Thun­der­wave

Thunderwave logo

UTFORDRINGEN

Nett­verks­ba­sert selskap som trengte bedre måter å visu­ali­sere kompe­tanse og tilgjen­ge­lighet i nett­verket. Med bedre innsikt i eksper­tisen ble det lettere å sette opp sterke team og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Thun­der­wave

Thunderwave logo

UTFORDRINGEN

Nett­verks­ba­sert selskap som trengte bedre måter å visu­ali­sere kompe­tanse og tilgjen­ge­lighet i nett­verket. Med bedre innsikt i eksper­tisen ble det lettere å sette opp sterke team og tilpasse eksper­tisen til kundens problemer.

Thunderwave, Øyvind presentasjon

Å forstå hvordan en nettverksbasert bedrift skal vokse.

Thun­der­wave er et selskap med unge og velut­dan­nede grün­dere som har hatt sentrale stil­linger i student­for­eninger, poli­tikk, samar­beids­plasser, oppstarts­nett­verk og ekspert­mil­jøer. De har bakgrunn fra inno­va­sjon, ledelse og tekno­logi. De har hjulpet mange orga­ni­sa­sjoner med å øke inno­va­sjon. Blant annet oppstarts­be­drifter, inku­ba­torer, store orga­ni­sa­sjoner og Inno­va­sjon Norge. Filo­so­fien deres er å bygge en sterk kjerne og jobbe med part­ner­fir­maer og deres nett­verk for å kunne konkur­rere med større orga­ni­sa­sjoner.

ANALYSE AV VERDISKAPNING

En analyse ble gjort for å kart­legge kjernen i selskapet og hvordan de samhandler med det større nett­verket. Det var også viktig å se det store nett­ver­kets samhand­ling, eksper­tise og tilgjen­ge­lighet.

Thun­der­wave trengte en tjeneste alle kunne bruke for å sikre åpenhet og produk­ti­vitet. De kjøpte Office 365 fra JOIN21 og er impo­nert over leve­ran­sene og måten JOIN21 jobber ved å ta i bruk ny tekno­logi for å hjelpe folk i endring.

OPPDAGELSER
 • Fant ut hvordan mennes­kene i orga­ni­sa­sjonen var koblet i det store nett­verket.
 • Innsikt til nett­verks­med­lemmer om eksper­tise både i nett­verket og i neste nivå, eksper­tise utenfor det nåvæ­rende nett­verket.
 • Oppdaget behov for bedre infor­ma­sjon og synlig­gjøre eksper­tisen i nett­verket.
 • Sette opp regel­mes­sige treff, virtuelt og fysisk, slik at de mer peri­fere eksper­tene skulle føle seg involvert og enga­sjert.
 • Selskapet vokser raskt og over­sikten i nett­verket er sentral for å sikre leve­rings­ka­pa­si­teten.

Thunderwave, bring the thunderThunderwave dinosaur

RESULTATER
 • Forstå­else for hvordan du skal bruke nett­verket for å skape enga­sje­ment og ster­kere rela­sjoner.
 • Økt leve­rings­ka­pa­sitet, finne rele­vante personer for å levere raskere.
 • Bruker folk som alle­rede er sterkt tilkoblet nett­verket for å finne kandi­dater i sine nett­verk.
 • Kombiner rele­vante presta­sjon­s­joner med nødvendig kompe­tanse for å løse utford­ringer.
 • Plan for målrettet kommu­ni­ka­sjon til nett­verket.
Thunderwave, Øyvind presentasjon

Å forstå hvordan en nettverksbasert bedrift skal vokse.

Thun­der­wave er et selskap med unge og velut­dan­nede grün­dere som har hatt sentrale stil­linger i student­for­eninger, poli­tikk, samar­beids­plasser, oppstarts­nett­verk og ekspert­mil­jøer. De har bakgrunn fra inno­va­sjon, ledelse og tekno­logi. De har hjulpet mange orga­ni­sa­sjoner med å øke inno­va­sjon. Blant annet oppstarts­be­drifter, inku­ba­torer, store orga­ni­sa­sjoner og Inno­va­sjon Norge. Filo­so­fien deres er å bygge en sterk kjerne og jobbe med part­ner­fir­maer og deres nett­verk for å kunne konkur­rere med større orga­ni­sa­sjoner.

ANALYSE AV VERDISKAPNING

En analyse ble gjort for å kart­legge kjernen i selskapet og hvordan de samhandler med det større nett­verket. Det var også viktig å se det store nett­ver­kets samhand­ling, eksper­tise og tilgjen­ge­lighet.

Thun­der­wave trengte en tjeneste alle kunne bruke for å sikre åpenhet og produk­ti­vitet. De kjøpte Office 365 fra JOIN21 og er impo­nert over leve­ran­sene og måten JOIN21 jobber ved å ta i bruk ny tekno­logi for å hjelpe folk i endring.

OPPDAGELSER
 • Fant ut hvordan mennes­kene i orga­ni­sa­sjonen var koblet i det store nett­verket.
 • Innsikt til nett­verks­med­lemmer om eksper­tise både i nett­verket og i neste nivå, eksper­tise utenfor det nåvæ­rende nett­verket.
 • Oppdaget behov for bedre infor­ma­sjon og synlig­gjøre eksper­tisen i nett­verket.
 • Sette opp regel­mes­sige treff, virtuelt og fysisk, slik at de mer peri­fere eksper­tene skulle føle seg involvert og enga­sjert.
 • Selskapet vokser raskt og over­sikten i nett­verket er sentral for å sikre leve­rings­ka­pa­si­teten.

Thunderwave, bring the thunder

Thunderwave dinosaur

RESULTATER
 • Forstå­else for hvordan du skal bruke nett­verket for å skape enga­sje­ment og ster­kere rela­sjoner.
 • Økt leve­rings­ka­pa­sitet, finne rele­vante personer for å levere raskere.
 • Bruker folk som alle­rede er sterkt tilkoblet nett­verket for å finne kandi­dater i sine nett­verk.
 • Kombiner rele­vante presta­sjon­s­joner med nødvendig kompe­tanse for å løse utford­ringer.
 • Plan for målrettet kommu­ni­ka­sjon til nett­verket.
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900