Våre tjenester2018-11-07T14:04:56+00:00

Våre tjenester

Alt starter med din ambi­sjon og hvordan orga­ni­sa­sjonen virkelig fungerer. Vi skaper unik innsikt ved å koble nett­verk med meta data i våre Join21. ai-systemer. I denne delen har gir vi noen eksempler på problem­stil­linger og viser noen drivere for god samhand­ling. Vi har også inklu­dert eksempler på tjenester og BOTs vi ofte jobber med.

1. Startpunkt

Ny innsikt, forstå nett­verk

1. Startpunkt

2. Jobbe smartere

Rele­vante tjenester,
forbedre prosesser

2. Jobbe smartere

3. Adopsjon og effekt

Omdanne bruk til forret­nings­messig verdi

3. Adopsjon og effekt

4. Analyser

Sammen­ligne og forbedre

4. Analyser

Figur 1 – Problemer og eksempler på samar­beid og akti­vi­teter. RPA = Robot Process Auto­ma­tion

TYPISK ARBEIDSFLYT

 1. Koble nett­verks­ana­lyse og meta­data for å iden­ti­fi­sere utford­ringer og sette KPIer.
 2. Velg rele­vante tjenester/BOTS basert på utford­ringer og problem­stil­linger.
 3. Arbeid med adop­sjon og bygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur.
 4. Regel­messig måle endringer og effekter og hvordan det påvirker orga­ni­sa­sjon.

Problemer som begrenser verdiskaping

Trenger ny innsikt å iden­ti­fi­sere og løse problemet Trenger rele­vante skyt­je­nester og/eller prosess­auto­ma­ti­se­ring folk adop­tere tekno­logi og konver­tere bruk til verdi Behov for å doku­men­tere virk­ningen på orga­ni­sa­sjon, verdi­d­ri­vere og ROI
Problem 1
Orga­ni­sa­sjonen er silo­preget som forår­saker lav inno­va­sjon og dårlig kunde­ser­vice
Gjen­nom­føre en orga­ni­sa­sjons- og verdi­nett­verk analyse med viktige og rele­vante rela­sjons, kvali­ta­tive og kvan­ti­ta­tive spørsmål. Velg en rele­vant skyt­je­neste og en digital helper (BOT) eller digital arbeider (RPA) som vil løse kjerne­pro­blemet. Imple­men­tere kommu­ni­ka­sjon- og adop­sjon program inkl. Adop­sjonsBOT og iden­ti­fi­sere digi­tale eksperter i alle avde­linger. Bruk leder­dash­bordet til å følge hvordan orga­ni­sa­sjonen utvikler seg og KPIene endres.
Problem 2
Eksis­te­rende intra­nett- eller samar­beids­platt­form brukes ikke, og ikke gene­rerer forventet verdi.
Målrettet nett­verks analyse for å se hvordan gjel­dende tjeneste påvirker orga­ni­sa­sjonen. Basert på innsikt supple­men­tere eksis­te­rende tjenester med digi­tale hjel­pere (BOTer) f.eks en digital hjelper som hjelper folk bruke eller finne infor­ma­sjon. Imple­men­tere kommu­ni­ka­sjons- og adop­sjons program og trene digi­tale eksperter i alle avde­linger. Bruk leder­dash­bordet til å følge hvordan orga­ni­sa­sjonen utvikler seg og KPIene endres.
Problem 3
Har en moderne intra­nett som fungerer bra, men trenger å auto­ma­ti­sere prosesser to forbedre effek­ti­vi­teten.
Målrettet nett­verks­ana­lyse for å se aktuell bruk og iden­ti­fi­sere rele­vante personer og prosesser. Velg to-tre rele­vante prosesser og imple­men­tere Digi­tale Hjel­pere (BOT) eller digi­tale arbei­dere (RPA) som vil løse auto­ma­ti­se­rings­pro­blemet. Adop­sjons­pro­gram foku­sert på auto­ma­ti­se­ring for å sikre at folk forstår hvordan man arbeider med digi­tale hjel­pere og digi­tale arbei­dere. Bruk instru­ment­bord for auto­ma­ti­se­ring til å følge hvordan digi­tale hjel­pere brukes og arbeider i orga­ni­sa­sjonen, fokus på effek­ti­vi­tets KPIer.

Tabell 1 – Høyt­stå­ende problem­stil­ling og eksempler på samhand­ling.

Skape effekter for personer og organisasjoner

Vi har et sterkt fokus på å snu bruk til effekt. Vårt nett­verk analyse kan vise hvordan orga­ni­sa­sjonen endres til det bedre og noen ganger verre. Ofte verre for de som lanserer ny tekno­logi uten en god adop­sjons­plan. Alle orga­ni­sa­sjoner sliter med tekno­logi trøtthet, det ofte for mange tjenester, og om du velger feil tekno­logi­løs­ning eller de har flere verktøy enn orga­ni­sa­sjonen kan konsu­mere, vil tekno­logi sinke deg. Hos oss får du ikke alltid tilbud om en ny tjeneste, vi kan anbe­fale å ta noe ut og sikre at du får effekter av de tjenes­tene du alle­rede har. Du trenger et tverr­faglig program og ta folk på en reise. Og for å lykkes må du arbeide med effekter for den enkelte og avkast­ning på inves­te­ringen for orga­ni­sa­sjonen.

Effekter

Figure 2 – High lever illust­ra­tion on how to develop to improve digital fitness.

Vår digi­tale fitness program hjelpe folk adop­tere tekno­logi og orga­ni­sa­sjoner bygge en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur som gjør både mennesker og orga­ni­sa­sjon raskere og raskere til å få nytte av tekno­logi. Vi har etab­lert Effekt Trappa for orga­ni­sa­sjoner, inspi­rert av måten Norges Idretts­for­bund arbeider med utøverne til å bli best. I både tekno­logi og idrett må du lage et program basert på hvor folket er og trene dem til å komme til neste nivå. Der idrett har hastighet, hjerte­fre­kvens, og HR soner, har vi digi­tale fitness og join21.ai som viser hvordan du kan løfte folk og orga­ni­sa­sjoner til å skape bedre resul­tater.
La oss møtes og disku­tere hvor du er og hvordan dere kan klatre i effekt trappa.

Eksempler på Skytjenester og BOTS/RPA

Vi har mer enn 300 skyt­je­nester tilgjen­gelig på vår platt­form og kan, basert på nett­verks­inn­sikten hjelpe deg å starte med en rele­vant tjeneste gitt kjerne­pro­blemet og hjelpe deg å lykkes med tjenesten gjennom våre tekno­lo­gi­adop­sjon programmer. Når orga­ni­sa­to­risk infra­struk­turen er velfun­ge­rende og mennesker og orga­ni­sa­sjon er klare til å ta ibruk nye tjenester vi kan hjelpe deg å bygge en god og rele­vant plan som inklu­derer skyt­je­nester, digital hjel­pere (bots) og digi­tale arbei­dere, (robot prosess auto­ma­tIon). Se eksempler fra vår tjeneste oppsettet nedenfor:

EKSEMPEL SKYTJENESTER

PROTECT

 1. Work­place protec­tion
 2. Busi­ness protec­tion
 3. Safe commu­ni­ca­tion
Seven Principles logo

Mobile Device Mana­ge­ment

Intune logo

Mobile Device Mana­ge­ment

Azure logo

SSO and User Mana­ge­ment

Acronis logo

Work­sta­tion Backup

Skykick logo

O365 Backup

Norton logo

PC Client Security

RUN

 1. Enab­ling Mobile Busi­ness
 2. Effi­cient Transac­tion
 3. Stre­am­line Busi­ness
 4. Opera­tions
 5. Better Deci­sion Making
 6. Enga­ging HR
Office 365

Produc­ti­vity Suit

Power BI logo

Analy­tics

24SevenOffice logo

Accoun­ting, Project, CRM

Skykick logo

O365 Backup

Trello logo

Project Mana­ge­ment

Workplace from facebook

Colla­bo­ra­tion

Bizskype logo

Skype for Busi­ness Telep­hony

Internet domains (TLDs)

Internet Domains (TLDs)

DocuSign Logo

Digital Signa­ture

Project Mana­ge­ment

GROW

 1. Successful Online
 2. Flex­ible & Scalable
 3. Infra­struc­ture
 4. Focus Sales & Marke­ting
Microsoft Dynamics logo

CRM

Hubspot logo

CRM

SquareSpace logo

EKSEMPEL DIGITALE HJELPERE

Digi­tale hjel­pere, eller bots som de kalles i disse dager, hjelpe oss å få ting gjort. Vi anbe­faler at du starter med enkle prosesser først som spørre­skje­maer, retnings­linjer, rutiner og kommu­ni­ka­sjon. Det er ofte en god start. Når orga­ni­sa­sjonen er komfor­tabel med nye arbeids­måter, er det viktig å forbedre proses­sene mot Kunder. Nedenfor er eksempler på BOTer som kan benyttes til å forenkle prosesser:

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk