Den norske dataforening2018-09-28T15:25:47+00:00

Den norske data­fo­rening

Den Norske Dataforening logo
UTFORDRINGEN

Skape mer verdi for sine medlemmer. Forbedre samar­beid på tvers av IT faggrupper og eksper­tise nasjo­nalt. Forsterke pådri­ver­rollen for å gjøre Norge til en ledende IT nasjon. DND nett­verket består av medlemmer, ildsjeler, og fore­drags­hol­dere. Det er ca 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og DND arran­gerer ca 300 store og små arran­ge­ment over hele landet.

Vårt bidrag til å gjøre Norge til en ledende IT nasjon krever samhandling på mange plan

Christian Torp, generalsekretær i Den Norske Dataforening
“Sammen med JOIN21 kart­legger vi eksper­tisen som finnes i og rundt DND nett­verket og hvordan den enkelte kan få mer ut av den eksper­tisen som finnes blant medlem­mene i Data­fo­reningen. Vi laget en pilot der vi testet med 1500 tilfeldig utvalgte i DND nett­verket. For å forstå hvordan best utøve tilrette­leg­ger­rollen vi ble dagens samhand­lingen kart­lagt og viste et stort uutnyttet poten­siale. Innspil­lene vil være av stor betyd­ning for hvordan vi endrer oss for å sikre bedre verdi for våre medlemmer.”

Chris­tian Torp, gene­ral­sek­retær i Den Norske Data­fo­rening

VERDISKAPINGSPOTENSIALE

Bli kunn­skaps­sen­teret bedrifter og poli­ti­kere går til for å forstå betyd­ningen av digi­ta­li­se­ring. Vi jobbet med å kart­legge hvordan kunn­skap og eksper­tise utnyttes i dag. Det er behov for raskere og bedre deling av «best-prac­tice». Med utgangs­punkt i en ny visjon og stra­tegi er det viktig å forsterke DND’s posi­sjon gjennom å skape samhand­ling på tvers. Det er økt enga­sje­ment blant medlem­mene og derfor viktig å fasi­li­tere dyna­mikken mellom medlemmer, næringsliv, andre lignende foreninger og det poli­tiske miljø. Det JOIN21 kaller verdi­nett­verk. Enklere medlemstil­væ­relse i DND.
Forstå verdien av tverr­fag­lighet, og digi­tale måter å jobbe på.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ana­lyse viste isolerte eksperter
 • Ekspert­nett­ver­kene var aktive men liten samhand­ling mellom disse
 • Viktig å koble DND sin nye visjon til nye måter å jobbe på.
 • Ønske om å jobbe på tvers av avde­linger og grenser.
 • Måle hvordan folk kobler seg til nett­verket for lære om auto­ma­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring
RESULTAT
 • Fikk kvali­tets­sikret medlems­lister
 • Et fakta­grunnlag for å bedre fasi­li­tere ekspert­grupper
 • Viktig innsikt og gode løsninger i enkelt­nett­verk,
 • Bygge en arena for å vise frem det gode arbeidet

Den norske data­fo­rening

Den Norske Dataforening logo
UTFORDRINGEN

Skape mer verdi for sine medlemmer. Forbedre samar­beid på tvers av IT faggrupper og eksper­tise nasjo­nalt. Forsterke pådri­ver­rollen for å gjøre Norge til en ledende IT nasjon. DND nett­verket består av medlemmer, ildsjeler, og fore­drags­hol­dere. Det er ca 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og DND arran­gerer ca 300 store og små arran­ge­ment over hele landet.

Vårt bidrag til å gjøre Norge til en ledende IT nasjon krever samhandling på mange plan

Christian Torp, generalsekretær i Den Norske Dataforening
“Sammen med JOIN21 kart­legger vi eksper­tisen som finnes i og rundt DND nett­verket og hvordan den enkelte kan få mer ut av den eksper­tisen som finnes blant medlem­mene i Data­fo­reningen. Vi laget en pilot der vi testet med 1500 tilfeldig utvalgte i DND nett­verket. For å forstå hvordan best utøve tilrette­leg­ger­rollen vi ble dagens samhand­lingen kart­lagt og viste et stort uutnyttet poten­siale. Innspil­lene vil være av stor betyd­ning for hvordan vi endrer oss for å sikre bedre verdi for våre medlemmer.”

Chris­tian Torp, gene­ral­sek­retær i Den Norske Data­fo­rening

VERDISKAPINGSPOTENSIALE

Bli kunn­skaps­sen­teret bedrifter og poli­ti­kere går til for å forstå betyd­ningen av digi­ta­li­se­ring. Vi jobbet med å kart­legge hvordan kunn­skap og eksper­tise utnyttes i dag. Det er behov for raskere og bedre deling av «best-prac­tice». Med utgangs­punkt i en ny visjon og stra­tegi er det viktig å forsterke DND’s posi­sjon gjennom å skape samhand­ling på tvers. Det er økt enga­sje­ment blant medlem­mene og derfor viktig å fasi­li­tere dyna­mikken mellom medlemmer, næringsliv, andre lignende foreninger og det poli­tiske miljø. Det JOIN21 kaller verdi­nett­verk. Enklere medlemstil­væ­relse i DND.
Forstå verdien av tverr­fag­lighet, og digi­tale måter å jobbe på.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ana­lyse viste isolerte eksperter
 • Ekspert­nett­ver­kene var aktive men liten samhand­ling mellom disse
 • Viktig å koble DND sin nye visjon til nye måter å jobbe på.
 • Ønske om å jobbe på tvers av avde­linger og grenser.
 • Måle hvordan folk kobler seg til nett­verket for lære om auto­ma­ti­se­ring og effek­ti­vi­se­ring
RESULTAT
 • Fikk kvali­tets­sikret medlems­lister
 • Et fakta­grunnlag for å bedre fasi­li­tere ekspert­grupper
 • Viktig innsikt og gode løsninger i enkelt­nett­verk,
 • Bygge en arena for å vise frem det gode arbeidet
INTRODUSER DEG SELV

Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra i din orga­ni­sa­sjon?
Ta kontakt og vi gjør resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV

Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra i din orga­ni­sa­sjon?
Ta kontakt og vi gjør resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk