Nettverksledelse og Digital Fitness

Nettverksledelse handler om å forstå organisasjonen som et nettverk, sette opp et tverrfaglig program eiet av ledelsen (HR, IT, Kom.) og lansere relevant teknologi på en intelligent måte. Det er i nettverk kunnskap lever, tillit skapes og arbeid skjer. 90 % av ledere har aldri sett sin organisasjon som nettverk. Det er ganske skremmende når vi vet hvor sammenkoblet verden har blitt.

Det er viktig at ledere og eksperter jobber tverr­faglig og direkte. Orga­ni­sa­sjoner der man må gjennom 3 til 4 personer før man få tak i den rette eksper­tisen lever ikke lenge. Vurde­ring av gode ideer tar ofte for lang tid og stoppes for tidlig om det må innom en leder for vurde­ring for man får testet ideen. I tillegg viser min forsk­ning at ledere går til 1,7 personer før de tar en beslut­ning, og da er den ene dem selv. Så etter å ha disku­tert det som skal besluttes med seg selv en stund går ledere i snitt til 0,7 andre personer for innspill. Det mest skrem­mende er at de da går til noen som er nære og litt like seg selv, så i virke­lig­heten går de egentlig for å få en bekref­telse på sin egen beslut­ning.

Nett­verks­le­delse handler om å sette kunn­skapen i beve­gelse på tvers av eksperter, faggrupper og loka­sjoner om man er en distri­buert orga­ni­sa­sjon. Det er viktig å kart­legge og forstå orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk, finne de sentrale hjel­perne og de viktige meglerne som kan bidra til å sette fart på samhand­ling og inno­va­sjon. Innsikten hjelper også ledere bygge opp en struktur i orga­ni­sa­sjonen som hjelper folk ta i bruk ny tekno­logi på en måte som skaper verdi for den enkelte og for orga­ni­sa­sjonen. Eller med dagens språk, lykkes med digi­ta­li­se­rings­ar­beidet.

Digital fitness

Med god nett­verks­le­delse vil selska­pers digi­tale fitness øke raskere. Jeg har sett på en enkel «digi­ta­li­se­rings­in­deks» på de største selska­pene i Norge basert på hvilke digi­tale og sosiale verktøy de bruker i dag. Hvor aktive kundene er på de mest sentrale sosiale mediene hos selska­pene, og en enkel senti­ment­ana­lyse på kunde­dia­logen. Har korre­lert det med lede­rens digi­tale fotav­trykk i en enkel ‘desktop rese­arch’ om lederes bruk, budskap og rytme i sosiale medier. Noen få av lederne er gode som leder, en del ledere er gode fordi de har egne, ofte yngre eksperter, som gjør jobben for dem. Men majo­ri­teten er ikke særlig synlige.

Har også gjort et forsøk på å se på hele leder­gruppen i disse selska­pene, men måtte velge et utvalg gitt omfang. Initiale funn viser at det er lavere ‘digital fitness’ blant ledere enn den gjen­nom­snitt­lige digi­tale kunn­skapen i selskapet. De med best mulighet for å lykkes er, over­ras­kende nok, selskaper med en konsern­sjef som lever digi­talt og har en leder­gruppe som forstår betyd­ningen av og bruker skyt­je­nester og sosiale medier som en naturlig del av sitt virke.

Jobbe smartere

Oppsum­mert så har orga­ni­sa­sjoner med ledere og leder­grupper med lav digital fitness mindre mulighet til å lykkes med sine digi­ta­li­se­rings­planer. Vi har jobbet med orga­ni­sa­sjoner der tekno­logi­mil­jøet har tatt initia­tivet med auto­ma­ti­se­ring av arbeids­pro­sesser eller lanse­ring av samhand­ling og produk­ti­vi­tets­løs­ninger. Det blir noen gode histo­rier å fortelle til styre eller kommune­styre, men sjel­dent et bære­kraftig initiativ som gjør orga­ni­sa­sjonen smar­tere og raskere til å utnytte ny tekno­logi.

Det er viktig å knytte IT, HR, kommu­ni­ka­sjon og ett til to forret­nings­om­råder til prosjektet. Vi lager alltid et JOBBE SMAR­TERE-ramme­verk der visjon, stra­tegi, verdier hvor en solid teknisk platt­form knytter det hele sammen. I tillegg kommer adop­sjons­ar­beidet inn. Det er ‘tekno­logi-fatigue’ der ute og folket klarer ikke ta i bruk det ledere og IT-avde­lingen kommer med. Skal man lykkes med lanse­ring og dra nytte av ny tekno­logi, eller digi­ta­li­se­ring som mange kaller det, så må man ta tekno­lo­gi­adop­sjon på alvor. Vi gir oss ikke før vi får folket til å bruke tekno­lo­gien som er lansert på en måte som gjør hver­dagen enklere for den enkelte og skaper effek­ti­vitet og verdi for orga­ni­sa­sjonen. Med vår nett­verks­tek­no­logi kan vi også doku­men­tere endrin­gene og effek­tene.

Ta kontakt for et ufor­plik­tende møte – vi starter gjerne med et video­møte.

Kontakt oss

Les også våre longread-artikler

  • Adopsjon

Adopsjon og ikke bare utrulling

Mange orga­ni­sa­sjoner bruker i dag flere samhand­lings­verktøy – Work­place av Face­book, Slack, Micro­soft-pakken, Yammer eller man har en gruppe på Face­book. For mange fungerer det kanskje ikke så bra som man håpet. Grunnen, man har bare imple­men­tert det, og ikke tenkt gjennom hvordan det blir tatt imot. Adop­sjonen av slike verktøy må gjøres riktig. I denne artik­kelen skal jeg dele erfa­rin­gene jeg har gjort meg rundt adop­sjon av samhand­lings­verktøy og en guide til hvordan du kan gjøre det.

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Vi er tre venner som har jobbet for å hjelpe et global Tele­sel­skap (Telenor) fra å være et holding­sel­skap til å bli globalt selskap. Reisen startet etter at en av oss hadde full­ført sin doktor­grad i USA og ble invi­tert til å hjelpe selskapet forvalte sin kunn­skap bedre og konver­tere denne kunn­skapen til verdi for selskapet og omgi­vel­sene.

  • Hvem digitaliserer rådmennene? Designed by Rawpixel.com

Hvem digitaliserer rådmennene?

Har de kommu­nale leder­grup­pene kompe­tanse til å bryte ned barrie­rene og det tunge hierar­kiet de selv har bygget gjennom mange år? Ledere virker å være komfor­table med hierar­kiet, det er forut­sig­bart og lett og lede. Digi­ta­li­se­ring er noe som skjer lenger ned i orga­ni­sa­sjonen …

Last inn flere artikler