Telering2018-09-27T12:31:37+00:00

Tele­ring

Tele­ring er ledende distri­bu­sjons­kanal for IT- og mobil­løs­ninger til norske bedrifter. De har ca. 550 ansatte på tvers av 110 forhand­lere over hele landet.

UFORDRINGEN

Hvordan oppnå balanse i en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere, og øke kapa­si­teten gjennom kunn­skaps­de­ling? De trengte å utnytte kompe­tansen på tvers av forhand­ler­nett­verket for å bedre konkur­rere med de beste.

Tele­ring

Tele­ring er ledende distri­bu­sjons­kanal for IT- og mobil­løs­ninger til norske bedrifter. De har ca. 550 ansatte på tvers av 110 forhand­lere over hele landet.

UFORDRINGEN

Hvordan oppnå balanse i en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere, og øke kapa­si­teten gjennom kunn­skaps­de­ling? De trengte å utnytte kompe­tansen på tvers av forhand­ler­nett­verket for å bedre konkur­rere med de beste.

Trond Voll

Teknologi er verdiløst hvis ingen bruker det.

Oppdraget startet med en nett­verks­ana­lyse av alle mennes­kene i retail-kjeden. Samhand­ling var et kjerne­pro­blem så vi lanserte Work­place fra Face­book og benyttet funnene i nett­verks­ana­lysen til å lansere smart gjennom eksis­te­rende arbeids­grupper, ufor­melle nett­verk, sentrale eksperter, og brobyg­gerne som holdt siloene knyttet til kjeden. De hadde en stor IT gruppe på Face­book med god kunn­skaps­de­ling, og kanskje litt for usik­kert i forhold til konfi­den­sia­litet. Data fra nett­verks­ana­lysen viste også at en stor del av orga­ni­sa­sjonen ikke var inklu­dert. For å styrke og sikre samta­lene ble IT-felles­skapet flyttet til Work­place, der nett­verks­inn­sikten bidro til å sette opp en god gruppe­struktur.

POTENSIALE FOR VERDISKAPNING

Etter å ha arbeidet med bedrifter på mange forskjel­lige felt har vi opplevd at suksess er avhengig av å følge en struk­tu­rert metode for å jobbe bedre digi­talt. Orga­ni­sa­sjo­nene må ha et visst nivå av ‘digital fitness’. Viktige områder er blant annet team, prosjekter, ekspert­grupper, inno­va­sjon og part­nere.

Ved å utar­beide en digital stra­tegi og lage en prak­tisk plan for gjen­nom­fø­ring kan vi foku­sere på å gjøre orga­ni­sa­sjonen din bedre digi­talt, før du så begynner å forbedre forret­nings­pro­sesser og tjenester mot kundene dine.

Les mer

Reseller network, Telering
OPPDAGELSER
 • Ledelsen var ikke godt nok sammen­koblet – noe som er helt sentralt for å forbedre kunn­skaps­de­ling og verdi­ska­ping i en orga­ni­sa­sjon.
 • Konsern­sjefen initi­erer og legger til rette for god forstå­else av ambi­sjo­nene, viktige problemer og veien videre.
 • Orga­ni­sa­sjonen har en gruppe svært sentrale mennesker som holder samspillet gående over hele orga­ni­sa­sjonen.
 • God samhand­ling hos den enkelte forhandler, lite samar­beid på tvers, viktige meglere forbinder forhand­lere til resten av gruppen.

Workshop der forhandlerne jobber på tvers

Tele­ring invi­terte til en konfe­ranse med alle part­nerne for å oppda­tere nye produkter og disku­tere hvordan man kan vinne i lokale markeder. JOIN21 ble invi­tert til å sette fokus på samar­beid gitt funnene i nett­verks­ana­lysen som viste lav samhand­ling på tvers av kjeden. Alle fikk innsyn i nett­ver­kene og ble presen­tert de største utford­rin­gene, samt noen helt sentrale spørsmål for å løse proble­mene – som for eksempel: Hvordan best utnytte Tele­ring sin distri­bu­erte modell? Hva skal til for å bruke den kollek­tive kunn­skapen bedre? Hva skal Work­place brukes til, og hva skal det ikke brukes til?

Under work­shopen reiste folk mellom bordene for å løse problemer og dele innsikt. Prosessen visu­ali­serte hvor gode de kan være hvis de utnytter den kollek­tive kunn­skapen.

