Tele­ring

Tele­ring er en førende norsk distri­bu­tions­kanal for IT- og mobil­løs­ninger til B2B markedet. De har ca. 550 ansatte fordelt på 110 forhand­lere over hele Norge.

UTFORDRINGEN

Hvordan kan man øge kapa­ci­teten gennem viden­de­ling i en distri­bu­eret orga­ni­sa­tion med 110 forhand­lere? De havde behov for at udnytte kompe­ten­cerne på tværs af forhand­ler­net­værket for at stå bedre i konkur­rencen.

Tele­ring

Tele­ring er en førende norsk distri­bu­tions­kanal for IT- og mobil­løs­ninger til B2B markedet. De har ca. 550 ansatte fordelt på 110 forhand­lere over hele Norge.

UTFORDRINGEN

Hvordan kan man øge kapa­ci­teten gennem viden­de­ling i en distri­bu­eret orga­ni­sa­tion med 110 forhand­lere? De havde behov for at udnytte kompe­ten­cerne på tværs af forhand­ler­net­værket for at stå bedre i konkur­rencen.

Trond Voll

Teknologi er værdiløs hvis ingen anvender den.

Opgaven begyndte med en netværks­a­na­lyse af alle perso­nerne i forhand­ler­kæden. Mang­lende samar­bejde på tværs var hoved­pro­blemet så vi lance­rede Work­place fra Face­book og benyt­tede indsigten fra netværks­a­na­lysen til at lancere gennem alle­rede eksi­ste­rende arbejds­grupper, de ufor­melle netværk, eksperter og de såkaldte brobyg­gere som ubevidst knyt­tede de enkelte siloer til resten af kæden. De havde i forvejen en stor gruppe på det eksterne Face­book med en god viden­de­ling, men alli­gevel var den uønsket pga. den ikke havde nogen admi­ni­strator som kunne invi­tere nye medar­bej­dere og fjerne dem som ikke længere var ansat. Netværks­a­na­lysen viste også at en stor del af orga­ni­sa­tionen slet ikke var med i den gruppe. For at styrke og sikre dialo­gerne blev Face­book gruppen flyttet til Work­place, hvor netværk­sind­sigten igen bidrog til at defi­nere en fornuftig grup­pe­struktur.

POTENTIALE FOR VÆRDISKABELSE

Efter at have arbejdet med virk­som­heder i mange forskel­lige bran­cher har vi oplevet at succes er afhængig af at følge en struk­tu­reret metode for at komme til at arbejde digi­talt. En virk­somhed må have et vist niveau af ‘digital fitness’. Her er det vigtigt at se på interne teams, projekter, ekspert­grupper, innova­tion og dens part­nere.

Ved at udar­bejde en digital stra­tegi og en plan for dens gennem­fø­relse kan vi foku­sere på at gøre din orga­ni­sa­tion mere digital – inden du begynder at forbedre forret­nings­pro­cesser og kunde­vendte tjene­ster.

LÆS MERE

Reseller network, Telering
OPDAGELSER
 • Ledelsen var ikke godt nok sammen­koblet – noget som er helt centralt for at forbedre viden­de­ling og værdi­ska­belse i en orga­ni­sa­tion.
 • Koncer­n­chefen skal formidle ambi­tio­nerne, de vigtigste problemer og hvilken retning projektet skal tage.
 • Orga­ni­sa­tionen har en gruppe meget centrale menne­sker som holder samar­bejdet gående udover hele orga­ni­sa­tionen.
 • Godt samar­bejde hos den enkelte forhandler, også det lille samar­bejde på tværs, vigtige mæglere forbinder den enkelte forhandler til resten af gruppen.

Workshop hvor forhandlerne arbejder på tværs

Tele­ring invi­te­rede til en konfe­rence med alle part­nerne for at opda­tere dem på de nye produkter og samtidig disku­tere hvordan man kan vinde flere ordrer lokalt. JOIN21 blev invi­teret til at sætte fokus på samar­bejdet på baggrund af resul­ta­terne fra netværks­a­na­lysen der viste svagt samar­bejde på tværs af kædens butikker. Alle fik indsigt i netvær­kene og blev præsen­teret for de største udfor­dringer samt nogle helt centrale spørgsmål – som for eksempel: Hvordan kan vi bedst Telering’s distri­bu­e­rede model? Hvad skal der til for at bruge den fælles viden bedre? Hvad skal Work­place anvendes til og modsat, hvad skal det ikke anvendes til?

Under works­hoppen gik delta­gerne mellem bordene for at løse problemer og dele indsigt. Denne proces visu­a­li­se­rede hvor nemt det er at udnytte den kollek­tive viden.

Telering JOIN21 workshop
RESULTATER
 • Imple­men­te­rede Work­place fra Face­book for at forbedre viden­de­ling.
 • Præsen­te­rede orga­ni­sa­tions­net­værket til alle forhand­lere på konfe­rencen for at invol­vere og opsamle tilba­ge­mel­dinger mhp. yder­li­gere forbed­ringer.
 • Initi­e­rede en virtuel møde­plads for alle ledere mhp. på at øge værdi­ska­belsen på de centrale områder.
 • Vi har siden fulgt udvik­lingen over tid for siden at iværk­sætte tiltag som skal gøre det muligt at arbejde smar­tere og hurti­gere end konkur­ren­terne.
Trond Voll

Teknologi er værdiløs hvis ingen anvender den.

Opgaven begyndte med en netværks­a­na­lyse af alle perso­nerne i forhand­ler­kæden. Mang­lende samar­bejde på tværs var hoved­pro­blemet så vi lance­rede Work­place fra Face­book og benyt­tede indsigten fra netværks­a­na­lysen til at lancere gennem alle­rede eksi­ste­rende arbejds­grupper, de ufor­melle netværk, eksperter og de såkaldte brobyg­gere som ubevidst knyt­tede de enkelte siloer til resten af kæden. De havde i forvejen en stor gruppe på det eksterne Face­book med en god viden­de­ling, men alli­gevel var den uønsket pga. den ikke havde nogen admi­ni­strator som kunne invi­tere nye medar­bej­dere og fjerne dem som ikke længere var ansat. Netværks­a­na­lysen viste også at en stor del af orga­ni­sa­tionen slet ikke var med i den gruppe. For at styrke og sikre dialo­gerne blev Face­book gruppen flyttet til Work­place, hvor netværk­sind­sigten igen bidrog til at defi­nere en fornuftig grup­pe­struktur.

Reseller network, Telering
POTENTIALE FOR VÆRDISKABELSE

Efter at have arbejdet med virk­som­heder i mange forskel­lige bran­cher har vi oplevet at succes er afhængig af at følge en struk­tu­reret metode for at komme til at arbejde digi­talt. En virk­somhed må have et vist niveau af ‘digital fitness’. Her er det vigtigt at se på interne teams, projekter, ekspert­grupper, innova­tion og dens part­nere.

Ved at udar­bejde en digital stra­tegi og en plan for dens gennem­fø­relse kan vi foku­sere på at gøre din orga­ni­sa­tion mere digital – inden du begynder at forbedre forret­nings­pro­cesser og kunde­vendte tjene­ster.

LÆS MERE

OPDAGELSER
 • Ledelsen var ikke godt nok sammen­koblet – noget som er helt centralt for at forbedre viden­de­ling og værdi­ska­belse i en orga­ni­sa­tion.
 • Koncer­n­chefen skal formidle ambi­tio­nerne, de vigtigste problemer og hvilken retning projektet skal tage.
 • Orga­ni­sa­tionen har en gruppe meget centrale menne­sker som holder samar­bejdet gående udover hele orga­ni­sa­tionen.
 • Godt samar­bejde hos den enkelte forhandler, også det lille samar­bejde på tværs, vigtige mæglere forbinder den enkelte forhandler til resten af gruppen.

Workshop hvor forhandlerne arbejder på tværs

Tele­ring invi­te­rede til en konfe­rence med alle part­nerne for at opda­tere dem på de nye produkter og samtidig disku­tere hvordan man kan vinde flere ordrer lokalt. JOIN21 blev invi­teret til at sætte fokus på samar­bejdet på baggrund af resul­ta­terne fra netværks­a­na­lysen der viste svagt samar­bejde på tværs af kædens butikker. Alle fik indsigt i netvær­kene og blev præsen­teret for de største udfor­dringer samt nogle helt centrale spørgsmål – som for eksempel: Hvordan kan vi bedst Telering’s distri­bu­e­rede model? Hvad skal der til for at bruge den fælles viden bedre? Hvad skal Work­place anvendes til og modsat, hvad skal det ikke anvendes til?

Under works­hoppen gik delta­gerne mellem bordene for at løse problemer og dele indsigt. Denne proces visu­a­li­se­rede hvor nemt det er at udnytte den kollek­tive viden.

Telering JOIN21 workshop
RESULTATER
 • Imple­men­te­rede Work­place fra Face­book for at forbedre viden­de­ling.
 • Præsen­te­rede orga­ni­sa­tions­net­værket til alle forhand­lere på konfe­rencen for at invol­vere og opsamle tilba­ge­mel­dinger mhp. yder­li­gere forbed­ringer.
 • Initi­e­rede en virtuel møde­plads for alle ledere mhp. på at øge værdi­ska­belsen på de centrale områder.
 • Vi har siden fulgt udvik­lingen over tid for siden at iværk­sætte tiltag som skal gøre det muligt at arbejde smar­tere og hurti­gere end konkur­ren­terne.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Ønsker du at vide hvad vi kan gøre for dig?
Tag kontakt og få en ufor­plig­tende samtale.

E-mail: info[a]join21.com
Phone: +4540601039