Nettverksinnsikt

Nettverksinnsikt skaper smartere og smidigere organisasjoner 

Ledere snakker på velklingende engelsk om “Breaking down the silos”, “Digitization” og “Transformation”. For ofte brukes de engelske ordene, de klinger liksom litt bedre men det gjør også de litt diffuse ordene enda vanskeligere å forstå. Har lederne innsikt og kompetanse til å bryte ned siloene de selv har bygget?

Resul­ta­tene kommer ikke av digi­ta­li­se­ringen, men fra å jobbe smar­tere og skape smidi­gere orga­ni­sa­sjoner ved bruk av ny og rele­vant tekno­logi. Det er viktig at ledere forstår hvordan orga­ni­sa­sjonen faktisk fungerer i dag. Og det ser man best ved å se på sin orga­ni­sa­sjon som et nett­verk. Det vi øke ledernes innsikt og kompe­tanse til å bryte ned barrie­rene de ofte selv har bygget. Under 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk, og de går til 1,7 personer før de tar en viktig beslut­ning, og da er den ene dem selv!

Trans­for­ma­sjonen eller endringen som må gjøres handler mye om å finne nye og smar­tere måter å jobbe på og bygge gode nett­verk internt og med kunder og part­nere. Digi­ta­li­se­ring handler vel mest om å ta i bruk ny tekno­logi på en måte som skaper verdi for den enkelte, for orga­ni­sa­sjonen, for eierne og for kloden. For å lykkes med nye orga­ni­sa­sjons­former må vi forstå orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk, og være med bevist på hvordan verdi skapes gjennom tverr­fag­lighet.

I en stadig mer sammen­koblet verden er det viktig å kombi­nere hierarki og nett­verk. Nett­verks­ana­lysen har gitt oss verdi­full innsikt i hvem vi er. Nett­verks­le­delse er helt sentralt for å lykkes med auto­ma­ti­se­ring og inno­va­sjon. Det er våre rela­sjoner som vil skape frem­ti­dens mulig­heter …

Petter Haugen, Rådmann, Våler Kommune
Intelligent technology launch

Nett­verk brukes f.eks til å forstå kommu­ni­ka­sjon, lansere ny tekno­logi, justere orga­ni­sa­sjons­de­sign … Her ser vi siloene, de sentrale og meglerne som holder orga­ni­sa­sjonen sammen.

I figuren over, som er et norsk selskap, ser vi siloene og hvordan dette selskapet bør øke samhand­ling på tvers. Eksperter og avde­linger må kobles for å skape mer I figuren ser vi hvem som er sentrale, hvem som er isolert og hvem som bidrar til å koble ulike miljøer sammen. Da kan vi skape gode løsninger som gir enga­sjerte medar­bei­dere, inno­va­sjon og produk­ti­vitet. I forhold til digi­ta­li­se­ring gir nett­verk innsikt som benyttes til intel­li­gent lanse­ring av ny tekno­logi og mulig­heter til å fasi­li­tere orga­ni­sa­sjons­end­ringer smar­tere.

Det er i nett­verk kunn­skap lever, det er der tillit skapes og det er der arbeid skjer. Det utfordrer hierar­kiet og lederne, for nett­verk er ofte usyn­lige og vans­ke­lige å lede, men det er helt sentralt for å lykkes i en stadig mer sammen­koblet verden.

Nettverksbasert verdiskaping er helt nødvendig for å lykkes

Når man ser på en orga­ni­sa­sjon som et nett­verk er ingen like. Fra et verdi­ska­pings­per­spektiv er nett­ver­kene helt sentrale, og ledere som forstår betyd­ningen av nett­verk og kan fasi­li­tere de på en god måte har et helt unikt fortrinn i forhold til de som tviholder på sin makt. Det skan­di­na­viske leder­skapet har et fortrinn gitt en mer involve­rende leder­stil. Med gode algo­ritmer, ny tekno­logi og gode hjel­pere kan orga­ni­sa­sjoner få unik innsikt og skape en fordel 90 % av selskaper i verden ikke har, ennå …

Ta kontakt for et ufor­plik­tende møte – vi starter gjerne med et video­møte.

Kontakt oss

Les også våre longread-artikler

  • Adopsjon

Adopsjon og ikke bare utrulling

Mange orga­ni­sa­sjoner bruker i dag flere samhand­lings­verktøy – Work­place av Face­book, Slack, Micro­soft-pakken, Yammer eller man har en gruppe på Face­book. For mange fungerer det kanskje ikke så bra som man håpet. Grunnen, man har bare imple­men­tert det, og ikke tenkt gjennom hvordan det blir tatt imot. Adop­sjonen av slike verktøy må gjøres riktig. I denne artik­kelen skal jeg dele erfa­rin­gene jeg har gjort meg rundt adop­sjon av samhand­lings­verktøy og en guide til hvordan du kan gjøre det.

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Vi er tre venner som har jobbet for å hjelpe et global Tele­sel­skap (Telenor) fra å være et holding­sel­skap til å bli globalt selskap. Reisen startet etter at en av oss hadde full­ført sin doktor­grad i USA og ble invi­tert til å hjelpe selskapet forvalte sin kunn­skap bedre og konver­tere denne kunn­skapen til verdi for selskapet og omgi­vel­sene.

  • Hvem digitaliserer rådmennene? Designed by Rawpixel.com

Hvem digitaliserer rådmennene?

Har de kommu­nale leder­grup­pene kompe­tanse til å bryte ned barrie­rene og det tunge hierar­kiet de selv har bygget gjennom mange år? Ledere virker å være komfor­table med hierar­kiet, det er forut­sig­bart og lett og lede. Digi­ta­li­se­ring er noe som skjer lenger ned i orga­ni­sa­sjonen …

Last inn flere artikler