Telering JOIN21 workshop
RESULTATER
 • Imple­men­terte Work­place fra Face­book for å forbedre kunn­skaps­de­ling.
 • Presen­terte orga­ni­sa­sjons­nett­verket til alle forhand­lere på konfe­ransen for å involvere og få tilbake­mel­dinger for ytter­li­gere forbed­ringer.
 • Initierte en virtuell møte­plass for alle ledere for å øke verdi­skap­ningen på sentrale områder.
 • Fulgt utvik­lingen av orga­ni­sa­sjonen over tid gjennom å se hvordan den har endret seg, samt iverk­satt tiltak for å jobbe smar­tere og raskere enn konkur­ren­tene.
Trond Voll

Teknologi er verdiløst hvis ingen bruker det.

Oppdraget startet med en nett­verks­ana­lyse av alle mennes­kene i retail-kjeden. Samhand­ling var et kjerne­pro­blem så vi lanserte Work­place fra Face­book og benyttet funnene i nett­verks­ana­lysen til å lansere smart gjennom eksis­te­rende arbeids­grupper, ufor­melle nett­verk, sentrale eksperter, og brobyg­gerne som holdt siloene knyttet til kjeden. De hadde en stor IT gruppe på Face­book med god kunn­skaps­de­ling, og kanskje litt for usik­kert i forhold til konfi­den­sia­litet. Data fra nett­verks­ana­lysen viste også at en stor del av orga­ni­sa­sjonen ikke var inklu­dert. For å styrke og sikre samta­lene ble IT-felles­skapet flyttet til Work­place, der nett­verks­inn­sikten bidro til å sette opp en god gruppe­struktur.

Reseller network, Telering
POTENSIALE FOR VERDISKAPNING

Etter å ha arbeidet med bedrifter på mange forskjel­lige felt har vi opplevd at suksess er avhengig av å følge en struk­tu­rert metode for å jobbe bedre digi­talt. Orga­ni­sa­sjo­nene må ha et visst nivå av ‘digital fitness’. Viktige områder er blant annet team, prosjekter, ekspert­grupper, inno­va­sjon og part­nere.

Ved å utar­beide en digital stra­tegi og lage en prak­tisk plan for gjen­nom­fø­ring kan vi foku­sere på å gjøre orga­ni­sa­sjonen din bedre digi­talt, før du så begynner å forbedre forret­nings­pro­sesser og tjenester mot kundene dine.

Les mer

OPPDAGELSER
 • Ledelsen var ikke godt nok sammen­koblet – noe som er helt sentralt for å forbedre kunn­skaps­de­ling og verdi­ska­ping i en orga­ni­sa­sjon.
 • Konsern­sjefen initi­erer og legger til rette for god forstå­else av ambi­sjo­nene, viktige problemer og veien videre.
 • Orga­ni­sa­sjonen har en gruppe svært sentrale mennesker som holder samspillet gående over hele orga­ni­sa­sjonen.
 • God samhand­ling hos den enkelte forhandler, lite samar­beid på tvers, viktige meglere forbinder forhand­lere til resten av gruppen.

Workshop der forhandlerne jobber på tvers

Tele­ring invi­terte til en konfe­ranse med alle part­nerne for å oppda­tere nye produkter og disku­tere hvordan man kan vinne i lokale markeder. JOIN21 ble invi­tert til å sette fokus på samar­beid gitt funnene i nett­verks­ana­lysen som viste lav samhand­ling på tvers av kjeden. Alle fikk innsyn i nett­ver­kene og ble presen­tert de største utford­rin­gene, samt noen helt sentrale spørsmål for å løse proble­mene – som for eksempel: Hvordan best utnytte Tele­ring sin distri­bu­erte modell? Hva skal til for å bruke den kollek­tive kunn­skapen bedre? Hva skal Work­place brukes til, og hva skal det ikke brukes til?

Under work­shopen reiste folk mellom bordene for å løse problemer og dele innsikt. Prosessen visu­ali­serte hvor gode de kan være hvis de utnytter den kollek­tive kunn­skapen.

Telering JOIN21 workshop
RESULTATER
 • Imple­men­terte Work­place fra Face­book for å forbedre kunn­skaps­de­ling.
 • Presen­terte orga­ni­sa­sjons­nett­verket til alle forhand­lere på konfe­ransen for å involvere og få tilbake­mel­dinger for ytter­li­gere forbed­ringer.
 • Initierte en virtuell møte­plass for alle ledere for å øke verdi­skap­ningen på sentrale områder.
 • Fulgt utvik­lingen av orga­ni­sa­sjonen over tid gjennom å se hvordan den har endret seg, samt iverk­satt tiltak for å jobbe smar­tere og raskere enn konkur­ren­tene.
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk