Samhandling skaper suksess

Samhandling skaper suksess

LEDELSE I EN SAMMENKOBLET VERDEN

JOIN21 AS er et globalt selskap spesia­li­sert på å hjelpe orga­ni­sa­sjoner opti­ma­li­sere i en stadig mer sammen­koblet verden. Hvordan bruker du digi­tale verktøy? Og hvordan kan du få mer igjen for det?

Vi driver digital fitness, så du kan jobbe smar­tere og raskere. Vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse viser hvordan orga­ni­sa­sjonen virkelig fungerer. Basert på innsikt hjelper vi deg å jobbe smar­tere og mer effek­tivt.

VI ER ET NESTE GENERASJONS TEKNOLOGISELSKAP

Et godt tekno­logi­sel­skap forstår dine ambi­sjoner og proble­mene du løser for dine kunder . De gjør data­ba­serte og unike analyser, foretar en solid vurde­ring sammen med deg – og basert på utfallet iden­ti­fi­seres rele­vante tjenester. Det er også viktig å se på irre­le­vant tekno­logi og ta noe bort. Et tekno­logi­sel­skap for neste gene­ra­sjon har fokus og god praksis som hjelper folk med å ta i bruk ny tekno­logi og gjøre den til forret­nings­messig verdi. Et slikt selskap hjelper deg å bygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som gjør orga­ni­sa­sjonen raskere og raskere til å ta i bruk ny tekno­logi. De måler virk­ningen av akti­vi­te­tene og er tilgjen­ge­lige hele veien. Det er hva vi i JOIN21 gjør.

REFERANSER

Ønsker du å høre mer, kan du ta kontakt med oss, eller sjekke noen tidli­gere arbeider og høre med noen av våre refe­ranser.

LEDELSE I EN SAMMENKOBLET VERDEN

JOIN21 AS er et globalt selskap spesia­li­sert på å hjelpe orga­ni­sa­sjoner opti­ma­li­sere i en stadig mer sammen­koblet verden. Hvordan bruker du digi­tale verktøy? Og hvordan kan du få mer igjen for det?

Vi driver digital fitness, så du kan jobbe smar­tere og raskere. Vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse viser hvordan orga­ni­sa­sjonen virkelig fungerer. Basert på innsikt hjelper vi deg å jobbe smar­tere og mer effek­tivt.

VI ER ET NESTE GENERASJONS TEKNOLOGISELSKAP

Et godt tekno­logi­sel­skap forstår dine ambi­sjoner og proble­mene du løser for dine kunder . De gjør data­ba­serte og unike analyser, foretar en solid vurde­ring sammen med deg – og basert på utfallet iden­ti­fi­seres rele­vante tjenester. Det er også viktig å se på irre­le­vant tekno­logi og ta noe bort. Et tekno­logi­sel­skap for neste gene­ra­sjon har fokus og god praksis som hjelper folk med å ta i bruk ny tekno­logi og gjøre den til forret­nings­messig verdi. Et slikt selskap hjelper deg å bygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som gjør orga­ni­sa­sjonen raskere og raskere til å ta i bruk ny tekno­logi. De måler virk­ningen av akti­vi­te­tene og er tilgjen­ge­lige hele veien. Det er hva vi i JOIN21 gjør.

REFERANSER

Ønsker du å høre mer, kan du ta kontakt med oss, eller sjekke noen tidli­gere arbeider og høre med noen av våre refe­ranser.

Gjøre endringer

For å lykkes, må du være villig til å gjøre endringer.

Gjøre endringer

For å lykkes, må du være villig til å gjøre endringer.

Viktige punkter for å jobbe med oss.

HA HØYE AMBISJONER

Ingen ambi­sjon betyr liten innvirk­ning. Og ingen reell utford­ring for oss.

LEKENHET OG ENERGI

En anner­ledes tanke­gang er nødvendig for god innsikt og innfly­telse. Uten energi og plass for moro begrenses nyska­ping.

LANGSIKTIG PARTNERSKAP

Vi er med det på lang sikt. Vi gjør ikke enkelt­opp­drag.

ENGASJERT TOPPLEDELSE

Uten involve­ring av topp­le­delsen vil resul­tatet være begrenset.

Viktige punkter for å jobbe med oss.

HA HØYE AMBISJONER

Ingen ambi­sjon betyr liten innvirk­ning. Og ingen reell utford­ring for oss.

LEKENHET OG ENERGI

En anner­ledes tanke­gang er nødvendig for god innsikt og innfly­telse. Uten energi og plass for moro begrenses nyska­ping.

LANGSIKTIG PARTNERSKAP

Vi er med det på lang sikt. Vi gjør ikke enkelt­opp­drag.

ENGASJERT TOPPLEDELSE

Uten involve­ring av topp­le­delsen vil resul­tatet være begrenset.

KONTAKT OSS
Vi liker å starte smart og i det små. La oss finne en pilot i din organisasjon.
Ta kontakt så gjør vi resten.
E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900
KONTAKT OSS
Vi liker å starte smart og i det små. La oss finne en pilot i din organisasjon.
Ta kontakt så gjør vi resten.
E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900