Referanser2018-09-21T10:26:48+00:00

Referanser.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor
BJØRN MAGNUS KOPPERUD, TIDL. KONSERNSJEF, TELENOR GROUP

Vi brukte innsikten fra Taugs doktor­grads­ar­beid, erfa­ring fra oppstarter og arbeidet i OECD og EU for å hjelpe Telenor sette kunn­skap i beve­gelse på tvers av funk­sjoner og lande­grenser. Taug var drivende i forhold til utvik­lingen av vår HR- og samhand­lings­stra­tegi som ble iverk­satt gjennom WoW-programmet som var eiet og drevet av Taug.

For oss var en nett­verks­fo­ku­sert orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling helt sentral for å bli et globalt selskap. Vi kunne fasi­li­tere kunn­skaps­de­ling på tvers av alle våre selskaper og 35.000 ansatte, og måle frem­gangen av arbeidet på tvers av alle marke­dene.

Trond Voll, Telering
TROND VOLL, CEO, TELERING AS

Vi arbeider for tiden med JOIN21 for å forstå hvordan vi bedre kan kapi­ta­li­sere på våre 110 forhand­lere i Norge. Vi bruker nett­verks­ana­lyse og den nett­verks­ba­serte verdi­ska­pings­pro­sessen til å doku­men­tere hvordan vi deler infor­ma­sjon, skaper ekspert­nett­verk og tar beslut­ninger.
Vi bruker også nett­verks­inn­sikten til å lansere ny tekno­logi smart og sikret god adop­sjon av Work­place fra Face­book som vi lanserte med hjelp av JOIN21. Når vi fusjo­nerte inn et antall nye forhand­lere var det viktig å se hvordan det påvirket orga­ni­sa­sjonen.

Jean-Jacques Mertens, tidl. direktør, European Investment Bank, Department Of Innovation And Competitiveness
JEAN-JACQUES MERTENS, TIDL. DIREKTØR, EUROPEAN INVESTMENT BANK, DEPARTMENT OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS

Vi jobbet med Dr. Taug i et privat/offentlig stra­tegi­pro­gram, CPROS, i Luxem­burg hvor vi så på hvordan å posi­sjo­nere Luxem­burg i den digi­tale frem­tiden. Hans PhD arbeid og nett­verks­til­nær­ming var viktig for den innsikten vi trengte, og innspil­lene fra Taug ble brukt til å bedre forstå forret­nings- og regio­nal­ut­vik­ling i Luxem­burg.
Vi har også jobbet sammen i to EU-programmer (MERITUM og E*Know. net) der vi så på viktig­heten av doku­men­ta­sjon av imma­te­ri­elle eien­deler i verdi­ska­pings­pro­sesser

REFERANSER.

Bjørn Magnus Kopperud, Telenor
BJØRN MAGNUS KOPPERUD, TIDL. KONSERNSJEF, TELENOR GROUP

Vi brukte innsikten fra Taugs doktor­grads­ar­beid, erfa­ring fra oppstarter og arbeidet i OECD og EU for å hjelpe Telenor sette kunn­skap i beve­gelse på tvers av funk­sjoner og lande­grenser. Taug var drivende i forhold til utvik­lingen av vår HR- og samhand­lings­stra­tegi som ble iverk­satt gjennom WoW-programmet som var eiet og drevet av Taug.

For oss var en nett­verks­fo­ku­sert orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling helt sentral for å bli et globalt selskap. Vi kunne fasi­li­tere kunn­skaps­de­ling på tvers av alle våre selskaper og 35.000 ansatte, og måle frem­gangen av arbeidet på tvers av alle marke­dene.

Trond Voll, Telering
TROND VOLL, CEO, TELERING AS

Vi arbeider for tiden med JOIN21 for å forstå hvordan vi bedre kan kapi­ta­li­sere på våre 110 forhand­lere i Norge. Vi bruker nett­verks­ana­lyse og den nett­verks­ba­serte verdi­ska­pings­pro­sessen til å doku­men­tere hvordan vi deler infor­ma­sjon, skaper ekspert­nett­verk og tar beslut­ninger.
Vi bruker også nett­verks­inn­sikten til å lansere ny tekno­logi smart og sikret god adop­sjon av Work­place fra Face­book som vi lanserte med hjelp av JOIN21. Når vi fusjo­nerte inn et antall nye forhand­lere var det viktig å se hvordan det påvirket orga­ni­sa­sjonen.

Jean-Jacques Mertens, tidl. direktør, European Investment Bank, Department Of Innovation And Competitiveness
JEAN-JACQUES MERTENS, TIDL. DIREKTØR, EUROPEAN INVESTMENT BANK, DEPARTMENT OF INNOVATION AND COMPETITIVENESS

Vi jobbet med Dr. Taug i et privat/offentlig stra­tegi­pro­gram, CPROS, i Luxem­burg hvor vi så på hvordan å posi­sjo­nere Luxem­burg i den digi­tale frem­tiden. Hans PhD arbeid og nett­verks­til­nær­ming var viktig for den innsikten vi trengte, og innspil­lene fra Taug ble brukt til å bedre forstå forret­nings- og regio­nal­ut­vik­ling i Luxem­burg.
Vi har også jobbet sammen i to EU-programmer (MERITUM og E*Know. net) der vi så på viktig­heten av doku­men­ta­sjon av imma­te­ri­elle eien­deler i verdi­ska­pings­pro­sesser

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk