Vores tjeneste

Alt starter med din ambi­tion og viden om hvordan orga­ni­sa­tionen virkelig fungerer. Vi skaber en unik indsigt ved at koble netværk med meta­data i vores Join21.ai-systemer. Her giver vi et par eksempler på problem­stil­linger og viser nogle drivere for godt samar­bejde. Vi har også inklu­deret eksempler på tjene­ster og BOTs som vi har arbejdet med.

1. Udgangspunkt

Ny indsigt, forstå netvær­kene

1. Udgangspunkt

2. Arbejd smartere

Rele­vante tjene­ster,
forbedre processer

2. Arbejd smartere

3. Adoption og effekt

Omdanne anven­delse til forret­nings­mæssig værdi

3. Adoption og effekt

4. Analyser

Sammen­ligne og forbedre

4. Analyser

Figur 1 – Problemer og eksempler på samar­bejde. RPA = Robot Proces Auto­ma­tion

TYPISK FLOW

 1. Sammen­kobl netværks­a­na­lyse og meta­data for at iden­ti­fi­cere udfor­dringer og defi­nere KPI’er.
 2. Vælg rele­vante tjenester/BOTS baseret på udfor­dringer og problem­stil­linger.
 3. Arbejd med adop­tion og byg en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur.
 4. Regel­mæs­sigt måle ændringer og effekter og se hvordan det påvirker orga­ni­sa­tionen.

Problemer som begrænser værdiskabelse

Behov for ny indsigt for at iden­ti­fi­cere og løse problemetBehov for cloud tjene­ster og/eller procesau­to­ma­tionFolk adop­terer tekno­logi og konver­terer anven­delsen til værdiBehov for at doku­men­tere virk­ningen på orga­ni­sa­tion, værdi drivere og ROI
Problem 1
Orga­ni­sa­tionen er silo­p­ræget som forår­sager lav innova­tion og dårlig kunde­ser­vice
Gennem­føre en orga­ni­sa­tions- og værdi­net­værks­a­na­lyse med rele­vante rela­tions, kvali­ta­tive og kvan­ti­ta­tive spørgsmål.Vælg en rele­vant skytje­neste og en digital assi­stent (BOT) eller digital arbejder (RPA) som løser rodpro­blemet.Imple­men­tere kommu­ni­ka­tions- og adop­tions program inkl. adop­tions BOT og iden­ti­ficér digi­tale eksperter i alle afde­linger.Se på dash­board for at følge hvordan orga­ni­sa­tionen udvikler sig og KPI’er ændres.
Problem 2
Eksi­ste­rende intranet- eller samar­bejds­plat­form benyttes ikke og gene­rerer ikke forventet værdi.
Målrettet netværks­a­na­lyse for at se hvordan nuvæ­rende tjene­ster påvirker orga­ni­sa­tionen.Baseret på indsigt supplere eksi­ste­rende tjene­ster med digi­tale assi­stenter (BOT’er) som fx hjælper med at finde infor­ma­tion.Imple­men­tere kommu­ni­ka­tions- og adop­tions program og oplære digi­tale eksperter i alle afde­linger.Se på dash­board for at følge hvordan orga­ni­sa­tionen udvikler sig og KPI’er ændres.
Problem 3
Har et moderne intranet som fungerer godt, men effek­ti­vi­teten må højnes.
Målrettet netværks­a­na­lyse for at se den nuvæ­rende anven­delse og iden­ti­fi­cere rele­vante personer og processer.Vælg 2–3 rele­vante processer og imple­menter digi­tale assi­stenter (BOT’er) eller digi­tale arbej­dere (RPA) som vil løse auto­ma­ti­se­rings­pro­blemet.Adop­tions­pro­gram med fokus på auto­ma­ti­se­ring så folk forstår hvordan de kan afla­stes.Se på dash­board for at følge hvordan digi­tale assi­stenter arbejder i orga­ni­sa­tionen. Fokus på effek­ti­vi­tets KPI’er.

Table 1 – High level problem state­ment and examples on inte­r­a­ction.

Skab effekter for individer og organisationer

Vi har et stærkt fokus på at vende anven­delse til en effekt. Vores netværks­a­na­lyse viser hvordan orga­ni­sa­tionen ændres til det bedre – eller nogle gange til det det værre! Hvis man ikke har en god adop­tions­plan for ny tekno­logi kan imple­men­te­ringen give bagslag. Alle orga­ni­sa­tioner lider af lidt tekno­lo­gi­træthed efter­hånden. Der er ofte alt for mange tjene­ster at benytte, og hvis du vælger forkert løsning eller har flere værk­tøjer end orga­ni­sa­tionen kan over­komme så risi­kerer du, at tekno­lo­gien sinker jer. Hos Join21 tilbyder vi ikke kun nye tjene­ster, vi kommer også med anbe­fa­linger om at fjerne noget for at undgå tekno­lo­gi­træthed. Vi kan også hjælpe med at give jer udbytte af tjene­ster som I alle­rede har. Der skal bruges et tvær­fag­ligt adop­tions­pro­gram, som tager kolle­gerne med på rejsen. For at lykkes skal den enkelte medar­bejder kunne se forde­lene for sig selv og virk­som­heden skal samtidig have en tilba­ge­be­ta­ling af inve­ste­ringen.

Effekter

Figur 2 – Hvordan en orga­niza­tion kan udvikle digital fitness.

Vort digi­tale fitness program hjælper både folk med at tage ny tekno­logi til sig og orga­ni­sa­tioner med at opbygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som sikrer, at ny tekno­logi kan imple­men­teres hurti­gere næste gang. Vi har udviklet ‘effekt­trappen’ for orga­ni­sa­tioner – egentlig med inspira­tion fra den måde Norges Idræts­for­bund arbejder med sine eliteu­dø­vere på. Indenfor både tekno­logi og idræt må du accep­tere det nuvæ­rende niveau og træne for at komme til det næste. I idrætten taler man om fart, hjer­teslag og pulszoner – vi tilbyder digital fitness for at løfte både ansatte og hele orga­ni­sa­tioner.
Lad os mødes og tale om hvordan I kan klatre opad i effekt­trappen.

Eksempler på cloudtjenester og BOTS/RPA

Vi tilbyder mere end 300 cloudtje­ne­ster via vores plat­form og kan via netværks­a­na­lysen hjælpe jer med succes­fuld imple­men­te­ring. Når det orga­ni­sa­to­riske bered­skab fungerer og orga­ni­sa­tionen er klar til at tage nye cloudtje­ne­ster i brug bygger vi sammen en plan som omfatter fx cloudtje­ne­ster, digital assi­stenter (BOT’er) og digi­tale medar­bej­dere (RPA). Se eksempler på cloud tjene­ster herunder:

EKSEMPEL CLOUDTJENESTER

PROTECT

 1. Work­place protection
 2. Busi­ness protection
 3. Safe commu­ni­ca­tion
Seven Principles logo

Mobile Device Mana­ge­ment

Intune logo

Mobile Device Mana­ge­ment

Azure logo

SSO and User Mana­ge­ment

Acronis logo

Work­sta­tion Backup

Skykick logo

O365 Backup

Norton logo

PC Client Security

RUN

 1. Enabling Mobile Busi­ness
 2. Effi­cient Transa­ction
 3. Stream­line Busi­ness
 4. Opera­tions
 5. Better Deci­sion Making
 6. Engaging HR
Office 365

Producti­vity Suit

Power BI logo

Analy­tics

24SevenOffice logo

Acco­un­ting, Project, CRM

Skykick logo

O365 Backup

Trello logo

Project Mana­ge­ment

Workplace from facebook

Colla­bo­ra­tion

Bizskype logo

Skype for Busi­ness Telep­hony

Internet domains (TLDs)

Internet Domains (TLDs)

DocuSign Logo

Digital Signa­ture

Project Mana­ge­ment

GROW

 1. Succes­sful Online
 2. Flexible & Scalable
 3. Infra­struc­ture
 4. Focus Sales & Marke­ting
Microsoft Dynamics logo

CRM

Hubspot logo

CRM

SquareSpace logo

EKSEMPLER  DIGITALE ASSISTENTER

Digi­tale assi­stenter eller BOT’er som de også kaldes hjælper os med at få arbejdet gjort. Vi anbe­faler, at du starter med helt enkle processer først som fx. spør­ge­ske­maer, opslag, retnings­li­nier, rutiner og kommu­ni­ka­tion. Dette er ofte en god start. Når orga­ni­sa­tionen er blevet komfortabel med de nye arbejds­me­toder kan man begynde, at forbedre de kunde­vendte processer. Herunder er eksempler på BOT’er som kan benyttes til at forenkle processer:

Example bot servicesExample bot services