Vainu

Vainu er et B2B softwa­re­sel­skab som leverer en løsning baseret på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­prospekter ved at trans­for­mere uorga­ni­se­rede åbne data til vigtig indsigt om dine poten­ti­elle kunder.

Vainu logo
UDFORDRING

Vainu ekspander hurtigt med sin globale tilste­de­væ­relse og ansætter mange nye medar­bej­dere hvert år. En orga­ni­sa­tion med 100 ansatte, hvoraf 70 er rela­tivt nye medar­bej­dere fordelt på flere lande og året efter med en ambi­tion om at ansætte yder­li­gere 100 nye medar­bej­dere. Udfor­dringen er at finde de rette personer og dernæst on-boarde dem og hurtigst muligt få dem til at benytte Vainu’s salgs­me­tode. .

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

«Vi har kontorer i Europa og USA. Vi bad Join21 om at give os konkret indsigt og råd om hvordan orga­ni­sa­tionen bedst muligt kan gennem­føre ekspan­sionen og udnytte den intel­lek­tu­elle kapital blandt de nuvæ­rende ansatte i orga­ni­sa­tionen? Det er vigtigt, at inklu­dere nye medar­bej­dere i orga­ni­sa­tionen på en struk­tu­reret måde, og finde løsninger på hvordan en ny medar­bejder hurtigst mulig kan give værdi til selskabet. Der er mange dygtige medar­bej­dere, så det er vigtigt at genbruge og over­føre best practice mellem ansatte i forskel­lige funk­tioner og lande­kon­torer. Vi mister værdi­fuld tid hvis vi genop­finder løsninger vi alle­rede har. Vi må opti­mere videns­de­lingen mellem funk­tioner og loka­tioner.»

Sara Somer­salmi, Head of HR hos Vainu

PROCES

Der blev afdækket nogle centrale netværks­dri­vere som er vigtige for at under­støtte væksten og værdi­ska­belse på tværs af selska­bets funk­tioner og medar­bej­dere. Øget flow af viden mellem de ansatte er væsent­ligt for både kunde­ud­vik­ling og markeds­mæssig succes. Vi fik opti­meret både samar­bejde og videns­de­ling gennem etab­le­ring af smarte teams (såkaldte ekspert­net­værk). Ledelsen har gennem analysen fået flere virke­midler i arbejdet med ledelse, infor­ma­tions­flow, innova­tion, ekspert­net­værk og energi. For mange orga­ni­sa­tioner, også for Vainu, er god to-vejs kommu­ni­ka­tion særdeles vigtig for at kunne opret­holde en stærk kultur og højt ener­gi­ni­veau.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Netværks­ba­seret ledelse skaber mere værdi for orga­ni­sa­tion.
 • Vigtig at skabe effektiv on-boar­ding af nye ansatte – de bidrager hurti­gere.
 • Støtte etab­le­ringen af netværk mellem eksperter og ansatte i orga­ni­sa­tionen.
 • Kapi­ta­li­sere på og utnytte ekspert­net­værk på tværs af funk­tioner og kontorer.
 • Evaluere resul­tater fra forskel­lige akti­vi­teter for at iden­ti­fi­cere yder­li­gere forbed­rings­tiltag.
RESULTATER
 • HR har bedre mulighed for at give råd og vejlede i udvik­lingen af ledere og eksperter.
 • Bedre til at kapi­ta­li­sere selska­bets kollek­tive kompe­tanse.
 • Raskere on-boar­ding med højere kvalitet.
 • I stand til at ekspan­dere hurti­gere.

Vainu

Vainu er et B2B softwa­re­sel­skab som leverer en løsning baseret på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­prospekter ved at trans­for­mere uorga­ni­se­rede åbne data til vigtig indsigt om dine poten­ti­elle kunder.

Vainu logo
UDFORDRING

Vainu ekspander hurtigt med sin globale tilste­de­væ­relse og ansætter mange nye medar­bej­dere hvert år. En orga­ni­sa­tion med 100 ansatte, hvoraf 70 er rela­tivt nye medar­bej­dere fordelt på flere lande og året efter med en ambi­tion om at ansætte yder­li­gere 100 nye medar­bej­dere. Udfor­dringen er at finde de rette personer og dernæst on-boarde dem og hurtigst muligt få dem til at benytte Vainu’s salgs­me­tode. .

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

«Vi har kontorer i Europa og USA. Vi bad Join21 om at give os konkret indsigt og råd om hvordan orga­ni­sa­tionen bedst muligt kan gennem­føre ekspan­sionen og udnytte den intel­lek­tu­elle kapital blandt de nuvæ­rende ansatte i orga­ni­sa­tionen? Det er vigtigt, at inklu­dere nye medar­bej­dere i orga­ni­sa­tionen på en struk­tu­reret måde, og finde løsninger på hvordan en ny medar­bejder hurtigst mulig kan give værdi til selskabet. Der er mange dygtige medar­bej­dere, så det er vigtigt at genbruge og over­føre best practice mellem ansatte i forskel­lige funk­tioner og lande­kon­torer. Vi mister værdi­fuld tid hvis vi genop­finder løsninger vi alle­rede har. Vi må opti­mere videns­de­lingen mellem funk­tioner og loka­tioner.»

Sara Somer­salmi, Head of HR hos Vainu

PROCES

Der blev afdækket nogle centrale netværks­dri­vere som er vigtige for at under­støtte væksten og værdi­ska­belse på tværs af selska­bets funk­tioner og medar­bej­dere. Øget flow af viden mellem de ansatte er væsent­ligt for både kunde­ud­vik­ling og markeds­mæssig succes. Vi fik opti­meret både samar­bejde og videns­de­ling gennem etab­le­ring af smarte teams (såkaldte ekspert­net­værk). Ledelsen har gennem analysen fået flere virke­midler i arbejdet med ledelse, infor­ma­tions­flow, innova­tion, ekspert­net­værk og energi. For mange orga­ni­sa­tioner, også for Vainu, er god to-vejs kommu­ni­ka­tion særdeles vigtig for at kunne opret­holde en stærk kultur og højt ener­gi­ni­veau.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Netværks­ba­seret ledelse skaber mere værdi for orga­ni­sa­tion.
 • Vigtig at skabe effektiv on-boar­ding af nye ansatte – de bidrager hurti­gere.
 • Støtte etab­le­ringen af netværk mellem eksperter og ansatte i orga­ni­sa­tionen.
 • Kapi­ta­li­sere på og utnytte ekspert­net­værk på tværs af funk­tioner og kontorer.
 • Evaluere resul­tater fra forskel­lige akti­vi­teter for at iden­ti­fi­cere yder­li­gere forbed­rings­tiltag.
RESULTATER
 • HR har bedre mulighed for at give råd og vejlede i udvik­lingen af ledere og eksperter.
 • Bedre til at kapi­ta­li­sere selska­bets kollek­tive kompe­tanse.
 • Raskere on-boar­ding med højere kvalitet.
 • I stand til at ekspan­dere hurti­gere.
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­nisasjo­ners verdis­kap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­nisasjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­nisasjo­ners verdis­kap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­nisasjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900