Vores tjenester2018-11-06T17:50:49+00:00

Vores tjeneste

Alt starter med din ambi­tion og viden om hvordan orga­ni­sa­tionen virkelig fungerer. Vi skaber en unik indsigt ved at koble netværk med meta­data i vores Join21.ai-systemer. Her giver vi et par eksempler på problem­stil­linger og viser nogle drivere for godt samar­bejde. Vi har også inklu­deret eksempler på tjene­ster og BOTs som vi har arbejdet med.

1. Udgangspunkt

Ny indsigt, forstå netvær­kene

1. Udgangspunkt

2. Arbejd smartere

Rele­vante tjene­ster,
forbedre processer

2. Arbejd smartere

3. Adoption og effekt

Omdanne anven­delse til forret­nings­mæssig værdi

3. Adoption og effekt

4. Analyser

Sammen­ligne og forbedre

4. Analyser

Figur 1 – Problemer og eksempler på samar­bejde. RPA = Robot Proces Auto­ma­tion

TYPISKFLOW

 1. Sammen­kobl netværks­a­na­lyse og meta­data for at iden­ti­fi­cere udfor­dringer og defi­nere KPI’er.
 2. Vælg rele­vante tjenester/BOTS baseret på udfor­dringer og problem­stil­linger.
 3. Arbejd med adop­tion og byg en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur.
 4. Regel­mæs­sigt måle ændringer og effekter og se hvordan det påvirker orga­ni­sa­tionen.

Problemer som begrænser værdiskabelse

Behov for ny indsigt for at iden­ti­fi­cere og løse problemet Behov for cloud tjene­ster og/eller procesau­to­ma­tion Folk adop­terer tekno­logi og konver­terer anven­delsen til værdi Behov for at doku­men­tere virk­ningen på orga­ni­sa­tion, værdi drivere og ROI
Problem 1
Orga­ni­sa­tionen er silo­p­ræget som forår­sager lav innova­tion og dårlig kunde­ser­vice
Gennem­føre en orga­ni­sa­tions- og værdi­net­værks­a­na­lyse med rele­vante rela­tions, kvali­ta­tive og kvan­ti­ta­tive spørgsmål. Vælg en rele­vant skytje­neste og en digital assi­stent (BOT) eller digital arbejder (RPA) som løser rodpro­blemet. Imple­men­tere kommu­ni­ka­tions- og adop­tions program inkl. adop­tions BOT og iden­ti­ficér digi­tale eksperter i alle afde­linger. Se på dash­board for at følge hvordan orga­ni­sa­tionen udvikler sig og KPI’er ændres.
Problem 2
Eksi­ste­rende intranet- eller samar­bejds­plat­form benyttes ikke og gene­rerer ikke forventet værdi.
Målrettet netværks­a­na­lyse for at se hvordan nuvæ­rende tjene­ster påvirker orga­ni­sa­tionen. Baseret på indsigt supplere eksi­ste­rende tjene­ster med digi­tale assi­stenter (BOT’er) som fx hjælper med at finde infor­ma­tion. Imple­men­tere kommu­ni­ka­tions- og adop­tions program og oplære digi­tale eksperter i alle afde­linger. Se på dash­board for at følge hvordan orga­ni­sa­tionen udvikler sig og KPI’er ændres.
Problem 3
Har et moderne intranet som fungerer godt, men effek­ti­vi­teten må højnes.
Målrettet netværks­a­na­lyse for at se den nuvæ­rende anven­delse og iden­ti­fi­cere rele­vante personer og processer. Vælg 2–3 rele­vante processer og imple­menter digi­tale assi­stenter (BOT’er) eller digi­tale arbej­dere (RPA) som vil løse auto­ma­ti­se­rings­pro­blemet. Adop­tions­pro­gram med fokus på auto­ma­ti­se­ring så folk forstår hvordan de kan afla­stes. Se på dash­board for at følge hvordan digi­tale assi­stenter arbejder i orga­ni­sa­tionen. Fokus på effek­ti­vi­tets KPI’er.

Table 1 – High level problem state­ment and examples on inte­r­a­ction.

Skab effekter for individer og organisationer

Vi har et stærkt fokus på at vende anven­delse til en effekt. Vores netværks­a­na­lyse viser hvordan orga­ni­sa­tionen ændres til det bedre – eller nogle gange til det det værre! Hvis man ikke har en god adop­tions­plan for ny tekno­logi kan imple­men­te­ringen give bagslag. Alle orga­ni­sa­tioner lider af lidt tekno­lo­gi­træthed efter­hånden. Der er ofte alt for mange tjene­ster at benytte, og hvis du vælger forkert løsning eller har flere værk­tøjer end orga­ni­sa­tionen kan over­komme så risi­kerer du, at tekno­lo­gien sinker jer. Hos Join21 tilbyder vi ikke kun nye tjene­ster, vi kommer også med anbe­fa­linger om at fjerne noget for at undgå tekno­lo­gi­træthed. Vi kan også hjælpe med at give jer udbytte af tjene­ster som I alle­rede har. Der skal bruges et tvær­fag­ligt adop­tions­pro­gram, som tager kolle­gerne med på rejsen. For at lykkes skal den enkelte medar­bejder kunne se forde­lene for sig selv og virk­som­heden skal samtidig have en tilba­ge­be­ta­ling af inve­ste­ringen.

Effekter

Figur 2 – Hvordan en orga­niza­tion kan udvikle digital fitness.

Vort digi­tale fitness program hjælper både folk med at tage ny tekno­logi til sig og orga­ni­sa­tioner med at opbygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som sikrer, at ny tekno­logi kan imple­men­teres hurti­gere næste gang. Vi har udviklet ‘effekt­trappen’ for orga­ni­sa­tioner – egentlig med inspira­tion fra den måde Norges Idræts­for­bund arbejder med sine eliteu­dø­vere på. Indenfor både tekno­logi og idræt må du accep­tere det nuvæ­rende niveau og træne for at komme til det næste. I idrætten taler man om fart, hjer­teslag og pulszoner – vi tilbyder digital fitness for at løfte både ansatte og hele orga­ni­sa­tioner.
Lad os mødes og tale om hvordan I kan klatre opad i effekt­trappen.

Eksempler på cloudtjenester og BOTS/RPA

Vi tilbyder mere end 300 cloudtje­ne­ster via vores plat­form og kan via netværks­a­na­lysen hjælpe jer med succes­fuld imple­men­te­ring. Når det orga­ni­sa­to­riske bered­skab fungerer og orga­ni­sa­tionen er klar til at tage nye cloudtje­ne­ster i brug bygger vi sammen en plan som omfatter fx cloudtje­ne­ster, digital assi­stenter (BOT’er) og digi­tale medar­bej­dere (RPA). Se eksempler på cloud tjene­ster herunder:

EKSEMPELCLOUDTJENESTER

PROTECT

 1. Work­place protection
 2. Busi­ness protection
 3. Safe commu­ni­ca­tion
Seven Principles logo

Mobile Device Mana­ge­ment

Intune logo

Mobile Device Mana­ge­ment

Azure logo

SSO and User Mana­ge­ment

Acronis logo

Work­sta­tion Backup

Skykick logo

O365 Backup

Norton logo

PC Client Security

RUN

 1. Enabling Mobile Busi­ness
 2. Effi­cient Transa­ction
 3. Stream­line Busi­ness
 4. Opera­tions
 5. Better Deci­sion Making
 6. Engaging HR
Office 365

Producti­vity Suit

Power BI logo

Analy­tics

24SevenOffice logo

Acco­un­ting, Project, CRM

Skykick logo

O365 Backup

Trello logo

Project Mana­ge­ment

Workplace from facebook

Colla­bo­ra­tion

Bizskype logo

Skype for Busi­ness Telep­hony

Internet domains (TLDs)

Internet Domains (TLDs)

DocuSign Logo

Digital Signa­ture

Project Mana­ge­ment

GROW

 1. Succes­sful Online
 2. Flexible & Scalable
 3. Infra­struc­ture
 4. Focus Sales & Marke­ting
Microsoft Dynamics logo

CRM

Hubspot logo

CRM

SquareSpace logo

EKSEMPLERDIGITALEASSISTENTER

Digi­tale assi­stenter eller BOT’er som de også kaldes hjælper os med at få arbejdet gjort. Vi anbe­faler, at du starter med helt enkle processer først som fx. spør­ge­ske­maer, opslag, retnings­li­nier, rutiner og kommu­ni­ka­tion. Dette er ofte en god start. Når orga­ni­sa­tionen er blevet komfortabel med de nye arbejds­me­toder kan man begynde, at forbedre de kunde­vendte processer. Herunder er eksempler på BOT’er som kan benyttes til at forenkle processer:

Example bot servicesExample bot services

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Close