Hvordan arbejder din organisation egentlig sammen?

Workplace fra Facebook er en god tjeneste til hurtigt at forbedre ‘Digital Fitness’
Workplace from facebook
Workplace from facebook

Hvordan samarbejder din organisationen egentlig?

Workplace fra Facebook er en god tjeneste til hurtigt at forbedre ‘Digital Fitness’
SAMMENKOBLEDE MENNESKER ARBEJDER SMARTERE

Vi mener at Work­place er en god tjeneste til både at arbejde smar­tere og hurti­gere med. Indsigt fra vor netværks­ba­se­rede værdi­ska­bel­ses­a­na­lyse visu­a­li­serer hvordan din orga­ni­sa­tion fungerer. Denne unikke tilgang hjælper dig med at lancere Work­place rigtigt og konver­tere anven­delse til målbare resul­tater. Vi kan også vise hvordan orga­ni­sa­tionen ændrer sig under adop­tions­fasen samt lave før og efter analyser.

Selvom Work­place er sit eget produkt har det samme bruger­græn­se­flade som Face­book som de fleste alle­rede anvender privat. Det er også en plat­form hvorpå der kan tilkobles andre tjene­ster, hvor Micro­soft OneDrive er en god kandidat og der kan udbygges med BOT’er. Men den private bruge­rad­færd med at tage billeder af sin mad og børn dur ikke når man er på arbejde. Vi skal have det sjovt, men mest af alt ønsker vi at orga­ni­sa­tionen skal bruge Work­place til at lykkes sammen, gene­rere nye ideer og højne innova­tionen.

SAMMENKOBLEDE MENNESKER ARBEJDER SMARTERE

Vi mener at Work­place er en god tjeneste til både at arbejde smar­tere og hurti­gere med. Indsigt fra vor netværks­ba­se­rede værdi­ska­bel­ses­a­na­lyse visu­a­li­serer hvordan din orga­ni­sa­tion fungerer. Denne unikke tilgang hjælper dig med at lancere Work­place rigtigt og konver­tere anven­delse til målbare resul­tater. Vi kan også vise hvordan orga­ni­sa­tionen ændrer sig under adop­tions­fasen samt lave før og efter analyser.

Selvom Work­place er sit eget produkt har det samme bruger­græn­se­flade som Face­book som de fleste alle­rede anvender privat. Det er også en plat­form hvorpå der kan tilkobles andre tjene­ster, hvor Micro­soft OneDrive er en god kandidat og der kan udbygges med BOT’er. Men den private bruge­rad­færd med at tage billeder af sin mad og børn dur ikke når man er på arbejde. Vi skal have det sjovt, men mest af alt ønsker vi at orga­ni­sa­tionen skal bruge Work­place til at lykkes sammen, gene­rere nye ideer og højne innova­tionen.

Her er nogle gode råd om Workplace
Her er nogle gode råd om Workplace

1

HVORDAN SAMARBEJDER DIN ORGANISATIONEN EGENTLIG?

Vi begynder vores netværks­ba­se­rede værdi­ska­bel­ses­a­na­lyse med de ansatte og orga­ni­sa­tio­nens udvi­dede netværk. Vi invol­verer ledere og ansatte ved at spørge dem inden vi kobler vores analy­se­værktøj til orga­ni­sa­tio­nens systemer. Vi foku­serer på vækst indenfor vigtige områder som viden­de­ling, samar­bejde, kompe­tence og innova­tion.

1

HVORDAN SAMARBEJDER DIN ORGANISATIONEN EGENTLIG?

Vi begynder vores netværks­ba­se­rede værdi­ska­bel­ses­a­na­lyse med de ansatte og orga­ni­sa­tio­nens udvi­dede netværk. Vi invol­verer ledere og ansatte ved at spørge dem inden vi kobler vores analy­se­værktøj til orga­ni­sa­tio­nens systemer. Vi foku­serer på vækst indenfor vigtige områder som viden­de­ling, samar­bejde, kompe­tence og innova­tion.

TIPS: Når du spørger dine ansatte om hvordan og hvem de arbejder med …

 • Forklar formålet, kontek­sten og tids­planen.
 • Giv nok infor­ma­tion så det bliver nemt at forstå hvad der forventes.
 • Værdsæt ethvert bidrag og sørg for at kredi­tere dem for deres bidrage.

TIPS: Når du spørger dine ansatte om hvordan og hvem de arbejder med …

 • Forklar formålet, kontek­sten og tids­planen.
 • Giv nok infor­ma­tion så det bliver nemt at forstå hvad der forventes.
 • Værdsæt ethvert bidrag og sørg for at kredi­tere dem for deres bidrage.

2

INFRASTRUKTUR OG ADOPTION AF NY TEKNOLOGI

Skab en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som vil gøre orga­ni­sa­tionen hurti­gere til at tage nye tjene­ster i brug. Vi træner både ledere og eksperter på hvordan de skal forvalte deres netværk gennem vort “Leading in a connected world” program. Når vi sammen­sætter grupper bruger vi netværk­sind­sigten og de natur­lige ekspert­grupper.

2

INFRASTRUKTUR OG ADOPTION AF NY TEKNOLOGI

Skab en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som vil gøre orga­ni­sa­tionen hurti­gere til at tage nye tjene­ster i brug. Vi træner både ledere og eksperter på hvordan de skal forvalte deres netværk gennem vort “Leading in a connected world” program. Når vi sammen­sætter grupper bruger vi netværk­sind­sigten og de natur­lige ekspert­grupper.

Et godt sted at starte er at etab­lere en gruppe for ledere og nogle ekspert­net­værk baseret på netværk­sind­sigten for at visu­a­li­sere kraften i den kollek­tive intel­li­gens.
Vi anbe­faler også, at man er først med fler­parts­grupper (de såkaldte “Multi Company Groups”) hvori man inklu­derer de vigtigste part­nere eller kunder og dermed etab­lerer en rela­tion konkur­ren­terne ikke har.

TIPS: Sørg for tvær­fag­lighed i jeres projekter for at visu­a­li­sere den kollek­tive intel­li­gensen som virk­som­heden besidder:

 • Start med problemet du prøver at løse og for hvem.
 • Stil spørgsmål.
 • Definer tyde­lige leve­rancer.
 • Inviter til arran­ge­menter og bed om input.

Et godt sted at starte er at etab­lere en gruppe for ledere og nogle ekspert­net­værk baseret på netværk­sind­sigten for at visu­a­li­sere kraften i den kollek­tive intel­li­gens.
Vi anbe­faler også, at man er først med fler­parts­grupper (de såkaldte “Multi Company Groups”) hvori man inklu­derer de vigtigste part­nere eller kunder og dermed etab­lerer en rela­tion konkur­ren­terne ikke har.

TIPS: Sørg for tvær­fag­lighed i jeres projekter for at visu­a­li­sere den kollek­tive intel­li­gensen som virk­som­heden besidder:

 • Start med problemet du prøver at løse og for hvem.
 • Stil spørgsmål.
 • Definer tyde­lige leve­rancer.
 • Inviter til arran­ge­menter og bed om input.

3

MÅL FREMGANG OG DEFINER UDGANGSPUNKTET

Vi kobler JOIN21-systemet til virk­som­he­dens e‑mailserver. Vi anvender den indsigt til at defi­nere de enkelte afde­lin­gers udgangs­punkt og dernæst moni­to­rere frem­gangen. Vi hjælper ledere og medar­bej­dere med at defi­nere nye tjene­ster. Fra brug til effekt.

Adoption Rate, 2 months

3

MÅL FREMGANG OG DEFINER UDGANGSPUNKTET

Vi kobler JOIN21-systemet til virk­som­he­dens e‑mailserver. Vi anvender den indsigt til at defi­nere de enkelte afde­lin­gers udgangs­punkt og dernæst moni­to­rere frem­gangen. Vi hjælper ledere og medar­bej­dere med at defi­nere nye tjene­ster. Fra brug til effekt.

Adoption Rate, 2 months

TIPS: Kun det som måles, bliver gjort:

 • Overvåg vigtige forret­nings­pro­cesser
 • Vis en resul­tat­tavle for frem­gang og juste­ringer.
 • Definer et udgangs­punkt både internt og eksternt mod part­nere.

TIPS: Kun det som måles, bliver gjort:

 • Overvåg vigtige forret­nings­pro­cesser
 • Vis en resul­tat­tavle for frem­gang og juste­ringer.
 • Definer et udgangs­punkt både internt og eksternt mod part­nere.

4

WORKPLACE ER DET BEDSTE REDSKAB TIL AT DIGITAL FITNESS

Skøn­heden i det halv­fær­dige nærmest invi­terer andre til at bidrage. Del koncep­terne tidlig i processen, bed om feed­back og få ideer som højner kvali­teten. Det er vigtigt at fremme en kultur som opfor­drer folk til at dele deres arbejde tidligt i den krea­tive proces for at modvirke, at andre kan tage æren for ideerne.

TIPS: Når du beder om input på dit halv­fær­dige arbejde:

 • Forklar problemet, og gør det tyde­ligt når du deler et udkast.
 • Brug et format som tillader andre at skrive direkte ind i dit doku­ment.
 • Sørg for at kredi­tere andre for at have bidraget.

4

WORKPLACE ER DET BEDSTE REDSKAB TIL AT DIGITAL FITNESS

Skøn­heden i det halv­fær­dige nærmest invi­terer andre til at bidrage. Del koncep­terne tidlig i processen, bed om feed­back og få ideer som højner kvali­teten. Det er vigtigt at fremme en kultur som opfor­drer folk til at dele deres arbejde tidligt i den krea­tive proces for at modvirke, at andre kan tage æren for ideerne.

TIPS: Når du beder om input på dit halv­fær­dige arbejde:

 • Forklar problemet, og gør det tyde­ligt når du deler et udkast.
 • Brug et format som tillader andre at skrive direkte ind i dit doku­ment.
 • Sørg for at kredi­tere andre for at have bidraget.
FORNY JER MED WORKPLACE. TAG KONTAKT.

E‑mail: info[a]join21.com
Telefon: +4540601039

FORNY JER MED WORKPLACE. TAG KONTAKT.

E‑mail: info[a]join21.com
Telefon: +4540601039