Våler kommune2018-09-25T16:17:22+00:00

Våler kommune

Våler Kommune logo
UTFORDRINGEN

Innlands­kom­mune i vekst som har satt en ambi­sjon å utvikle og bli kjent som en inno­vativ og kompe­tent orga­ni­sa­sjon som er blant de aller mest effek­tive kommuner i Norge.

PROSESS

Analyser og forstå­else av hva stra­te­gien betyr for omgi­vel­sene. Stra­te­gisk rådgiver for å sikre helhet­lige gjen­nom­fø­rings­planer. Nett­verks­ana­lyse som viser behov for å koble mennes­kene i orga­ni­sa­sjonen bedre sammen. For å sikre god kommu­ni­ka­sjon ble det viktig å imple­men­tere en samhand­lings­platt­form (Work­place) med ambi­sjon om å gi alle ansatte en stemme. Viktig også å inklu­dere deltids­an­satte.

Nytt system i Våler kommuneInnfø­ring av Work­place gav alle ansatte en stemme og mulig­heter til å bidra mer aktivt. Det sikrer at ansatte og omgi­vel­sene jobber med og forstår utford­rin­gene og stra­te­gien. Det ble gjen­nom­ført en enkel versjon av tekno­logi adop­sjons­pro­grammet. God intern kommu­ni­ka­sjon rundt prosjektet med fokus på å gjen­nom­føre en nett­verks­ana­lyse som gav innsikt om hvordan orga­ni­sa­sjonen faktisk jobber i dag. Kart­leg­ging av enkle interne prosesser og planer for hvordan manu­elle prosesser kan auto­ma­ti­seres. En intern og ekstern Frem­tids­kafe skapte ytter­li­gere involve­ring og forstå­else blant ansatte og omgi­velser.

Lanse­ring av samhand­lings­platt­form (Work­place) og måle effekten av lanse­ring og endringer i orga­ni­sa­sjonen.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Viktig å koble visjon og verdier til nye måter å jobbe på. Det tar lenger tid enn man tror.
 • Nett­verks­ana­lyse viste isolerte etater og få ekspert­nett­verk, men det er et stort ønske om å jobbe på tvers av seksjoner og avde­linger.
 • Viktig å lage mandater for samhand­lings­eks­perter i hver avde­ling for å sikre adop­sjon av ny tekno­logi
 • Ideene i orga­ni­sa­sjonen har ingen steder å gå – trenger en inno­va­sjons­pro­sess
 • Mange som ønsker å auto­ma­ti­sere manu­elle rutiner som tar for mye tid
RESULTAT
 • Bedre forstå­else av stra­tegi og effek­ti­vi­se­rings­ar­beid i hele kommunen
 • Mer åpen orga­ni­sa­sjons­kultur
 • Avdekket manu­elle prosesser som kan erstattes av Digital Hjel­pere roBOT’er
 • Alle deltids­an­satte og ansatte uten e-post er involvert i samhand­ling

Våler kommune

Våler Kommune logo
UTFORDRINGEN

Innlands­kom­mune i vekst som har satt en ambi­sjon å utvikle og bli kjent som en inno­vativ og kompe­tent orga­ni­sa­sjon som er blant de aller mest effek­tive kommuner i Norge.

PROSESS

Analyser og forstå­else av hva stra­te­gien betyr for omgi­vel­sene. Stra­te­gisk rådgiver for å sikre helhet­lige gjen­nom­fø­rings­planer. Nett­verks­ana­lyse som viser behov for å koble mennes­kene i orga­ni­sa­sjonen bedre sammen. For å sikre god kommu­ni­ka­sjon ble det viktig å imple­men­tere en samhand­lings­platt­form (Work­place) med ambi­sjon om å gi alle ansatte en stemme. Viktig også å inklu­dere deltids­an­satte.

Nytt system i Våler kommune

Innfø­ring av Work­place gav alle ansatte en stemme og mulig­heter til å bidra mer aktivt. Det sikrer at ansatte og omgi­vel­sene jobber med og forstår utford­rin­gene og stra­te­gien. Det ble gjen­nom­ført en enkel versjon av tekno­logi adop­sjons­pro­grammet. God intern kommu­ni­ka­sjon rundt prosjektet med fokus på å gjen­nom­føre en nett­verks­ana­lyse som gav innsikt om hvordan orga­ni­sa­sjonen faktisk jobber i dag. Kart­leg­ging av enkle interne prosesser og planer for hvordan manu­elle prosesser kan auto­ma­ti­seres. En intern og ekstern Frem­tids­kafe skapte ytter­li­gere involve­ring og forstå­else blant ansatte og omgi­velser.

Lanse­ring av samhand­lings­platt­form (Work­place) og måle effekten av lanse­ring og endringer i orga­ni­sa­sjonen.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Viktig å koble visjon og verdier til nye måter å jobbe på. Det tar lenger tid enn man tror.
 • Nett­verks­ana­lyse viste isolerte etater og få ekspert­nett­verk, men det er et stort ønske om å jobbe på tvers av seksjoner og avde­linger.
 • Viktig å lage mandater for samhand­lings­eks­perter i hver avde­ling for å sikre adop­sjon av ny tekno­logi
 • Ideene i orga­ni­sa­sjonen har ingen steder å gå – trenger en inno­va­sjons­pro­sess
 • Mange som ønsker å auto­ma­ti­sere manu­elle rutiner som tar for mye tid
RESULTAT
 • Bedre forstå­else av stra­tegi og effek­ti­vi­se­rings­ar­beid i hele kommunen
 • Mer åpen orga­ni­sa­sjons­kultur
 • Avdekket manu­elle prosesser som kan erstattes av Digital Hjel­pere roBOT’er
 • Alle deltids­an­satte og ansatte uten e-post er involvert i samhand­ling
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk