SEMINAR:

Nett­verks­le­delse i praksis

Executive short program, BI
6. november og 6. desember 2018

Handelshøyskolen BI og Join21 inviterer ledere til seminar om nettverk

Fremtidens konkurransebilde handler om å lede organisasjoner der arbeidet skjer i digitalt fasiliterte nettverk, ikke i tradisjonelle hierarkier. Ledere må forstå hvordan slike nettverk fungerer, og hvordan man kan skape gode rammer for samhandling som fremmer effektivitet og innovasjon.

PÅMELDING

Dette semi­naret tar utgangs­punkt i teorier, modeller og ramme­verk for å forstå, kart­legge og tolke nett­verk i orga­ni­sa­sjoner. Det vil gi en innfø­ring i et prak­tisk ramme­verk, omfatte en kart­leg­ging av hvordan nett­verk fungerer i din orga­ni­sa­sjon, og en fortolk­ning og analyse av nett­verk i delta­gende orga­ni­sa­sjoner.

Hvilken innsikt gir kurset deg?

Kurset har som målset­ting å gi ledere innsikt i hvordan de kan jobbe med nett­verk, samhand­ling og inno­va­sjon i egen virk­somhet:

 1. Hva en nett­verks­ba­sert orga­ni­sa­sjon er.
 2. I hvilken grad din orga­ni­sa­sjon har mobi­li­sert kunn­skap gjennom nett­verk og bruker det.
 3. Hvordan legge til rette for nett­verks­ba­sert samhand­ling i egen virk­somhet.

Etter kurset vil delta­kerne, foruten selve innholdet, sitte igjen med en grunn­leg­gende kart­leg­ging og analyse av kommu­ni­ka­sjons­nett­verk i sin egen bedrift (under forut­set­ning av at data lar seg frem­skaffe) og konkrete anbe­fa­linger til hvordan de kan gå frem for å skape og utnytte eksis­te­rende og nye interne kommu­ni­ka­sjons­nett­verk.

BI
JOIN21

SEMINAR:

Nett­verks­le­delse i praksis

Executive short program, BI
6. november og 6. desember 2018

BI og JOIN21

Handelshøyskolen BI og Join21 inviterer ledere til seminar om nettverk

Fremtidens konkurransebilde handler om å lede organisasjoner der arbeidet skjer i digitalt fasiliterte nettverk, ikke i tradisjonelle hierarkier. Ledere må forstå hvordan slike nettverk fungerer, og hvordan man kan skape gode rammer for samhandling som fremmer effektivitet og innovasjon.

PÅMELDING

Dette semi­naret tar utgangs­punkt i teorier, modeller og ramme­verk for å forstå, kart­legge og tolke nett­verk i orga­ni­sa­sjoner. Det vil gi en innfø­ring i et prak­tisk ramme­verk, omfatte en kart­leg­ging av hvordan nett­verk fungerer i din orga­ni­sa­sjon, og en fortolk­ning og analyse av nett­verk i delta­gende orga­ni­sa­sjoner.

Hvilken innsikt gir kurset deg?

Kurset har som målset­ting å gi ledere innsikt i hvordan de kan jobbe med nett­verk, samhand­ling og inno­va­sjon i egen virk­somhet:

 1. Hva en nett­verks­ba­sert orga­ni­sa­sjon er.
 2. I hvilken grad din orga­ni­sa­sjon har mobi­li­sert kunn­skap gjennom nett­verk og bruker det.
 3. Hvordan legge til rette for nett­verks­ba­sert samhand­ling i egen virk­somhet.

Etter kurset vil delta­kerne, foruten selve innholdet, sitte igjen med en grunn­leg­gende kart­leg­ging og analyse av kommu­ni­ka­sjons­nett­verk i sin egen bedrift (under forut­set­ning av at data lar seg frem­skaffe) og konkrete anbe­fa­linger til hvordan de kan gå frem for å skape og utnytte eksis­te­rende og nye interne kommu­ni­ka­sjons­nett­verk.

Eksempel pågående arbeid

Admi­ni­stre­rende leder: Trond Voll Utford­ringen: Hvordan balan­sere en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere?

Det handler mye om å utnytte sin kapa­sitet gjennom bedre kunn­skaps­de­ling, bedre kobling mellom eksperter og ledere, og forbedre samar­beidet med sentrale part­nere og kunder. Tele­ring er den ledende distri­bu­sjons­ka­nalen for IT og mobile løsninger for bedrifter i Norge, og har 550 ansatte over 110 forhand­lere i hele landet.

Trond Voll
Hvor er vi i prosessen?

Tele­ring startet med en nett­verks­ana­lyse som inklu­derte ansatte, forhand­lere og part­nere med fokus på infor­ma­sjons­flyt, eksper­tise, energi og beslut­ninger. Samtidig pilo­terte vi samhand­lings­verktøy og de valgte Work­place fra Face­book.

Innsikten fra nett­verks­ana­lysen viste en tydelig silo struktur. Nett­verks­ana­lysen ble derfor også brukt til å lansere Work­place fra Face­book smart ved bruk av sentrale eksperter og kunn­skaps­meg­lerne dvs. de som knytter isolerte grupper til kjernen. Innsikten har hatt stor betyd­ning for den nye leder­gruppen som skal ta Tele­ring til neste nivå, og deres arbeids­gruppe viser også store endringer i samhand­lingen i leder­gruppen,

Nylig bestemte Tele­ring seg for fusjo­nere inn 40 nye forhand­lere og 150 nye medar­bei­dere. Da var det naturlig for lederen å plan­legge en ny nett­verks­un­der­sø­kelse for å se hvordan de nye medar­bei­derne samhandler eller ikke for å benytte innsikten til å fasi­li­tere sammen­slå­ingen på en smart måte.

Ansattes samhand­ling før Work­place.
En silo-orien­tert orga­ni­sa­sjon med lite kunn­skaps­de­ling.

Ansattes samhand­ling før Work­place ETTER 3 måneder.
Kunn­skaps­strømmen har skapt verdi og flere pådri­vere.

Trond Voll
Eksempel pågående arbeid

Admi­ni­stre­rende leder: Trond Voll Utford­ringen: Hvordan balan­sere en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere?

Det handler mye om å utnytte sin kapa­sitet gjennom bedre kunn­skaps­de­ling, bedre kobling mellom eksperter og ledere, og forbedre samar­beidet med sentrale part­nere og kunder. Tele­ring er den ledende distri­bu­sjons­ka­nalen for IT og mobile løsninger for bedrifter i Norge, og har 550 ansatte over 110 forhand­lere i hele landet.

Hvor er vi i prosessen?

Tele­ring startet med en nett­verks­ana­lyse som inklu­derte ansatte, forhand­lere og part­nere med fokus på infor­ma­sjons­flyt, eksper­tise, energi og beslut­ninger. Samtidig pilo­terte vi samhand­lings­verktøy og de valgte Work­place fra Face­book.

Innsikten fra nett­verks­ana­lysen viste en tydelig silo struktur. Nett­verks­ana­lysen ble derfor også brukt til å lansere Work­place fra Face­book smart ved bruk av sentrale eksperter og kunn­skaps­meg­lerne dvs. de som knytter isolerte grupper til kjernen. Innsikten har hatt stor betyd­ning for den nye leder­gruppen som skal ta Tele­ring til neste nivå, og deres arbeids­gruppe viser også store endringer i samhand­lingen i leder­gruppen,

Nylig bestemte Tele­ring seg for fusjo­nere inn 40 nye forhand­lere og 150 nye medar­bei­dere. Da var det naturlig for lederen å plan­legge en ny nett­verks­un­der­sø­kelse for å se hvordan de nye medar­bei­derne samhandler eller ikke for å benytte innsikten til å fasi­li­tere sammen­slå­ingen på en smart måte.

Ansattes samhand­ling før Work­place.
En silo-orien­tert orga­ni­sa­sjon med lite kunn­skaps­de­ling.

Ansattes samhand­ling før Work­place ETTER 3 måneder.
Kunn­skaps­strømmen har skapt verdi og flere pådri­vere.

Program for seminaret

Semi­naret kombi­nerer faglige tema­tikk med case, eksempler og status i delta­kernes egne orga­ni­sa­sjoner.
Hva er nett­verks­ba­sert samhand­ling?

 1. Leder­rollen i nett­verks­ba­serte orga­ni­sa­sjoner
 2. Cases og eksempler på nett­verks­ba­serte orga­ni­sa­sjoner
 3. Kart­leg­ging og tolk­ning av nett­verk i din virk­somhet
 4. Tolk­ning og analyse av nett­verks­struk­turer i delta­kende orga­ni­sa­sjoner
 5. Disku­sjon av tiltak for å støtte nett­verks­ba­sert samhand­ling og inno­va­sjon

Før seminaret

Gjen­nomgå artikler og avklar krite­riene for gjen­nom­fø­ring av en under­sø­kelse i selskapet.

Dag 1: Organisasjon, lederskap, omgivelser

Dato: 06/11/18, Sted: Handels­høy­skolen BI. Tid: kl 09.00 – 16.00

 1. Velkommen og intro­duk­sjon til programmet
 2. Presen­ta­sjon av kurs­le­derne, delta­kerne og deres forvent­ninger
 3. Hva er nett­verks­ba­sert samhand­ling, og hva betyr det for din virk­somhet og bransje? (Illust­ra­sjon ved en prak­tisk case.)
 4. Kunn­skaps­nett­verk – grunn­leg­gende begreps­ap­parat, metoder for kart­leg­ging, betyd­ning, effekter
 5. Lunsj på BI-restau­ranten
 6. Hva er de sentrale utford­rin­gene i din orga­ni­sa­sjon? Hvilke fore­stil­linger har du om hvordan nett­ver­kene ser ut?

Arbeid til dag 2

Mellom dag 1 og 2 skal leder­gruppen, sammen med sine nærmeste ledere, doku­men­tere hvordan de mener at nett­ver­kene i orga­ni­sa­sjonen ser ut og fungerer.

I denne peri­oden gjen­nom­føres en kort­fattet, digital spørre­un­der­sø­kelse blant bedrif­tens ansatte, som danner grunnlag for dag 2.)

Dag 2: Nettverk og din organisasjon

Dato; 06/12/2018 Sted: Handels­høy­skolen BI. Tid: kl 09.00 – 16.00

 1. Slik ser din orga­ni­sa­sjon ut: nett­verks-analyse resul­tater.
 2. Hvordan skal du gjøre noe nytt (f.eks. nye grupper som må snakke sammen fordi de skal gjøre noe som de ikke har snakket sammen om før)
 3. Mulig å gjøre med flere bedrifter i en setting?

På den avslut­tende dagen i programmet skal vi knytte trådene fra hele semi­naret og legge et grunnlag for hand­ling man kan imple­men­tere i egen virk­somhet. Vi vil ta utgangs­punkt i resul­ta­tene fra nett­verks­ana­ly­sene fra de delta­kende bedrif­tene, demon­strere og disku­tere hvilke kunn­skaps- og infor­ma­sjons­nett­verk som finnes i bedrif­tene, og disku­tere hvordan man kan utnytte denne kunn­skapen i endrings- og inno­va­sjons­tiltak.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for orga­ni­sa­sjoner der ledelsen ønsker å forstå hvordan kunn­skaps­ut­veks­ling skjer i deres egen orga­ni­sa­sjon og hvordan de kan benytte eksis­te­rende og nye kommu­ni­ka­sjons­nett­verk til å fremme inno­va­sjon.

Kurset vil behandle intern og tildels sensitiv infor­ma­sjon om den enkelte bedrift. Derfor vil kurset begrenset til et fåtall orga­ni­sa­sjoner (som ikke kan være konkur­renter), der hver orga­ni­sa­sjon stiller med minimum 2 personer, hvorav minst 1 fra ledelsen.

Det er mulig å gjøre kurset bedrifts­in­ternt for de som ønsker dette, men lærings­ut­byttet er større når man møter andre ledere og tolker og sammen­ligner nett­verk på tvers.

Seminar kostnader

Det er viktig at minimum to fra hver orga­ni­sa­sjon deltar for å sikre gode reflek­sjoner i forhold til nett­verks­ar­beidet vi gjør i semi­naret. Inves­te­ringen er på kr. 29.900 pr. deltager for de to første, dersom dere vil ta med flere har vi satt en begren­sing på 4 delta­gere pr. selskap. Inves­te­ringen for deltager 3 og 4 er 14.900 pr. deltager. Selska­pene får da en begrenset nett­verks­ana­lyse inklu­dert til en verdi på ca. kr. 75.000,-

Forbredelser

For å øke den prak­tiske nytten av kurset og for å sikre inte­gra­sjon mellom programmet og din egen hverdag er det viktig at du:

 1. Avklarer even­tu­elle rutiner i forhold til en spørre­un­der­sø­kelse internt i bedriften
 2. Under­søker hvordan du kan ta frem navn og epost­adresser til de ansatte
 3. Forankrer ambi­sjo­nene med de viktigste aktø­rene som bør involveres (topp­le­delse, funk­sjo­nell ledelse, evt. fagor­ga­ni­sa­sjon)
 4. Kommu­ni­serer at det er full anled­ning til anony­mi­se­ring av alle eksemp­lene som benyttes i kurset
 5. Bruker denne mulig­heten slik at du og orga­ni­sa­sjonen du jobber i får et størst mulig lærings­ut­bytte av et unikt og inten­sivt program.
PÅMELDING

Program for seminaret

Semi­naret kombi­nerer faglige tema­tikk med case, eksempler og status i delta­kernes egne orga­ni­sa­sjoner.
Hva er nett­verks­ba­sert samhand­ling?

 1. Leder­rollen i nett­verks­ba­serte orga­ni­sa­sjoner
 2. Cases og eksempler på nett­verks­ba­serte orga­ni­sa­sjoner
 3. Kart­leg­ging og tolk­ning av nett­verk i din virk­somhet
 4. Tolk­ning og analyse av nett­verks­struk­turer i delta­kende orga­ni­sa­sjoner
 5. Disku­sjon av tiltak for å støtte nett­verks­ba­sert samhand­ling og inno­va­sjon

Før seminaret

Gjen­nomgå artikler og avklar krite­riene for gjen­nom­fø­ring av en under­sø­kelse i selskapet.

Dag 1: Organisasjon, lederskap, omgivelser

Dato: 06/11/18, Sted: Handels­høy­skolen BI. Tid: kl 09.00 – 16.00

 1. Velkommen og intro­duk­sjon til programmet
 2. Presen­ta­sjon av kurs­le­derne, delta­kerne og deres forvent­ninger
 3. Hva er nett­verks­ba­sert samhand­ling, og hva betyr det for din virk­somhet og bransje? (Illust­ra­sjon ved en prak­tisk case.)
 4. Kunn­skaps­nett­verk – grunn­leg­gende begreps­ap­parat, metoder for kart­leg­ging, betyd­ning, effekter
 5. Lunsj på BI-restau­ranten
 6. Hva er de sentrale utford­rin­gene i din orga­ni­sa­sjon? Hvilke fore­stil­linger har du om hvordan nett­ver­kene ser ut?

Arbeid til dag 2

Mellom dag 1 og 2 skal leder­gruppen, sammen med sine nærmeste ledere, doku­men­tere hvordan de mener at nett­ver­kene i orga­ni­sa­sjonen ser ut og fungerer.

I denne peri­oden gjen­nom­føres en kort­fattet, digital spørre­un­der­sø­kelse blant bedrif­tens ansatte, som danner grunnlag for dag 2.)

Dag 2: Nettverk og din organisasjon

Dato; 06/12/2018 Sted: Handels­høy­skolen BI. Tid: kl 09.00 – 16.00

 1. Slik ser din orga­ni­sa­sjon ut: nett­verks-analyse resul­tater.
 2. Hvordan skal du gjøre noe nytt (f.eks. nye grupper som må snakke sammen fordi de skal gjøre noe som de ikke har snakket sammen om før)
 3. Mulig å gjøre med flere bedrifter i en setting?

På den avslut­tende dagen i programmet skal vi knytte trådene fra hele semi­naret og legge et grunnlag for hand­ling man kan imple­men­tere i egen virk­somhet. Vi vil ta utgangs­punkt i resul­ta­tene fra nett­verks­ana­ly­sene fra de delta­kende bedrif­tene, demon­strere og disku­tere hvilke kunn­skaps- og infor­ma­sjons­nett­verk som finnes i bedrif­tene, og disku­tere hvordan man kan utnytte denne kunn­skapen i endrings- og inno­va­sjons­tiltak.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for orga­ni­sa­sjoner der ledelsen ønsker å forstå hvordan kunn­skaps­ut­veks­ling skjer i deres egen orga­ni­sa­sjon og hvordan de kan benytte eksis­te­rende og nye kommu­ni­ka­sjons­nett­verk til å fremme inno­va­sjon.

Kurset vil behandle intern og tildels sensitiv infor­ma­sjon om den enkelte bedrift. Derfor vil kurset begrenset til et fåtall orga­ni­sa­sjoner (som ikke kan være konkur­renter), der hver orga­ni­sa­sjon stiller med minimum 2 personer, hvorav minst 1 fra ledelsen.

Det er mulig å gjøre kurset bedrifts­in­ternt for de som ønsker dette, men lærings­ut­byttet er større når man møter andre ledere og tolker og sammen­ligner nett­verk på tvers.

Seminar kostnader

Det er viktig at minimum to fra hver orga­ni­sa­sjon deltar for å sikre gode reflek­sjoner i forhold til nett­verks­ar­beidet vi gjør i semi­naret. Inves­te­ringen er på kr. 29.900 pr. deltager for de to første, dersom dere vil ta med flere har vi satt en begren­sing på 4 delta­gere pr. selskap. Inves­te­ringen for deltager 3 og 4 er 14.900 pr. deltager. Selska­pene får da en begrenset nett­verks­ana­lyse inklu­dert til en verdi på ca. kr. 75.000,-

Forbredelser

For å øke den prak­tiske nytten av kurset og for å sikre inte­gra­sjon mellom programmet og din egen hverdag er det viktig at du:

 1. Avklarer even­tu­elle rutiner i forhold til en spørre­un­der­sø­kelse internt i bedriften
 2. Under­søker hvordan du kan ta frem navn og epost­adresser til de ansatte
 3. Forankrer ambi­sjo­nene med de viktigste aktø­rene som bør involveres (topp­le­delse, funk­sjo­nell ledelse, evt. fagor­ga­ni­sa­sjon)
 4. Kommu­ni­serer at det er full anled­ning til anony­mi­se­ring av alle eksemp­lene som benyttes i kurset
 5. Bruker denne mulig­heten slik at du og orga­ni­sa­sjonen du jobber i får et størst mulig lærings­ut­bytte av et unikt og inten­sivt program.
PÅMELDING
Anbefalt lesestoff

Vi vil gi dere anbe­fa­linger mht. bøker og artikler til videre fordyp­ning i løpet av kurset. Artik­lene under kan leses som en forbe­re­delse til kurset:

Experts and seminar leaders

Ragnvald Sannes

Senior Lecturer – Depart­ment of Stra­tegy and Entre­preneurship

Sannes holds a Licentiate Degree in Busi­ness Admi­ni­stra­tion from Stock­holm School of Econo­mics and a master of Science in Econo­mics and Mana­ge­ment from BI Norwe­gian School of Mana­ge­ment. He works within the area of Infor­ma­tion Tech­no­logy Mana­ge­ment and focus on the rela­tion­ship between busi­ness and infor­ma­tion tech­no­logy. He does rese­arch, speaking and advi­sory consul­ting within these issues.

Espen Andersen

Associate Professor – Depart­ment of Stra­tegy and Entre­preneurship

Andersen is Associate Professor with the Depart­ment of Stra­tegy at BI Norwe­gian Busi­ness School (www.bi.no). Based in Oslo, Norway, he has done rese­arch on topics such as tech­no­logy stra­tegy, mobile busi­ness, electronic commerce, know­ledge mana­ge­ment, lear­ning tech­no­lo­gies, digital busi­ness stra­tegy and CIO-CEO inte­rac­tion. He is one of two Direc­tors of the BI Center for Digi­tiza­tion and a former Director of the BI Center for Tech­no­logy Stra­tegy.

