Personvern

Vi takker for at du besøker vår nett­side og din inter­esse i vårt selskap. Under finner du vår person­ver­n­er­klæ­ring og hvordan informasjonskapsler/cookies benyttes på våre websider.

1. Join21’s Person­ver­n­er­klæ­ring
Denne person­ver­n­er­klæ­ringen forteller om hvordan Join21 AS (orga­ni­sa­sjons­nummer 919 290 153) samler inn og bruker infor­ma­sjon om besø­kende på våre nett­steder.

Erklæ­ringen inne­holder infor­ma­sjon som du har krav på når det samles inn opplys­ninger fra nett­stedet vårt (person­opp­lys­nings­loven § 19), og gene­rell infor­ma­sjon om hvordan vi behandler person­opp­lys­ninger (person­opp­lys­nings­loven § 18, 1.ledd).

Join21 AS ved daglig leder, er behand­lings­an­svarlig for virk­som­he­tens behand­ling av person­opp­lys­ninger.

Det er frivillig for de som besøker nett­si­dene å oppgi person­opp­lys­ninger i forbin­delse med tjenester som å motta oppda­te­ringer og infor­ma­sjon fra Join21. Behand­lings­grunn­laget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesi­fi­sert.

Person­ver­n­er­klæ­ring oppda­teres fort­lø­pende og ble sist endret 23.09.2018

2. Hva regist­reres når du besøker våre nett­sider

2.1 Nett­side besøks­data
Som en viktig del av arbeidet med å lage et bruker­vennlig nett­sted, ser vi på bruker­møns­teret til de som besøker nett­stedet. For å analy­sere infor­ma­sjonen, bruker vi analyse­verk­tøyet Google Analy­tics og Google Tag Manager.

Google Analy­tics og Google Tag Manager bruker informasjonskapsler/cookies (små tekst­filer som nett­stedet lagrer på bruke­rens data­ma­skin), som regist­rerer brukernes IP-adresse, og som gir infor­ma­sjon om den enkelte brukers beve­gelser på nett­siden. Eksempler på hva stati­stikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nett­steder brukerne kommer fra og hvilke nett­le­sere som benyttes. Ingen av infor­ma­sjons­kaps­lene gjør at vi kan knytte infor­ma­sjon om din bruk av nett­stedet til deg som enkelt­person. Data knyttet til infor­ma­sjons­kapsler slettes auto­ma­tisk 14 måneder etter regis­te­ring. Du kan selv admi­ni­strere bruken av infor­ma­sjons­kapsler.

Innsam­ling av data er basert på din akspet. Du kan melde deg av når som helst ved gå hit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan også justere dine innstil­linger til infor­ma­sjons­kaps­lene i din nett­leser.

Infor­ma­sjonen som samles inn av Google Analy­tics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplys­ninger er under­lagt Googles retnings­linjer for person­vern.

En IP-adresse er defi­nert som en person­opp­lys­ning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskin­vare og dermed til en enkelt­person. Join21 AS anony­mi­serer bruke­rens IP-adresse før infor­ma­sjonen lagres og bear­beides av Google. Dermed kan ikke den anony­mi­serte IP-adressen brukes til å iden­ti­fi­sere den enkelte brukeren. Vi har akti­vert funk­sjonen «anony­mizeIP», slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google.
Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webser­vere. Bruke­rens IP-adresse, tids­punkt, nett­adresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen auto­ma­tisk.

2.2 Søk
Join21 AS lagrer infor­ma­sjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nett­steder via Google Analy­tics. Formålet med lagringen er å gjøre infor­ma­sjons­til­budet vårt bedre. Bruks­møns­teret for søk lagres i aggre­gert form. Det er bare søke­ordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplys­ninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

2.3 Abone­ring på oppda­te­ringer og infor­ma­sjon fra Join21
Det er mulig å abon­nere på oppda­te­ringer og infor­ma­sjon fra Join21 AS for alle som ønsker å motta slik infor­ma­sjon. For at vi skal kunne sende e‑post må du regist­rere en e‑postadresse. For å kunne invi­tere deg til aktu­elle arran­ge­menter regist­rerer vi også hvilken virk­somhet du arbeider for. Disse opplys­nin­gene deles ikke med andre virk­som­heter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta infor­ma­sjon fra oss. Opplys­nin­gene slettes også om vi får tilbake­mel­ding om at e‑postadressen ikke lenger er aktiv. Auto­pi­lotHQ er data­be­handler for mail­ut­sen­delse fra Join21 AS.

2.4 Pålog­ging med felles bruker­hånd­te­ring
Noen tjenester krever at man logger inn via Join21 AS sin felles bruker­hånd­te­ring. I disse vil det være mulig å regist­rere navn, e‑post, telefon og orga­ni­sa­sjon. Opplys­nin­gene deles ikke med andre.

2.5 Side- og tjeneste­funk­sjo­na­litet
Det blir brukt infor­ma­sjons­kapsler i drift og presen­ta­sjon av data fra nett­steder. Slike infor­ma­sjons­kapsler kan inne­holde infor­ma­sjon om språk­kode for språk valgt av brukeren. Det kan være infor­ma­sjons­kapsler med infor­ma­sjon som støtter om last­ba­lan­se­ringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opple­velse. Ved tjenester som krever innlog­ging eller søk kan det bli brukt infor­ma­sjons­kapsler som sikrer at tjenesten presen­terer data til rett mottaker. Våre nett­sider blir driftet og vedli­ke­holdt av Social­Pilot.

3. Infor­ma­sjons­kapsler / Cookies
Den revi­derte ekom­loven (Lov om elekt­ro­nisk kommu­ni­ka­sjon) krever at Join21 AS infor­merer om bruk av infor­ma­sjons­kapsler (cookies). Den såkalte «cookie para­grafen».
Følgende infor­ma­sjons­kapsler / cookies er i bruk på vårt nett­sted:

  • Google Analy­tics: _gat_UA-123647724–1
  • Google Tag Manager: GTM-WXXJ29V

4. Infor­ma­sjons­sik­kerhet
Alle Join21s IT-systemer har strenge krave til infor­ma­sjons­sik­kerhet. Alle syste­mene er tilgangs­styrte.

5. Dine rettig­heter
I de tilfel­lene hvor behand­lings­grunn­laget for dine person­opp­lys­ninger er knyttet til samtykke kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Du kan be om innsyn i hvilke person­opp­lys­ninger Join21 AS behandler om deg.

Du kan be oss rette eller supplere opplys­ninger som er feil­ak­tige eller misvi­sende registret.

Du be oss slette personlig infor­ma­sjon du har gitt JOIN21 AS.

I noen situa­sjoner kan du også be oss begrense behand­lingen av opplys­ninger om deg.

Dersom vi behandler opplys­ninger om deg med grunnlag i våre oppgaver, har du rett til å prote­stere på vår behand­ling av opplys­ninger om deg.

5.1 Kontakt­opp­lys­ninger
For spørsmål som gjelder person­ver­n­er­klæ­ringen eller bruk av personlig infor­ma­sjon, infor­ma­sjons­kapsler eller rela­tert tekno­logi, kan du kontakte oss på epost: info(a)join21.com eller Join21 AS, Bjønn­dals­veien 4, 1481 Hagan