsigt for at forstå konsekvenser.

Ledere skal forstå deres orga­ni­sa­tionen og hjælpe de ansatte med at udnytte både selska­bets og den enkeltes netværk.

Realisere, at ændring er nødvendig
Adoption Rate, 2 months
OPDAGELSER
 • Netværks­a­na­lysen viste isole­rede enheder og ekspert­net­værk.
 • Vigtig at koble vision og værdier sammen med nye måder at arbejde på.
 • Stort ønske om at arbejde på tværs af afde­linger og lande­grænser.
 • Vigtig at udar­bejde mandater for at dele praksis på tværs af lande­grænser.
 • Måle hvordan folk kobler sig på netværket for at skabe innova­tion.
35000 medarbejdere på tværs af Telenor
RESULTATER
 • Indtægter og antal kunder steg
 • Blev til en global virk­somhed som gør brug af kompe­tencer fra hele verden.
 • Medar­bej­derne begyndte at flytte over lande­grænser, fysisk og digi­talt.
 • Mere åben virk­som­heds­kultur.
Realisere, at ændring er nødvendig

Ændringer er standard i Telenor, brug netværksindsigt for at forstå konsekvenser.

Ledere skal forstå deres orga­ni­sa­tionen og hjælpe de ansatte med at udnytte både selska­bets og den enkeltes netværk.

Adoption Rate, 2 months
OPDAGELSER
 • Netværks­a­na­lysen viste isole­rede enheder og ekspert­net­værk.
 • Vigtig at koble vision og værdier sammen med nye måder at arbejde på.
 • Stort ønske om at arbejde på tværs af afde­linger og lande­grænser.
 • Vigtig at udar­bejde mandater for at dele praksis på tværs af lande­grænser.
 • Måle hvordan folk kobler sig på netværket for at skabe innova­tion.
35000 medarbejdere på tværs af Telenor
RESULTATER
 • Indtægter og antal kunder steg
 • Blev til en global virk­somhed som gør brug af kompe­tencer fra hele verden.
 • Medar­bej­derne begyndte at flytte over lande­grænser, fysisk og digi­talt.
 • Mere åben virk­som­heds­kultur.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Ønsker du at vide hvad vi kan gøre for dig?
Tag kontakt og få en ufor­plig­tende samtale.

E-mail: info[a]join21.com
Telefon: +4540601039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close