Våler kommune

Våler Kommune logo
UTFORDRINGEN

Innlands­kom­mune i vekst som har satt en ambi­sjon å utvikle og bli kjent som en inno­vativ og kompe­tent orga­ni­sa­sjon som er blant de aller mest effek­tive kommuner i Norge.

PROSESS

Analyser og forstå­else av hva stra­te­gien betyr for omgi­vel­sene. Stra­te­gisk rådgiver for å sikre helhet­lige gjen­nom­fø­rings­planer. Nett­verks­ana­lyse som viser behov for å koble mennes­kene i orga­ni­sa­sjonen bedre sammen. For å sikre god kommu­ni­ka­sjon ble det viktig å imple­men­tere en samhand­lings­platt­form (Work­place) med ambi­sjon om å gi alle ansatte en stemme. Viktig også å inklu­dere deltids­an­satte.

Nytt system i Våler kommuneInnfø­ring av Work­place gav alle ansatte en stemme og mulig­heter til å bidra mer aktivt. Det sikrer at ansatte og omgi­vel­sene jobber med og forstår utford­rin­gene og stra­te­gien. Det ble gjen­nom­ført en enkel versjon av tekno­logi adop­sjons­pro­grammet. God intern kommu­ni­ka­sjon rundt prosjektet med fokus på å gjen­nom­føre en nett­verks­ana­lyse som gav innsikt om hvordan orga­ni­sa­sjonen faktisk jobber i dag. Kart­leg­ging av enkle interne prosesser og planer for hvordan manu­elle prosesser kan auto­ma­ti­seres. En intern og ekstern Frem­tids­kafe skapte ytter­li­gere involve­ring og forstå­else blant ansatte og omgi­velser.

Lanse­ring av samhand­lings­platt­form (Work­place) og måle effekten av lanse­ring og endringer i orga­ni­sa­sjonen.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Viktig å koble visjon og verdier til nye måter å jobbe på. Det tar lenger tid enn man tror.
 • Nett­verks­ana­lyse viste isolerte etater og få ekspert­nett­verk, men det er et stort ønske om å jobbe på tvers av seksjoner og avde­linger.
 • Viktig å lage mandater for samhand­lings­eks­perter i hver avde­ling for å sikre adop­sjon av ny tekno­logi
 • Ideene i orga­ni­sa­sjonen har ingen steder å gå – trenger en inno­va­sjons­pro­sess
 • Mange som ønsker å auto­ma­ti­sere manu­elle rutiner som tar for mye tid
RESULTAT
 • Bedre forstå­else av stra­tegi og effek­ti­vi­se­rings­ar­beid i hele kommunen
 • Mer åpen orga­ni­sa­sjons­kultur
 • Avdekket manu­elle prosesser som kan erstattes av Digital Hjel­pere roBOT’er
 • Alle deltids­an­satte og ansatte uten e-post er involvert i samhand­ling

Våler kommune

Våler Kommune logo
UTFORDRINGEN

Innlands­kom­mune i vekst som har satt en ambi­sjon å utvikle og bli kjent som en inno­vativ og kompe­tent orga­ni­sa­sjon som er blant de aller mest effek­tive kommuner i Norge.

PROSESS

Analyser og forstå­else av hva stra­te­gien betyr for omgi­vel­sene. Stra­te­gisk rådgiver for å sikre helhet­lige gjen­nom­fø­rings­planer. Nett­verks­ana­lyse som viser behov for å koble mennes­kene i orga­ni­sa­sjonen bedre sammen. For å sikre god kommu­ni­ka­sjon ble det viktig å imple­men­tere en samhand­lings­platt­form (Work­place) med ambi­sjon om å gi alle ansatte en stemme. Viktig også å inklu­dere deltids­an­satte.

Nytt system i Våler kommune

Innfø­ring av Work­place gav alle ansatte en stemme og mulig­heter til å bidra mer aktivt. Det sikrer at ansatte og omgi­vel­sene jobber med og forstår utford­rin­gene og stra­te­gien. Det ble gjen­nom­ført en enkel versjon av tekno­logi adop­sjons­pro­grammet. God intern kommu­ni­ka­sjon rundt prosjektet med fokus på å gjen­nom­føre en nett­verks­ana­lyse som gav innsikt om hvordan orga­ni­sa­sjonen faktisk jobber i dag. Kart­leg­ging av enkle interne prosesser og planer for hvordan manu­elle prosesser kan auto­ma­ti­seres. En intern og ekstern Frem­tids­kafe skapte ytter­li­gere involve­ring og forstå­else blant ansatte og omgi­velser.

Lanse­ring av samhand­lings­platt­form (Work­place) og måle effekten av lanse­ring og endringer i orga­ni­sa­sjonen.

UTFORDRINGER OG HOVEDFUNN
 • Viktig å koble visjon og verdier til nye måter å jobbe på. Det tar lenger tid enn man tror.
 • Nett­verks­ana­lyse viste isolerte etater og få ekspert­nett­verk, men det er et stort ønske om å jobbe på tvers av seksjoner og avde­linger.
 • Viktig å lage mandater for samhand­lings­eks­perter i hver avde­ling for å sikre adop­sjon av ny tekno­logi
 • Ideene i orga­ni­sa­sjonen har ingen steder å gå – trenger en inno­va­sjons­pro­sess
 • Mange som ønsker å auto­ma­ti­sere manu­elle rutiner som tar for mye tid
RESULTAT
 • Bedre forstå­else av stra­tegi og effek­ti­vi­se­rings­ar­beid i hele kommunen
 • Mer åpen orga­ni­sa­sjons­kultur
 • Avdekket manu­elle prosesser som kan erstattes av Digital Hjel­pere roBOT’er
 • Alle deltids­an­satte og ansatte uten e-post er involvert i samhand­ling
INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

INTRODUSER DEG SELV – Ta gjerne kontakt

Vi forsterker orga­ni­sa­sjo­ners verdi­skap­ning både internt og eksternt.
Nysgjerrig på hvordan vi kan bidra til din orga­ni­sa­sjon? Ta kontakt så gjør vi resten.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900