Nettverksledelse skaper verdi

Nettverksledelse skaper verdi

– Skal virksomheten din ha nytte av medarbeidernes kunnskap og kompetanse er samhandling og flyt mellom faggrupper, avdelinger og hierarkiske nivåer helt nødvendig. Dette gjelder alle prosesser som settes i gang for å oppnå vekst og verdiskapning, også i digitaliseringsprosesser, sier Jan Taug, CEO i JOIN21.

Verden blir mer og mer sammen­koblet på tvers av funk­sjoner, orga­ni­sa­sjoner og land, samtidig som tekno­lo­gien stadig blir mer avan­sert.

– Derfor er det så nyttig å foku­sere på nett­verk, sier Taug. Nett­verks­le­delse handler om å koble eksper­tise, ta gode beslut­ninger, mestre endringer og utford­ringer – om å skape energi og inno­va­sjon og gode rela­sjoner til kunder og samar­beids­part­nere. Det er den kollek­tive kunn­skapen som skaper effek­ti­vitet og verdi­skap­ning.

Nettverk før
Nettverk etter

Dette viser samhand­ling i en avde­ling før og to måneder etter økt nett­verks­for­stå­else og smart bruk av en samhand­lings­platt­form.

Nettverksbasert verdiskaping

Ingen­ting utvikles i et vakuum. Taug snakker om at de fleste virk­som­heter sliter med siloer, en fast­tømret orga­ni­sa­sjon med sterke hierar­kier. Der det flyter lite infor­ma­sjon og kunn­skap mellom de ansatte og mellom ledelse og ansatte. Først må vi forstå virk­som­he­tens ambi­sjon, det kan for eksempel være økt inno­va­sjon eller erstatte manuelt arbeid med ny tekno­logi. I dette arbeidet kart­legger vi virk­som­he­tens nett­verk. Det handler om å SE hvordan orga­ni­sa­sjonen egentlig fungerer. Få tak i svarene på hvem som snakker med hvem, hvordan beslut­ninger tas, hvem er viktige personer og hvem fungerer som flaske­halser.

Jan Taug– Nett­verks­ana­lysen og digi­tale signaler som benyttes i orga­ni­sa­sjonen, gir oss innsikt i virk­som­he­tens utford­ringer og er grunnlag for å foreslå løsninger. Med unik innsikt kan JOIN21 hjelpe orga­ni­sa­sjonen å sette kunn­skap i beve­gelse for å øke inno­va­sjon, digital kompe­tanse og effek­ti­vitet. Det er også viktig å fjerne systemer som ikke brukes og auto­ma­ti­sere manu­elle prosesser med digi­tale hjel­pere (BOT) eller digi­tale arbei­dere (RPA). Vi bygger en intern struktur hos kunden som hjelper folk og orga­ni­sa­sjoner å bruke tekno­logi slik at det skaper verdi. Vi måler jevnlig effekten av arbeidet som er gjort, slik at all kunn­skapen sitter hos kunden, det er kunden som skal få bedriften til å vokse og skape merverdi, avslutter Taug.

Ta kontakt for et ufor­plik­tende møte – vi starter gjerne med et video­møte.

Kontakt oss

Les også våre longread-artikler

  • Adopsjon

Adopsjon og ikke bare utrulling

Mange orga­ni­sa­sjoner bruker i dag flere samhand­lings­verktøy – Work­place av Face­book, Slack, Micro­soft-pakken, Yammer eller man har en gruppe på Face­book. For mange fungerer det kanskje ikke så bra som man håpet. Grunnen, man har bare imple­men­tert det, og ikke tenkt gjennom hvordan det blir tatt imot. Adop­sjonen av slike verktøy må gjøres riktig. I denne artik­kelen skal jeg dele erfa­rin­gene jeg har gjort meg rundt adop­sjon av samhand­lings­verktøy og en guide til hvordan du kan gjøre det.

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Vi er tre venner som har jobbet for å hjelpe et global Tele­sel­skap (Telenor) fra å være et holding­sel­skap til å bli globalt selskap. Reisen startet etter at en av oss hadde full­ført sin doktor­grad i USA og ble invi­tert til å hjelpe selskapet forvalte sin kunn­skap bedre og konver­tere denne kunn­skapen til verdi for selskapet og omgi­vel­sene.

  • Hvem digitaliserer rådmennene? Designed by Rawpixel.com

Hvem digitaliserer rådmennene?

Har de kommu­nale leder­grup­pene kompe­tanse til å bryte ned barrie­rene og det tunge hierar­kiet de selv har bygget gjennom mange år? Ledere virker å være komfor­table med hierar­kiet, det er forut­sig­bart og lett og lede. Digi­ta­li­se­ring er noe som skjer lenger ned i orga­ni­sa­sjonen …

Last inn flere artikler