Vår visjon

Teknologi for et bedre liv

Bli en av verdens mest betrodde og verdi­fulle tekno­logi adop­sjons miljøer med unik innsikt som hjelper folk lykkes og orga­ni­sa­sjoner vinne gjennom å jobbe smarte og ta menings­fulle valg som bidrar til å skape en bedre verden.

Vår forretningsidé

Vi er et neste gene­ra­sjons tekno­logi­sel­skap som hjelper folk og orga­ni­sa­sjonen mestre ny tekno­logi. JOIN21 AS er et globalt selskap som har spesia­li­sert på å hjelpe ansatte lykkes og orga­ni­sa­sjoner vinne i en stadig mer sammen­koblet verden.

Vi er et forsk­nings­ba­sert tekno­logi­sel­skap som har utviklet en nett­verks­ba­sert verdi­skap­nings­pro­sess for kart­leg­ging av orga­ni­sa­sjoner som et nett­verk for å forstå hvordan orga­ni­sa­sjonen egentlig fungerer. Det er i nett­verk kunn­skap lever, arbeid skjer og tillit skapes. Vårt JOIN21.ai system er Google Earth for orga­ni­sa­sjoner, vi zoomer ut for å se mønst­rene og zoomer inn for å se detaljer som gir unik innsikt.

Fokus på effekt

Innsikten gir helt nye mulig­heter til å hjelpe orga­ni­sa­sjoner å lykkes med deres stra­te­giadop­sjon, rele­vante endrings­ini­tiativ og adop­sjon av ny tekno­logi. Metoden brukes til å måle effek­tene fra tiltak iverk­satt i en orga­ni­sa­sjon og som underlag for videre forbed­rings­tiltak. Vi har laget en Effekt Trapp som hjelper orga­ni­sa­sjoner øke verdi­ska­pingen over tid.

Vi tilpasser og tilbyr tekno­logi til orga­ni­sa­sjo­nens behov og har fokus på å hjelpe bedrift og ansatte ta i bruk rele­vant tekno­logi. Vi bruker nett­verks­inn­sikt til å lansere skyt­je­nester (cloud services) smart og kobler inn Digi­tale hjel­pere (roBOT’er) og Digi­tale arbei­dere (RPA-Robot Process Auto­ma­tion) for å hjelpe bedriften og ansatte bruke tid på det som skaper inno­va­sjon og verdi. Vi bruker AI (Arti­fi­cial Intel­li­gence) og ledende eksperter for å gi deg unik innsikt og digi­tale tjenester for å lykkes i en stadig mer sammen­koblet verden.

JOIN21’s Digital Fitness™-programmer skaper rammen for å bli en smar­tere og raskere orga­ni­sa­sjon. Programmet baserer seg på lang erfa­ring fra orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling, endrings­le­delse, leder- og medar­bei­der­ut­vik­ling kombi­nert med dyp kunn­skap om infra­struktur, platt­former og samhand­lings­tek­no­logi.

Selska­pets kjerne­kom­pe­tanse handler om å hjelpe orga­ni­sa­sjoner bygge en tekno­logi­platt­form og orga­ni­sa­to­risk struktur som setter kunn­skap i beve­gelse for å skape verdi for kunder og eiere.

nettverksledelse
Tradisjonell lansering

Historien om JOIN21

Vi er inspi­rert av entre­pre­nør­skap, livet i en global orga­ni­sa­sjon, norrøn myto­logi og reisen til Vincent Van Gogh. Han ville bli maler i en alder av 27 år. Han gjorde noen male­rier, men det var først når han dro til Paris for å være i sentrum av kunsten på den tiden han innså hvor mye han måtte forbedre seg. Han bodde der lenge for å lære og bygge et nett­verk av gode og flinke mennesker. Først når det var på plass forlot han Paris for å utvikle sin egen stil. Vi har nå forlatt «the corpo­rate world» for å bygge vårt nett­verk og har funnet vår stil.

JOIN21 AS ble opprettet som selskap Juni 2017. Selskapet har levert tjenester til både offentlig og privat sektor, store og mellom­store selskaper samtidig som selskapet har bygget opp en egen porte­følje av intel­lek­tuell kapital, tjenester, konsepter inklu­sive digital markeds­fø­ring og etab­le­ring i Danmark og USA. Selskapet har kontorer i Oslo, Aalborg, Danmark og San Louis Obispo, USA.

Siden oppstarten har selskapet alle­rede vunnet flere offentlig anbud (Våler kommune, Det Norske Olje­fondet), levert til kunder som Våler kommune, Tele­ring AS, Vainu i Finland, NSB, NAV, Stat­kraft samt Explo­rerHQ. Selska­pets tekno­logi­av­de­ling har styrket seg gjennom et tekno­logi­fo­ku­sert datter­sel­skap i Asia.

LES EN LITT ANNERLEDES HISTORIE HER

Vår visjon

Teknologi for et bedre liv

Bli en av verdens mest betrodde og verdi­fulle tekno­logi adop­sjons miljøer med unik innsikt som hjelper folk lykkes og orga­ni­sa­sjoner vinne gjennom å jobbe smarte og ta menings­fulle valg som bidrar til å skape en bedre verden.

nettverksledelse

Vår forretningsidé

Vi er et neste gene­ra­sjons tekno­logi­sel­skap som hjelper folk og orga­ni­sa­sjonen mestre ny tekno­logi. JOIN21 AS er et globalt selskap som har spesia­li­sert på å hjelpe ansatte lykkes og orga­ni­sa­sjoner vinne i en stadig mer sammen­koblet verden.

Vi er et forsk­nings­ba­sert tekno­logi­sel­skap som har utviklet en nett­verks­ba­sert verdi­skap­nings­pro­sess for kart­leg­ging av orga­ni­sa­sjoner som et nett­verk for å forstå hvordan orga­ni­sa­sjonen egentlig fungerer. Det er i nett­verk kunn­skap lever, arbeid skjer og tillit skapes. Vårt JOIN21.ai system er Google Earth for orga­ni­sa­sjoner, vi zoomer ut for å se mønst­rene og zoomer inn for å se detaljer som gir unik innsikt.

Tradisjonell lansering

Fokus på effekt

Innsikten gir helt nye mulig­heter til å hjelpe orga­ni­sa­sjoner å lykkes med deres stra­te­giadop­sjon, rele­vante endrings­ini­tiativ og adop­sjon av ny tekno­logi. Metoden brukes til å måle effek­tene fra tiltak iverk­satt i en orga­ni­sa­sjon og som underlag for videre forbed­rings­tiltak. Vi har laget en Effekt Trapp som hjelper orga­ni­sa­sjoner øke verdi­ska­pingen over tid.

Vi tilpasser og tilbyr tekno­logi til orga­ni­sa­sjo­nens behov og har fokus på å hjelpe bedrift og ansatte ta i bruk rele­vant tekno­logi. Vi bruker nett­verks­inn­sikt til å lansere skyt­je­nester (cloud services) smart og kobler inn Digi­tale hjel­pere (roBOT’er) og Digi­tale arbei­dere (RPA-Robot Process Auto­ma­tion) for å hjelpe bedriften og ansatte bruke tid på det som skaper inno­va­sjon og verdi. Vi bruker AI (Arti­fi­cial Intel­li­gence) og ledende eksperter for å gi deg unik innsikt og digi­tale tjenester for å lykkes i en stadig mer sammen­koblet verden.

JOIN21’s Digital Fitness™-programmer skaper rammen for å bli en smar­tere og raskere orga­ni­sa­sjon. Programmet baserer seg på lang erfa­ring fra orga­ni­sa­sjons­ut­vik­ling, endrings­le­delse, leder- og medar­bei­der­ut­vik­ling kombi­nert med dyp kunn­skap om infra­struktur, platt­former og samhand­lings­tek­no­logi.

Selska­pets kjerne­kom­pe­tanse handler om å hjelpe orga­ni­sa­sjoner bygge en tekno­logi­platt­form og orga­ni­sa­to­risk struktur som setter kunn­skap i beve­gelse for å skape verdi for kunder og eiere.

Historien om JOIN21

Vi er inspi­rert av entre­pre­nør­skap, livet i en global orga­ni­sa­sjon, norrøn myto­logi og reisen til Vincent Van Gogh. Han ville bli maler i en alder av 27 år. Han gjorde noen male­rier, men det var først når han dro til Paris for å være i sentrum av kunsten på den tiden han innså hvor mye han måtte forbedre seg. Han bodde der lenge for å lære og bygge et nett­verk av gode og flinke mennesker. Først når det var på plass forlot han Paris for å utvikle sin egen stil. Vi har nå forlatt «the corpo­rate world» for å bygge vårt nett­verk og har funnet vår stil.

JOIN21 AS ble opprettet som selskap Juni 2017. Selskapet har levert tjenester til både offentlig og privat sektor, store og mellom­store selskaper samtidig som selskapet har bygget opp en egen porte­følje av intel­lek­tuell kapital, tjenester, konsepter inklu­sive digital markeds­fø­ring og etab­le­ring i Danmark og USA. Selskapet har kontorer i Oslo, Aalborg, Danmark og San Louis Obispo, USA.

Siden oppstarten har selskapet alle­rede vunnet flere offentlig anbud (Våler kommune, Det Norske Olje­fondet), levert til kunder som Våler kommune, Tele­ring AS, Vainu i Finland, NSB, NAV, Stat­kraft samt Explo­rerHQ. Selska­pets tekno­logi­av­de­ling har styrket seg gjennom et tekno­logi­fo­ku­sert datter­sel­skap i Asia.

LES EN LITT ANNERLEDES HISTORIE HER