Mennes­kene

Jan Taug, grunnlegger og Administrerende direktør

JAN TAUG

Grunn­legger og Admi­ni­stre­rende direktør

 • 12 år i oppstart / venture miljøet: program­vare, MedTech, spill­ut­vik­ling
 • PhD fra USA, jobbet med EU, OECD, FN, og post doc forsk­ning
 • 10 år som leder i Telenor-konsernet.
 • 10 år som lektor ved BI i Oslo, Insti­tutt for entre­pre­nør­skap og stra­tegi

Jeg har jobbet med tekno­logi­virk­som­heter som gründer og venture­ka­pi­ta­list i mer enn 12 år og forandret fokus fra “venture­ka­pital til intel­lek­tuell kapital ” med min PhD. Imple­men­terte mitt PhD-arbeid for å globa­li­sere et telekom­sel­skap, og bygget Cloud Services selskap til en verdi av 100 MNOK. Nå dedi­kert til å hjelpe folk og orga­ni­sa­sjoner – og trives i en stadig mer sammen­koblet verden.”

Ta kontakt – jan[a]join21.com // +4790122900

Mennes­kene

Jan Taug, grunnlegger og Administrerende direktør

JAN TAUG

Grunn­legger og Admi­ni­stre­rende direktør

 • 12 år i oppstart / venture miljøet: program­vare, MedTech, spill­ut­vik­ling
 • PhD fra USA, jobbet med EU, OECD, FN, og post doc forsk­ning
 • 10 år som leder i Telenor-konsernet.
 • 10 år som lektor ved BI i Oslo, Insti­tutt for entre­pre­nør­skap og stra­tegi

Jeg har jobbet med tekno­logi­virk­som­heter som gründer og venture­ka­pi­ta­list i mer enn 12 år og forandret fokus fra “venture­ka­pital til intel­lek­tuell kapital ” med min PhD. Imple­men­terte mitt PhD-arbeid for å globa­li­sere et telekom­sel­skap, og bygget Cloud Services selskap til en verdi av 100 MNOK. Nå dedi­kert til å hjelpe folk og orga­ni­sa­sjoner – og trives i en stadig mer sammen­koblet verden.”

Ta kontakt – jan[a]join21.com // +4790122900

Henrik Bentzen, grunnlegger og COO

HENRIK BENTZEN

Grunn­legger og COO

 • 22 år hos Telenor
 • Sjef for “Way of Work”, som var et stort forand­rings­le­del­ses­pro­gram i Telenor.
 • Forret­nings­ut­vik­ling i Telenor Cloud Services.

Gjennom mine år i Telenor har jeg ledet, drevet og bidratt til flere viktige endrings­pro­grammer og inves­te­ringer som var digi­talt rela­tert”

Ta kontakt – henrik[a]join21.com // +4791617721

Henrik Bentzen, grunnlegger og COO

HENRIK BENTZEN

Grunn­legger og COO

 • 22 år hos Telenor
 • Sjef for “Way of Work”, som var et stort forand­rings­le­del­ses­pro­gram i Telenor.
 • Forret­nings­ut­vik­ling i Telenor Cloud Services.

Gjennom mine år i Telenor har jeg ledet, drevet og bidratt til flere viktige endrings­pro­grammer og inves­te­ringer som var digi­talt rela­tert”

Ta kontakt – henrik[a]join21.com // +4791617721

Carsten Helmuth Pedersen, country manager, Danmark

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

Country manager, Denmark

 • 12 år innen prosess­auto­ma­ti­se­ring for indu­stri og tele­kom­mu­ni­ka­sjon.
 • 10 års erfa­ring med digi­tale kunde­reiser på mobil og web.
 • Executive MBA i tekno­logi­le­delse, Aalborg Univer­sitet, Danmark
 • Inter­na­tional busi­ness fra Handels­høy­skolen i Køben­havn, og utdannet elekt­ro­nik­k­in­ge­niør, Sørdansk Univer­sitet.
“Jeg mener at man kan oppnå det meste med ståpå­vilje og liden­skap for det en driver med. Kombiner det med god kommu­ni­ka­sjon og riktig tekno­logi og mulig­he­tene er uende­lige.”

Ta kontakt – carsten[a]join21.com // +4540601039

Carsten Helmuth Pedersen, country manager, Danmark

CARSTEN HELMUTH PEDERSEN

Country manager, Denmark

 • 12 år innen prosess­auto­ma­ti­se­ring for indu­stri og tele­kom­mu­ni­ka­sjon.
 • 10 års erfa­ring med digi­tale kunde­reiser på mobil og web.
 • Executive MBA i tekno­logi­le­delse, Aalborg Univer­sitet, Danmark
 • Inter­na­tional busi­ness fra Handels­høy­skolen i Køben­havn, og utdannet elekt­ro­nik­k­in­ge­niør, Sørdansk Univer­sitet.
“Jeg mener at man kan oppnå det meste med ståpå­vilje og liden­skap for det en driver med. Kombiner det med god kommu­ni­ka­sjon og riktig tekno­logi og mulig­he­tene er uende­lige.”

Ta kontakt – carsten[a]join21.com // +4540601039

Mats Winther Maltby, trainee, markedsføring og kommunikasjon

MATS WINTHER MALTBY

Trainee, markeds­fø­ring og kommu­ni­ka­sjon

 • Erfa­ring fra retail, prosess­in­du­stri, og poli­tikk.
 • Master­grad fra Univer­sitet i Oslo, med fokus på Stor­data og Krise­kom­mu­ni­ka­sjon.
“Som ung kommu­ni­kator, har jeg en tro på at god kommu­ni­ka­sjon kan løse de fleste problemer. Kombiner det med tekno­logi og du har en god oppskrift”.

Ta kontakt – mats[a]join21.com

Mats Winther Maltby, trainee, markedsføring og kommunikasjon

MATS WINTHER MALTBY

Trainee, markeds­fø­ring og kommu­ni­ka­sjon

 • Erfa­ring fra retail, prosess­in­du­stri, og poli­tikk.
 • Master­grad fra Univer­sitet i Oslo, med fokus på Stor­data og Krise­kom­mu­ni­ka­sjon.
“Som ung kommu­ni­kator, har jeg en tro på at god kommu­ni­ka­sjon kan løse de fleste problemer. Kombiner det med tekno­logi og du har en god oppskrift”.

Ta kontakt – mats[a]join21.com

Hilde Iversen, JOIN21

HILDE IVERSEN

Trainee, adop­sjons­pro­gram og kommu­ni­ka­sjon

 • Bachelor i Admi­ni­stra­sjon og ledelse, OsloMet – Stor­by­uni­ver­si­tetet.
 • Fordyp­ning i fagene orga­ni­sa­to­risk ledelse, HRM, stra­tegi, orga­ni­sa­sjons­end­ring og endrings­le­delse.
 • Erfa­ring fra utdan­nings­sek­toren, retail, event plan- og gjen­nom­fø­ring.
“Jeg mener at med ståpå­vilje og liden­skap for det en driver med kan en oppnå det meste. Kombiner det med god kommu­ni­ka­sjon og riktig tekno­logi så er mulig­he­tene uende­lige”.

Ta kontakt – hilde[a]join21.com // 90025442

Hilde Iversen, JOIN21

HILDE IVERSEN

Trainee, adop­sjons­pro­gram og kommu­ni­ka­sjon

 • Bachelor i Admi­ni­stra­sjon og ledelse, OsloMet – Stor­by­uni­ver­si­tetet.
 • Fordyp­ning i fagene orga­ni­sa­to­risk ledelse, HRM, stra­tegi, orga­ni­sa­sjons­end­ring og endrings­le­delse.
 • Erfa­ring fra utdan­nings­sek­toren, retail, event plan- og gjen­nom­fø­ring.
“Jeg mener at med ståpå­vilje og liden­skap for det en driver med kan en oppnå det meste. Kombiner det med god kommu­ni­ka­sjon og riktig tekno­logi så er mulig­he­tene uende­lige”.

Ta kontakt – hilde[a]join21.com // 90025442