Telering2018-11-07T00:14:00+00:00

Tele­ring

Tele­ring er en førende norsk distri­bu­tions­kanal for IT- og mobil­løs­ninger til B2B markedet. De har ca. 550 ansatte fordelt på 110 forhand­lere over hele Norge.

UTFORDRINGEN

Hvordan kan man øge kapa­ci­teten gennem viden­de­ling i en distri­bu­eret orga­ni­sa­tion med 110 forhand­lere? De havde behov for at udnytte kompe­ten­cerne på tværs af forhand­ler­net­værket for at stå bedre i konkur­rencen.

Tele­ring

Tele­ring er en førende norsk distri­bu­tions­kanal for IT- og mobil­løs­ninger til B2B markedet. De har ca. 550 ansatte fordelt på 110 forhand­lere over hele Norge.

UTFORDRINGEN

Hvordan kan man øge kapa­ci­teten gennem viden­de­ling i en distri­bu­eret orga­ni­sa­tion med 110 forhand­lere? De havde behov for at udnytte kompe­ten­cerne på tværs af forhand­ler­net­værket for at stå bedre i konkur­rencen.

Trond Voll

Teknologi er værdiløs hvis ingen anvender den.

Opgaven begyndte med en netværks­a­na­lyse af alle perso­nerne i forhand­ler­kæden. Mang­lende samar­bejde på tværs var hoved­pro­blemet så vi lance­rede Work­place fra Face­book og benyt­tede indsigten fra netværks­a­na­lysen til at lancere gennem alle­rede eksi­ste­rende arbejds­grupper, de ufor­melle netværk, eksperter og de såkaldte brobyg­gere som ubevidst knyt­tede de enkelte siloer til resten af kæden. De havde i forvejen en stor gruppe på det eksterne Face­book med en god viden­de­ling, men alli­gevel var den uønsket pga. den ikke havde nogen admi­ni­strator som kunne invi­tere nye medar­bej­dere og fjerne dem som ikke længere var ansat. Netværks­a­na­lysen viste også at en stor del af orga­ni­sa­tionen slet ikke var med i den gruppe. For at styrke og sikre dialo­gerne blev Face­book gruppen flyttet til Work­place, hvor netværk­sind­sigten igen bidrog til at defi­nere en fornuftig grup­pe­struktur.

POTENTIALE FOR VÆRDISKABELSE

Efter at have arbejdet med virk­som­heder i mange forskel­lige bran­cher har vi oplevet at succes er afhængig af at følge en struk­tu­reret metode for at komme til at arbejde digi­talt. En virk­somhed må have et vist niveau af ‘digital fitness’. Her er det vigtigt at se på interne teams, projekter, ekspert­grupper, innova­tion og dens part­nere.

Ved at udar­bejde en digital stra­tegi og en plan for dens gennem­fø­relse kan vi foku­sere på at gøre din orga­ni­sa­tion mere digital – inden du begynder at forbedre forret­nings­pro­cesser og kunde­vendte tjene­ster.

LÆS MERE

Reseller network, Telering
OPDAGELSER
 • Ledelsen var ikke godt nok sammen­koblet – noget som er helt centralt for at forbedre viden­de­ling og værdi­ska­belse i en orga­ni­sa­tion.
 • Koncer­n­chefen skal formidle ambi­tio­nerne, de vigtigste problemer og hvilken retning projektet skal tage.
 • Orga­ni­sa­tionen har en gruppe meget centrale menne­sker som holder samar­bejdet gående udover hele orga­ni­sa­tionen.
 • Godt samar­bejde hos den enkelte forhandler, også det lille samar­bejde på tværs, vigtige mæglere forbinder den enkelte forhandler til resten af gruppen.

Workshop hvor forhandlerne arbejder på tværs

Tele­ring invi­te­rede til en konfe­rence med alle part­nerne for at opda­tere dem på de nye produkter og samtidig disku­tere hvordan man kan vinde flere ordrer lokalt. JOIN21 blev invi­teret til at sætte fokus på samar­bejdet på baggrund af resul­ta­terne fra netværks­a­na­lysen der viste svagt samar­bejde på tværs af kædens butikker. Alle fik indsigt i netvær­kene og blev præsen­teret for de største udfor­dringer samt nogle helt centrale spørgsmål – som for eksempel: Hvordan kan vi bedst Telering’s distri­bu­e­rede model? Hvad skal der til for at bruge den fælles viden bedre? Hvad skal Work­place anvendes til og modsat, hvad skal det ikke anvendes til?

Under works­hoppen gik delta­gerne mellem bordene for at løse problemer og dele indsigt. Denne proces visu­a­li­se­rede hvor nemt det er at udnytte den kollek­tive viden.

