NAV hjelpemiddelsentral2018-09-27T12:58:41+00:00

NAV
hjelpe­mid­del­sen­tral

Norge er verdens­le­dende i å hjelpe mennesker med funk­sjons­hem­ninger. Regje­ringen ga noen veile­dende prin­sipper for arbeidet rundt hjelpe­mid­del­sen­tralen. Personer med funk­sjons­hem­ninger har rett til gode og omfat­tende tjenester. Sørge for at de kan bruke sine ressurser til å leve et aktivt og selv­stendig liv. Mindre byrå­krati og bedre resultat på inves­te­rin­gene. Kommu­ni­ka­sjonen med borgere og samar­beids­part­nere skal primært skje gjennom digi­tale tjenester.

UTFORDRINGEN

Stra­te­gisk retning og prio­ri­te­ringer for “NAV-Hjelpe­midler og tilrette­leg­ging”, en sentralt etat for tjenester som hjelper mennesker med funk­sjons­hem­ming. JOIN21 ble invi­tert til å iden­ti­fi­sere viktige tiltak for radi­kalt å endre måten de tilbyr sine tjenester på.

NAV
hjelpe­mid­del­sen­tral

Norge er verdens­le­dende i å hjelpe mennesker med funk­sjons­hem­ninger. Regje­ringen ga noen veile­dende prin­sipper for arbeidet rundt hjelpe­mid­del­sen­tralen. Personer med funk­sjons­hem­ninger har rett til gode og omfat­tende tjenester. Sørge for at de kan bruke sine ressurser til å leve et aktivt og selv­stendig liv. Mindre byrå­krati og bedre resultat på inves­te­rin­gene. Kommu­ni­ka­sjonen med borgere og samar­beids­part­nere skal primært skje gjennom digi­tale tjenester.

UTFORDRINGEN

JOIN21 ble utfordret på stra­te­gisk retning og prio­ri­te­ringer for “NAV-Hjelpe­midler og tilrette­leg­ging”, et sentralt byrå for tjenester som hjelper mennesker med funk­sjons­hem­ming. JOIN21 ble invi­tert til å iden­ti­fi­sere viktige tiltak for radi­kalt å endre måten de tilbyr sine tjenester på.

NAV

Identifisere viktige initiativ for å endre tjenestene.

For teamet var hoved­opp­gaven å opera­sjo­na­li­sere de over­ord­nede stra­te­giene på bistands­om­rådet. Gitt endrin­gene i samfunnet, regje­rin­gens retning og hastighet av tekno­lo­gisk forand­ring ble følgende fokus­om­råder satt: 1) Få flere mennesker på jobb: en økt andel av funk­sjons­hem­mede deltar i arbeid, utdan­ning og akti­vi­teter; 2) Bedre bruker­møter: enklere og mer tilpas­sede tjenester; 3) Øke kompe­tanse: kunn­skaps­ba­serte og effek­tive tjenester.

ANALYSE AV VERDISKAPNING
 • Hvilke endringer vil brukerne oppleve (bruker­opp­le­velser)?
 • Hvilke leve­ranser må da endres?
 • Hvilke arbeids­pro­sesser (stat og kommune) må forbedres?
 • Hvilke krav stiller dette til frem­tidig infra­struktur (orga­ni­sa­sjon, kompe­tanse, IT-støtte og loka­li­se­ring)?
NAV

Identifisere viktige initiativ for å endre tjenestene.

For teamet var hoved­opp­gaven å opera­sjo­na­li­sere de over­ord­nede stra­te­giene på bistands­om­rådet. Gitt endrin­gene i samfunnet, regje­rin­gens retning og hastighet av tekno­lo­gisk forand­ring ble følgende fokus­om­råder satt: 1) Få flere mennesker på jobb: en økt andel av funk­sjons­hem­mede deltar i arbeid, utdan­ning og akti­vi­teter; 2) Bedre bruker­møter: enklere og mer tilpas­sede tjenester; 3) Øke kompe­tanse: kunn­skaps­ba­serte og effek­tive tjenester.

VERDISKAPNING
 • Hvilke endringer vil brukerne oppleve (bruker­opp­le­velser)?
 • Hvilke leve­ranser må da endres?
 • Hvilke arbeids­pro­sesser (stat og kommune) må forbedres?
 • Hvilke krav stiller dette til frem­tidig infra­struktur (orga­ni­sa­sjon, kompe­tanse, IT-støtte og loka­li­se­ring)?

Utvikle ideer og kapitalisere på kollektiv kunnskap.

Teamet utviklet et sett med ideer basert på de stra­te­giske innspil­lene. De opprin­ne­lige ideene ble doku­men­tert og gjen­nom­gått, og denne klyngen av ideer fungerte som input til mulige utvik­lings­kon­septer. Basert på den stra­te­giske retningen, utviklet medlem­mene indi­vi­duelt 5–12 konsepter som ble presen­tert for rele­vante ledere. JOIN21 arran­gerte en World Café-work­shop som kapi­ta­li­serte på den kollek­tive kunn­skapen, og fire hoved­kon­septer ble iden­ti­fi­sert.

NAV
OPPDAGELSER
 • Bruke­rens reise, og samar­beid mellom aktører må forbedres for å levere tjenester.
 • Brukere må ha bedre tilgjen­ge­lighet, og vi må finne løsninger og tjenester som øker tilgjen­ge­lig­heten dras­tisk.
 • Følge mennesker med vans­ke­lig­heter fra barne­pass til arbeids­plass. Man må øke sann­syn­lig­heten for at unge komme inn i arbeids­livet.
 • Arbeide bedre med kultur innen “Hjelpe­midler og tilrette­leg­ging”. Også mer med rele­vante aktører for effek­tivt å utvikle og vedli­ke­holde frem­tids­sentre og arbeids­pro­sesser.

Konsept og prosess­for­slag blir vurdert av ledelse og stat­lige aktører, og vi er begeistret over den imøte­gå­ende kulturen vi har møtt i samspillet med NAV.

NAV

Utvikle ideer og kapitalisere på kollektiv kunnskap.

Teamet utviklet et sett med ideer basert på de stra­te­giske innspil­lene. De opprin­ne­lige ideene ble doku­men­tert og gjen­nom­gått, og denne klyngen av ideer fungerte som input til mulige utvik­lings­kon­septer. Basert på den stra­te­giske retningen, utviklet medlem­mene indi­vi­duelt 5–12 konsepter som ble presen­tert for rele­vante ledere. JOIN21 arran­gerte en World Café-work­shop som kapi­ta­li­serte på den kollek­tive kunn­skapen, og fire hoved­kon­septer ble iden­ti­fi­sert.

OPPDAGELSER
 • Bruke­rens reise, og samar­beid mellom aktører må forbedres for å levere tjenester.
 • Brukere må ha bedre tilgjen­ge­lighet, og vi må finne løsninger og tjenester som øker tilgjen­ge­lig­heten dras­tisk.
 • Følge mennesker med vans­ke­lig­heter fra barne­pass til arbeids­plass. Man må øke sann­syn­lig­heten for at unge komme inn i arbeids­livet.
 • Arbeide bedre med kultur innen “Hjelpe­midler og tilrette­leg­ging”. Også mer med rele­vante aktører for effek­tivt å utvikle og vedli­ke­holde frem­tids­sentre og arbeids­pro­sesser.

Konsept og prosess­for­slag blir vurdert av ledelse og stat­lige aktører, og vi er begeistret over den imøte­gå­ende kulturen vi har møtt i samspillet med NAV.

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk