Vainu2018-11-07T15:03:27+00:00

Vainu

Vainu er et B2B program­vare­sel­skap som leverer en løsning basert på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­pro­spekter ved å trans­for­mere uorga­ni­sert åpne data til viktig kunde­inn­sikt.

Vainu logo
UTFORDRINGEN

Vainu ekspander raskt med sin globale tilstede­væ­relse og ansetter mange nye medar­bei­dere hvert år. En orga­ni­sa­sjon på 100 ansatte 70 nye medar­bei­dere i flere land, og året etter var målet 100 nye medar­bei­dere. Utford­ringen er å finne de rette personene, ‘onboarde’ det som ansatte og rask få de til å bruke Vainu’s salgs­me­tode.

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

«Vi har kontorer i Europa og USA. Vi spurte Join21 om å gi konkrete innsikt og råd om hvordan orga­ni­sa­sjon best mulig kan gjen­nom­føre ekspan­sjon og utnytte den intel­lek­tu­elle kapi­talen blant ansatte i orga­ni­sa­sjonen? Det er viktig å inklu­dere nye medar­bei­dere i orga­ni­sa­sjonen på en god måte, og finne løsninger på hvordan en ny medar­beider hurtigst mulig kan gi verdi til selskapet. Det er mange flinke medar­bei­dere så det er viktig å gjen­bruke og over­føre «best prac­tice» mellom ansatte i forskjel­lige funk­sjoner og land­kontor. Vi taper verdi­full tid om vi gjen­opp­finner løsninger vi alle­rede har. Vi må opti­mere kunn­skaps­flyten mellom funk­sjoner og loka­sjoner.»

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

PROSESS

Det ble avdekket noen viktige nett­verks­dri­vere som er helt sentrale for å under­støtte veksten og verdi­skap­ning på tvers av selska­pets funk­sjoner og medar­bei­dere. Økt flyt av kunn­skap mellom ansatte er vesentlig for sterk kunde­ut­vik­ling og markeds­mes­sige suksess. Opti­ma­li­se­ring av samhand­ling og kunn­skaps­de­ling gjennom etab­le­ring av smarte teams (ekspert­nett­verk) ble iden­ti­fi­sert. Ledel­sens har gjennom analysen fått flere virke­midler for arbeide med ledelse, infor­ma­sjons­flyt, inno­va­sjon, ekspert­nett­verk, energi, hånd­te­ring av mest­ring. For mange orga­ni­sa­sjoner, også for Vainu, er god to-veis kommu­ni­ka­sjon særdeles viktig kunne opprett­holde en sterk kultur og høy energi.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ba­serte ledelse skaper bedre verdi­skap­ning i orga­ni­sa­sjon
 • Viktig å skape effektiv «on-boarding» for nye ansatte – raskere bidrag
 • Støtte etab­le­ring av nett­verk mellom eksperter og ansatte i orga­ni­sa­sjonen
 • Kapi­ta­liser på og utnytt ekspert­nett­verk på tvers av funk­sjoner og loka­sjoner
 • Evaluer resul­tater fra gjen­nom­førte tiltak for finne ytter­li­gere forbed­rings tiltak
RESULTATER
 • HR bedre innsikt til å gi råd og veilede utvik­lingen av ledere og eksperter
 • Bedre til å kapi­ta­li­sere selska­pets kollek­tive kompe­tanse
 • Raskere ‘onboarding’ med høyere kvalitet
 • I stand til å ekspan­dere hurti­gere

Vainu

Vainu er et B2B program­vare­sel­skap som leverer en løsning basert på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­pro­spekter ved å trans­for­mere uorga­ni­sert åpne data til viktig kunde­inn­sikt.

Thunderwave logo
UTFORDRINGEN

Vainu ekspander raskt med sin globale tilstede­væ­relse og ansetter mange nye medar­bei­dere hvert år. En orga­ni­sa­sjon på 100 ansatte 70 nye medar­bei­dere i flere land, og året etter var målet 100 nye medar­bei­dere. Utford­ringen er å finne de rette personene, ‘onboarde’ det som ansatte og rask få de til å bruke Vainu’s salgs­me­tode.

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

«Vi har kontorer i Europa og USA. Vi spurte Join21 om å gi konkrete innsikt og råd om hvordan orga­ni­sa­sjon best mulig kan gjen­nom­føre ekspan­sjon og utnytte den intel­lek­tu­elle kapi­talen blant ansatte i orga­ni­sa­sjonen? Det er viktig å inklu­dere nye medar­bei­dere i orga­ni­sa­sjonen på en god måte, og finne løsninger på hvordan en ny medar­beider hurtigst mulig kan gi verdi til selskapet. Det er mange flinke medar­bei­dere så det er viktig å gjen­bruke og over­føre «best prac­tice» mellom ansatte i forskjel­lige funk­sjoner og land­kontor. Vi taper verdi­full tid om vi gjen­opp­finner løsninger vi alle­rede har. Vi må opti­mere kunn­skaps­flyten mellom funk­sjoner og loka­sjoner.»

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

PROSESS

Det ble avdekket noen viktige nett­verks­dri­vere som er helt sentrale for å under­støtte veksten og verdi­skap­ning på tvers av selska­pets funk­sjoner og medar­bei­dere. Økt flyt av kunn­skap mellom ansatte er vesentlig for sterk kunde­ut­vik­ling og markeds­mes­sige suksess. Opti­ma­li­se­ring av samhand­ling og kunn­skaps­de­ling gjennom etab­le­ring av smarte teams (ekspert­nett­verk) ble iden­ti­fi­sert. Ledel­sens har gjennom analysen fått flere virke­midler for arbeide med ledelse, infor­ma­sjons­flyt, inno­va­sjon, ekspert­nett­verk, energi, hånd­te­ring av mest­ring. For mange orga­ni­sa­sjoner, også for Vainu, er god to-veis kommu­ni­ka­sjon særdeles viktig kunne opprett­holde en sterk kultur og høy energi.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ba­serte ledelse skaper bedre verdi­skap­ning i orga­ni­sa­sjon
 • Viktig å skape effektiv «on-boarding» for nye ansatte – raskere bidrag
 • Støtte etab­le­ring av nett­verk mellom eksperter og ansatte i orga­ni­sa­sjonen
 • Kapi­ta­liser på og utnytt ekspert­nett­verk på tvers av funk­sjoner og loka­sjoner
 • Evaluer resul­tater fra gjen­nom­førte tiltak for finne ytter­li­gere forbed­rings tiltak
RESULTATER
 • HR bedre innsikt til å gi råd og veilede utvik­lingen av ledere og eksperter
 • Bedre til å kapi­ta­li­sere selska­pets kollek­tive kompe­tanse
 • Raskere ‘onboarding’ med høyere kvalitet
 • I stand til å ekspan­dere hurti­gere
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk