Vainu

Vainu er et B2B program­vare­sel­skap som leverer en løsning basert på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­pro­spekter ved å trans­for­mere uorga­ni­sert åpne data til viktig kunde­inn­sikt.

Vainu logo
UTFORDRINGEN

Vainu ekspander raskt med sin globale tilstede­væ­relse og ansetter mange nye medar­bei­dere hvert år. En orga­ni­sa­sjon på 100 ansatte 70 nye medar­bei­dere i flere land, og året etter var målet 100 nye medar­bei­dere. Utford­ringen er å finne de rette personene, ‘onboarde’ det som ansatte og rask få de til å bruke Vainu’s salgs­me­tode.

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

«Vi har kontorer i Europa og USA. Vi spurte Join21 om å gi konkrete innsikt og råd om hvordan orga­ni­sa­sjon best mulig kan gjen­nom­føre ekspan­sjon og utnytte den intel­lek­tu­elle kapi­talen blant ansatte i orga­ni­sa­sjonen? Det er viktig å inklu­dere nye medar­bei­dere i orga­ni­sa­sjonen på en god måte, og finne løsninger på hvordan en ny medar­beider hurtigst mulig kan gi verdi til selskapet. Det er mange flinke medar­bei­dere så det er viktig å gjen­bruke og over­føre «best prac­tice» mellom ansatte i forskjel­lige funk­sjoner og land­kontor. Vi taper verdi­full tid om vi gjen­opp­finner løsninger vi alle­rede har. Vi må opti­mere kunn­skaps­flyten mellom funk­sjoner og loka­sjoner.»

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

PROSESS

Det ble avdekket noen viktige nett­verks­dri­vere som er helt sentrale for å under­støtte veksten og verdi­skap­ning på tvers av selska­pets funk­sjoner og medar­bei­dere. Økt flyt av kunn­skap mellom ansatte er vesentlig for sterk kunde­ut­vik­ling og markeds­mes­sige suksess. Opti­ma­li­se­ring av samhand­ling og kunn­skaps­de­ling gjennom etab­le­ring av smarte teams (ekspert­nett­verk) ble iden­ti­fi­sert. Ledel­sens har gjennom analysen fått flere virke­midler for arbeide med ledelse, infor­ma­sjons­flyt, inno­va­sjon, ekspert­nett­verk, energi, hånd­te­ring av mest­ring. For mange orga­ni­sa­sjoner, også for Vainu, er god to-veis kommu­ni­ka­sjon særdeles viktig kunne opprett­holde en sterk kultur og høy energi.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ba­serte ledelse skaper bedre verdi­skap­ning i orga­ni­sa­sjon
 • Viktig å skape effektiv «on-boarding» for nye ansatte – raskere bidrag
 • Støtte etab­le­ring av nett­verk mellom eksperter og ansatte i orga­ni­sa­sjonen
 • Kapi­ta­liser på og utnytt ekspert­nett­verk på tvers av funk­sjoner og loka­sjoner
 • Evaluer resul­tater fra gjen­nom­førte tiltak for finne ytter­li­gere forbed­rings tiltak
RESULTATER
 • HR bedre innsikt til å gi råd og veilede utvik­lingen av ledere og eksperter
 • Bedre til å kapi­ta­li­sere selska­pets kollek­tive kompe­tanse
 • Raskere ‘onboarding’ med høyere kvalitet
 • I stand til å ekspan­dere hurti­gere

Vainu

Vainu er et B2B program­vare­sel­skap som leverer en løsning basert på data og AI (kunstig intel­li­gens) for salgs­pro­spekter ved å trans­for­mere uorga­ni­sert åpne data til viktig kunde­inn­sikt.

Thunderwave logo
UTFORDRINGEN

Vainu ekspander raskt med sin globale tilstede­væ­relse og ansetter mange nye medar­bei­dere hvert år. En orga­ni­sa­sjon på 100 ansatte 70 nye medar­bei­dere i flere land, og året etter var målet 100 nye medar­bei­dere. Utford­ringen er å finne de rette personene, ‘onboarde’ det som ansatte og rask få de til å bruke Vainu’s salgs­me­tode.

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

«Vi har kontorer i Europa og USA. Vi spurte Join21 om å gi konkrete innsikt og råd om hvordan orga­ni­sa­sjon best mulig kan gjen­nom­føre ekspan­sjon og utnytte den intel­lek­tu­elle kapi­talen blant ansatte i orga­ni­sa­sjonen? Det er viktig å inklu­dere nye medar­bei­dere i orga­ni­sa­sjonen på en god måte, og finne løsninger på hvordan en ny medar­beider hurtigst mulig kan gi verdi til selskapet. Det er mange flinke medar­bei­dere så det er viktig å gjen­bruke og over­føre «best prac­tice» mellom ansatte i forskjel­lige funk­sjoner og land­kontor. Vi taper verdi­full tid om vi gjen­opp­finner løsninger vi alle­rede har. Vi må opti­mere kunn­skaps­flyten mellom funk­sjoner og loka­sjoner.»

Saara Somersalmi, Head of HR at Vainu

PROSESS

Det ble avdekket noen viktige nett­verks­dri­vere som er helt sentrale for å under­støtte veksten og verdi­skap­ning på tvers av selska­pets funk­sjoner og medar­bei­dere. Økt flyt av kunn­skap mellom ansatte er vesentlig for sterk kunde­ut­vik­ling og markeds­mes­sige suksess. Opti­ma­li­se­ring av samhand­ling og kunn­skaps­de­ling gjennom etab­le­ring av smarte teams (ekspert­nett­verk) ble iden­ti­fi­sert. Ledel­sens har gjennom analysen fått flere virke­midler for arbeide med ledelse, infor­ma­sjons­flyt, inno­va­sjon, ekspert­nett­verk, energi, hånd­te­ring av mest­ring. For mange orga­ni­sa­sjoner, også for Vainu, er god to-veis kommu­ni­ka­sjon særdeles viktig kunne opprett­holde en sterk kultur og høy energi.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Nett­verks­ba­serte ledelse skaper bedre verdi­skap­ning i orga­ni­sa­sjon
 • Viktig å skape effektiv «on-boarding» for nye ansatte – raskere bidrag
 • Støtte etab­le­ring av nett­verk mellom eksperter og ansatte i orga­ni­sa­sjonen
 • Kapi­ta­liser på og utnytt ekspert­nett­verk på tvers av funk­sjoner og loka­sjoner
 • Evaluer resul­tater fra gjen­nom­førte tiltak for finne ytter­li­gere forbed­rings tiltak
RESULTATER
 • HR bedre innsikt til å gi råd og veilede utvik­lingen av ledere og eksperter
 • Bedre til å kapi­ta­li­sere selska­pets kollek­tive kompe­tanse
 • Raskere ‘onboarding’ med høyere kvalitet
 • I stand til å ekspan­dere hurti­gere
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900