Telering JOIN21 workshop
RESULTATER
 • Imple­men­te­rede Work­place fra Face­book for at forbedre viden­de­ling.
 • Præsen­te­rede orga­ni­sa­tions­net­værket til alle forhand­lere på konfe­rencen for at invol­vere og opsamle tilba­ge­mel­dinger mhp. yder­li­gere forbed­ringer.
 • Initi­e­rede en virtuel møde­plads for alle ledere mhp. på at øge værdi­ska­belsen på de centrale områder.
 • Vi har siden fulgt udvik­lingen over tid for siden at iværk­sætte tiltag som skal gøre det muligt at arbejde smar­tere og hurti­gere end konkur­ren­terne.
Trond Voll

Teknologi er værdiløs hvis ingen anvender den.

Opgaven begyndte med en netværks­a­na­lyse af alle perso­nerne i forhand­ler­kæden. Mang­lende samar­bejde på tværs var hoved­pro­blemet så vi lance­rede Work­place fra Face­book og benyt­tede indsigten fra netværks­a­na­lysen til at lancere gennem alle­rede eksi­ste­rende arbejds­grupper, de ufor­melle netværk, eksperter og de såkaldte brobyg­gere som ubevidst knyt­tede de enkelte siloer til resten af kæden. De havde i forvejen en stor gruppe på det eksterne Face­book med en god viden­de­ling, men alli­gevel var den uønsket pga. den ikke havde nogen admi­ni­strator som kunne invi­tere nye medar­bej­dere og fjerne dem som ikke længere var ansat. Netværks­a­na­lysen viste også at en stor del af orga­ni­sa­tionen slet ikke var med i den gruppe. For at styrke og sikre dialo­gerne blev Face­book gruppen flyttet til Work­place, hvor netværk­sind­sigten igen bidrog til at defi­nere en fornuftig grup­pe­struktur.

Reseller network, Telering
POTENTIALE FOR VÆRDISKABELSE

Efter at have arbejdet med virk­som­heder i mange forskel­lige bran­cher har vi oplevet at succes er afhængig af at følge en struk­tu­reret metode for at komme til at arbejde digi­talt. En virk­somhed må have et vist niveau af ‘digital fitness’. Her er det vigtigt at se på interne teams, projekter, ekspert­grupper, innova­tion og dens part­nere.

Ved at udar­bejde en digital stra­tegi og en plan for dens gennem­fø­relse kan vi foku­sere på at gøre din orga­ni­sa­tion mere digital – inden du begynder at forbedre forret­nings­pro­cesser og kunde­vendte tjene­ster.

LÆS MERE

OPDAGELSER
 • Ledelsen var ikke godt nok sammen­koblet – noget som er helt centralt for at forbedre viden­de­ling og værdi­ska­belse i en orga­ni­sa­tion.
 • Koncer­n­chefen skal formidle ambi­tio­nerne, de vigtigste problemer og hvilken retning projektet skal tage.
 • Orga­ni­sa­tionen har en gruppe meget centrale menne­sker som holder samar­bejdet gående udover hele orga­ni­sa­tionen.
 • Godt samar­bejde hos den enkelte forhandler, også det lille samar­bejde på tværs, vigtige mæglere forbinder den enkelte forhandler til resten af gruppen.

Workshop hvor forhandlerne arbejder på tværs

Tele­ring invi­te­rede til en konfe­rence med alle part­nerne for at opda­tere dem på de nye produkter og samtidig disku­tere hvordan man kan vinde flere ordrer lokalt. JOIN21 blev invi­teret til at sætte fokus på samar­bejdet på baggrund af resul­ta­terne fra netværks­a­na­lysen der viste svagt samar­bejde på tværs af kædens butikker. Alle fik indsigt i netvær­kene og blev præsen­teret for de største udfor­dringer samt nogle helt centrale spørgsmål – som for eksempel: Hvordan kan vi bedst Telering’s distri­bu­e­rede model? Hvad skal der til for at bruge den fælles viden bedre? Hvad skal Work­place anvendes til og modsat, hvad skal det ikke anvendes til?

Under works­hoppen gik delta­gerne mellem bordene for at løse problemer og dele indsigt. Denne proces visu­a­li­se­rede hvor nemt det er at udnytte den kollek­tive viden.

Telering JOIN21 workshop
RESULTATER
 • Imple­men­te­rede Work­place fra Face­book for at forbedre viden­de­ling.
 • Præsen­te­rede orga­ni­sa­tions­net­værket til alle forhand­lere på konfe­rencen for at invol­vere og opsamle tilba­ge­mel­dinger mhp. yder­li­gere forbed­ringer.
 • Initi­e­rede en virtuel møde­plads for alle ledere mhp. på at øge værdi­ska­belsen på de centrale områder.
 • Vi har siden fulgt udvik­lingen over tid for siden at iværk­sætte tiltag som skal gøre det muligt at arbejde smar­tere og hurti­gere end konkur­ren­terne.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Ønsker du at vide hvad vi kan gøre for dig?
Tag kontakt og få en ufor­plig­tende samtale.

E-mail: info[a]join21.com
Phone: +4540601039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close