Nettverksledelse i praksis2018-09-27T13:11:44+00:00

SEMINAR:

Nett­verks­le­delse i praksis

Executive short program, BI
6. november og 6. desember 2018

Handelshøyskolen BI og Join21 inviterer ledere til seminar om nettverk

Fremtidens konkurransebilde handler om å lede organisasjoner der arbeidet skjer i digitalt fasiliterte nettverk, ikke i tradisjonelle hierarkier. Ledere må forstå hvordan slike nettverk fungerer, og hvordan man kan skape gode rammer for samhandling som fremmer effektivitet og innovasjon.

PÅMELDING

Dette semi­naret tar utgangs­punkt i teorier, modeller og ramme­verk for å forstå, kart­legge og tolke nett­verk i orga­ni­sa­sjoner. Det vil gi en innfø­ring i et prak­tisk ramme­verk, omfatte en kart­leg­ging av hvordan nett­verk fungerer i din orga­ni­sa­sjon, og en fortolk­ning og analyse av nett­verk i delta­gende orga­ni­sa­sjoner.

Hvilken innsikt gir kurset deg?

Kurset har som målset­ting å gi ledere innsikt i hvordan de kan jobbe med nett­verk, samhand­ling og inno­va­sjon i egen virk­somhet:

 1. Hva en nett­verks­ba­sert orga­ni­sa­sjon er.
 2. I hvilken grad din orga­ni­sa­sjon har mobi­li­sert kunn­skap gjennom nett­verk og bruker det.
 3. Hvordan legge til rette for nett­verks­ba­sert samhand­ling i egen virk­somhet.

Etter kurset vil delta­kerne, foruten selve innholdet, sitte igjen med en grunn­leg­gende kart­leg­ging og analyse av kommu­ni­ka­sjons­nett­verk i sin egen bedrift (under forut­set­ning av at data lar seg frem­skaffe) og konkrete anbe­fa­linger til hvordan de kan gå frem for å skape og utnytte eksis­te­rende og nye interne kommu­ni­ka­sjons­nett­verk.

BI
JOIN21

SEMINAR:

Nett­verks­le­delse i praksis

Executive short program, BI
6. november og 6. desember 2018

BI og JOIN21

Handelshøyskolen BI og Join21 inviterer ledere til seminar om nettverk

Fremtidens konkurransebilde handler om å lede organisasjoner der arbeidet skjer i digitalt fasiliterte nettverk, ikke i tradisjonelle hierarkier. Ledere må forstå hvordan slike nettverk fungerer, og hvordan man kan skape gode rammer for samhandling som fremmer effektivitet og innovasjon.

PÅMELDING

Dette semi­naret tar utgangs­punkt i teorier, modeller og ramme­verk for å forstå, kart­legge og tolke nett­verk i orga­ni­sa­sjoner. Det vil gi en innfø­ring i et prak­tisk ramme­verk, omfatte en kart­leg­ging av hvordan nett­verk fungerer i din orga­ni­sa­sjon, og en fortolk­ning og analyse av nett­verk i delta­gende orga­ni­sa­sjoner.

Hvilken innsikt gir kurset deg?

Kurset har som målset­ting å gi ledere innsikt i hvordan de kan jobbe med nett­verk, samhand­ling og inno­va­sjon i egen virk­somhet:

 1. Hva en nett­verks­ba­sert orga­ni­sa­sjon er.
 2. I hvilken grad din orga­ni­sa­sjon har mobi­li­sert kunn­skap gjennom nett­verk og bruker det.
 3. Hvordan legge til rette for nett­verks­ba­sert samhand­ling i egen virk­somhet.

Etter kurset vil delta­kerne, foruten selve innholdet, sitte igjen med en grunn­leg­gende kart­leg­ging og analyse av kommu­ni­ka­sjons­nett­verk i sin egen bedrift (under forut­set­ning av at data lar seg frem­skaffe) og konkrete anbe­fa­linger til hvordan de kan gå frem for å skape og utnytte eksis­te­rende og nye interne kommu­ni­ka­sjons­nett­verk.

Eksempel pågående arbeid

Admi­ni­stre­rende leder: Trond Voll Utford­ringen: Hvordan balan­sere en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere?

Det handler mye om å utnytte sin kapa­sitet gjennom bedre kunn­skaps­de­ling, bedre kobling mellom eksperter og ledere, og forbedre samar­beidet med sentrale part­nere og kunder. Tele­ring er den ledende distri­bu­sjons­ka­nalen for IT og mobile løsninger for bedrifter i Norge, og har 550 ansatte over 110 forhand­lere i hele landet.

Trond Voll
Hvor er vi i prosessen?

Tele­ring startet med en nett­verks­ana­lyse som inklu­derte ansatte, forhand­lere og part­nere med fokus på infor­ma­sjons­flyt, eksper­tise, energi og beslut­ninger. Samtidig pilo­terte vi samhand­lings­verktøy og de valgte Work­place fra Face­book.

Innsikten fra nett­verks­ana­lysen viste en tydelig silo struktur. Nett­verks­ana­lysen ble derfor også brukt til å lansere Work­place fra Face­book smart ved bruk av sentrale eksperter og kunn­skaps­meg­lerne dvs. de som knytter isolerte grupper til kjernen. Innsikten har hatt stor betyd­ning for den nye leder­gruppen som skal ta Tele­ring til neste nivå, og deres arbeids­gruppe viser også store endringer i samhand­lingen i leder­gruppen,

Nylig bestemte Tele­ring seg for fusjo­nere inn 40 nye forhand­lere og 150 nye medar­bei­dere. Da var det naturlig for lederen å plan­legge en ny nett­verks­un­der­sø­kelse for å se hvordan de nye medar­bei­derne samhandler eller ikke for å benytte innsikten til å fasi­li­tere sammen­slå­ingen på en smart måte.

Ansattes samhand­ling før Work­place.
En silo-orien­tert orga­ni­sa­sjon med lite kunn­skaps­de­ling.

Ansattes samhand­ling før Work­place ETTER 3 måneder.
Kunn­skaps­strømmen har skapt verdi og flere pådri­vere.

Trond Voll
Eksempel pågående arbeid

Admi­ni­stre­rende leder: Trond Voll Utford­ringen: Hvordan balan­sere en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere?

Det handler mye om å utnytte sin kapa­sitet gjennom bedre kunn­skaps­de­ling, bedre kobling mellom eksperter og ledere, og forbedre samar­beidet med sentrale part­nere og kunder. Tele­ring er den ledende distri­bu­sjons­ka­nalen for IT og mobile løsninger for bedrifter i Norge, og har 550 ansatte over 110 forhand­lere i hele landet.

Hvor er vi i prosessen?

Tele­ring startet med en nett­verks­ana­lyse som inklu­derte ansatte, forhand­lere og part­nere med fokus på infor­ma­sjons­flyt, eksper­tise, energi og beslut­ninger. Samtidig pilo­terte vi samhand­lings­verktøy og de valgte Work­place fra Face­book.

Innsikten fra nett­verks­ana­lysen viste en tydelig silo struktur. Nett­verks­ana­lysen ble derfor også brukt til å lansere Work­place fra Face­book smart ved bruk av sentrale eksperter og kunn­skaps­meg­lerne dvs. de som knytter isolerte grupper til kjernen. Innsikten har hatt stor betyd­ning for den nye leder­gruppen som skal ta Tele­ring til neste nivå, og deres arbeids­gruppe viser også store endringer i samhand­lingen i leder­gruppen,

Nylig bestemte Tele­ring seg for fusjo­nere inn 40 nye forhand­lere og 150 nye medar­bei­dere. Da var det naturlig for lederen å plan­legge en ny nett­verks­un­der­sø­kelse for å se hvordan de nye medar­bei­derne samhandler eller ikke for å benytte innsikten til å fasi­li­tere sammen­slå­ingen på en smart måte.

Ansattes samhand­ling før Work­place.
En silo-orien­tert orga­ni­sa­sjon med lite kunn­skaps­de­ling.

Ansattes samhand­ling før Work­place ETTER 3 måneder.
Kunn­skaps­strømmen har skapt verdi og flere pådri­vere.

Program for seminaret

Semi­naret kombi­nerer faglige tema­tikk med case, eksempler og status i delta­kernes egne orga­ni­sa­sjoner.
Hva er nett­verks­ba­sert samhand­ling?

 1. Leder­rollen i nett­verks­ba­serte orga­ni­sa­sjoner
 2. Cases og eksempler på nett­verks­ba­serte orga­ni­sa­sjoner
 3. Kart­leg­ging og tolk­ning av nett­verk i din virk­somhet
 4. Tolk­ning og analyse av nett­verks­struk­turer i delta­kende orga­ni­sa­sjoner
 5. Disku­sjon av tiltak for å støtte nett­verks­ba­sert samhand­ling og inno­va­sjon

Før seminaret

Gjen­nomgå artikler og avklar krite­riene for gjen­nom­fø­ring av en under­sø­kelse i selskapet.

Dag 1: Organisasjon, lederskap, omgivelser

Dato: 06/11/18, Sted: Handels­høy­skolen BI. Tid: kl 09.00 – 16.00

 1. Velkommen og intro­duk­sjon til programmet
 2. Presen­ta­sjon av kurs­le­derne, delta­kerne og deres forvent­ninger
 3. Hva er nett­verks­ba­sert samhand­ling, og hva betyr det for din virk­somhet og bransje? (Illust­ra­sjon ved en prak­tisk case.)
 4. Kunn­skaps­nett­verk – grunn­leg­gende begreps­ap­parat, metoder for kart­leg­ging, betyd­ning, effekter
 5. Lunsj på BI-restau­ranten
 6. Hva er de sentrale utford­rin­gene i din orga­ni­sa­sjon? Hvilke fore­stil­linger har du om hvordan nett­ver­kene ser ut?

Arbeid til dag 2

Mellom dag 1 og 2 skal leder­gruppen, sammen med sine nærmeste ledere, doku­men­tere hvordan de mener at nett­ver­kene i orga­ni­sa­sjonen ser ut og fungerer.

I denne peri­oden gjen­nom­føres en kort­fattet, digital spørre­un­der­sø­kelse blant bedrif­tens ansatte, som danner grunnlag for dag 2.)

Dag 2: Nettverk og din organisasjon

Dato; 06/12/2018 Sted: Handels­høy­skolen BI. Tid: kl 09.00 – 16.00

 1. Slik ser din orga­ni­sa­sjon ut: nett­verks-analyse resul­tater.
 2. Hvordan skal du gjøre noe nytt (f.eks. nye grupper som må snakke sammen fordi de skal gjøre noe som de ikke har snakket sammen om før)
 3. Mulig å gjøre med flere bedrifter i en setting?

På den avslut­tende dagen i programmet skal vi knytte trådene fra hele semi­naret og legge et grunnlag for hand­ling man kan imple­men­tere i egen virk­somhet. Vi vil ta utgangs­punkt i resul­ta­tene fra nett­verks­ana­ly­sene fra de delta­kende bedrif­tene, demon­strere og disku­tere hvilke kunn­skaps- og infor­ma­sjons­nett­verk som finnes i bedrif­tene, og disku­tere hvordan man kan utnytte denne kunn­skapen i endrings- og inno­va­sjons­tiltak.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for orga­ni­sa­sjoner der ledelsen ønsker å forstå hvordan kunn­skaps­ut­veks­ling skjer i deres egen orga­ni­sa­sjon og hvordan de kan benytte eksis­te­rende og nye kommu­ni­ka­sjons­nett­verk til å fremme inno­va­sjon.

Kurset vil behandle intern og tildels sensitiv infor­ma­sjon om den enkelte bedrift. Derfor vil kurset begrenset til et fåtall orga­ni­sa­sjoner (som ikke kan være konkur­renter), der hver orga­ni­sa­sjon stiller med minimum 2 personer, hvorav minst 1 fra ledelsen.

Det er mulig å gjøre kurset bedrifts­in­ternt for de som ønsker dette, men lærings­ut­byttet er større når man møter andre ledere og tolker og sammen­ligner nett­verk på tvers.

Seminar kostnader

Det er viktig at minimum to fra hver orga­ni­sa­sjon deltar for å sikre gode reflek­sjoner i forhold til nett­verks­ar­beidet vi gjør i semi­naret. Inves­te­ringen er på kr. 29.900 pr. deltager for de to første, dersom dere vil ta med flere har vi satt en begren­sing på 4 delta­gere pr. selskap. Inves­te­ringen for deltager 3 og 4 er 14.900 pr. deltager. Selska­pene får da en begrenset nett­verks­ana­lyse inklu­dert til en verdi på ca. kr. 75.000,-

Forbredelser

For å øke den prak­tiske nytten av kurset og for å sikre inte­gra­sjon mellom programmet og din egen hverdag er det viktig at du:

 1. Avklarer even­tu­elle rutiner i forhold til en spørre­un­der­sø­kelse internt i bedriften
 2. Under­søker hvordan du kan ta frem navn og epost­adresser til de ansatte
 3. Forankrer ambi­sjo­nene med de viktigste aktø­rene som bør involveres (topp­le­delse, funk­sjo­nell ledelse, evt. fagor­ga­ni­sa­sjon)
 4. Kommu­ni­serer at det er full anled­ning til anony­mi­se­ring av alle eksemp­lene som benyttes i kurset
 5. Bruker denne mulig­heten slik at du og orga­ni­sa­sjonen du jobber i får et størst mulig lærings­ut­bytte av et unikt og inten­sivt program.
PÅMELDING

Program for seminaret

Semi­naret kombi­nerer faglige tema­tikk med case, eksempler og status i delta­kernes egne orga­ni­sa­sjoner.
Hva er nett­verks­ba­sert samhand­ling?

 1. Leder­rollen i nett­verks­ba­serte orga­ni­sa­sjoner
 2. Cases og eksempler på nett­verks­ba­serte orga­ni­sa­sjoner
 3. Kart­leg­ging og tolk­ning av nett­verk i din virk­somhet
 4. Tolk­ning og analyse av nett­verks­struk­turer i delta­kende orga­ni­sa­sjoner
 5. Disku­sjon av tiltak for å støtte nett­verks­ba­sert samhand­ling og inno­va­sjon

Før seminaret

Gjen­nomgå artikler og avklar krite­riene for gjen­nom­fø­ring av en under­sø­kelse i selskapet.

Dag 1: Organisasjon, lederskap, omgivelser

Dato: 06/11/18, Sted: Handels­høy­skolen BI. Tid: kl 09.00 – 16.00

 1. Velkommen og intro­duk­sjon til programmet
 2. Presen­ta­sjon av kurs­le­derne, delta­kerne og deres forvent­ninger
 3. Hva er nett­verks­ba­sert samhand­ling, og hva betyr det for din virk­somhet og bransje? (Illust­ra­sjon ved en prak­tisk case.)
 4. Kunn­skaps­nett­verk – grunn­leg­gende begreps­ap­parat, metoder for kart­leg­ging, betyd­ning, effekter
 5. Lunsj på BI-restau­ranten
 6. Hva er de sentrale utford­rin­gene i din orga­ni­sa­sjon? Hvilke fore­stil­linger har du om hvordan nett­ver­kene ser ut?

Arbeid til dag 2

Mellom dag 1 og 2 skal leder­gruppen, sammen med sine nærmeste ledere, doku­men­tere hvordan de mener at nett­ver­kene i orga­ni­sa­sjonen ser ut og fungerer.

I denne peri­oden gjen­nom­føres en kort­fattet, digital spørre­un­der­sø­kelse blant bedrif­tens ansatte, som danner grunnlag for dag 2.)

Dag 2: Nettverk og din organisasjon

Dato; 06/12/2018 Sted: Handels­høy­skolen BI. Tid: kl 09.00 – 16.00

 1. Slik ser din orga­ni­sa­sjon ut: nett­verks-analyse resul­tater.
 2. Hvordan skal du gjøre noe nytt (f.eks. nye grupper som må snakke sammen fordi de skal gjøre noe som de ikke har snakket sammen om før)
 3. Mulig å gjøre med flere bedrifter i en setting?

På den avslut­tende dagen i programmet skal vi knytte trådene fra hele semi­naret og legge et grunnlag for hand­ling man kan imple­men­tere i egen virk­somhet. Vi vil ta utgangs­punkt i resul­ta­tene fra nett­verks­ana­ly­sene fra de delta­kende bedrif­tene, demon­strere og disku­tere hvilke kunn­skaps- og infor­ma­sjons­nett­verk som finnes i bedrif­tene, og disku­tere hvordan man kan utnytte denne kunn­skapen i endrings- og inno­va­sjons­tiltak.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for orga­ni­sa­sjoner der ledelsen ønsker å forstå hvordan kunn­skaps­ut­veks­ling skjer i deres egen orga­ni­sa­sjon og hvordan de kan benytte eksis­te­rende og nye kommu­ni­ka­sjons­nett­verk til å fremme inno­va­sjon.

Kurset vil behandle intern og tildels sensitiv infor­ma­sjon om den enkelte bedrift. Derfor vil kurset begrenset til et fåtall orga­ni­sa­sjoner (som ikke kan være konkur­renter), der hver orga­ni­sa­sjon stiller med minimum 2 personer, hvorav minst 1 fra ledelsen.

Det er mulig å gjøre kurset bedrifts­in­ternt for de som ønsker dette, men lærings­ut­byttet er større når man møter andre ledere og tolker og sammen­ligner nett­verk på tvers.

Seminar kostnader

Det er viktig at minimum to fra hver orga­ni­sa­sjon deltar for å sikre gode reflek­sjoner i forhold til nett­verks­ar­beidet vi gjør i semi­naret. Inves­te­ringen er på kr. 29.900 pr. deltager for de to første, dersom dere vil ta med flere har vi satt en begren­sing på 4 delta­gere pr. selskap. Inves­te­ringen for deltager 3 og 4 er 14.900 pr. deltager. Selska­pene får da en begrenset nett­verks­ana­lyse inklu­dert til en verdi på ca. kr. 75.000,-

Forbredelser

For å øke den prak­tiske nytten av kurset og for å sikre inte­gra­sjon mellom programmet og din egen hverdag er det viktig at du:

 1. Avklarer even­tu­elle rutiner i forhold til en spørre­un­der­sø­kelse internt i bedriften
 2. Under­søker hvordan du kan ta frem navn og epost­adresser til de ansatte
 3. Forankrer ambi­sjo­nene med de viktigste aktø­rene som bør involveres (topp­le­delse, funk­sjo­nell ledelse, evt. fagor­ga­ni­sa­sjon)
 4. Kommu­ni­serer at det er full anled­ning til anony­mi­se­ring av alle eksemp­lene som benyttes i kurset
 5. Bruker denne mulig­heten slik at du og orga­ni­sa­sjonen du jobber i får et størst mulig lærings­ut­bytte av et unikt og inten­sivt program.
PÅMELDING
Anbefalt lesestoff

Vi vil gi dere anbe­fa­linger mht. bøker og artikler til videre fordyp­ning i løpet av kurset. Artik­lene under kan leses som en forbe­re­delse til kurset:

Experts and seminar leaders

Ragnvald Sannes

Senior Lecturer – Depart­ment of Stra­tegy and Entre­preneurship

Sannes holds a Licentiate Degree in Busi­ness Admi­ni­stra­tion from Stock­holm School of Econo­mics and a master of Science in Econo­mics and Mana­ge­ment from BI Norwe­gian School of Mana­ge­ment. He works within the area of Infor­ma­tion Tech­no­logy Mana­ge­ment and focus on the rela­tion­ship between busi­ness and infor­ma­tion tech­no­logy. He does rese­arch, speaking and advi­sory consul­ting within these issues.

Espen Andersen

Associate Professor – Depart­ment of Stra­tegy and Entre­preneurship

Andersen is Associate Professor with the Depart­ment of Stra­tegy at BI Norwe­gian Busi­ness School (www.bi.no). Based in Oslo, Norway, he has done rese­arch on topics such as tech­no­logy stra­tegy, mobile busi­ness, electronic commerce, know­ledge mana­ge­ment, lear­ning tech­no­lo­gies, digital busi­ness stra­tegy and CIO-CEO inte­rac­tion. He is one of two Direc­tors of the BI Center for Digi­tiza­tion and a former Director of the BI Center for Tech­no­logy Stra­tegy.

Henrik Bentzen

CO-founder and COO, JOIN21

Worked for Tand­berg globally. Diving instructor in Asia. 22 years at Telenor with large IT programs. Head of Way of Work, a change mana­ge­ment program in Telenor Group. Busi­ness devel­op­ment and product manager in Telenor Cloud Services.

I have always been working globally. Over my years with Telenor I have lead, driven, and contri­buted to several top mana­ge­ment “digital” related change programs and invest­ments.”

Get in touch – henrik[a]join21.com

Jan Taug

Jan Taug

Founder and CEO, JOIN21

12 years in startup/venture. PHD from USA, worked with EU, OECD, UN. Post doc rese­arch. 10 years Assoc. professor at BI, Insti­tute for Entre­preneurship and Stra­tegy. 10 years mana­ge­ment expe­ri­ence from Telenor Group.

“I have worked with tech­no­logy busi­nesses as a serial entre­preneur and venture capi­ta­list for more than 12 years and changed focus from “venture capital to intel­lec­tual capital”. Imple­mented my PhD work to globa­lize a telco, and built a cloud services company to 100 MNOK. Now devoted to help people and orga­niza­tions thrive in an increas­ingly connected world”

Get in touch – jan[a]join21.com

PÅMELDING
Anbefalt lesestoff

Vi vil gi dere anbe­fa­linger mht. bøker og artikler til videre fordyp­ning i løpet av kurset. Artik­lene under kan leses som en forbe­re­delse til kurset:

Experts and seminar leaders

Ragnvald Sannes

Senior Lecturer – Depart­ment of Stra­tegy and Entre­preneurship

Sannes holds a Licentiate Degree in Busi­ness Admi­ni­stra­tion from Stock­holm School of Econo­mics and a master of Science in Econo­mics and Mana­ge­ment from BI Norwe­gian School of Mana­ge­ment. He works within the area of Infor­ma­tion Tech­no­logy Mana­ge­ment and focus on the rela­tion­ship between busi­ness and infor­ma­tion tech­no­logy. He does rese­arch, speaking and advi­sory consul­ting within these issues.

Espen Andersen

Associate Professor – Depart­ment of Stra­tegy and Entre­preneurship

Andersen is Associate Professor with the Depart­ment of Stra­tegy at BI Norwe­gian Busi­ness School (www.bi.no). Based in Oslo, Norway, he has done rese­arch on topics such as tech­no­logy stra­tegy, mobile busi­ness, electronic commerce, know­ledge mana­ge­ment, lear­ning tech­no­lo­gies, digital busi­ness stra­tegy and CIO-CEO inte­rac­tion. He is one of two Direc­tors of the BI Center for Digi­tiza­tion and a former Director of the BI Center for Tech­no­logy Stra­tegy.

Henrik Bentzen

CO-founder and COO, JOIN21

Worked for Tand­berg globally. Diving instructor in Asia. 22 years at Telenor with large IT programs. Head of Way of Work, a change mana­ge­ment program in Telenor Group. Busi­ness devel­op­ment and product manager in Telenor Cloud Services.

I have always been working globally. Over my years with Telenor I have lead, driven, and contri­buted to several top mana­ge­ment “digital” related change programs and invest­ments.”

Get in touch – henrik[a]join21.com

Jan Taug

Jan Taug

Founder and CEO, JOIN21

12 years in startup/venture. PHD from USA, worked with EU, OECD, UN. Post doc rese­arch. 10 years Assoc. professor at BI, Insti­tute for Entre­preneurship and Stra­tegy. 10 years mana­ge­ment expe­ri­ence from Telenor Group.

“I have worked with tech­no­logy busi­nesses as a serial entre­preneur and venture capi­ta­list for more than 12 years and changed focus from “venture capital to intel­lec­tual capital”. Imple­mented my PhD work to globa­lize a telco, and built a cloud services company to 100 MNOK. Now devoted to help people and orga­niza­tions thrive in an increas­ingly connected world”

Get in touch – jan[a]join21.com

PÅMELDING

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk