NAV
hjelpe­mid­del­sen­tral

Norge er verdens­le­dende i å hjelpe mennesker med funk­sjons­hem­ninger. Regje­ringen ga noen veile­dende prin­sipper for arbeidet rundt hjelpe­mid­del­sen­tralen. Personer med funk­sjons­hem­ninger har rett til gode og omfat­tende tjenester. Sørge for at de kan bruke sine ressurser til å leve et aktivt og selv­stendig liv. Mindre byrå­krati og bedre resultat på inves­te­rin­gene. Kommu­ni­ka­sjonen med borgere og samar­beids­part­nere skal primært skje gjennom digi­tale tjenester.

UTFORDRINGEN

Stra­te­gisk retning og prio­ri­te­ringer for “NAV-Hjelpe­midler og tilrette­leg­ging”, en sentralt etat for tjenester som hjelper mennesker med funk­sjons­hem­ming. JOIN21 ble invi­tert til å iden­ti­fi­sere viktige tiltak for radi­kalt å endre måten de tilbyr sine tjenester på.

NAV
hjelpe­mid­del­sen­tral

Norge er verdens­le­dende i å hjelpe mennesker med funk­sjons­hem­ninger. Regje­ringen ga noen veile­dende prin­sipper for arbeidet rundt hjelpe­mid­del­sen­tralen. Personer med funk­sjons­hem­ninger har rett til gode og omfat­tende tjenester. Sørge for at de kan bruke sine ressurser til å leve et aktivt og selv­stendig liv. Mindre byrå­krati og bedre resultat på inves­te­rin­gene. Kommu­ni­ka­sjonen med borgere og samar­beids­part­nere skal primært skje gjennom digi­tale tjenester.

UTFORDRINGEN

JOIN21 ble utfordret på stra­te­gisk retning og prio­ri­te­ringer for “NAV-Hjelpe­midler og tilrette­leg­ging”, et sentralt byrå for tjenester som hjelper mennesker med funk­sjons­hem­ming. JOIN21 ble invi­tert til å iden­ti­fi­sere viktige tiltak for radi­kalt å endre måten de tilbyr sine tjenester på.

NAV

Identifisere viktige initiativ for å endre tjenestene.

For teamet var hoved­opp­gaven å opera­sjo­na­li­sere de over­ord­nede stra­te­giene på bistands­om­rådet. Gitt endrin­gene i samfunnet, regje­rin­gens retning og hastighet av tekno­lo­gisk forand­ring ble følgende fokus­om­råder satt: 1) Få flere mennesker på jobb: en økt andel av funk­sjons­hem­mede deltar i arbeid, utdan­ning og akti­vi­teter; 2) Bedre bruker­møter: enklere og mer tilpas­sede tjenester; 3) Øke kompe­tanse: kunn­skaps­ba­serte og effek­tive tjenester.

ANALYSE AV VERDISKAPNING
 • Hvilke endringer vil brukerne oppleve (bruker­opp­le­velser)?
 • Hvilke leve­ranser må da endres?
 • Hvilke arbeids­pro­sesser (stat og kommune) må forbedres?
 • Hvilke krav stiller dette til frem­tidig infra­struktur (orga­ni­sa­sjon, kompe­tanse, IT-støtte og loka­li­se­ring)?
NAV

Identifisere viktige initiativ for å endre tjenestene.

For teamet var hoved­opp­gaven å opera­sjo­na­li­sere de over­ord­nede stra­te­giene på bistands­om­rådet. Gitt endrin­gene i samfunnet, regje­rin­gens retning og hastighet av tekno­lo­gisk forand­ring ble følgende fokus­om­råder satt: 1) Få flere mennesker på jobb: en økt andel av funk­sjons­hem­mede deltar i arbeid, utdan­ning og akti­vi­teter; 2) Bedre bruker­møter: enklere og mer tilpas­sede tjenester; 3) Øke kompe­tanse: kunn­skaps­ba­serte og effek­tive tjenester.

VERDISKAPNING
 • Hvilke endringer vil brukerne oppleve (bruker­opp­le­velser)?
 • Hvilke leve­ranser må da endres?
 • Hvilke arbeids­pro­sesser (stat og kommune) må forbedres?
 • Hvilke krav stiller dette til frem­tidig infra­struktur (orga­ni­sa­sjon, kompe­tanse, IT-støtte og loka­li­se­ring)?

Utvikle ideer og kapitalisere på kollektiv kunnskap.

Teamet utviklet et sett med ideer basert på de stra­te­giske innspil­lene. De opprin­ne­lige ideene ble doku­men­tert og gjen­nom­gått, og denne klyngen av ideer fungerte som input til mulige utvik­lings­kon­septer. Basert på den stra­te­giske retningen, utviklet medlem­mene indi­vi­duelt 5–12 konsepter som ble presen­tert for rele­vante ledere. JOIN21 arran­gerte en World Café-work­shop som kapi­ta­li­serte på den kollek­tive kunn­skapen, og fire hoved­kon­septer ble iden­ti­fi­sert.

NAV
OPPDAGELSER
 • Bruke­rens reise, og samar­beid mellom aktører må forbedres for å levere tjenester.
 • Brukere må ha bedre tilgjen­ge­lighet, og vi må finne løsninger og tjenester som øker tilgjen­ge­lig­heten dras­tisk.
 • Følge mennesker med vans­ke­lig­heter fra barne­pass til arbeids­plass. Man må øke sann­syn­lig­heten for at unge komme inn i arbeids­livet.
 • Arbeide bedre med kultur innen “Hjelpe­midler og tilrette­leg­ging”. Også mer med rele­vante aktører for effek­tivt å utvikle og vedli­ke­holde frem­tids­sentre og arbeids­pro­sesser.

Konsept og prosess­for­slag blir vurdert av ledelse og stat­lige aktører, og vi er begeistret over den imøte­gå­ende kulturen vi har møtt i samspillet med NAV.

NAV

Utvikle ideer og kapitalisere på kollektiv kunnskap.

Teamet utviklet et sett med ideer basert på de stra­te­giske innspil­lene. De opprin­ne­lige ideene ble doku­men­tert og gjen­nom­gått, og denne klyngen av ideer fungerte som input til mulige utvik­lings­kon­septer. Basert på den stra­te­giske retningen, utviklet medlem­mene indi­vi­duelt 5–12 konsepter som ble presen­tert for rele­vante ledere. JOIN21 arran­gerte en World Café-work­shop som kapi­ta­li­serte på den kollek­tive kunn­skapen, og fire hoved­kon­septer ble iden­ti­fi­sert.

OPPDAGELSER
 • Bruke­rens reise, og samar­beid mellom aktører må forbedres for å levere tjenester.
 • Brukere må ha bedre tilgjen­ge­lighet, og vi må finne løsninger og tjenester som øker tilgjen­ge­lig­heten dras­tisk.
 • Følge mennesker med vans­ke­lig­heter fra barne­pass til arbeids­plass. Man må øke sann­syn­lig­heten for at unge komme inn i arbeids­livet.
 • Arbeide bedre med kultur innen “Hjelpe­midler og tilrette­leg­ging”. Også mer med rele­vante aktører for effek­tivt å utvikle og vedli­ke­holde frem­tids­sentre og arbeids­pro­sesser.

Konsept og prosess­for­slag blir vurdert av ledelse og stat­lige aktører, og vi er begeistret over den imøte­gå­ende kulturen vi har møtt i samspillet med NAV.

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900