Artikler2019-03-26T21:36:31+01:00

Artikler

Nettverksledelse skaper verdi

– Skal virk­som­heten din ha nytte av medar­bei­dernes kunn­skap og kompe­tanse er samhand­ling og flyt mellom faggrupper, avde­linger og hierar­kiske nivåer helt nødvendig. Dette gjelder alle prosesser som settes i gang for å oppnå vekst og verdi­skap­ning, også i digi­ta­li­se­rings­pro­sesser, sier Jan Taug, CEO i JOIN21.

Av |

Kort introduksjon om Workplace

Litt over­ordnet om hva Work­place kan gjøre for organisasjoner​. Først bør vi fortelle litt om produktet og hvordan det fungerer.​ Work­place er akkurat som Face­book, men for arbeids­plasser. Først og fremst handler det om folk og ikke om orga­ni­sa­sjons­kart. Så det du ser er det folk skaper, deler, reagerer på og kommen­terer.

Av |

Nettverksledelse handler om å sette kunnskap i bevegelse

Nett­verks­le­delse handler om å forstå orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk, sette opp et tverr­faglig program eiet av ledelsen (HR, IT, Kom.) og lansere rele­vant tekno­logi på en intel­li­gent måte. Finne de sentrale og kunn­skaps­meg­lerne som kan hjelpe folket forstå hvorfor og bygge opp struktur i orga­ni­sa­sjonen som hjelper folk ta i bruk ny tekno­logi på en måte som skaper verdi for den enkelte og for orga­ni­sa­sjonen.

Av |

Nettverksinnsikt skaper smartere og smidigere organisasjoner

Ledere snakker på velklin­gende engelsk om “Breaking down the silos”, “Digi­tiza­tion” og “Trans­for­ma­tion”. For ofte brukes de engelske ordene, de klinger liksom litt bedre men det gjør også de litt diffuse ordene enda vans­ke­li­gere å forstå. Har lederne innsikt og kompe­tanse til å bryte ned siloene de selv har bygget?

Av |

Nettverksledelse og Digital Fitness

Det er i nett­verk kunn­skap lever, tillit skapes og arbeid skjer. 90 % av ledere har aldri sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk. Det er ganske skrem­mende når vi vet hvor sammen­koblet verden har blitt. Nett­verks­le­delse handler om å forstå orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk, sette opp et tverr­faglig program eiet av ledelsen (HR, IT, Kom.) og lansere rele­vant tekno­logi på en intel­li­gent måte.

Av |

Hvem digitaliserer lederne?

Ledere snakker på velklin­gende engelsk om “Breaking down the silos”, “Digi­tiza­tion” og “Trans­for­ma­tion”. Men vet de hva det betyr og hva man må gjøre for å utnytte ny tekno­logi bedre enn det man gjør i dag. Og hva med leder­skapet, kan det være der man bør starte? Har de kompe­tanse til å bryte ned siloene de selv har bygget? Færre enn 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som nett­verk, og de går til 1,7 personer før de tar en viktig beslut­ning, og da er den ene dem selv!

Av |

Samhandling på tvers av organisasjonen er en utfordring

Flere og flere orga­ni­sa­sjoner har en distri­buert arbeids­styrke – noe som gjør orga­ni­sa­sjonen vans­ke­li­gere å lede. Både ledere og ansatte sliter med å få kunn­skapen til å flyte på tvers av orga­ni­sa­sjonen. Klarer folket å kommu­ni­sere og samar­beide mer effek­tivt er oppsiden stor.

Av |