Tele­ring

Tele­ring er ledende distri­bu­sjons­kanal for IT- og mobil­løs­ninger til norske bedrifter. De har ca. 550 ansatte på tvers av 110 forhand­lere over hele landet.

UFORDRINGEN

Hvordan oppnå balanse i en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere, og øke kapa­si­teten gjennom kunn­skaps­de­ling? De trengte å utnytte kompe­tansen på tvers av forhand­ler­nett­verket for å bedre konkur­rere med de beste.

Tele­ring

Tele­ring er ledende distri­bu­sjons­kanal for IT- og mobil­løs­ninger til norske bedrifter. De har ca. 550 ansatte på tvers av 110 forhand­lere over hele landet.

UFORDRINGEN

Hvordan oppnå balanse i en distri­buert orga­ni­sa­sjon med 115 forhand­lere, og øke kapa­si­teten gjennom kunn­skaps­de­ling? De trengte å utnytte kompe­tansen på tvers av forhand­ler­nett­verket for å bedre konkur­rere med de beste.

Trond Voll

Teknologi er verdiløst hvis ingen bruker det.

Oppdraget startet med en nett­verks­ana­lyse av alle mennes­kene i retail-kjeden. Samhand­ling var et kjerne­pro­blem så vi lanserte Work­place fra Face­book og benyttet funnene i nett­verks­ana­lysen til å lansere smart gjennom eksis­te­rende arbeids­grupper, ufor­melle nett­verk, sentrale eksperter, og brobyg­gerne som holdt siloene knyttet til kjeden. De hadde en stor IT gruppe på Face­book med god kunn­skaps­de­ling, og kanskje litt for usik­kert i forhold til konfi­den­sia­litet. Data fra nett­verks­ana­lysen viste også at en stor del av orga­ni­sa­sjonen ikke var inklu­dert. For å styrke og sikre samta­lene ble IT-felles­skapet flyttet til Work­place, der nett­verks­inn­sikten bidro til å sette opp en god gruppe­struktur.

POTENSIALE FOR VERDISKAPNING

Etter å ha arbeidet med bedrifter på mange forskjel­lige felt har vi opplevd at suksess er avhengig av å følge en struk­tu­rert metode for å jobbe bedre digi­talt. Orga­ni­sa­sjo­nene må ha et visst nivå av ‘digital fitness’. Viktige områder er blant annet team, prosjekter, ekspert­grupper, inno­va­sjon og part­nere.

Ved å utar­beide en digital stra­tegi og lage en prak­tisk plan for gjen­nom­fø­ring kan vi foku­sere på å gjøre orga­ni­sa­sjonen din bedre digi­talt, før du så begynner å forbedre forret­nings­pro­sesser og tjenester mot kundene dine.

Les mer

Reseller network, Telering
OPPDAGELSER
 • Ledelsen var ikke godt nok sammen­koblet – noe som er helt sentralt for å forbedre kunn­skaps­de­ling og verdi­ska­ping i en orga­ni­sa­sjon.
 • Konsern­sjefen initi­erer og legger til rette for god forstå­else av ambi­sjo­nene, viktige problemer og veien videre.
 • Orga­ni­sa­sjonen har en gruppe svært sentrale mennesker som holder samspillet gående over hele orga­ni­sa­sjonen.
 • God samhand­ling hos den enkelte forhandler, lite samar­beid på tvers, viktige meglere forbinder forhand­lere til resten av gruppen.

Workshop der forhandlerne jobber på tvers

Tele­ring invi­terte til en konfe­ranse med alle part­nerne for å oppda­tere nye produkter og disku­tere hvordan man kan vinne i lokale markeder. JOIN21 ble invi­tert til å sette fokus på samar­beid gitt funnene i nett­verks­ana­lysen som viste lav samhand­ling på tvers av kjeden. Alle fikk innsyn i nett­ver­kene og ble presen­tert de største utford­rin­gene, samt noen helt sentrale spørsmål for å løse proble­mene – som for eksempel: Hvordan best utnytte Tele­ring sin distri­bu­erte modell? Hva skal til for å bruke den kollek­tive kunn­skapen bedre? Hva skal Work­place brukes til, og hva skal det ikke brukes til?

Under work­shopen reiste folk mellom bordene for å løse problemer og dele innsikt. Prosessen visu­ali­serte hvor gode de kan være hvis de utnytter den kollek­tive kunn­skapen.

Telering JOIN21 workshop
RESULTATER
 • Imple­men­terte Work­place fra Face­book for å forbedre kunn­skaps­de­ling.
 • Presen­terte orga­ni­sa­sjons­nett­verket til alle forhand­lere på konfe­ransen for å involvere og få tilbake­mel­dinger for ytter­li­gere forbed­ringer.
 • Initierte en virtuell møte­plass for alle ledere for å øke verdi­skap­ningen på sentrale områder.
 • Fulgt utvik­lingen av orga­ni­sa­sjonen over tid gjennom å se hvordan den har endret seg, samt iverk­satt tiltak for å jobbe smar­tere og raskere enn konkur­ren­tene.
Trond Voll

Teknologi er verdiløst hvis ingen bruker det.

Oppdraget startet med en nett­verks­ana­lyse av alle mennes­kene i retail-kjeden. Samhand­ling var et kjerne­pro­blem så vi lanserte Work­place fra Face­book og benyttet funnene i nett­verks­ana­lysen til å lansere smart gjennom eksis­te­rende arbeids­grupper, ufor­melle nett­verk, sentrale eksperter, og brobyg­gerne som holdt siloene knyttet til kjeden. De hadde en stor IT gruppe på Face­book med god kunn­skaps­de­ling, og kanskje litt for usik­kert i forhold til konfi­den­sia­litet. Data fra nett­verks­ana­lysen viste også at en stor del av orga­ni­sa­sjonen ikke var inklu­dert. For å styrke og sikre samta­lene ble IT-felles­skapet flyttet til Work­place, der nett­verks­inn­sikten bidro til å sette opp en god gruppe­struktur.

Reseller network, Telering
POTENSIALE FOR VERDISKAPNING

Etter å ha arbeidet med bedrifter på mange forskjel­lige felt har vi opplevd at suksess er avhengig av å følge en struk­tu­rert metode for å jobbe bedre digi­talt. Orga­ni­sa­sjo­nene må ha et visst nivå av ‘digital fitness’. Viktige områder er blant annet team, prosjekter, ekspert­grupper, inno­va­sjon og part­nere.

Ved å utar­beide en digital stra­tegi og lage en prak­tisk plan for gjen­nom­fø­ring kan vi foku­sere på å gjøre orga­ni­sa­sjonen din bedre digi­talt, før du så begynner å forbedre forret­nings­pro­sesser og tjenester mot kundene dine.

Les mer

OPPDAGELSER
 • Ledelsen var ikke godt nok sammen­koblet – noe som er helt sentralt for å forbedre kunn­skaps­de­ling og verdi­ska­ping i en orga­ni­sa­sjon.
 • Konsern­sjefen initi­erer og legger til rette for god forstå­else av ambi­sjo­nene, viktige problemer og veien videre.
 • Orga­ni­sa­sjonen har en gruppe svært sentrale mennesker som holder samspillet gående over hele orga­ni­sa­sjonen.
 • God samhand­ling hos den enkelte forhandler, lite samar­beid på tvers, viktige meglere forbinder forhand­lere til resten av gruppen.

Workshop der forhandlerne jobber på tvers

Tele­ring invi­terte til en konfe­ranse med alle part­nerne for å oppda­tere nye produkter og disku­tere hvordan man kan vinne i lokale markeder. JOIN21 ble invi­tert til å sette fokus på samar­beid gitt funnene i nett­verks­ana­lysen som viste lav samhand­ling på tvers av kjeden. Alle fikk innsyn i nett­ver­kene og ble presen­tert de største utford­rin­gene, samt noen helt sentrale spørsmål for å løse proble­mene – som for eksempel: Hvordan best utnytte Tele­ring sin distri­bu­erte modell? Hva skal til for å bruke den kollek­tive kunn­skapen bedre? Hva skal Work­place brukes til, og hva skal det ikke brukes til?

Under work­shopen reiste folk mellom bordene for å løse problemer og dele innsikt. Prosessen visu­ali­serte hvor gode de kan være hvis de utnytter den kollek­tive kunn­skapen.

Telering JOIN21 workshop
RESULTATER
 • Imple­men­terte Work­place fra Face­book for å forbedre kunn­skaps­de­ling.
 • Presen­terte orga­ni­sa­sjons­nett­verket til alle forhand­lere på konfe­ransen for å involvere og få tilbake­mel­dinger for ytter­li­gere forbed­ringer.
 • Initierte en virtuell møte­plass for alle ledere for å øke verdi­skap­ningen på sentrale områder.
 • Fulgt utvik­lingen av orga­ni­sa­sjonen over tid gjennom å se hvordan den har endret seg, samt iverk­satt tiltak for å jobbe smar­tere og raskere enn konkur­ren­tene.
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900