Explorer HQ2018-11-07T16:04:17+00:00

Explorer HQ

Explorer HQ logo
UTFORDRINGEN

Utford­ringen handler om hvordan videre­ut­vikle nett­verket, ytter­li­gere forsterke kunn­skaps­flyten og inno­va­sjons­kraften for hvert selskap og deres ansatte for derigjennom styrke tjenes­tene som leveres til kunder. Det betyr at selska­pene må være nysgjer­rige og åpne og spille hver­andre gode.

Det er viktig å få selskaper til å samhandle om vi skal vinne

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ
“Explorer HQ har som ambi­sjon å bli et verdi­ska­pende nett­verk av smarte selskaper i vekst­fasen. Det er et nett­verk av tekno­logi­eks­perter og selskaper som deler kontor og ressurs­fel­le­skap rundt om i Europa. Nett­verket består av flere 100 talent­fulle personer som deler samme verdier, kunn­skap og samar­beider inno­va­tivt om hvordan best mulig løse kunders behov.”

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ

PROSESS

Det ble avdekket noen viktige nett­verks­dri­vere som er helt sentrale for å opprett­holde det gode miljøet. Samhand­lingen er avhengig av 8 – 10 personer, og et antall stra­te­giske initiativ ble skapt for å skape flere og ster­kere rela­sjoner mellom loka­sjoner, selskaper og personer. Det ble også tydelig at det er behov for en løsning som gjør det enklere å finne rele­vant eksper­tise. Slike tjenester er alle­rede under utvik­ling.

Explorer HQ prosess

Bildet viser samhand­lingen mellom tre loka­sjoner og når vi roterte litt på nett­verket så vi at det ble et ‘unicorn’ som jo er et godt bilde for oss som ønsker å skape nye mulig­heter.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ana­lysen viste stor moti­va­sjon og forank­ring til verdiene i Explorer HQ
 • Konti­nu­erlig behovet for forsterket kommu­ni­ka­sjon og prak­tisk samhand­ling på tvers
 • Øke antall kunn­skaps­meg­lere i nett­verket
 • Etab­lere av et utvalg ekspert faggrupper og lage et godt ‘onboard­ings’ program for nye bedrifter og personer.
 • Etab­lere felles prosjekter med tverr­faglig kompe­tanse og geogra­fisk spredt repre­sen­ta­sjon
 • Måle utvik­ling av samhand­ling og nett­ver­kets tetthet og inter­ak­sjon
RESULTAT
 • Iverk­satt gjen­nom­fø­ring av felles prosjekter
 • Oppda­te­ring av brand posi­sjon, intern kommu­ni­ka­sjon og markeds­fø­ring
 • Økt grad flytt av «verdi» over lande­grenser
 • Mer åpen kultur.

Explorer HQ

Explorer HQ logo
UTFORDRINGEN

Utford­ringen handler om hvordan videre­ut­vikle nett­verket, ytter­li­gere forsterke kunn­skaps­flyten og inno­va­sjons­kraften for hvert selskap og deres ansatte for derigjennom styrke tjenes­tene som leveres til kunder. Det betyr at selska­pene må være nysgjer­rige og åpne og spille hver­andre gode.

Det er viktig å få selskaper til å samhandle om vi skal vinne

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ
“Explorer HQ har som ambi­sjon å bli et verdi­ska­pende nett­verk av smarte selskaper i vekst­fasen. Det er et nett­verk av tekno­logi­eks­perter og selskaper som deler kontor og ressurs­fel­le­skap rundt om i Europa. Nett­verket består av flere 100 talent­fulle personer som deler samme verdier, kunn­skap og samar­beider inno­va­tivt om hvordan best mulig løse kunders behov.”

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ

PROSESS

Det ble avdekket noen viktige nett­verks­dri­vere som er helt sentrale for å opprett­holde det gode miljøet. Samhand­lingen er avhengig av 8 – 10 personer, og et antall stra­te­giske initiativ ble skapt for å skape flere og ster­kere rela­sjoner mellom loka­sjoner, selskaper og personer. Det ble også tydelig at det er behov for en løsning som gjør det enklere å finne rele­vant eksper­tise. Slike tjenester er alle­rede under utvik­ling.

Explorer HQ prosess

Bildet viser samhand­lingen mellom tre loka­sjoner og når vi roterte litt på nett­verket så vi at det ble et ‘unicorn’ som jo er et godt bilde for oss som ønsker å skape nye mulig­heter.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ana­lysen viste stor moti­va­sjon og forank­ring til verdiene i Explorer HQ
 • Konti­nu­erlig behovet for forsterket kommu­ni­ka­sjon og prak­tisk samhand­ling på tvers
 • Øke antall kunn­skaps­meg­lere i nett­verket
 • Etab­lere av et utvalg ekspert faggrupper og lage et godt ‘onboard­ings’ program for nye bedrifter og personer.
 • Etab­lere felles prosjekter med tverr­faglig kompe­tanse og geogra­fisk spredt repre­sen­ta­sjon
 • Måle utvik­ling av samhand­ling og nett­ver­kets tetthet og inter­ak­sjon
RESULTAT
 • Iverk­satt gjen­nom­fø­ring av felles prosjekter
 • Oppda­te­ring av brand posi­sjon, intern kommu­ni­ka­sjon og markeds­fø­ring
 • Økt grad flytt av «verdi» over lande­grenser
 • Mer åpen kultur.
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk