Thunderwave2018-11-07T13:54:02+00:00

Thund­erwave

Thunderwave logo

UTFORDRINGEN

Et netværks­ba­seret selskab som behø­vede bedre måder at visu­a­li­sere kompe­tence og tilgæn­ge­lighed i netværket. Med bedre indsigt i eksper­tisen blev det nemmere at sammen­sætte stærke teams og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Thund­erwave

Thunderwave logo

UTFORDRINGEN

Et netværks­ba­seret selskab som behø­vede bedre måder at visu­a­li­sere kompe­tence og tilgæn­ge­lighed i netværket. Med bedre indsigt i eksper­tisen blev det nemmere at sammen­sætte stærke teams og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Thunderwave, Øyvind presentation

Få en netværksbaseret virksomhed til at vokse.

Thund­erwave er et selskab med unge og velud­dan­nede stif­tere som har haft ledende stil­linger i studen­ter­mil­jøet, politik og startup­mil­jøet. De har en baggrund fra innova­tion, ledelse og tekno­logi. De har hjulpet mange orga­ni­sa­tioner med at øge innova­tionen. Blandt andet startups, inku­ba­torer, større orga­ni­sa­tioner samt Innova­tion Norge. Deres filo­sofi er at arbejde med part­ner­virk­som­heder og deres netværk igen for at kunne konkur­rere med større konkur­renter.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN

Vi foretog en analyse for at kort­lægge kernen i virk­som­heden og hvordan de samar­bejder med det udvi­dede netværk. Det var vigtigt at se hvordan det udvi­dede netværk samar­bej­dede samt kort­lægge dets eksper­tise og tilgæn­ge­lighed.

Thund­erwave havde behov for en tjeneste som alle medar­bej­dere kunne anvende med henblik på at højne produk­ti­vi­teten. De købte Micro­soft Office 365 fra JOIN21 og er impo­neret af leve­ran­cerne og den måde JOIN21 arbejder på for at hjælpe de ansatte i en periode med foran­dringer omkring det at skulle tage ny tekno­logi i brug.

OPDAGELSER
 • Fandt ud hvordan de ansatte var koblet sammen i det store netværk.
 • Indsigt i netværks­del­ta­gernes eksper­tise både indenfor og udenfor det nuvæ­rende netværk.
 • Opda­gede behov for bedre infor­ma­tion samt det, at synlig­gøre eksper­tisen i netværket.
 • Indførte regel­mæs­sige møder, både virtuelt og fysisk, således at de mere peri­fere eksperter kom til at føle sig invol­veret og enga­geret.
 • Selskabet vokser hurtigt og over­sigten i netværket er et centralt element i at sikre leve­ran­ce­ka­pa­ci­teten.

Thunderwave, bring the thunderThunderwave dinosaur

RESULTATER
 • Forstå­else for hvordan du skal bruge det interne netværk for at skabe enga­ge­ment og stær­kere rela­tioner.
 • Øget leve­ran­ce­ka­pa­citet, iden­ti­fi­cere rele­vante personer med henblik på at levere hurti­gere.
 • Gør brug af ansatte som alle­rede er stærkt koblet i netværket for at finde kandi­dater til ledige stil­linger.
 • Plan for målrettet kommu­ni­ka­tion til netværket.
Thunderwave, Øyvind presentation

Få en netværksbaseret virksomhed til at vokse.

Thund­erwave er et selskab med unge og velud­dan­nede stif­tere som har haft ledende stil­linger i studen­ter­mil­jøet, politik og startup­mil­jøet. De har en baggrund fra innova­tion, ledelse og tekno­logi. De har hjulpet mange orga­ni­sa­tioner med at øge innova­tionen. Blandt andet startups, inku­ba­torer, større orga­ni­sa­tioner samt Innova­tion Norge. Deres filo­sofi er at arbejde med part­ner­virk­som­heder og deres netværk igen for at kunne konkur­rere med større konkur­renter.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN

Vi foretog en analyse for at kort­lægge kernen i virk­som­heden og hvordan de samar­bejder med det udvi­dede netværk. Det var vigtigt at se hvordan det udvi­dede netværk samar­bej­dede samt kort­lægge dets eksper­tise og tilgæn­ge­lighed.

Thund­erwave havde behov for en tjeneste som alle medar­bej­dere kunne anvende med henblik på at højne produk­ti­vi­teten. De købte Micro­soft Office 365 fra JOIN21 og er impo­neret af leve­ran­cerne og den måde JOIN21 arbejder på for at hjælpe de ansatte i en periode med foran­dringer omkring det at skulle tage ny tekno­logi i brug.

OPDAGELSER
 • Fandt ud hvordan de ansatte var koblet sammen i det store netværk.
 • Indsigt i netværks­del­ta­gernes eksper­tise både indenfor og udenfor det nuvæ­rende netværk.
 • Opda­gede behov for bedre infor­ma­tion samt det, at synlig­gøre eksper­tisen i netværket.
 • Indførte regel­mæs­sige møder, både virtuelt og fysisk, således at de mere peri­fere eksperter kom til at føle sig invol­veret og enga­geret.
 • Selskabet vokser hurtigt og over­sigten i netværket er et centralt element i at sikre leve­ran­ce­ka­pa­ci­teten.

Thunderwave, bring the thunder

Thunderwave dinosaur

RESULTATER
 • Forstå­else for hvordan du skal bruge det interne netværk for at skabe enga­ge­ment og stær­kere rela­tioner.
 • Øget leve­ran­ce­ka­pa­citet, iden­ti­fi­cere rele­vante personer med henblik på at levere hurti­gere.
 • Gør brug af ansatte som alle­rede er stærkt koblet i netværket for at finde kandi­dater til ledige stil­linger.
 • Plan for målrettet kommu­ni­ka­tion til netværket.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close