Prosjekter2018-10-20T23:25:40+00:00

Våre prosjekter.

Våre prosjekter.

Problem­stil­lin­gene vi møter gjennom vårt arbeid er alltid varierte.

Få en forstå­else om hvilke forbed­ringer som kan oppnås og hvordan. Vi har jobbet med orga­ni­sa­sjoner som er i oppstarts­fasen med fem ansatte, mellom­store orga­ni­sa­sjoner både privat og offentlig og globale virk­somhet med mange loka­sjoner og/eller mange ansatte .

Prosjekter, Thunderwave

Thunderwave

Hvordan enga­sjere et stort nett­verk med unge talenter til å hjelpe selskaper med inno­va­sjon?

Thun­der­wave er et nett­verks­ba­sert selskap som trengte bedre måter å visu­ali­sere kompe­tanse og tilgjen­ge­lighet i nett­verket. Med bedre innsikt i eksper­tisen ble det lettere å sette opp sterke team og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Prosjekter, Telering

Telering

Hvordan oppnå mer verdi­ska­ping i en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere?

Fokus på å økte kapa­sitet gjennom å utnytte et nett­verk med 115 flinke forhand­lere. Det ble viktig å utnytte kompe­tansen på tvers av forhand­ler­nett­verket for å bedre konkur­rere med de store. Nett­ver­kledesle gav økt samhand­ling mellom forhand­lere og eksperter. Lederne skapte også bedre samar­beid med sentrale part­nere og kunder.

Prosjekter, Telenor

Telenor

Hvordan å bedre utnytte kompe­tanse i et globalt selskap med 35.000 ansatte?

Nett­verks­ana­lysen viste at det var lite flyt av kompe­tanse på tvers av selskapet. Var et holding selskap. Etab­lerte et tverr­faglig og globalt program. Opprettet over­sikt over Tele­nors kompe­tanse globalt, åpnet prosjekter og virtu­elle møte­plasser. Gjorde folk, prosjekter og avde­linger enklere å finne i et konsern med mange ansatte.

Prosjekter, NAV Hjelpemiddelsentralen

NAV Hjelpemiddelsentral

Hvordan skape en frem­tidig stra­tegi som hjelper folk når det trengs og gjennom hele liver?

Stra­te­gisk rådgiv­ning og prio­ri­te­ringer for NAV Hjelpe­mid­del­sen­tral med fokus på digi­tale løsninger. NAV Hjelpe­mid­del­sen­tral er en statlig orga­ni­sa­sjon som hjelper mennesker med nedsatt funk­sjons­evne.

JOIN21 ble invi­tert til å skape en frem­tidig stra­tegi og iden­ti­fi­sere viktige tiltak for å radi­kalt endre måten tjenester blir tilbudt.

Prosjekter, Vainu

Vainu

Vainu er et B2B program­vare­sel­skap som leverer en løsning basert på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­pro­spekter ved å trans­for­mere uorga­ni­sert åpne data til viktig kunde­inn­sikt.

Prosjekter, Explorer HQ

Explorer HQ

Utford­ringen handler om hvordan videre­ut­vikle nett­verket, ytter­li­gere forsterke kunn­skaps­flyten og inno­va­sjons­kraften for hvert selskap og deres ansatte for derigjennom styrke tjenes­tene som leveres til kunder. Det betyr at selska­pene må være nysgjer­rige og åpne og spille hver­andre gode.

Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening

Skape mer verdi for sine medlemmer. Forbedre samar­beid på tvers av IT faggrupper og eksper­tise nasjo­nalt. Forsterke pådri­ver­rollen for å gjøre Norge til en ledende IT nasjon. DND nett­verket består av medlemmer, ildsjeler, og fore­drags­hol­dere. Det er ca 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og DND arran­gerer ca 300 store og små arran­ge­ment over hele landet.

Våler Kommune

Våler Kommune

Innlands­kom­mune i vekst som har satt en ambi­sjon å utvikle og bli kjent som en inno­vativ og kompe­tent orga­ni­sa­sjon som er blant de aller mest effek­tive kommuner i Norge.

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk