Vores vision

Teknologi for et bedre liv

At blive en af verdens mest betroede og værdi­fulde tekno­lo­gi­adop­tions­mil­jøer med unik indsigt som hjælper folk med at lykkes og orga­ni­sa­tioner med at vinde gennem smar­tere arbejde og lader dem tage menings­fulde valg under­vejs som bidrager til at skabe en bedre verden.

Vores forretningsidé

Vi er et næste gene­ra­tion tekno­lo­gi­sel­skab som hjælper folk og orga­ni­sa­tioner med at mestre ny tekno­logi. JOIN21 AS er et globalt selskab som har speci­a­li­seret sig i, at hjælpe medar­bej­dere med at lykkes og orga­ni­sa­tioner vinde i en stadig mere sammen­koblet verden.

Vi er et forsk­nings­ba­seret tekno­lo­gi­sel­skab som har udviklet en netværks­ba­seret værdi­skab­nings­proces for kort­læg­ning af orga­ni­sa­tioner som et netværk for at forstå hvordan orga­ni­sa­tionen egentlig fungerer. Det er i netværk kund­skab lever, arbejdet udføres og tillid skabes. Vores JOIN21.ai system er Google Earth for orga­ni­sa­tioner, vi zoomer ud for at se mønstrene og zoomer ind for at se detaljer som giver en unik indsigt.

Fokus på effekt

Indsigten giver helt nye mulig­heder for at hjælpe orga­ni­sa­tioner med at få succes med deres stra­te­gi­adop­tion, rele­vante ændrings­i­ni­ti­a­tiver og adop­tion af ny tekno­logi. Metoden anvendes til at måle effek­terne fra iværk­satte tiltag i en orga­ni­sa­tion og som grundlag for flere forbed­rings­tiltag. Vi har lavet en Effekt­trappe som hjælper orga­ni­sa­tioner med at øge værdi­ska­belsen over tid.

Vi tilpasser og tilbyder tekno­logi til orga­ni­sa­tio­nens behov og har fokus på at hjælpe virk­somhed og ansatte med at tage rele­vant tekno­logi i brug. Vi anvender netværk­sind­sigten til at lancere skytje­ne­ster (cloud services) på en smart måde og lader Digi­tale hjæl­pere (roBOT’er) og Digi­tale medar­bej­dere (RPA-Robot Process Auto­ma­tion) hjælpe virk­som­heden og dens ansatte bruge tiden på det som skaber innova­tion og værdi. Vi anvender AI (Arti­fi­cial Intel­li­gence) og førende eksperter for at give dig unik indsigt og digi­tale tjene­ster for at lykkes i en stadig mere sammen­koblet verden.

JOIN21’s Digital Fitness™-programmer skaber rammen for at blive en smar­tere og hurti­gere orga­nisasjon. Programmet baserer sig på lang erfa­ring med orga­ni­sa­tions­ud­vik­ling, foran­drings­le­delse, leder- og medar­bej­der­ud­vik­ling kombi­neret med dyp viden om IT infra­struktur, plat­forme og samar­bejds­tek­no­logi.

Vores kerne­kom­pe­tence er at hjælpe orga­ni­sa­tioner med at bygge en tekno­lo­gi­p­lat­form og en orga­ni­sa­to­risk struktur som sætter viden i bevæ­gelse for at skabe værdi for kunder og ejere.

nettverksledelse
Adoption og resultat

Historien om JOIN21

Vi er inspi­reret af entre­pre­nør­skab, livet i en global orga­ni­sa­tion, norrøn myto­logi og maleren Vincent Van Gogh’s person­lige rejse. Da han var 27 år gammel ville han være maler. Han malede et par billeder, men det var først da han tog til Paris for at være i kunstens centrum, at han indså hvor meget han måtte forbedre sig. Han boede der længe for at lære og opbygge et netværk af dygtige menne­sker. Først da det var på plads forlod han Paris igen for at udvikle sin egen stil. Vi har nu forladt «the corporate world» for at opbygge vores netværk og har fundet vores egen stil.

JOIN21 AS blev stiftet i juni 2017. Selskabet har leveret ydelser til både offentlig og privat sektor, store og mellem­store selskaber samtidig med, at vi har opbygget vores egen porte­følje af intel­lek­tuel kapital, services og koncepter inklusiv digital markeds­fø­ring samt etab­le­ring i Danmark og USA. Vi har kontorer i Oslo, Aalborg, Danmark og San Louis Obispo, USA.

Siden stif­telsen har vi alle­rede vundet flere offent­lige udbud (Våler Kommune, Det Norske Olje­fondet) og leveret til kunder som Våler Kommune, Tele­ring AS, Vainu i Finland, NSBNAV, Stat­kraft samt Expl­o­rerHQ. Vores tekno­lo­gi­af­de­ling har styrket sig gennem et tekno­lo­gi­fo­ku­seret datter­sel­skab i Asia.

LES EN LITT ANNERLEDES HISTORIE HER

Vores vision

Teknologi for et bedre liv

At blive en af verdens mest betroede og værdi­fulde tekno­lo­gi­adop­tions­mil­jøer med unik indsigt som hjælper folk med at lykkes og orga­ni­sa­tioner med at vinde gennem smar­tere arbejde og lader dem tage menings­fulde valg under­vejs som bidrager til at skabe en bedre verden.

nettverksledelse

Vores forretningsidé

Vi er et næste gene­ra­tion tekno­lo­gi­sel­skab som hjælper folk og orga­ni­sa­tioner med at mestre ny tekno­logi. JOIN21 AS er et globalt selskab som har speci­a­li­seret sig i, at hjælpe medar­bej­dere med at lykkes og orga­ni­sa­tioner vinde i en stadig mere sammen­koblet verden.

Vi er et forsk­nings­ba­seret tekno­lo­gi­sel­skab som har udviklet en netværks­ba­seret værdi­skab­nings­proces for kort­læg­ning af orga­ni­sa­tioner som et netværk for at forstå hvordan orga­ni­sa­tionen egentlig fungerer. Det er i netværk kund­skab lever, arbejdet udføres og tillid skabes. Vores JOIN21.ai system er Google Earth for orga­ni­sa­tioner, vi zoomer ud for at se mønstrene og zoomer ind for at se detaljer som giver en unik indsigt.

Adoption og resultat

Fokus på effekt

Indsigten giver helt nye mulig­heder for at hjælpe orga­ni­sa­tioner med at få succes med deres stra­te­gi­adop­tion, rele­vante ændrings­i­ni­ti­a­tiver og adop­tion af ny tekno­logi. Metoden anvendes til at måle effek­terne fra iværk­satte tiltag i en orga­ni­sa­tion og som grundlag for flere forbed­rings­tiltag. Vi har lavet en Effekt­trappe som hjælper orga­ni­sa­tioner med at øge værdi­ska­belsen over tid.

Vi tilpasser og tilbyder tekno­logi til orga­ni­sa­tio­nens behov og har fokus på at hjælpe virk­somhed og ansatte med at tage rele­vant tekno­logi i brug. Vi anvender netværk­sind­sigten til at lancere skytje­ne­ster (cloud services) på en smart måde og lader Digi­tale hjæl­pere (roBOT’er) og Digi­tale medar­bej­dere (RPA-Robot Process Auto­ma­tion) hjælpe virk­som­heden og dens ansatte bruge tiden på det som skaber innova­tion og værdi. Vi anvender AI (Arti­fi­cial Intel­li­gence) og førende eksperter for at give dig unik indsigt og digi­tale tjene­ster for at lykkes i en stadig mere sammen­koblet verden.

JOIN21’s Digital Fitness™-programmer skaber rammen for at blive en smar­tere og hurti­gere orga­nisasjon. Programmet baserer sig på lang erfa­ring med orga­ni­sa­tions­ud­vik­ling, foran­drings­le­delse, leder- og medar­bej­der­ud­vik­ling kombi­neret med dyp viden om IT infra­struktur, plat­forme og samar­bejds­tek­no­logi.

Vores kerne­kom­pe­tence er at hjælpe orga­ni­sa­tioner med at bygge en tekno­lo­gi­p­lat­form og en orga­ni­sa­to­risk struktur som sætter viden i bevæ­gelse for at skabe værdi for kunder og ejere.

Historien om JOIN21

Vi er inspi­reret af entre­pre­nør­skab, livet i en global orga­ni­sa­tion, norrøn myto­logi og maleren Vincent Van Gogh’s person­lige rejse. Da han var 27 år gammel ville han være maler. Han malede et par billeder, men det var først da han tog til Paris for at være i kunstens centrum, at han indså hvor meget han måtte forbedre sig. Han boede der længe for at lære og opbygge et netværk af dygtige menne­sker. Først da det var på plads forlod han Paris igen for at udvikle sin egen stil. Vi har nu forladt «the corporate world» for at opbygge vores netværk og har fundet vores egen stil.

JOIN21 AS blev stiftet i juni 2017. Selskabet har leveret ydelser til både offentlig og privat sektor, store og mellem­store selskaber samtidig med, at vi har opbygget vores egen porte­følje af intel­lek­tuel kapital, services og koncepter inklusiv digital markeds­fø­ring samt etab­le­ring i Danmark og USA. Vi har kontorer i Oslo, Aalborg, Danmark og San Louis Obispo, USA.

Siden stif­telsen har vi alle­rede vundet flere offent­lige udbud (Våler Kommune, Det Norske Olje­fondet) og leveret til kunder som Våler Kommune, Tele­ring AS, Vainu i Finland, NSBNAV, Stat­kraft samt Expl­o­rerHQ. Vores tekno­lo­gi­af­de­ling har styrket sig gennem et tekno­lo­gi­fo­ku­seret datter­sel­skab i Asia.

LES EN LITT ANNERLEDES HISTORIE HER