Verdiskapingsprosess2018-09-27T12:00:54+00:00

Vår Nettverksbaserte VerdiskapingsProsess (NVP)

Vår Nettverksbaserte VerdiskapingsProsess (NVP)

Alt starter med din ambisjon, og hvordan organisasjonen din egentlig fungerer.

1. Startpunkt

Forstå nett­verk, ny innsikt

1. Startpunkt

2. Jobb smartere

Rele­vante tjenester
Forbed­ring av arbeids­pro­sess

2. Jobb smartere

3. Adopsjon og resultat

Fra bruk av verktøy til resul­tater.

3. Adopsjon og resultater

4. Analyse

Analyse for å se forbed­ringer. Bench­mar­king.

4. Analyse

1. Vi hjelper folk mestre og organisasjoner vinne i en stadig mer sammenkoblet verden 

Vi hjelper deg å forstå nett­verk og bruke innsikt til å lage en basis­linje. Vi hjelper ledere og eksperter med å jobbe raskere og smar­tere enn konkur­ren­tene. Vår nett­verks­ba­serte verdi­ska­pings­pro­sess hjelper orga­ni­sa­sjoner med kart­leg­ging, forstå­else, analyser og konti­nu­erlig forbed­ring. Mindre enn 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som et nett­verk.

1. Startpunkt
Samarbeid og ekspertise

Samar­beid og eksper­tise

Innovasjon og Energi

Inno­va­sjon og Energi

Motgang og beslutninger

Motgang og beslut­ninger

Kunder og partnere

Kunder og part­nere

HVORDAN VI LYKKES

Det er viktig å ta beslut­ninger basert fakta og foku­sere på gjen­nom­fø­ring. Vi er kjent for vår evne til å få jobben gjort. Vi har erfa­ring fra arbeid med oppstart­sel­skaper, globale selskaper, fylker og land. Forsk­ningen er gjort i samar­beid med SINTEF, EU, OECD. Har et godt forsk­nings­nett­verk nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. Med en doktor­grad om mennesker og orga­ni­sa­to­riske systemer, og erfarne data­in­ge­ni­ører er vi med deg hele veien for å gjøre orga­ni­sa­sjonen smar­tere og raskere. Med vårt nett­verk, faglig kompe­tanse og prak­tisk erfa­ring vil vi hjelpe deg å lykkes.

FORDELER
 • Ny innsikt om orga­ni­sa­sjonen, part­nere og kunder.
 • Effektiv orga­ni­se­ring og ledelse.
 • Arbeid smar­tere og forbedre tjenes­tene dine.
 • Analyser, få et start­punkt og sikre konti­nu­erlig forbed­ring.
 • Jobb med kultur- og stra­tegi­bæ­rere i orga­ni­sa­sjonen.
 • Finn de som ønsker å redu­sere manu­elle rutiner

2. Verdiskaping kommer når man setter kunnskap i bevegelse …

Basert på nett­verks­inn­sikten finner vi rele­vant tekno­logi som hjelper deg å lykkes med ny tekno­logi som skaper effekt. Fokus på å løse de mest kritiske proble­mene iden­ti­fi­sert i nett­verks­ana­lysen. Våre tjenester hjelper deg: Sikre bedriften din, drive virk­som­heten din mer effek­tivt, og bygge virk­som­heten din gjennom bedre tjenester mot kundene. Vi kan også koble tjenester som auto­ma­ti­serer (BOT, RPA) proses­sene for å gjøre orga­ni­sa­sjonen mer effektiv. De digi­tale hjel­perne (roBOT’er) og digi­tale arbei­derne (RPA-Robot Prosess Auto­ma­ti­se­ring) vil bli synlige i orga­ni­sa­sjo­nens nett­verk slik at man kan se hvordan de samar­beider med de ansatte.

2. Jobb smartere
Relevante tjeneste

Rele­vante tjenester

Automatisere prosesser

Auto­ma­ti­sere prosesser

Lederutvikling

Nett­verks­le­delse

Programmer for ansatte

Samhand­lings­pro­grammer

HVORDAN VI LYKKES

Basert på nett­verks­un­der­sø­kelsen finner vi de viktigste områ­dene som kan løses gjennom rele­vante tjenester og god adop­sjon. Vi har også inno­va­sjons­tje­nester og prosess­verktøy som skaper bedre kår for ideer i orga­ni­sa­sjonen og som hjelper å utvikle og kommer­sia­li­sere de rette ideene for markedet. Vi har godt utprøvde programmer som hjelper ledere og ansatte adop­tere tjenester som skaper doku­men­ter­bare effekter. Vi vurderer også bruken av andre tjenes­tene i orga­ni­sa­sjonen og fjerner irre­le­vante verktøy for å unngå tekno­logi-trøtthet.

FORDELER
 • Iden­ti­fi­sere de riktige tjenes­tene basert på problemet.
 • Spar penger ved å fjerne tjenester som ikke trengs.
 • Spar millioner med auto­ma­ti­se­ring av tung­vindte manu­elle prosesser med bruk av digi­tale arbei­dere (RPA) og digi­tale hjel­pere (roBOT’er)
 • Koble skyt­je­nester med bruk av BOT’er for å løse tekniske inte­gra­sjons­pro­blemer og orga­ni­sa­to­riske utford­ringer.
 • Flek­si­bi­litet gjennom vår “betal for bruk”-modell.