Henrik Bentzen

CO-founder and COO, JOIN21

Worked for Tand­berg globally. Diving instructor in Asia. 22 years at Telenor with large IT programs. Head of Way of Work, a change mana­ge­ment program in Telenor Group. Busi­ness devel­op­ment and product manager in Telenor Cloud Services.

I have always been working globally. Over my years with Telenor I have lead, driven, and contri­buted to several top mana­ge­ment “digital” related change programs and invest­ments.”

Get in touch – henrik[a]join21.com

Jan Taug

Jan Taug

Founder and CEO, JOIN21

12 years in startup/venture. PHD from USA, worked with EU, OECD, UN. Post doc rese­arch. 10 years Assoc. professor at BI, Insti­tute for Entre­preneurship and Stra­tegy. 10 years mana­ge­ment expe­ri­ence from Telenor Group.

“I have worked with tech­no­logy busi­nesses as a serial entre­preneur and venture capi­ta­list for more than 12 years and changed focus from “venture capital to intel­lec­tual capital”. Imple­mented my PhD work to globa­lize a telco, and built a cloud services company to 100 MNOK. Now devoted to help people and orga­niza­tions thrive in an increas­ingly connected world”

Get in touch – jan[a]join21.com

PÅMELDING
Anbefalt lesestoff

Vi vil gi dere anbe­fa­linger mht. bøker og artikler til videre fordyp­ning i løpet av kurset. Artik­lene under kan leses som en forbe­re­delse til kurset:

Experts and seminar leaders

Ragnvald Sannes

Senior Lecturer – Depart­ment of Stra­tegy and Entre­preneurship

Sannes holds a Licentiate Degree in Busi­ness Admi­ni­stra­tion from Stock­holm School of Econo­mics and a master of Science in Econo­mics and Mana­ge­ment from BI Norwe­gian School of Mana­ge­ment. He works within the area of Infor­ma­tion Tech­no­logy Mana­ge­ment and focus on the rela­tion­ship between busi­ness and infor­ma­tion tech­no­logy. He does rese­arch, speaking and advi­sory consul­ting within these issues.

Espen Andersen

Associate Professor – Depart­ment of Stra­tegy and Entre­preneurship

Andersen is Associate Professor with the Depart­ment of Stra­tegy at BI Norwe­gian Busi­ness School (www.bi.no). Based in Oslo, Norway, he has done rese­arch on topics such as tech­no­logy stra­tegy, mobile busi­ness, electronic commerce, know­ledge mana­ge­ment, lear­ning tech­no­lo­gies, digital busi­ness stra­tegy and CIO-CEO inte­rac­tion. He is one of two Direc­tors of the BI Center for Digi­tiza­tion and a former Director of the BI Center for Tech­no­logy Stra­tegy.

Henrik Bentzen

CO-founder and COO, JOIN21

Worked for Tand­berg globally. Diving instructor in Asia. 22 years at Telenor with large IT programs. Head of Way of Work, a change mana­ge­ment program in Telenor Group. Busi­ness devel­op­ment and product manager in Telenor Cloud Services.

I have always been working globally. Over my years with Telenor I have lead, driven, and contri­buted to several top mana­ge­ment “digital” related change programs and invest­ments.”

Get in touch – henrik[a]join21.com

Jan Taug

Jan Taug

Founder and CEO, JOIN21

12 years in startup/venture. PHD from USA, worked with EU, OECD, UN. Post doc rese­arch. 10 years Assoc. professor at BI, Insti­tute for Entre­preneurship and Stra­tegy. 10 years mana­ge­ment expe­ri­ence from Telenor Group.

“I have worked with tech­no­logy busi­nesses as a serial entre­preneur and venture capi­ta­list for more than 12 years and changed focus from “venture capital to intel­lec­tual capital”. Imple­mented my PhD work to globa­lize a telco, and built a cloud services company to 100 MNOK. Now devoted to help people and orga­niza­tions thrive in an increas­ingly connected world”

Get in touch – jan[a]join21.com

PÅMELDING