Våre tjenester

Alt starter med din ambi­sjon og hvordan orga­ni­sa­sjonen virkelig fungerer. Vi skaper unik innsikt ved å koble nett­verk med meta data i våre Join21. ai-systemer. I denne delen har gir vi noen eksempler på problem­stil­linger og viser noen drivere for god samhand­ling. Vi har også inklu­dert eksempler på tjenester og BOTs vi ofte jobber med.

1. Startpunkt

Ny innsikt, forstå nett­verk

1. Startpunkt

2. Jobbe smartere

Rele­vante tjenester,
forbedre prosesser

2. Jobbe smartere

3. Adopsjon og effekt

Omdanne bruk til forret­nings­messig verdi

3. Adopsjon og effekt

4. Analyser

Sammen­ligne og forbedre

4. Analyser

Figur 1 – Problemer og eksempler på samar­beid og akti­vi­teter. RPA = Robot Process Auto­ma­tion

TYPISK ARBEIDSFLYT

 1. Koble nett­verks­ana­lyse og meta­data for å iden­ti­fi­sere utford­ringer og sette KPIer.
 2. Velg rele­vante tjenester/BOTS basert på utford­ringer og problem­stil­linger.
 3. Arbeid med adop­sjon og bygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur.
 4. Regel­messig måle endringer og effekter og hvordan det påvirker orga­ni­sa­sjon.

Problemer som begrenser verdiskaping

Trenger ny innsikt å iden­ti­fi­sere og løse problemetTrenger rele­vante skyt­je­nester og/eller prosess­auto­ma­ti­se­ringfolk adop­tere tekno­logi og konver­tere bruk til verdiBehov for å doku­men­tere virk­ningen på orga­ni­sa­sjon, verdi­d­ri­vere og ROI
Problem 1
Orga­ni­sa­sjonen er silo­preget som forår­saker lav inno­va­sjon og dårlig kunde­ser­vice
Gjen­nom­føre en orga­ni­sa­sjons- og verdi­nett­verk analyse med viktige og rele­vante rela­sjons, kvali­ta­tive og kvan­ti­ta­tive spørsmål.Velg en rele­vant skyt­je­neste og en digital helper (BOT) eller digital arbeider (RPA) som vil løse kjerne­pro­blemet.Imple­men­tere kommu­ni­ka­sjon- og adop­sjon program inkl. Adop­sjonsBOT og iden­ti­fi­sere digi­tale eksperter i alle avde­linger.Bruk leder­dash­bordet til å følge hvordan orga­ni­sa­sjonen utvikler seg og KPIene endres.
Problem 2
Eksis­te­rende intra­nett- eller samar­beids­platt­form brukes ikke, og ikke gene­rerer forventet verdi.
Målrettet nett­verks analyse for å se hvordan gjel­dende tjeneste påvirker orga­ni­sa­sjonen.Basert på innsikt supple­men­tere eksis­te­rende tjenester med digi­tale hjel­pere (BOTer) f.eks en digital hjelper som hjelper folk bruke eller finne infor­ma­sjon.Imple­men­tere kommu­ni­ka­sjons- og adop­sjons program og trene digi­tale eksperter i alle avde­linger.Bruk leder­dash­bordet til å følge hvordan orga­ni­sa­sjonen utvikler seg og KPIene endres.
Problem 3
Har en moderne intra­nett som fungerer bra, men trenger å auto­ma­ti­sere prosesser to forbedre effek­ti­vi­teten.
Målrettet nett­verks­ana­lyse for å se aktuell bruk og iden­ti­fi­sere rele­vante personer og prosesser.Velg to-tre rele­vante prosesser og imple­men­tere Digi­tale Hjel­pere (BOT) eller digi­tale arbei­dere (RPA) som vil løse auto­ma­ti­se­rings­pro­blemet.Adop­sjons­pro­gram foku­sert på auto­ma­ti­se­ring for å sikre at folk forstår hvordan man arbeider med digi­tale hjel­pere og digi­tale arbei­dere.Bruk instru­ment­bord for auto­ma­ti­se­ring til å følge hvordan digi­tale hjel­pere brukes og arbeider i orga­ni­sa­sjonen, fokus på effek­ti­vi­tets KPIer.

Tabell 1 – Høyt­stå­ende problem­stil­ling og eksempler på samhand­ling.

Skape effekter for personer og organisasjoner

Vi har et sterkt fokus på å snu bruk til effekt. Vårt nett­verk analyse kan vise hvordan orga­ni­sa­sjonen endres til det bedre og noen ganger verre. Ofte verre for de som lanserer ny tekno­logi uten en god adop­sjons­plan. Alle orga­ni­sa­sjoner sliter med tekno­logi trøtthet, det ofte for mange tjenester, og om du velger feil tekno­logi­løs­ning eller de har flere verktøy enn orga­ni­sa­sjonen kan konsu­mere, vil tekno­logi sinke deg. Hos oss får du ikke alltid tilbud om en ny tjeneste, vi kan anbe­fale å ta noe ut og sikre at du får effekter av de tjenes­tene du alle­rede har. Du trenger et tverr­faglig program og ta folk på en reise. Og for å lykkes må du arbeide med effekter for den enkelte og avkast­ning på inves­te­ringen for orga­ni­sa­sjonen.

Effekter

Figure 2 – High lever illust­ra­tion on how to develop to improve digital fitness.

Vår digi­tale fitness program hjelpe folk adop­tere tekno­logi og orga­ni­sa­sjoner bygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som gjør både mennesker og orga­ni­sa­sjon raskere og raskere til å få nytte av tekno­logi. Vi har etab­lert Effekt Trappa for orga­ni­sa­sjoner, inspi­rert av måten Norges Idretts­for­bund arbeider med utøverne til å bli best. I både tekno­logi og idrett må du lage et program basert på hvor folket er og trene dem til å komme til neste nivå. Der idrett har hastighet, hjerte­fre­kvens, og HR soner, har vi digi­tale fitness og join21.ai som viser hvordan du kan løfte folk og orga­ni­sa­sjoner til å skape bedre resul­tater.
La oss møtes og disku­tere hvor du er og hvordan dere kan klatre i effekt trappa.

Eksempler på Skytjenester og BOTS/RPA

Vi har mer enn 300 skyt­je­nester tilgjen­gelig på vår platt­form og kan, basert på nett­verks­inn­sikten hjelpe deg å starte med en rele­vant tjeneste gitt kjerne­pro­blemet og hjelpe deg å lykkes med tjenesten gjennom våre tekno­lo­gi­adop­sjon programmer. Når orga­ni­sa­to­risk infra­struk­turen er velfun­ge­rende og mennesker og orga­ni­sa­sjon er klare til å ta ibruk nye tjenester vi kan hjelpe deg å bygge en god og rele­vant plan som inklu­derer skyt­je­nester, digital hjel­pere (bots) og digi­tale arbei­dere, (robot prosess auto­ma­tIon). Se eksempler fra vår tjeneste oppsettet nedenfor:

EKSEMPEL SKYTJENESTER

PROTECT

 1. Work­place protec­tion
 2. Busi­ness protec­tion
 3. Safe commu­ni­ca­tion
Seven Principles logo

Mobile Device Mana­ge­ment

Intune logo

Mobile Device Mana­ge­ment

Azure logo

SSO and User Mana­ge­ment

Acronis logo

Work­sta­tion Backup

Skykick logo

O365 Backup

Norton logo

PC Client Security

RUN

 1. Enab­ling Mobile Busi­ness
 2. Effi­cient Transac­tion
 3. Stre­am­line Busi­ness
 4. Opera­tions
 5. Better Deci­sion Making
 6. Enga­ging HR
Office 365

Produc­ti­vity Suit

Power BI logo

Analy­tics

24SevenOffice logo

Accoun­ting, Project, CRM

Skykick logo

O365 Backup

Trello logo

Project Mana­ge­ment

Workplace from facebook

Colla­bo­ra­tion

Bizskype logo

Skype for Busi­ness Telep­hony

Internet domains (TLDs)

Internet Domains (TLDs)

DocuSign Logo

Digital Signa­ture

Project Mana­ge­ment

GROW

 1. Successful Online
 2. Flex­ible & Scalable
 3. Infra­struc­ture
 4. Focus Sales & Marke­ting
Microsoft Dynamics logo

CRM

Hubspot logo

CRM

SquareSpace logo

EKSEMPEL DIGITALE HJELPERE

Digi­tale hjel­pere, eller bots som de kalles i disse dager, hjelpe oss å få ting gjort. Vi anbe­faler at du starter med enkle prosesser først som spørre­skje­maer, retnings­linjer, rutiner og kommu­ni­ka­sjon. Det er ofte en god start. Når orga­ni­sa­sjonen er komfor­tabel med nye arbeids­måter, er det viktig å forbedre proses­sene mot Kunder. Nedenfor er eksempler på BOTer som kan benyttes til å forenkle prosesser: