Personvern2018-09-25T19:27:03+00:00

Personvern

Vi takker for at du besøker vår nett­side og din inter­esse i vårt selskap. Under finner du vår person­ver­n­er­klæ­ring og hvordan informasjonskapsler/cookies benyttes på våre websider.

1. Join21’s Person­ver­n­er­klæ­ring
Denne person­ver­n­er­klæ­ringen forteller om hvordan Join21 AS (orga­ni­sa­sjons­nummer 919 290 153) samler inn og bruker infor­ma­sjon om besø­kende på våre nett­steder.

Erklæ­ringen inne­holder infor­ma­sjon som du har krav på når det samles inn opplys­ninger fra nett­stedet vårt (person­opp­lys­nings­loven § 19), og gene­rell infor­ma­sjon om hvordan vi behandler person­opp­lys­ninger (person­opp­lys­nings­loven § 18, 1.ledd).

Join21 AS ved daglig leder, er behand­lings­an­svarlig for virk­som­he­tens behand­ling av person­opp­lys­ninger.

Det er frivillig for de som besøker nett­si­dene å oppgi person­opp­lys­ninger i forbin­delse med tjenester som å motta oppda­te­ringer og infor­ma­sjon fra Join21. Behand­lings­grunn­laget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesi­fi­sert.

Person­ver­n­er­klæ­ring oppda­teres fort­lø­pende og ble sist endret 23.09.2018

2. Hva regist­reres når du besøker våre nett­sider

2.1 Nett­side besøks­data
Som en viktig del av arbeidet med å lage et bruker­vennlig nett­sted, ser vi på bruker­møns­teret til de som besøker nett­stedet. For å analy­sere infor­ma­sjonen, bruker vi analyse­verk­tøyet Google Analy­tics og Google Tag Manager.

Google Analy­tics og Google Tag Manager bruker informasjonskapsler/cookies (små tekst­filer som nett­stedet lagrer på bruke­rens data­ma­skin), som regist­rerer brukernes IP-adresse, og som gir infor­ma­sjon om den enkelte brukers beve­gelser på nett­siden. Eksempler på hva stati­stikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nett­steder brukerne kommer fra og hvilke nett­le­sere som benyttes. Ingen av infor­ma­sjons­kaps­lene gjør at vi kan knytte infor­ma­sjon om din bruk av nett­stedet til deg som enkelt­person. Data knyttet til infor­ma­sjons­kapsler slettes auto­ma­tisk 14 måneder etter regis­te­ring. Du kan selv admi­ni­strere bruken av infor­ma­sjons­kapsler.

Innsam­ling av data er basert på din akspet. Du kan melde deg av når som helst ved gå hit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan også justere dine innstil­linger til infor­ma­sjons­kaps­lene i din nett­leser.

Infor­ma­sjonen som samles inn av Google Analy­tics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplys­ninger er under­lagt Googles retnings­linjer for person­vern.

En IP-adresse er defi­nert som en person­opp­lys­ning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskin­vare og dermed til en enkelt­person. Join21 AS anony­mi­serer bruke­rens IP-adresse før infor­ma­sjonen lagres og bear­beides av Google. Dermed kan ikke den anony­mi­serte IP-adressen brukes til å iden­ti­fi­sere den enkelte brukeren. Vi har akti­vert funk­sjonen «anony­mizeIP», slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google.
Din IP-adresse logges også for en kort periode av våre webser­vere. Bruke­rens IP-adresse, tids­punkt, nett­adresse, HTTP status, antall bytes sendt, HTTP referer og HTTP user agent blir logget i 15 dager. Deretter slettes loggen auto­ma­tisk.

2.2 Søk
Join21 AS lagrer infor­ma­sjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nett­steder via Google Analy­tics. Formålet med lagringen er å gjøre infor­ma­sjons­til­budet vårt bedre. Bruks­møns­teret for søk lagres i aggre­gert form. Det er bare søke­ordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplys­ninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

2.3 Abone­ring på oppda­te­ringer og infor­ma­sjon fra Join21
Det er mulig å abon­nere på oppda­te­ringer og infor­ma­sjon fra Join21 AS for alle som ønsker å motta slik infor­ma­sjon. For at vi skal kunne sende e-post må du regist­rere en e-post­adresse. For å kunne invi­tere deg til aktu­elle arran­ge­menter regist­rerer vi også hvilken virk­somhet du arbeider for. Disse opplys­nin­gene deles ikke med andre virk­som­heter, og slettes når vi får beskjed om at du ikke lenger ønsker å motta infor­ma­sjon fra oss. Opplys­nin­gene slettes også om vi får tilbake­mel­ding om at e-post­adressen ikke lenger er aktiv. Auto­pi­lotHQ er data­be­handler for mail­ut­sen­delse fra Join21 AS.

2.4 Pålog­ging med felles bruker­hånd­te­ring
Noen tjenester krever at man logger inn via Join21 AS sin felles bruker­hånd­te­ring. I disse vil det være mulig å regist­rere navn, e-post, telefon og orga­ni­sa­sjon. Opplys­nin­gene deles ikke med andre.

2.5 Side- og tjeneste­funk­sjo­na­litet
Det blir brukt infor­ma­sjons­kapsler i drift og presen­ta­sjon av data fra nett­steder. Slike infor­ma­sjons­kapsler kan inne­holde infor­ma­sjon om språk­kode for språk valgt av brukeren. Det kan være infor­ma­sjons­kapsler med infor­ma­sjon som støtter om last­ba­lan­se­ringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opple­velse. Ved tjenester som krever innlog­ging eller søk kan det bli brukt infor­ma­sjons­kapsler som sikrer at tjenesten presen­terer data til rett mottaker. Våre nett­sider blir driftet og vedli­ke­holdt av Social­Pilot.

3. Infor­ma­sjons­kapsler / Cookies
Den revi­derte ekom­loven (Lov om elekt­ro­nisk kommu­ni­ka­sjon) krever at Join21 AS infor­merer om bruk av infor­ma­sjons­kapsler (cookies). Den såkalte «cookie para­grafen».
Følgende infor­ma­sjons­kapsler / cookies er i bruk på vårt nett­sted:

  • Google Analy­tics: _gat_UA-123647724–1
  • Google Tag Manager: GTM-WXXJ29V

4. Infor­ma­sjons­sik­kerhet
Alle Join21s IT-systemer har strenge krave til infor­ma­sjons­sik­kerhet. Alle syste­mene er tilgangs­styrte.

5. Dine rettig­heter
I de tilfel­lene hvor behand­lings­grunn­laget for dine person­opp­lys­ninger er knyttet til samtykke kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake.

Du kan be om innsyn i hvilke person­opp­lys­ninger Join21 AS behandler om deg.

Du kan be oss rette eller supplere opplys­ninger som er feil­ak­tige eller misvi­sende registret.

Du be oss slette personlig infor­ma­sjon du har gitt JOIN21 AS.

I noen situa­sjoner kan du også be oss begrense behand­lingen av opplys­ninger om deg.

Dersom vi behandler opplys­ninger om deg med grunnlag i våre oppgaver, har du rett til å prote­stere på vår behand­ling av opplys­ninger om deg.

5.1 Kontakt­opp­lys­ninger
For spørsmål som gjelder person­ver­n­er­klæ­ringen eller bruk av personlig infor­ma­sjon, infor­ma­sjons­kapsler eller rela­tert tekno­logi, kan du kontakte oss på epost: info(a)join21.com eller Join21 AS, Bjønn­dals­veien 4, 1481 Hagan

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk