Referanser.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor
BJØRN MAGNUS KOPPERUD, TIDL. KONSERNSJEF, TELENOR GROUP

Vi brukte innsikten fra Taugs doktor­grads­ar­beid, erfa­ring fra oppstarter og arbeidet i OECD og EU for å hjelpe Telenor sette kunn­skap i beve­gelse på tvers av funk­sjoner og lande­grenser. Taug var drivende i forhold til utvik­lingen av vår HR- og samhand­lings­stra­tegi som ble iverk­satt gjennom WoW-programmet som var eiet og drevet av Taug.

For oss var en nett­verks­fo­ku­sert orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling helt sentral for å bli et globalt selskap. Vi kunne fasi­li­tere kunn­skaps­de­ling på tvers av alle våre selskaper og 35.000 ansatte, og måle frem­gangen av arbeidet på tvers av alle marke­dene.

Trond Voll, Telering
TROND VOLL, CEO, TELERING AS

Vi arbeider for tiden med JOIN21 for å forstå hvordan vi bedre kan kapi­ta­li­sere på våre 110 forhand­lere i Norge. Vi bruker nett­verks­ana­lyse og den nett­verks­ba­serte verdi­ska­pings­pro­sessen til å doku­men­tere hvordan vi deler infor­ma­sjon, skaper ekspert­nett­verk og tar beslut­ninger.
Vi bruker også nett­verks­inn­sikten til å lansere ny tekno­logi smart og sikret god adop­sjon av Work­place fra Face­book som vi lanserte med hjelp av JOIN21. Når vi fusjo­nerte inn et antall nye forhand­lere var det viktig å se hvordan det påvirket orga­ni­sa­sjonen.

Jean-Jacques Mertens, tidl. direktør, European Investment Bank, Department Of Innovation And Competitiveness
JEAN-JACQUES MERTENS, TIDL. DIREKTØR, EUROPEAN INVESTMENT BANK, DEPARTMENT OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS

Vi jobbet med Dr. Taug i et privat/offentlig stra­tegi­pro­gram, CPROS, i Luxem­burg hvor vi så på hvordan å posi­sjo­nere Luxem­burg i den digi­tale frem­tiden. Hans PhD arbeid og nett­verks­til­nær­ming var viktig for den innsikten vi trengte, og innspil­lene fra Taug ble brukt til å bedre forstå forret­nings- og regio­nal­ut­vik­ling i Luxem­burg.
Vi har også jobbet sammen i to EU-programmer (MERITUM og E*Know. net) der vi så på viktig­heten av doku­men­ta­sjon av imma­te­ri­elle eien­deler i verdi­ska­pings­pro­sesser

REFERANSER.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor
BJØRN MAGNUS KOPPERUD, TIDL. KONSERNSJEF, TELENOR GROUP

Vi brukte innsikten fra Taugs doktor­grads­ar­beid, erfa­ring fra oppstarter og arbeidet i OECD og EU for å hjelpe Telenor sette kunn­skap i beve­gelse på tvers av funk­sjoner og lande­grenser. Taug var drivende i forhold til utvik­lingen av vår HR- og samhand­lings­stra­tegi som ble iverk­satt gjennom WoW-programmet som var eiet og drevet av Taug.

For oss var en nett­verks­fo­ku­sert orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling helt sentral for å bli et globalt selskap. Vi kunne fasi­li­tere kunn­skaps­de­ling på tvers av alle våre selskaper og 35.000 ansatte, og måle frem­gangen av arbeidet på tvers av alle marke­dene.

Trond Voll, Telering
TROND VOLL, CEO, TELERING AS

Vi arbeider for tiden med JOIN21 for å forstå hvordan vi bedre kan kapi­ta­li­sere på våre 110 forhand­lere i Norge. Vi bruker nett­verks­ana­lyse og den nett­verks­ba­serte verdi­ska­pings­pro­sessen til å doku­men­tere hvordan vi deler infor­ma­sjon, skaper ekspert­nett­verk og tar beslut­ninger.
Vi bruker også nett­verks­inn­sikten til å lansere ny tekno­logi smart og sikret god adop­sjon av Work­place fra Face­book som vi lanserte med hjelp av JOIN21. Når vi fusjo­nerte inn et antall nye forhand­lere var det viktig å se hvordan det påvirket orga­ni­sa­sjonen.

Jean-Jacques Mertens, tidl. direktør, European Investment Bank, Department Of Innovation And Competitiveness
JEAN-JACQUES MERTENS, TIDL. DIREKTØR, EUROPEAN INVESTMENT BANK, DEPARTMENT OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS

Vi jobbet med Dr. Taug i et privat/offentlig stra­tegi­pro­gram, CPROS, i Luxem­burg hvor vi så på hvordan å posi­sjo­nere Luxem­burg i den digi­tale frem­tiden. Hans PhD arbeid og nett­verks­til­nær­ming var viktig for den innsikten vi trengte, og innspil­lene fra Taug ble brukt til å bedre forstå forret­nings- og regio­nal­ut­vik­ling i Luxem­burg.
Vi har også jobbet sammen i to EU-programmer (MERITUM og E*Know. net) der vi så på viktig­heten av doku­men­ta­sjon av imma­te­ri­elle eien­deler i verdi­ska­pings­pro­sesser