Hvem digitaliserer lederne?

Hvem digitaliserer lederne?

Ledere snakker på velklingende engelsk om “Breaking down the silos”, “Digitization” og “Transformation”. Men vet de hva det betyr og hva man må gjøre for å utnytte ny teknologi bedre enn det man gjør i dag. Og hva med lederskapet, kan det være der man bør starte? Har de kompetanse til å bryte ned siloene de selv har bygget? Færre enn 10 % av ledere har noen gang sett sin organisasjon som nettverk, og de går til 1,7 personer før de tar en viktig beslutning, og da er den ene dem selv!

Ja, for ofte brukes de engelske ordene, de klinger liksom litt bedre og gjør de litt diffuse ordene enda vans­ke­li­gere å forstå. Jeg har jobbet mange år med og i store selskaper og det ansatte hører er: Ledelsen skal nedbe­manne, digi­ta­li­sere bort jobben min, og trans­for­ma­sjon er det ingen som forstår. Kanskje de mener at vi som ansatte skal trans­for­meres til noe annet enn det vi er i dag … men hva? Kanskje en av utford­rin­gene er at leder­gruppen ikke forstår hvordan de skal fasi­li­tere lanse­ring av ny tekno­logi så det skaper verdi for den enkelte, orga­ni­sa­sjonen og eiere.

Intelligent technology launch

Hva er digitalisering egentlig?

Min erfa­ring er at vi må starte med lederne, det er de som har bygget siloene og som ofte trives med å sitte på toppen og diri­gere. Kanskje de tror resul­ta­tene kommer auto­ma­tisk når man har digi­ta­li­sert, og kanskje er det leder­skapet som trenger trans­for­ma­sjon. I de etab­lerte ‘siloene’ handler det vel om å jobbe mer på tvers av fagom­råder, digi­ta­li­se­ring er vel å ta i bruk ny tekno­logi slik at det gir fordeler for den enkelte og orga­ni­sa­sjonen, og trans­for­ma­sjon betyr vel at vi må justere måten vi jobber med i takt med tekno­logi­ut­vik­lingen.

Resul­ta­tene kommer ikke av digi­ta­li­se­ring i seg selv, men hvordan folk og orga­ni­sa­sjoner adop­terer ny tekno­logi og omdanner bruk til effekter for den enkelte, en smidi­gere og smar­tere orga­ni­sa­sjon, og bedre tjenester for kundene.

Det er i nett­verk kunn­skap lever, tillit skapes og arbeid skjer. 90 % av ledere har aldri sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk. Det er ganske skrem­mende når vi vet hvor sammen­koblet verden har blitt.

Jan Taug, PhD, JOIN21

Ledere er komfor­table med hierar­kiet, det er forut­sig­bart og lett og lede. Under 10 % av ledere i globale selskaper har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk, som er helt grunn­leg­gende for å forstå hvordan orga­ni­sa­sjonen egentlig fungerer. Det er ganske skrem­mende når vi ser hvor sammen­koblet verden har blitt. Den gjel­dende hypo­tesen er vel at lederne er best til å forvalte infor­ma­sjon for å ta beslut­ninger og gi innspill om inno­va­sjon og forbed­ringer. I mitt arbeid med oppstarter, arbeid i inter­na­sjo­nale selskaper, statlige/kommunale orga­ni­sa­sjoner og i min PhD har jeg alltid vært inter­es­sert i rela­sjonen mellom kunn­skap og verdi­ska­ping. En OK hypo­tese er vel om man sitter på rele­vant infor­ma­sjon og unik kunn­skap og ikke deler den med noen, så blir verdi­ska­pingen liten. Da blir spørs­målet hva skjer om man syste­ma­tisk starter å dele den unike kunn­skapen med andre? Kort sagt handler rela­sjonen mellom kunn­skap og verdi­ska­ping om å sette kunn­skap i beve­gelse.

Ta kontakt for et ufor­plik­tende møte – vi starter gjerne med et video­møte.

Kontakt oss

Les også våre longread-artikler

  • Adopsjon

Adopsjon og ikke bare utrulling

Mange orga­ni­sa­sjoner bruker i dag flere samhand­lings­verktøy – Work­place av Face­book, Slack, Micro­soft-pakken, Yammer eller man har en gruppe på Face­book. For mange fungerer det kanskje ikke så bra som man håpet. Grunnen, man har bare imple­men­tert det, og ikke tenkt gjennom hvordan det blir tatt imot. Adop­sjonen av slike verktøy må gjøres riktig. I denne artik­kelen skal jeg dele erfa­rin­gene jeg har gjort meg rundt adop­sjon av samhand­lings­verktøy og en guide til hvordan du kan gjøre det.

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Vi er tre venner som har jobbet for å hjelpe et global Tele­sel­skap (Telenor) fra å være et holding­sel­skap til å bli globalt selskap. Reisen startet etter at en av oss hadde full­ført sin doktor­grad i USA og ble invi­tert til å hjelpe selskapet forvalte sin kunn­skap bedre og konver­tere denne kunn­skapen til verdi for selskapet og omgi­vel­sene.

  • Hvem digitaliserer rådmennene? Designed by Rawpixel.com

Hvem digitaliserer rådmennene?

Har de kommu­nale leder­grup­pene kompe­tanse til å bryte ned barrie­rene og det tunge hierar­kiet de selv har bygget gjennom mange år? Ledere virker å være komfor­table med hierar­kiet, det er forut­sig­bart og lett og lede. Digi­ta­li­se­ring er noe som skjer lenger ned i orga­ni­sa­sjonen …

Last inn flere artikler