Thunderwave2018-11-07T15:55:50+00:00

Thun­der­wave

Thunderwave logo

UTFORDRINGEN

Nett­verks­ba­sert selskap som trengte bedre måter å visu­ali­sere kompe­tanse og tilgjen­ge­lighet i nett­verket. Med bedre innsikt i eksper­tisen ble det lettere å sette opp sterke team og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Thun­der­wave

Thunderwave logo

UTFORDRINGEN

Nett­verks­ba­sert selskap som trengte bedre måter å visu­ali­sere kompe­tanse og tilgjen­ge­lighet i nett­verket. Med bedre innsikt i eksper­tisen ble det lettere å sette opp sterke team og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Thunderwave, Øyvind presentasjon

Å forstå hvordan en nettverksbasert bedrift skal vokse.

Thun­der­wave er et selskap med unge og velut­dan­nede grün­dere som har hatt sentrale stil­linger i student­for­eninger, poli­tikk, samar­beids­plasser, oppstarts­nett­verk og ekspert­mil­jøer. De har bakgrunn fra inno­va­sjon, ledelse og tekno­logi. De har hjulpet mange orga­ni­sa­sjoner med å øke inno­va­sjon. Blant annet oppstarts­be­drifter, inku­ba­torer, store orga­ni­sa­sjoner og Inno­va­sjon Norge. Filo­so­fien deres er å bygge en sterk kjerne og jobbe med part­ner­fir­maer og deres nett­verk for å kunne konkur­rere med større orga­ni­sa­sjoner.

ANALYSE AV VERDISKAPNING

En analyse ble gjort for å kart­legge kjernen i selskapet og hvordan de samhandler med det større nett­verket. Det var også viktig å se det store nett­ver­kets samhand­ling, eksper­tise og tilgjen­ge­lighet.

Thun­der­wave trengte en tjeneste alle kunne bruke for å sikre åpenhet og produk­ti­vitet. De kjøpte Office 365 fra JOIN21 og er impo­nert over leve­ran­sene og måten JOIN21 jobber ved å ta i bruk ny tekno­logi for å hjelpe folk i endring.

OPPDAGELSER
 • Fant ut hvordan mennes­kene i orga­ni­sa­sjonen var koblet i det store nett­verket.
 • Innsikt til nett­verks­med­lemmer om eksper­tise både i nett­verket og i neste nivå, eksper­tise utenfor det nåvæ­rende nett­verket.
 • Oppdaget behov for bedre infor­ma­sjon og synlig­gjøre eksper­tisen i nett­verket.
 • Sette opp regel­mes­sige treff, virtuelt og fysisk, slik at de mer peri­fere eksper­tene skulle føle seg involvert og enga­sjert.
 • Selskapet vokser raskt og over­sikten i nett­verket er sentral for å sikre leve­rings­ka­pa­si­teten.

Thunderwave, bring the thunderThunderwave dinosaur

RESULTATER
 • Forstå­else for hvordan du skal bruke nett­verket for å skape enga­sje­ment og ster­kere rela­sjoner.
 • Økt leve­rings­ka­pa­sitet, finne rele­vante personer for å levere raskere.
 • Bruker folk som alle­rede er sterkt tilkoblet nett­verket for å finne kandi­dater i sine nett­verk.
 • Kombiner rele­vante presta­sjon­s­joner med nødvendig kompe­tanse for å løse utford­ringer.
 • Plan for målrettet kommu­ni­ka­sjon til nett­verket.
Thunderwave, Øyvind presentasjon

Å forstå hvordan en nettverksbasert bedrift skal vokse.

Thun­der­wave er et selskap med unge og velut­dan­nede grün­dere som har hatt sentrale stil­linger i student­for­eninger, poli­tikk, samar­beids­plasser, oppstarts­nett­verk og ekspert­mil­jøer. De har bakgrunn fra inno­va­sjon, ledelse og tekno­logi. De har hjulpet mange orga­ni­sa­sjoner med å øke inno­va­sjon. Blant annet oppstarts­be­drifter, inku­ba­torer, store orga­ni­sa­sjoner og Inno­va­sjon Norge. Filo­so­fien deres er å bygge en sterk kjerne og jobbe med part­ner­fir­maer og deres nett­verk for å kunne konkur­rere med større orga­ni­sa­sjoner.

ANALYSE AV VERDISKAPNING

En analyse ble gjort for å kart­legge kjernen i selskapet og hvordan de samhandler med det større nett­verket. Det var også viktig å se det store nett­ver­kets samhand­ling, eksper­tise og tilgjen­ge­lighet.

Thun­der­wave trengte en tjeneste alle kunne bruke for å sikre åpenhet og produk­ti­vitet. De kjøpte Office 365 fra JOIN21 og er impo­nert over leve­ran­sene og måten JOIN21 jobber ved å ta i bruk ny tekno­logi for å hjelpe folk i endring.

OPPDAGELSER
 • Fant ut hvordan mennes­kene i orga­ni­sa­sjonen var koblet i det store nett­verket.
 • Innsikt til nett­verks­med­lemmer om eksper­tise både i nett­verket og i neste nivå, eksper­tise utenfor det nåvæ­rende nett­verket.
 • Oppdaget behov for bedre infor­ma­sjon og synlig­gjøre eksper­tisen i nett­verket.
 • Sette opp regel­mes­sige treff, virtuelt og fysisk, slik at de mer peri­fere eksper­tene skulle føle seg involvert og enga­sjert.
 • Selskapet vokser raskt og over­sikten i nett­verket er sentral for å sikre leve­rings­ka­pa­si­teten.

Thunderwave, bring the thunder

Thunderwave dinosaur

RESULTATER
 • Forstå­else for hvordan du skal bruke nett­verket for å skape enga­sje­ment og ster­kere rela­sjoner.
 • Økt leve­rings­ka­pa­sitet, finne rele­vante personer for å levere raskere.
 • Bruker folk som alle­rede er sterkt tilkoblet nett­verket for å finne kandi­dater i sine nett­verk.
 • Kombiner rele­vante presta­sjon­s­joner med nødvendig kompe­tanse for å løse utford­ringer.
 • Plan for målrettet kommu­ni­ka­sjon til nett­verket.
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk