Våler kommune2018-11-07T13:56:50+00:00

Våler kommune

Våler Kommune logo
UDFORDRINGEN

Kommune i vækst som har en ambi­tion at udvikle sig og blive kendt som en innovativ og kompe­tent orga­ni­sa­tion som er blandt de aller­mest effek­tive kommuner i Norge.

PROCES

Analyser og forstå­else af hvad stra­te­gien betyder for omgi­vel­serne. Stra­te­gisk rådgiver for at sikre planer som kan føres ud i livet. Netværks­a­na­lysen viser behov for bedre, at sammen­koble menne­sker i orga­ni­sa­tionen. For at sikre god kommu­ni­ka­tion blev det centralt, at imple­men­tere en ny samar­bejds­plat­form (Work­place by Face­book) med en ambi­tion om, at give alle ansatte en stemme. Vigtigt også at inklu­dere de deltids­an­satte.

Nytt system i Våler kommuneIndfø­ring af Work­place gav alle ansatte en stemme og mulig­heder for at bidrage mere aktivt. Det sikrer, at de ansatte arbejder med og forstår udfor­drin­gerne og stra­te­gien. Der blev gennem­ført en enkel version af vores tekno­logi- adop­tions­pro­gram. God intern kommu­ni­ka­tion omkring projektet, hvor vi gennem­førte en netværks­a­na­lyse som gav indsigt i hvordan orga­ni­sa­tionen rent faktisk arbejder i dag. Kort­læg­ning af enkle interne processer og planer for hvordan manu­elle processer frem­over kan auto­ma­ti­seres. En intern og ekstern ”Frem­tidscafé» skabte yder­li­gere invol­ve­ring og forstå­else blandt både ansatte og eksterne inter­es­senter.

Lance­ring af samar­bejds­plat­formen Work­place og effek­t­må­ling efter lance­ring og ændringer i orga­ni­sa­tionen.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Vigtigt, at koble vision og værdier til nye måder at arbejde på. Det tager længere tid end man tror.
 • Netværks­a­na­lysen påviste isole­rede forvalt­ninger og fageks­pert­net­værk, men det er et stort ønske om at arbejde på tværs af sektioner og afde­linger.
 • Vigtigt at udar­bejde mandater for samar­bejd­s­eks­perter i hver afde­ling for at sikre adop­tion af ny tekno­logi.
 • Ideerne i orga­ni­sa­tionen har ingen steder at gå hen – behov for en innova­tions­proces.
 • Mange som ønsker at auto­ma­ti­sere manu­elle rutiner som tager for megen tid.
RESULTATER
 • Bedre forstå­else af stra­tegi og effek­ti­vi­se­rings­ar­bejde i hele kommunen.
 • Mere åben orga­ni­sa­tions­kultur.
 • Afdæk­kede manu­elle processer som kan erstattes av «digi­tale hjæl­pere» (BOT’er).
 • Alle deltids­an­satte og ansatte uden e-mail er invol­veret i samar­bejdet.

Våler kommune

Våler Kommune logo
UDFORDRINGEN

Kommune i vækst som har en ambi­tion at udvikle sig og blive kendt som en innovativ og kompe­tent orga­ni­sa­tion som er blandt de aller­mest effek­tive kommuner i Norge.

PROCES

Analyser og forstå­else af hvad stra­te­gien betyder for omgi­vel­serne. Stra­te­gisk rådgiver for at sikre planer som kan føres ud i livet. Netværks­a­na­lysen viser behov for bedre, at sammen­koble menne­sker i orga­ni­sa­tionen. For at sikre god kommu­ni­ka­tion blev det centralt, at imple­men­tere en ny samar­bejds­plat­form (Work­place by Face­book) med en ambi­tion om, at give alle ansatte en stemme. Vigtigt også at inklu­dere de deltids­an­satte.

Nytt system i Våler kommune

Indfø­ring af Work­place gav alle ansatte en stemme og mulig­heder for at bidrage mere aktivt. Det sikrer, at de ansatte arbejder med og forstår udfor­drin­gerne og stra­te­gien. Der blev gennem­ført en enkel version af vores tekno­logi- adop­tions­pro­gram. God intern kommu­ni­ka­tion omkring projektet, hvor vi gennem­førte en netværks­a­na­lyse som gav indsigt i hvordan orga­ni­sa­tionen rent faktisk arbejder i dag. Kort­læg­ning af enkle interne processer og planer for hvordan manu­elle processer frem­over kan auto­ma­ti­seres. En intern og ekstern ”Frem­tidscafé» skabte yder­li­gere invol­ve­ring og forstå­else blandt både ansatte og eksterne inter­es­senter.
Lance­ring af samar­bejds­plat­formen Work­place og effek­t­må­ling efter lance­ring og ændringer i orga­ni­sa­tionen.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Vigtigt, at koble vision og værdier til nye måder at arbejde på. Det tager længere tid end man tror.
 • Netværks­a­na­lysen påviste isole­rede forvalt­ninger og fageks­pert­net­værk, men det er et stort ønske om at arbejde på tværs af sektioner og afde­linger.
 • Vigtigt at udar­bejde mandater for samar­bejd­s­eks­perter i hver afde­ling for at sikre adop­tion af ny tekno­logi.
 • Ideerne i orga­ni­sa­tionen har ingen steder at gå hen – behov for en innova­tions­proces.
 • Mange som ønsker at auto­ma­ti­sere manu­elle rutiner som tager for megen tid.
RESULTATER
 • Bedre forstå­else af stra­tegi og effek­ti­vi­se­rings­ar­bejde i hele kommunen.
 • Mere åben orga­ni­sa­tions­kultur.
 • Afdæk­kede manu­elle processer som kan erstattes av «digi­tale hjæl­pere» (BOT’er).
 • Alle deltids­an­satte og ansatte uden e-mail er invol­veret i samar­bejdet.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close