Thund­erwave

Thunderwave logo

UTFORDRINGEN

Et netværks­ba­seret selskab som behø­vede bedre måder at visu­a­li­sere kompe­tence og tilgæn­ge­lighed i netværket. Med bedre indsigt i eksper­tisen blev det nemmere at sammen­sætte stærke teams og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Thund­erwave

Thunderwave logo

UTFORDRINGEN

Et netværks­ba­seret selskab som behø­vede bedre måder at visu­a­li­sere kompe­tence og tilgæn­ge­lighed i netværket. Med bedre indsigt i eksper­tisen blev det nemmere at sammen­sætte stærke teams og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Thunderwave, Øyvind presentation

Få en netværksbaseret virksomhed til at vokse.

Thund­erwave er et selskab med unge og velud­dan­nede stif­tere som har haft ledende stil­linger i studen­ter­mil­jøet, politik og startup­mil­jøet. De har en baggrund fra innova­tion, ledelse og tekno­logi. De har hjulpet mange orga­ni­sa­tioner med at øge innova­tionen. Blandt andet startups, inku­ba­torer, større orga­ni­sa­tioner samt Innova­tion Norge. Deres filo­sofi er at arbejde med part­ner­virk­som­heder og deres netværk igen for at kunne konkur­rere med større konkur­renter.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN

Vi foretog en analyse for at kort­lægge kernen i virk­som­heden og hvordan de samar­bejder med det udvi­dede netværk. Det var vigtigt at se hvordan det udvi­dede netværk samar­bej­dede samt kort­lægge dets eksper­tise og tilgæn­ge­lighed.

Thund­erwave havde behov for en tjeneste som alle medar­bej­dere kunne anvende med henblik på at højne produk­ti­vi­teten. De købte Micro­soft Office 365 fra JOIN21 og er impo­neret af leve­ran­cerne og den måde JOIN21 arbejder på for at hjælpe de ansatte i en periode med foran­dringer omkring det at skulle tage ny tekno­logi i brug.

OPDAGELSER
 • Fandt ud hvordan de ansatte var koblet sammen i det store netværk.
 • Indsigt i netværks­del­ta­gernes eksper­tise både indenfor og udenfor det nuvæ­rende netværk.
 • Opda­gede behov for bedre infor­ma­tion samt det, at synlig­gøre eksper­tisen i netværket.
 • Indførte regel­mæs­sige møder, både virtuelt og fysisk, således at de mere peri­fere eksperter kom til at føle sig invol­veret og enga­geret.
 • Selskabet vokser hurtigt og over­sigten i netværket er et centralt element i at sikre leve­ran­ce­ka­pa­ci­teten.

Thunderwave, bring the thunderThunderwave dinosaur

RESULTATER
 • Forstå­else for hvordan du skal bruge det interne netværk for at skabe enga­ge­ment og stær­kere rela­tioner.
 • Øget leve­ran­ce­ka­pa­citet, iden­ti­fi­cere rele­vante personer med henblik på at levere hurti­gere.
 • Gør brug af ansatte som alle­rede er stærkt koblet i netværket for at finde kandi­dater til ledige stil­linger.
 • Plan for målrettet kommu­ni­ka­tion til netværket.
Thunderwave, Øyvind presentation

Få en netværksbaseret virksomhed til at vokse.

Thund­erwave er et selskab med unge og velud­dan­nede stif­tere som har haft ledende stil­linger i studen­ter­mil­jøet, politik og startup­mil­jøet. De har en baggrund fra innova­tion, ledelse og tekno­logi. De har hjulpet mange orga­ni­sa­tioner med at øge innova­tionen. Blandt andet startups, inku­ba­torer, større orga­ni­sa­tioner samt Innova­tion Norge. Deres filo­sofi er at arbejde med part­ner­virk­som­heder og deres netværk igen for at kunne konkur­rere med større konkur­renter.

ANALYSE AF VÆRDISKABELSEN

Vi foretog en analyse for at kort­lægge kernen i virk­som­heden og hvordan de samar­bejder med det udvi­dede netværk. Det var vigtigt at se hvordan det udvi­dede netværk samar­bej­dede samt kort­lægge dets eksper­tise og tilgæn­ge­lighed.

Thund­erwave havde behov for en tjeneste som alle medar­bej­dere kunne anvende med henblik på at højne produk­ti­vi­teten. De købte Micro­soft Office 365 fra JOIN21 og er impo­neret af leve­ran­cerne og den måde JOIN21 arbejder på for at hjælpe de ansatte i en periode med foran­dringer omkring det at skulle tage ny tekno­logi i brug.

OPDAGELSER
 • Fandt ud hvordan de ansatte var koblet sammen i det store netværk.
 • Indsigt i netværks­del­ta­gernes eksper­tise både indenfor og udenfor det nuvæ­rende netværk.
 • Opda­gede behov for bedre infor­ma­tion samt det, at synlig­gøre eksper­tisen i netværket.
 • Indførte regel­mæs­sige møder, både virtuelt og fysisk, således at de mere peri­fere eksperter kom til at føle sig invol­veret og enga­geret.
 • Selskabet vokser hurtigt og over­sigten i netværket er et centralt element i at sikre leve­ran­ce­ka­pa­ci­teten.

Thunderwave, bring the thunder

Thunderwave dinosaur

RESULTATER
 • Forstå­else for hvordan du skal bruge det interne netværk for at skabe enga­ge­ment og stær­kere rela­tioner.
 • Øget leve­ran­ce­ka­pa­citet, iden­ti­fi­cere rele­vante personer med henblik på at levere hurti­gere.
 • Gør brug af ansatte som alle­rede er stærkt koblet i netværket for at finde kandi­dater til ledige stil­linger.
 • Plan for målrettet kommu­ni­ka­tion til netværket.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039