Våre prosjekter.

Våre prosjekter.

Problem­stil­lin­gene vi møter gjennom vårt arbeid er alltid varierte.

Få en forstå­else om hvilke forbed­ringer som kan oppnås og hvordan. Vi har jobbet med orga­ni­sa­sjoner som er i oppstarts­fasen med fem ansatte, mellom­store orga­ni­sa­sjoner både privat og offentlig og globale virk­somhet med mange loka­sjoner og/eller mange ansatte .

Prosjekter, Thunderwave

Thunderwave

Hvordan enga­sjere et stort nett­verk med unge talenter til å hjelpe selskaper med inno­va­sjon?

Thun­der­wave er et nett­verks­ba­sert selskap som trengte bedre måter å visu­ali­sere kompe­tanse og tilgjen­ge­lighet i nett­verket. Med bedre innsikt i eksper­tisen ble det lettere å sette opp sterke team og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Prosjekter, Telering

Telering

Hvordan oppnå mer verdi­ska­ping i en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere?

Fokus på å økte kapa­sitet gjennom å utnytte et nett­verk med 115 flinke forhand­lere. Det ble viktig å utnytte kompe­tansen på tvers av forhand­ler­nett­verket for å bedre konkur­rere med de store. Nett­ver­kledesle gav økt samhand­ling mellom forhand­lere og eksperter. Lederne skapte også bedre samar­beid med sentrale part­nere og kunder.

Prosjekter, Telenor

Telenor

Hvordan å bedre utnytte kompe­tanse i et globalt selskap med 35.000 ansatte?

Nett­verks­ana­lysen viste at det var lite flyt av kompe­tanse på tvers av selskapet. Var et holding selskap. Etab­lerte et tverr­faglig og globalt program. Opprettet over­sikt over Tele­nors kompe­tanse globalt, åpnet prosjekter og virtu­elle møte­plasser. Gjorde folk, prosjekter og avde­linger enklere å finne i et konsern med mange ansatte.

Prosjekter, NAV Hjelpemiddelsentralen

NAV Hjelpemiddelsentral

Hvordan skape en frem­tidig stra­tegi som hjelper folk når det trengs og gjennom hele liver?

Stra­te­gisk rådgiv­ning og prio­ri­te­ringer for NAV Hjelpe­mid­del­sen­tral med fokus på digi­tale løsninger. NAV Hjelpe­mid­del­sen­tral er en statlig orga­ni­sa­sjon som hjelper mennesker med nedsatt funk­sjons­evne.

JOIN21 ble invi­tert til å skape en frem­tidig stra­tegi og iden­ti­fi­sere viktige tiltak for å radi­kalt endre måten tjenester blir tilbudt.

Prosjekter, Vainu

Vainu

Vainu er et B2B program­vare­sel­skap som leverer en løsning basert på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­pro­spekter ved å trans­for­mere uorga­ni­sert åpne data til viktig kunde­inn­sikt.

Prosjekter, Explorer HQ

Explorer HQ

Utford­ringen handler om hvordan videre­ut­vikle nett­verket, ytter­li­gere forsterke kunn­skaps­flyten og inno­va­sjons­kraften for hvert selskap og deres ansatte for derigjennom styrke tjenes­tene som leveres til kunder. Det betyr at selska­pene må være nysgjer­rige og åpne og spille hver­andre gode.

Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening

Skape mer verdi for sine medlemmer. Forbedre samar­beid på tvers av IT faggrupper og eksper­tise nasjo­nalt. Forsterke pådri­ver­rollen for å gjøre Norge til en ledende IT nasjon. DND nett­verket består av medlemmer, ildsjeler, og fore­drags­hol­dere. Det er ca 8000 medlemmer, 60 fagmil­jøer over hele landet og DND arran­gerer ca 300 store og små arran­ge­ment over hele landet.

Våler Kommune

Våler Kommune

Innlands­kom­mune i vekst som har satt en ambi­sjon å utvikle og bli kjent som en inno­vativ og kompe­tent orga­ni­sa­sjon som er blant de aller mest effek­tive kommuner i Norge.