Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Historien som førte til et neste generasjons teknologiselskap

Vi er tre venner som har jobbet for å hjelpe et global Tele­sel­skap (Telenor) fra å være et holding­sel­skap til å bli globalt selskap. Reisen startet etter at en av oss hadde full­ført sin doktor­grad i USA og ble invi­tert til å hjelpe selskapet forvalte sin kunn­skap bedre og konver­tere denne kunn­skapen til verdi for selskapet og omgi­vel­sene. Dette startet i 2006 da konsern­sjefen hadde bestemt seg for å sette en ny visjon og presen­tere nye verdier. Han invi­terte 200 topp­le­dere til en arbeidsøkt på Lille­hammer. Vi ble invi­tert til å fasi­li­tere semi­naret og spurte 200 ledere fra 14 nasjoner før møtet noen rela­sjons­spørsmål som hvem de går til: I) for viktig infor­ma­sjon, II) for ekspertråd, III) før de tar en viktig beslut­ning, IV) for energi og med sine ideer. Infor­ma­sjonen ble proses­sert basert på noen gode nett­verks­ori­en­terte algo­ritmer. PhD arbeidet foku­serte på hvordan kunn­skap og eksper­tise blir til verdi for komplekse globale selskaper og deres omgi­velser.

På slutten av arran­ge­mentet var det klart for resul­ta­tene av analysen, og fra scenen måtte vi fortelle gjengen: “folkens, vi er et holding­sel­skap, ikke et globalt selskap.” Funnene viste at Malaysia snakket med Malaysia, Sverige med Sverige, Serbia med Serbia, konsern-avde­lin­gene med konsern-enhe­tene og så videre. Det var svært lite kunn­skap som beveget seg mellom forret­nings­en­he­tene globalt.

«En PhD med fokus på hvordan konver­tere kunn­skap til verdi. Kort versjonen: Det handler om å sette kunn­skap i beve­gelse»

Figur 1 – En oppsum­me­ring av bedrifts­er­fa­ringer og et PhD arbeid som viser at vi ikke samhandler særlig bra og at tekno­logi innfø­ringen ofte ikke virker. Vi tviholder på egen kunn­skap, og aner ikke hvem i orga­ni­sa­sjonen som sitter på rele­vant eksper­tise og en mulig løsning på viktige utford­ringer

WoW – en god måte å skape verdi på

Visjons og verdi­møtet på Lille­hammer ble et viktig vende­punkt i selska­pets historie, og skapte grunn­laget for en helt ny måte å tenke og arbeide på. Alle forret­nings­en­heter hadde sine egne intra­nett, e-post­ser­vere og så videre. Dette var før Skyt­je­nester var oppfunnet, så vi bygde to data­sentre, ett i Norge og ett i Malaysia, og dro ut i verden for å over­be­vise alle forret­nings­en­heter om å flytte sine tjenester til disse to data­sentre. Noen år senere lærte vi at vi hadde laget en privat skyløs­ning før det ble oppfunnet. Nett­verks­inn­sikt ble brukt som et null­punkt og det globale oppsettet gjorde det mulig å utvikle et analyse­verktøy “black box” (nå kalt analy­tics og AI). Verk­tøyet fanget opp måten kunn­skap beveget seg over lande­gren­sene og mellom funk­sjoner. I våre måned­lige møter med Konsern­le­delsen kunne vi doku­men­tere hvordan enheter, ekspert­nett­verk og prosjekter var i stand til å kapi­ta­li­sere på den beste kompe­tansen uavhengig av sted. Vi kunne også se at antall ideer, inno­va­sjon, effek­ti­vitet, omset­ning og aksje­kursen økte når selskapet startet å utnytte eksper­tisen på tvers av lande­gren­sene på en syste­ma­tisk måte. Selskapet er helt avhengig av å bruke ny tekno­logi og har fort­satt sitt fokus på å hjelpe ansatte adop­tere ny tekno­logi og orga­ni­sa­sjonen har blitt raskere og raskere til å få gevinst av nye tekno­logi­in­ves­te­ringer.

Way of Work handlet om å konver­tere visjon, verdi og stra­tegi til nye smar­tere måter å jobbe globalt som orga­ni­sa­sjon og på tvers avlende­grenser og funka­sjoner for den enkelte.

God kommunikasjon er helt avgjørende

Kommu­ni­ka­sjon er viktig, og etter hvert som vi videre­ut­viklet WoW konseptet og adop­sjons­pro­grammet oppdaget vi forbin­delsen til norrøn myto­logi og spesielt Yggdra­sill, kunn­ska­pens tre, og laget en historie av det som enga­sjerte ansatte globalt. Treet forener gudene, folket, lederne og de døde, og det reflek­terer opp og nedturer i universet. Røttene kobler de ulike verde­nene og de tre Nornene: Urd (historie), Veranda (nåtid) og Skuld (fremtid) tar vare på våre røtter som skaper liv og kunn­skap, og det sies at når de jobber med røttene og to røtter tilfel­digvis treffer hver­andre, det er når to mennesker møtes. Det er kanskje den viktigste oppgaven for å sikre frem­tiden vår. Ørnen Hugin (tanken) og Munin (minnet) flyr ut hver morgen til verden og fanger hva som skjer, og på slutten av dagen infor­merer de Odin, noe som gjør ham til en klok leder …

Yggdrasil – Kunnskapens tre

Figur 2 – De tre nornene tar vare på røttene til kunn­ska­pens tre og det er når de tilfel­digvis setter to røtter sammen at mennesker møtes

Fra kunnskap til verdi

En av oss fort­satte å hjelpe selskapet adop­tere ny tekno­logi, og på grunn av det sterke fokuset på adop­sjon og på å hjelpe folk ta i bruk ny tekno­logi har gjort dette globale selskapet raskere og raskere til å ta i bruk ny tekno­logi. De to andre så WoW reisen som en mulighet til å skape ny virk­somhet, og det ble først Samordnet kommu­ni­ka­sjon, som senere ble et større prosjekt som ble konver­tert til Telenor Cloud Services. Hensikten var å bidra til å selge skyt­je­nester som er rele­vante for bedrifter, ikke bare kommu­ni­ka­sjons­tje­nester. Det er en stor omstil­ling for et globalt tele­sel­skap og det tar tid å få landsel­ska­pene til å selge helt nye tjenester. Sommeren 2017 var 5 landsel­skaper i gang og omset­ningen på skyt­je­nester ca. 100 millioner

For under­teg­nede var ringen sluttet. Kom fra venture miljøet, ferdig­stilte PhD’en om kunn­skap og verdi­ska­ping og imple­men­tere den i en global orga­ni­sa­sjon. Interne prosesser, erfa­ringer og mulig­heter drev frem et nytt selskap i det globale tele­sel­skapet. Det ble da naturlig å gå tilbake i oppstarts verden, og etab­lere et nytt selskap utenfor en stor og trygg orga­ni­sa­sjon. Det ble til JOIN21 AS der vi benytter erfa­rin­gene til å bygge et neste gene­ra­sjons service selskap. Orga­ni­sa­sjoner er nett­verk og det er i nett­verket kunn­skap lever, tillit bygges, og arbeid gjøres. Vi hjelper ledere og folk å forstå nett­verk i en stadig mer sammen­koblet verden. Det er viktig for orga­ni­sa­sjoner og mennesker å bli mer rele­vante i sine nett­verk, mestre ny og rele­vante tekno­logi og forenkle prosesser. Når man ser på en orga­ni­sa­sjon som et nett­verk er ingen like. Det er viktig for neste gene­ra­sjons tekno­logi­sel­skaper å forstå kundens ambi­sjon, proble­mene de løser for sine kunder, og nett­ver­kene de opererer i. Det viktigste er imid­lertid å hjelpe folk ta i bruk rele­vant tekno­logi og sikre at det skaper verdi for selskapet.

Orga­ni­sa­sjoner er nett­verk og det er i nett­verket kunn­skap lever, tillit bygges, og arbeid skjer

JOIN21 et neste generasjons teknologiselskap

For oss har en ny reise har startet. Vi har verdi­full erfa­ring og eksper­tise gitt vår erfa­ring med å bygge selskaper, vårt globale arbeid og hjelpe mennesker få nytte av ny tekno­logi i mange land og i mange år. Det er vel det mange konsu­lenter kaller digi­ta­li­se­ring disse dager. Vi er alltid i en lærende modus og vil fort­sette å jobbe med det grunn­leg­gende, røttene, slik at folk møtes og gjøre store ting sammen.

Vi har også latt oss inspi­rere av reisen til Vincent Van Gogh. Han ville bli maler i en alder av 27 år. Han gjorde noen male­rier, men det var først når han dro til Paris for å være i sentrum av kunsten på den tiden han innså hvor mye han måtte forbedre seg. Han bodde der lenge for å lære og bygge et nett­verk av gode og flinke mennesker. Først når det var på plass forlot han Paris for å utvikle sin egen stil. Vi har nå forlatt «the corpo­rate world» for å bygge vårt nett­verk og har funnet vår stil.

Vi håper at Nornene fort­satt er med oss og tar vare på våre røtter og hjelper oss skape liv og kunn­skap, og at de fort­setter å krysse røttene slik at vi møter nye mennesker …

Og det skjedde nå … så hyggelig å møte deg!

Figure 3 – Van Gogh Cafe Terrace Place Du Forum At Night av Vincent Van Gogh

«En PhD med fokus på hvordan konver­tere kunn­skap til verdi. Kort versjonen: Det handler om å sette kunn­skap i beve­gelse»

Vi er tre venner som har jobbet for å hjelpe et global Tele­sel­skap (Telenor) fra å være et holding­sel­skap til å bli globalt selskap. Reisen startet etter at en av oss hadde full­ført sin doktor­grad i USA og ble invi­tert til å hjelpe selskapet forvalte sin kunn­skap bedre og konver­tere denne kunn­skapen til verdi for selskapet og omgi­vel­sene. Dette startet i 2006 da konsern­sjefen hadde bestemt seg for å sette en ny visjon og presen­tere nye verdier. Han invi­terte 200 topp­le­dere til en arbeidsøkt på Lille­hammer. Vi ble invi­tert til å fasi­li­tere semi­naret og spurte 200 ledere fra 14 nasjoner før møtet noen rela­sjons­spørsmål som hvem de går til: I) for viktig infor­ma­sjon, II) for ekspertråd, III) før de tar en viktig beslut­ning, IV) for energi og med sine ideer. Infor­ma­sjonen ble proses­sert basert på noen gode nett­verks­ori­en­terte algo­ritmer. PhD arbeidet foku­serte på hvordan kunn­skap og eksper­tise blir til verdi for komplekse globale selskaper og deres omgi­velser.

På slutten av arran­ge­mentet var det klart for resul­ta­tene av analysen, og fra scenen måtte vi fortelle gjengen: “folkens, vi er et holding­sel­skap, ikke et globalt selskap.” Funnene viste at Malaysia snakket med Malaysia, Sverige med Sverige, Serbia med Serbia, konsern-avde­lin­gene med konsern-enhe­tene og så videre. Det var svært lite kunn­skap som beveget seg mellom forret­nings­en­he­tene globalt.

Figur 1 – En oppsum­me­ring av bedrifts­er­fa­ringer og et PhD arbeid som viser at vi ikke samhandler særlig bra og at tekno­logi innfø­ringen ofte ikke virker. Vi tviholder på egen kunn­skap, og aner ikke hvem i orga­ni­sa­sjonen som sitter på rele­vant eksper­tise og en mulig løsning på viktige utford­ringer

Way of Work handlet om å konver­tere visjon, verdi og stra­tegi til nye smar­tere måter å jobbe globalt som orga­ni­sa­sjon og på tvers avlende­grenser og funka­sjoner for den enkelte.

WoW – en god måte å skape verdi på

Visjons og verdi­møtet på Lille­hammer ble et viktig vende­punkt i selska­pets historie, og skapte grunn­laget for en helt ny måte å tenke og arbeide på. Alle forret­nings­en­heter hadde sine egne intra­nett, e-post­ser­vere og så videre. Dette var før Skyt­je­nester var oppfunnet, så vi bygde to data­sentre, ett i Norge og ett i Malaysia, og dro ut i verden for å over­be­vise alle forret­nings­en­heter om å flytte sine tjenester til disse to data­sentre. Noen år senere lærte vi at vi hadde laget en privat skyløs­ning før det ble oppfunnet. Nett­verks­inn­sikt ble brukt som et null­punkt og det globale oppsettet gjorde det mulig å utvikle et analyse­verktøy “black box” (nå kalt analy­tics og AI). Verk­tøyet fanget opp måten kunn­skap beveget seg over lande­gren­sene og mellom funk­sjoner. I våre måned­lige møter med Konsern­le­delsen kunne vi doku­men­tere hvordan enheter, ekspert­nett­verk og prosjekter var i stand til å kapi­ta­li­sere på den beste kompe­tansen uavhengig av sted. Vi kunne også se at antall ideer, inno­va­sjon, effek­ti­vitet, omset­ning og aksje­kursen økte når selskapet startet å utnytte eksper­tisen på tvers av lande­gren­sene på en syste­ma­tisk måte. Selskapet er helt avhengig av å bruke ny tekno­logi og har fort­satt sitt fokus på å hjelpe ansatte adop­tere ny tekno­logi og orga­ni­sa­sjonen har blitt raskere og raskere til å få gevinst av nye tekno­logi­in­ves­te­ringer.

God kommunikasjon er helt avgjørende

Kommu­ni­ka­sjon er viktig, og etter hvert som vi videre­ut­viklet WoW konseptet og adop­sjons­pro­grammet oppdaget vi forbin­delsen til norrøn myto­logi og spesielt Yggdra­sill, kunn­ska­pens tre, og laget en historie av det som enga­sjerte ansatte globalt. Treet forener gudene, folket, lederne og de døde, og det reflek­terer opp og nedturer i universet. Røttene kobler de ulike verde­nene og de tre Nornene: Urd (historie), Veranda (nåtid) og Skuld (fremtid) tar vare på våre røtter som skaper liv og kunn­skap, og det sies at når de jobber med røttene og to røtter tilfel­digvis treffer hver­andre, det er når to mennesker møtes. Det er kanskje den viktigste oppgaven for å sikre frem­tiden vår. Ørnen Hugin (tanken) og Munin (minnet) flyr ut hver morgen til verden og fanger hva som skjer, og på slutten av dagen infor­merer de Odin, noe som gjør ham til en klok leder …

Yggdrasil – Kunnskapens tre

Figur 2 – De tre nornene tar vare på røttene til kunn­ska­pens tre og det er når de tilfel­digvis setter to røtter sammen at mennesker møtes

Orga­ni­sa­sjoner er nett­verk og det er i nett­verket kunn­skap lever, tillit bygges, og arbeid skjer

Fra kunnskap til verdi

En av oss fort­satte å hjelpe selskapet adop­tere ny tekno­logi, og på grunn av det sterke fokuset på adop­sjon og på å hjelpe folk ta i bruk ny tekno­logi har gjort dette globale selskapet raskere og raskere til å ta i bruk ny tekno­logi. De to andre så WoW reisen som en mulighet til å skape ny virk­somhet, og det ble først Samordnet kommu­ni­ka­sjon, som senere ble et større prosjekt som ble konver­tert til Telenor Cloud Services. Hensikten var å bidra til å selge skyt­je­nester som er rele­vante for bedrifter, ikke bare kommu­ni­ka­sjons­tje­nester. Det er en stor omstil­ling for et globalt tele­sel­skap og det tar tid å få landsel­ska­pene til å selge helt nye tjenester. Sommeren 2017 var 5 landsel­skaper i gang og omset­ningen på skyt­je­nester ca. 100 millioner

For under­teg­nede var ringen sluttet. Kom fra venture miljøet, ferdig­stilte PhD’en om kunn­skap og verdi­ska­ping og imple­men­tere den i en global orga­ni­sa­sjon. Interne prosesser, erfa­ringer og mulig­heter drev frem et nytt selskap i det globale tele­sel­skapet. Det ble da naturlig å gå tilbake i oppstarts verden, og etab­lere et nytt selskap utenfor en stor og trygg orga­ni­sa­sjon. Det ble til JOIN21 AS der vi benytter erfa­rin­gene til å bygge et neste gene­ra­sjons service selskap. Orga­ni­sa­sjoner er nett­verk og det er i nett­verket kunn­skap lever, tillit bygges, og arbeid gjøres. Vi hjelper ledere og folk å forstå nett­verk i en stadig mer sammen­koblet verden. Det er viktig for orga­ni­sa­sjoner og mennesker å bli mer rele­vante i sine nett­verk, mestre ny og rele­vante tekno­logi og forenkle prosesser. Når man ser på en orga­ni­sa­sjon som et nett­verk er ingen like. Det er viktig for neste gene­ra­sjons tekno­logi­sel­skaper å forstå kundens ambi­sjon, proble­mene de løser for sine kunder, og nett­ver­kene de opererer i. Det viktigste er imid­lertid å hjelpe folk ta i bruk rele­vant tekno­logi og sikre at det skaper verdi for selskapet.

Figure 3 – Van Gogh Cafe Terrace Place Du Forum At Night av Vincent Van Gogh

JOIN21 et neste generasjons teknologiselskap

For oss har en ny reise har startet. Vi har verdi­full erfa­ring og eksper­tise gitt vår erfa­ring med å bygge selskaper, vårt globale arbeid og hjelpe mennesker få nytte av ny tekno­logi i mange land og i mange år. Det er vel det mange konsu­lenter kaller digi­ta­li­se­ring disse dager. Vi er alltid i en lærende modus og vil fort­sette å jobbe med det grunn­leg­gende, røttene, slik at folk møtes og gjøre store ting sammen.

Vi har også latt oss inspi­rere av reisen til Vincent Van Gogh. Han ville bli maler i en alder av 27 år. Han gjorde noen male­rier, men det var først når han dro til Paris for å være i sentrum av kunsten på den tiden han innså hvor mye han måtte forbedre seg. Han bodde der lenge for å lære og bygge et nett­verk av gode og flinke mennesker. Først når det var på plass forlot han Paris for å utvikle sin egen stil. Vi har nå forlatt «the corpo­rate world» for å bygge vårt nett­verk og har funnet vår stil.

Vi håper at Nornene fort­satt er med oss og tar vare på våre røtter og hjelper oss skape liv og kunn­skap, og at de fort­setter å krysse røttene slik at vi møter nye mennesker …

Og det skjedde nå … så hyggelig å møte deg!