Explorer HQ

Explorer HQ logo
UTFORDRINGEN

Utford­ringen handler om hvordan videre­ut­vikle nett­verket, ytter­li­gere forsterke kunn­skaps­flyten og inno­va­sjons­kraften for hvert selskap og deres ansatte for derigjennom styrke tjenes­tene som leveres til kunder. Det betyr at selska­pene må være nysgjer­rige og åpne og spille hver­andre gode.

Det er viktig å få selskaper til å samhandle om vi skal vinne

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ
“Explorer HQ har som ambi­sjon å bli et verdi­ska­pende nett­verk av smarte selskaper i vekst­fasen. Det er et nett­verk av tekno­logi­eks­perter og selskaper som deler kontor og ressurs­fel­le­skap rundt om i Europa. Nett­verket består av flere 100 talent­fulle personer som deler samme verdier, kunn­skap og samar­beider inno­va­tivt om hvordan best mulig løse kunders behov.”

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ

PROSESS

Det ble avdekket noen viktige nett­verks­dri­vere som er helt sentrale for å opprett­holde det gode miljøet. Samhand­lingen er avhengig av 8 – 10 personer, og et antall stra­te­giske initiativ ble skapt for å skape flere og ster­kere rela­sjoner mellom loka­sjoner, selskaper og personer. Det ble også tydelig at det er behov for en løsning som gjør det enklere å finne rele­vant eksper­tise. Slike tjenester er alle­rede under utvik­ling.

Explorer HQ prosess

Bildet viser samhand­lingen mellom tre loka­sjoner og når vi roterte litt på nett­verket så vi at det ble et ‘unicorn’ som jo er et godt bilde for oss som ønsker å skape nye mulig­heter.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ana­lysen viste stor moti­va­sjon og forank­ring til verdiene i Explorer HQ
 • Konti­nu­erlig behovet for forsterket kommu­ni­ka­sjon og prak­tisk samhand­ling på tvers
 • Øke antall kunn­skaps­meg­lere i nett­verket
 • Etab­lere av et utvalg ekspert faggrupper og lage et godt ‘onboard­ings’ program for nye bedrifter og personer.
 • Etab­lere felles prosjekter med tverr­faglig kompe­tanse og geogra­fisk spredt repre­sen­ta­sjon
 • Måle utvik­ling av samhand­ling og nett­ver­kets tetthet og inter­ak­sjon
RESULTAT
 • Iverk­satt gjen­nom­fø­ring av felles prosjekter
 • Oppda­te­ring av brand posi­sjon, intern kommu­ni­ka­sjon og markeds­fø­ring
 • Økt grad flytt av «verdi» over lande­grenser
 • Mer åpen kultur.

Explorer HQ

Explorer HQ logo
UTFORDRINGEN

Utford­ringen handler om hvordan videre­ut­vikle nett­verket, ytter­li­gere forsterke kunn­skaps­flyten og inno­va­sjons­kraften for hvert selskap og deres ansatte for derigjennom styrke tjenes­tene som leveres til kunder. Det betyr at selska­pene må være nysgjer­rige og åpne og spille hver­andre gode.

Det er viktig å få selskaper til å samhandle om vi skal vinne

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ
“Explorer HQ har som ambi­sjon å bli et verdi­ska­pende nett­verk av smarte selskaper i vekst­fasen. Det er et nett­verk av tekno­logi­eks­perter og selskaper som deler kontor og ressurs­fel­le­skap rundt om i Europa. Nett­verket består av flere 100 talent­fulle personer som deler samme verdier, kunn­skap og samar­beider inno­va­tivt om hvordan best mulig løse kunders behov.”

Nikolai Fasting, founder of Explorer HQ

PROSESS

Det ble avdekket noen viktige nett­verks­dri­vere som er helt sentrale for å opprett­holde det gode miljøet. Samhand­lingen er avhengig av 8 – 10 personer, og et antall stra­te­giske initiativ ble skapt for å skape flere og ster­kere rela­sjoner mellom loka­sjoner, selskaper og personer. Det ble også tydelig at det er behov for en løsning som gjør det enklere å finne rele­vant eksper­tise. Slike tjenester er alle­rede under utvik­ling.

Explorer HQ prosess

Bildet viser samhand­lingen mellom tre loka­sjoner og når vi roterte litt på nett­verket så vi at det ble et ‘unicorn’ som jo er et godt bilde for oss som ønsker å skape nye mulig­heter.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ana­lysen viste stor moti­va­sjon og forank­ring til verdiene i Explorer HQ
 • Konti­nu­erlig behovet for forsterket kommu­ni­ka­sjon og prak­tisk samhand­ling på tvers
 • Øke antall kunn­skaps­meg­lere i nett­verket
 • Etab­lere av et utvalg ekspert faggrupper og lage et godt ‘onboard­ings’ program for nye bedrifter og personer.
 • Etab­lere felles prosjekter med tverr­faglig kompe­tanse og geogra­fisk spredt repre­sen­ta­sjon
 • Måle utvik­ling av samhand­ling og nett­ver­kets tetthet og inter­ak­sjon
RESULTAT
 • Iverk­satt gjen­nom­fø­ring av felles prosjekter
 • Oppda­te­ring av brand posi­sjon, intern kommu­ni­ka­sjon og markeds­fø­ring
 • Økt grad flytt av «verdi» over lande­grenser
 • Mer åpen kultur.
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900