Våler kommune

Våler Kommune logo
UDFORDRINGEN

Kommune i vækst som har en ambi­tion at udvikle sig og blive kendt som en innovativ og kompe­tent orga­ni­sa­tion som er blandt de aller­mest effek­tive kommuner i Norge.

PROCES

Analyser og forstå­else af hvad stra­te­gien betyder for omgi­vel­serne. Stra­te­gisk rådgiver for at sikre planer som kan føres ud i livet. Netværks­a­na­lysen viser behov for bedre, at sammen­koble menne­sker i orga­ni­sa­tionen. For at sikre god kommu­ni­ka­tion blev det centralt, at imple­men­tere en ny samar­bejds­plat­form (Work­place by Face­book) med en ambi­tion om, at give alle ansatte en stemme. Vigtigt også at inklu­dere de deltids­an­satte.

Nytt system i Våler kommuneIndfø­ring af Work­place gav alle ansatte en stemme og mulig­heder for at bidrage mere aktivt. Det sikrer, at de ansatte arbejder med og forstår udfor­drin­gerne og stra­te­gien. Der blev gennem­ført en enkel version af vores tekno­logi- adop­tions­pro­gram. God intern kommu­ni­ka­tion omkring projektet, hvor vi gennem­førte en netværks­a­na­lyse som gav indsigt i hvordan orga­ni­sa­tionen rent faktisk arbejder i dag. Kort­læg­ning af enkle interne processer og planer for hvordan manu­elle processer frem­over kan auto­ma­ti­seres. En intern og ekstern ”Frem­tidscafé» skabte yder­li­gere invol­ve­ring og forstå­else blandt både ansatte og eksterne inter­es­senter.

Lance­ring af samar­bejds­plat­formen Work­place og effek­t­må­ling efter lance­ring og ændringer i orga­ni­sa­tionen.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Vigtigt, at koble vision og værdier til nye måder at arbejde på. Det tager længere tid end man tror.
 • Netværks­a­na­lysen påviste isole­rede forvalt­ninger og fageks­pert­net­værk, men det er et stort ønske om at arbejde på tværs af sektioner og afde­linger.
 • Vigtigt at udar­bejde mandater for samar­bejd­s­eks­perter i hver afde­ling for at sikre adop­tion af ny tekno­logi.
 • Ideerne i orga­ni­sa­tionen har ingen steder at gå hen – behov for en innova­tions­proces.
 • Mange som ønsker at auto­ma­ti­sere manu­elle rutiner som tager for megen tid.
RESULTATER
 • Bedre forstå­else af stra­tegi og effek­ti­vi­se­rings­ar­bejde i hele kommunen.
 • Mere åben orga­ni­sa­tions­kultur.
 • Afdæk­kede manu­elle processer som kan erstattes av «digi­tale hjæl­pere» (BOT’er).
 • Alle deltids­an­satte og ansatte uden e-mail er invol­veret i samar­bejdet.

Våler kommune

Våler Kommune logo
UDFORDRINGEN

Kommune i vækst som har en ambi­tion at udvikle sig og blive kendt som en innovativ og kompe­tent orga­ni­sa­tion som er blandt de aller­mest effek­tive kommuner i Norge.

PROCES

Analyser og forstå­else af hvad stra­te­gien betyder for omgi­vel­serne. Stra­te­gisk rådgiver for at sikre planer som kan føres ud i livet. Netværks­a­na­lysen viser behov for bedre, at sammen­koble menne­sker i orga­ni­sa­tionen. For at sikre god kommu­ni­ka­tion blev det centralt, at imple­men­tere en ny samar­bejds­plat­form (Work­place by Face­book) med en ambi­tion om, at give alle ansatte en stemme. Vigtigt også at inklu­dere de deltids­an­satte.

Nytt system i Våler kommune

Indfø­ring af Work­place gav alle ansatte en stemme og mulig­heder for at bidrage mere aktivt. Det sikrer, at de ansatte arbejder med og forstår udfor­drin­gerne og stra­te­gien. Der blev gennem­ført en enkel version af vores tekno­logi- adop­tions­pro­gram. God intern kommu­ni­ka­tion omkring projektet, hvor vi gennem­førte en netværks­a­na­lyse som gav indsigt i hvordan orga­ni­sa­tionen rent faktisk arbejder i dag. Kort­læg­ning af enkle interne processer og planer for hvordan manu­elle processer frem­over kan auto­ma­ti­seres. En intern og ekstern ”Frem­tidscafé» skabte yder­li­gere invol­ve­ring og forstå­else blandt både ansatte og eksterne inter­es­senter.
Lance­ring af samar­bejds­plat­formen Work­place og effek­t­må­ling efter lance­ring og ændringer i orga­ni­sa­tionen.

UDFORDRINGER OG ERFARINGER
 • Vigtigt, at koble vision og værdier til nye måder at arbejde på. Det tager længere tid end man tror.
 • Netværks­a­na­lysen påviste isole­rede forvalt­ninger og fageks­pert­net­værk, men det er et stort ønske om at arbejde på tværs af sektioner og afde­linger.
 • Vigtigt at udar­bejde mandater for samar­bejd­s­eks­perter i hver afde­ling for at sikre adop­tion af ny tekno­logi.
 • Ideerne i orga­ni­sa­tionen har ingen steder at gå hen – behov for en innova­tions­proces.
 • Mange som ønsker at auto­ma­ti­sere manu­elle rutiner som tager for megen tid.
RESULTATER
 • Bedre forstå­else af stra­tegi og effek­ti­vi­se­rings­ar­bejde i hele kommunen.
 • Mere åben orga­ni­sa­tions­kultur.
 • Afdæk­kede manu­elle processer som kan erstattes av «digi­tale hjæl­pere» (BOT’er).
 • Alle deltids­an­satte og ansatte uden e-mail er invol­veret i samar­bejdet.
INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039

INTRODUCÉR DIG SELV

Er du nysgerrig på, hvor­ledes vi kan bidrage i din orga­ni­sa­tion?
Tag kontakt.

E-mail: info[a]join21.com
Tlf: +45 4060 1039