Den norske data­fo­rening

Den Norske Dataforening logo
UTFORDRINGEN

Skape mer verdi for sine medlemmer. Forbedre samar­beid på tvers av IT faggrupper og eksper­tise nasjo­nalt. Forsterke pådri­ver­rollen for å gjøre Norge til en ledende IT nasjon. DND nett­verket består av medlemmer, ildsjeler, og fore­drags­hol­dere. Det er ca 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og DND arran­gerer ca 300 store og små arran­ge­ment over hele landet.

Vårt bidrag til å gjøre Norge til en ledende IT nasjon krever samhandling på mange plan

Christian Torp, generalsekretær i Den Norske Dataforening
“Sammen med JOIN21 kart­legger vi eksper­tisen som finnes i og rundt DND nett­verket og hvordan den enkelte kan få mer ut av den eksper­tisen som finnes blant medlem­mene i Data­fo­reningen. Vi laget en pilot der vi testet med 1500 tilfeldig utvalgte i DND nett­verket. For å forstå hvordan best utøve tilrette­leg­ger­rollen vi ble dagens samhand­lingen kart­lagt og viste et stort uutnyttet poten­siale. Innspil­lene vil være av stor betyd­ning for hvordan vi endrer oss for å sikre bedre verdi for våre medlemmer.”

Chris­tian Torp, gene­ral­sek­retær i Den Norske Data­fo­rening

VERDISKAPINGSPOTENSIALE

Bli kunn­skaps­sen­teret bedrifter og poli­ti­kere går til for å forstå betyd­ningen av digi­ta­li­se­ring. Vi jobbet med å kart­legge hvordan kunn­skap og eksper­tise utnyttes i dag. Det er behov for raskere og bedre deling av «best-prac­tice». Med utgangs­punkt i en ny visjon og stra­tegi er det viktig å forsterke DND’s posi­sjon gjennom å skape samhand­ling på tvers. Det er økt enga­sje­ment blant medlem­mene og derfor viktig å fasi­li­tere dyna­mikken mellom medlemmer, næringsliv, andre lignende foreninger og det poli­tiske miljø. Det JOIN21 kaller verdi­nett­verk. Enklere medlemstil­væ­relse i DND.
Forstå verdien av tverr­fag­lighet, og digi­tale måter å jobbe på.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ana­lyse viste isolerte eksperter
 • Ekspert­nett­ver­kene var aktive men liten samhand­ling mellom disse
 • Viktig å koble DND sin nye visjon til nye måter å jobbe på.
 • Ønske om å jobbe på tvers av avde­linger og grenser.
 • Måle hvordan folk kobler seg til nett­verket for lære om auto­ma­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring
RESULTAT
 • Fikk kvali­tets­sikret medlems­lister
 • Et fakta­grunnlag for å bedre fasi­li­tere ekspert­grupper
 • Viktig innsikt og gode løsninger i enkelt­nett­verk,
 • Bygge en arena for å vise frem det gode arbeidet

Den norske data­fo­rening

Den Norske Dataforening logo
UTFORDRINGEN

Skape mer verdi for sine medlemmer. Forbedre samar­beid på tvers av IT faggrupper og eksper­tise nasjo­nalt. Forsterke pådri­ver­rollen for å gjøre Norge til en ledende IT nasjon. DND nett­verket består av medlemmer, ildsjeler, og fore­drags­hol­dere. Det er ca 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og DND arran­gerer ca 300 store og små arran­ge­ment over hele landet.

Vårt bidrag til å gjøre Norge til en ledende IT nasjon krever samhandling på mange plan

Christian Torp, generalsekretær i Den Norske Dataforening
“Sammen med JOIN21 kart­legger vi eksper­tisen som finnes i og rundt DND nett­verket og hvordan den enkelte kan få mer ut av den eksper­tisen som finnes blant medlem­mene i Data­fo­reningen. Vi laget en pilot der vi testet med 1500 tilfeldig utvalgte i DND nett­verket. For å forstå hvordan best utøve tilrette­leg­ger­rollen vi ble dagens samhand­lingen kart­lagt og viste et stort uutnyttet poten­siale. Innspil­lene vil være av stor betyd­ning for hvordan vi endrer oss for å sikre bedre verdi for våre medlemmer.”

Chris­tian Torp, gene­ral­sek­retær i Den Norske Data­fo­rening

VERDISKAPINGSPOTENSIALE

Bli kunn­skaps­sen­teret bedrifter og poli­ti­kere går til for å forstå betyd­ningen av digi­ta­li­se­ring. Vi jobbet med å kart­legge hvordan kunn­skap og eksper­tise utnyttes i dag. Det er behov for raskere og bedre deling av «best-prac­tice». Med utgangs­punkt i en ny visjon og stra­tegi er det viktig å forsterke DND’s posi­sjon gjennom å skape samhand­ling på tvers. Det er økt enga­sje­ment blant medlem­mene og derfor viktig å fasi­li­tere dyna­mikken mellom medlemmer, næringsliv, andre lignende foreninger og det poli­tiske miljø. Det JOIN21 kaller verdi­nett­verk. Enklere medlemstil­væ­relse i DND.
Forstå verdien av tverr­fag­lighet, og digi­tale måter å jobbe på.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ana­lyse viste isolerte eksperter
 • Ekspert­nett­ver­kene var aktive men liten samhand­ling mellom disse
 • Viktig å koble DND sin nye visjon til nye måter å jobbe på.
 • Ønske om å jobbe på tvers av avde­linger og grenser.
 • Måle hvordan folk kobler seg til nett­verket for lære om auto­ma­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring
RESULTAT
 • Fikk kvali­tets­sikret medlems­lister
 • Et fakta­grunnlag for å bedre fasi­li­tere ekspert­grupper
 • Viktig innsikt og gode løsninger i enkelt­nett­verk,
 • Bygge en arena for å vise frem det gode arbeidet
INTRODUSER DEG SELV

Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra i din orga­ni­sa­sjon?
Ta kontakt og vi gjør resten.

E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV

Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra i din orga­ni­sa­sjon?
Ta kontakt og vi gjør resten.

E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900