3. …og smart adopsjon gir resultater

Vårt unike adop­sjons­pro­gram hjelper folk få nytte av rele­vante tjenester i deres arbeidsdag. Tilnær­mingen er forankret i forsk­ning og anvendt i både store og små orga­ni­sa­sjoner. Tekno­lo­gi­t­røtthet er et stadig større problem. Det er for mange tjenester som over­lapper slik at folk må følge flere kanaler for å få nødvendig innsikt og infor­ma­sjon. I tillegg må ansatte lære seg å omgås digi­tale hjel­pere (BOTer) og digi­tale arbei­dere (RPA-Robot Prosess Auto­ma­ti­se­ring).

3. Adopsjon og resultater
Bygge organisasjonens infrastruktur

Orga­ni­sa­sjo­nens infra­struktur

Adopsjonsprogram

Tekno­logi adop­sjons­pro­gram

Samhandlingsledere

Samhand­lings­le­dere og eksperter

HVORDAN VI LYKKES

Vi tar forsk­ning om endring på alvor og har utviklet et adop­sjon­pro­gram som hjelper orga­ni­sa­sjonen og de ansatte til å mestre rele­vante tjenester som knytter tekno­logi til forret­nings­pro­blemer.  Adop­sjons­pro­grammet er sterkt knyttet til vår kommu­ni­ka­sjons­plan som involverer ansatte og kunder.

Basert på vår nett­verks­inn­sikt bygger vi en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur av samhand­lings­le­dere og eksperter som hjelper de ansatte mestre tekno­lo­gi­end­ringer. Både folk og orga­ni­sa­sjon blir raskere og raskere til å ta i bruk ny tekno­logi som skape konkur­ranse­for­trinn, effek­ti­vi­se­ring og inno­va­sjon.

FORDELER
 • Smar­tere og raskere med rele­vante tjenester.
 • Reduser tekno­logi-tretthet og økt enga­sje­ment.
 • Få orga­ni­sa­sjons­ge­vinster fra aktiv bruk.
 • Bygg en unik orga­ni­sa­sjons­in­fra­struktur som gjør orga­ni­sa­sjonen raskere enn konkur­ren­tene.
 • Hjelp de ansatte å mestre endringer

4. Det som måles, blir gjort

Vårt join21.ai system og dash­bord kobler nett­verks­inn­sikt med kvali­ta­tive og kvan­ti­ta­tive data, slik at du kan se hvordan orga­ni­sa­sjonen påvirkes basert på de tilta­kene som imple­men­teres i orga­ni­sa­sjonen. Når vi kobler vår data­base og indekser med dine orga­ni­sa­sjons­data hjelper vi deg med å sammen­ligne avde­linger eller ‘bench­marke’ din orga­ni­sa­sjon med andre rele­vante orga­ni­sa­sjoner. Når vi kobler AI til dash­bordet, vil vi kunne gi deg forut­sig­bare analyser som vil hjelpe deg å se effekten på orga­ni­sa­sjonen før du bestemmer deg for å sette igang orga­ni­sa­sjons- eller tekno­logi initiativ.

4. Analyse
Kunnskapsflyt

Kunn­skaps­flyt

Saktere

Saktere

Raskere

Raskere

HVORDAN VI LYKKES

Vi doku­men­terer alltid orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk før vi starter et endrings­ini­tiativ. Det gir mulig­heten til å måle virk­nin­gene på orga­ni­sa­sjonen før og etter et orga­ni­sa­sjons­ut­vik­lings­ini­tiativ eller tekno­logi­im­ple­men­te­ring.

Dette er godt knyttet til viktige suksess­fak­torer (KPI’er) vi var enige om før vi startet arbeidet. Nett­ver­kene gir ledere unik innsikt, slik at de kan justere orga­ni­sa­sjons­de­signet og forbedre måten de samhandler med kunder, part­nere og leve­ran­dører. Vi har også utviklet en Effekt Trapp som viser hvordan orga­ni­sa­sjonen løfter seg over tid.

Vi kan også koble auto­ma­ti­se­rings­tje­nester som digi­tale hjel­pere (BOTS) og  digi­tale arbei­dere (RPA-Robot Prosess Auto­ma­ti­se­ring) til orga­ni­sa­sjons­nett­verket for å se hvordan de kobler med mennesker og annen tekno­logi, og måle sentra­litet og effekt fra auto­ma­ti­se­ringen.

FORDELER
 • Målsty­ring (KPI’er og scorecards) før vi starter noen akti­vi­teter.
 • Gjen­nom­føre analyser og måle virk­ningen av prosessen.
 • Før- og etter-analyse gir detal­jert innsikt i effek­tene.
 • Innsikt og sena­rioer bidrar til å forutsi virk­nin­gene av plan­lagte initia­tiver.
 • Sette sammen effek­tive team.
 • Ta bedre beslut­ninger.
 • Sikre at orga­ni­sa­sjonen klatrer i Effekt Trappa.
FORTSETT Å SØKE KUNNSKAP
 • Er alle målene dine forankret i å skape effekt og verdi?
 • Får lederne dine riktig kunn­skap?
 • Hvem driver de mest kraft­fulle ekspert- og inno­va­sjons­nett­ver­kene?
 • Hvem vil hjelpe deg når din orga­ni­sa­sjon blir rammet av motgang?
 • Hvilke arbei­dere vil bli erstattet av auto­ma­ti­se­ring?
 • Hvilke ansatte er mest inno­va­tive?
KONTAKT OSS
Vi liker å starte smart og i det små. La oss finne en pilot i din organisasjon.
Kontakt oss og vi vil gjøre resten.
E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk