Vainu2018-11-07T15:48:29+00:00

Vainu

Vainu er et B2B softwa­re­sel­skab som leverer en løsning baseret på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­prospekter ved at trans­for­mere uorga­ni­se­rede åbne data til vigtig indsigt om dine poten­ti­elle kunder.

Vainu logo
UDFORDRING

Vainu ekspander hurtigt med sin globale tilste­de­væ­relse og ansætter mange nye medar­bej­dere hvert år. En orga­ni­sa­tion med 100 ansatte, hvoraf 70 er rela­tivt nye medar­bej­dere fordelt på flere lande og året efter med en ambi­tion om at ansætte yder­li­gere 100 nye medar­bej­dere. Udfor­dringen er at finde de rette personer og dernæst on-boarde dem og hurtigst muligt få dem til at benytte Vainu’s salgs­me­tode. .

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

«Vi har kontorer i Europa og USA. Vi bad Join21 om at give os konkret indsigt og råd om hvordan orga­ni­sa­tionen bedst muligt kan gennem­føre ekspan­sionen og udnytte den intel­lek­tu­elle kapital blandt de nuvæ­rende ansatte i orga­ni­sa­tionen? Det er vigtigt, at inklu­dere nye medar­bej­dere i orga­ni­sa­tionen på en struk­tu­reret måde, og finde løsninger på hvordan en ny medar­bejder hurtigst mulig kan give værdi til selskabet. Der er mange dygtige medar­bej­dere, så det er vigtigt at genbruge og over­føre best practice mellem ansatte i forskel­lige funk­tioner og lande­kon­torer. Vi mister værdi­fuld tid hvis vi genop­finder løsninger vi alle­rede har. Vi må opti­mere videns­de­lingen mellem funk­tioner og loka­tioner.»

Sara Somer­salmi, Head of HR hos Vainu

PROCES

Der blev afdækket nogle centrale netværks­dri­vere som er vigtige for at under­støtte væksten og værdi­ska­belse på tværs af selska­bets funk­tioner og medar­bej­dere. Øget flow af viden mellem de ansatte er væsent­ligt for både kunde­ud­vik­ling og markeds­mæssig succes. Vi fik opti­meret både samar­bejde og videns­de­ling gennem etab­le­ring af smarte teams (såkaldte ekspert­net­værk). Ledelsen har gennem analysen fået flere virke­midler i arbejdet med ledelse, infor­ma­tions­flow, innova­tion, ekspert­net­værk og energi. For mange orga­ni­sa­tioner, også for Vainu, er god to-vejs kommu­ni­ka­tion særdeles vigtig for at kunne opret­holde en stærk kultur og højt ener­gi­ni­veau.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Netværks­ba­seret ledelse skaber mere værdi for orga­ni­sa­tion.
 • Vigtig at skabe effektiv on-boar­ding af nye ansatte – de bidrager hurti­gere.
 • Støtte etab­le­ringen af netværk mellem eksperter og ansatte i orga­ni­sa­tionen.
 • Kapi­ta­li­sere på og utnytte ekspert­net­værk på tværs af funk­tioner og kontorer.
 • Evaluere resul­tater fra forskel­lige akti­vi­teter for at iden­ti­fi­cere yder­li­gere forbed­rings­tiltag.
RESULTATER
 • HR har bedre mulighed for at give råd og vejlede i udvik­lingen af ledere og eksperter.
 • Bedre til at kapi­ta­li­sere selska­bets kollek­tive kompe­tanse.
 • Raskere on-boar­ding med højere kvalitet.
 • I stand til at ekspan­dere hurti­gere.

Vainu

Vainu er et B2B softwa­re­sel­skab som leverer en løsning baseret på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­prospekter ved at trans­for­mere uorga­ni­se­rede åbne data til vigtig indsigt om dine poten­ti­elle kunder.

Vainu logo
UDFORDRING

Vainu ekspander hurtigt med sin globale tilste­de­væ­relse og ansætter mange nye medar­bej­dere hvert år. En orga­ni­sa­tion med 100 ansatte, hvoraf 70 er rela­tivt nye medar­bej­dere fordelt på flere lande og året efter med en ambi­tion om at ansætte yder­li­gere 100 nye medar­bej­dere. Udfor­dringen er at finde de rette personer og dernæst on-boarde dem og hurtigst muligt få dem til at benytte Vainu’s salgs­me­tode. .

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

«Vi har kontorer i Europa og USA. Vi bad Join21 om at give os konkret indsigt og råd om hvordan orga­ni­sa­tionen bedst muligt kan gennem­føre ekspan­sionen og udnytte den intel­lek­tu­elle kapital blandt de nuvæ­rende ansatte i orga­ni­sa­tionen? Det er vigtigt, at inklu­dere nye medar­bej­dere i orga­ni­sa­tionen på en struk­tu­reret måde, og finde løsninger på hvordan en ny medar­bejder hurtigst mulig kan give værdi til selskabet. Der er mange dygtige medar­bej­dere, så det er vigtigt at genbruge og over­føre best practice mellem ansatte i forskel­lige funk­tioner og lande­kon­torer. Vi mister værdi­fuld tid hvis vi genop­finder løsninger vi alle­rede har. Vi må opti­mere videns­de­lingen mellem funk­tioner og loka­tioner.»

Sara Somer­salmi, Head of HR hos Vainu

PROCES

Der blev afdækket nogle centrale netværks­dri­vere som er vigtige for at under­støtte væksten og værdi­ska­belse på tværs af selska­bets funk­tioner og medar­bej­dere. Øget flow af viden mellem de ansatte er væsent­ligt for både kunde­ud­vik­ling og markeds­mæssig succes. Vi fik opti­meret både samar­bejde og videns­de­ling gennem etab­le­ring af smarte teams (såkaldte ekspert­net­værk). Ledelsen har gennem analysen fået flere virke­midler i arbejdet med ledelse, infor­ma­tions­flow, innova­tion, ekspert­net­værk og energi. For mange orga­ni­sa­tioner, også for Vainu, er god to-vejs kommu­ni­ka­tion særdeles vigtig for at kunne opret­holde en stærk kultur og højt ener­gi­ni­veau.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Netværks­ba­seret ledelse skaber mere værdi for orga­ni­sa­tion.
 • Vigtig at skabe effektiv on-boar­ding af nye ansatte – de bidrager hurti­gere.
 • Støtte etab­le­ringen af netværk mellem eksperter og ansatte i orga­ni­sa­tionen.
 • Kapi­ta­li­sere på og utnytte ekspert­net­værk på tværs af funk­tioner og kontorer.
 • Evaluere resul­tater fra forskel­lige akti­vi­teter for at iden­ti­fi­cere yder­li­gere forbed­rings­tiltag.
RESULTATER
 • HR har bedre mulighed for at give råd og vejlede i udvik­lingen af ledere og eksperter.
 • Bedre til at kapi­ta­li­sere selska­bets kollek­tive kompe­tanse.
 • Raskere on-boar­ding med højere kvalitet.
 • I stand til at ekspan­dere hurti­gere.
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­nisasjo­ners verdis­kap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­nisasjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­nisasjo­ners verdis­kap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­nisasjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close