Vår Nettverksbaserte VerdiskapingsProsess (NVP)

Vår Nettverksbaserte VerdiskapingsProsess (NVP)

Alt starter med din ambisjon, og hvordan organisasjonen din egentlig fungerer.

1. Startpunkt

Forstå nett­verk, ny innsikt

1. Startpunkt

2. Jobb smartere

Rele­vante tjenester
Forbed­ring av arbeids­pro­sess

2. Jobb smartere

3. Adopsjon og resultat

Fra bruk av verktøy til resul­tater.

3. Adopsjon og resultater

4. Analyse

Analyse for å se forbed­ringer. Bench­mar­king.

4. Analyse

1. Vi hjelper folk mestre og organisasjoner vinne i en stadig mer sammenkoblet verden 

Vi hjelper deg å forstå nett­verk og bruke innsikt til å lage en basis­linje. Vi hjelper ledere og eksperter med å jobbe raskere og smar­tere enn konkur­ren­tene. Vår nett­verks­ba­serte verdi­ska­pings­pro­sess hjelper orga­ni­sa­sjoner med kart­leg­ging, forstå­else, analyser og konti­nu­erlig forbed­ring. Mindre enn 10 % av ledere har noen gang sett sin orga­ni­sa­sjon som et nett­verk.

1. Startpunkt
Samarbeid og ekspertise

Samar­beid og eksper­tise

Innovasjon og Energi

Inno­va­sjon og Energi

Motgang og beslutninger

Motgang og beslut­ninger

Kunder og partnere

Kunder og part­nere

HVORDAN VI LYKKES

Det er viktig å ta beslut­ninger basert fakta og foku­sere på gjen­nom­fø­ring. Vi er kjent for vår evne til å få jobben gjort. Vi har erfa­ring fra arbeid med oppstart­sel­skaper, globale selskaper, fylker og land. Forsk­ningen er gjort i samar­beid med SINTEF, EU, OECD. Har et godt forsk­nings­nett­verk nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. Med en doktor­grad om mennesker og orga­ni­sa­to­riske systemer, og erfarne data­in­ge­ni­ører er vi med deg hele veien for å gjøre orga­ni­sa­sjonen smar­tere og raskere. Med vårt nett­verk, faglig kompe­tanse og prak­tisk erfa­ring vil vi hjelpe deg å lykkes.

FORDELER
 • Ny innsikt om orga­ni­sa­sjonen, part­nere og kunder.
 • Effektiv orga­ni­se­ring og ledelse.
 • Arbeid smar­tere og forbedre tjenes­tene dine.
 • Analyser, få et start­punkt og sikre konti­nu­erlig forbed­ring.
 • Jobb med kultur- og stra­tegi­bæ­rere i orga­ni­sa­sjonen.
 • Finn de som ønsker å redu­sere manu­elle rutiner

2. Verdiskaping kommer når man setter kunnskap i bevegelse …

Basert på nett­verks­inn­sikten finner vi rele­vant tekno­logi som hjelper deg å lykkes med ny tekno­logi som skaper effekt. Fokus på å løse de mest kritiske proble­mene iden­ti­fi­sert i nett­verks­ana­lysen. Våre tjenester hjelper deg: Sikre bedriften din, drive virk­som­heten din mer effek­tivt, og bygge virk­som­heten din gjennom bedre tjenester mot kundene. Vi kan også koble tjenester som auto­ma­ti­serer (BOT, RPA) proses­sene for å gjøre orga­ni­sa­sjonen mer effektiv. De digi­tale hjel­perne (roBOT’er) og digi­tale arbei­derne (RPA-Robot Prosess Auto­ma­ti­se­ring) vil bli synlige i orga­ni­sa­sjo­nens nett­verk slik at man kan se hvordan de samar­beider med de ansatte.

2. Jobb smartere
Relevante tjeneste

Rele­vante tjenester

Automatisere prosesser

Auto­ma­ti­sere prosesser

Lederutvikling

Nett­verks­le­delse

Programmer for ansatte

Samhand­lings­pro­grammer

HVORDAN VI LYKKES

Basert på nett­verks­un­der­sø­kelsen finner vi de viktigste områ­dene som kan løses gjennom rele­vante tjenester og god adop­sjon. Vi har også inno­va­sjons­tje­nester og prosess­verktøy som skaper bedre kår for ideer i orga­ni­sa­sjonen og som hjelper å utvikle og kommer­sia­li­sere de rette ideene for markedet. Vi har godt utprøvde programmer som hjelper ledere og ansatte adop­tere tjenester som skaper doku­men­ter­bare effekter. Vi vurderer også bruken av andre tjenes­tene i orga­ni­sa­sjonen og fjerner irre­le­vante verktøy for å unngå tekno­logi-trøtthet.

FORDELER
 • Iden­ti­fi­sere de riktige tjenes­tene basert på problemet.
 • Spar penger ved å fjerne tjenester som ikke trengs.
 • Spar millioner med auto­ma­ti­se­ring av tung­vindte manu­elle prosesser med bruk av digi­tale arbei­dere (RPA) og digi­tale hjel­pere (roBOT’er)
 • Koble skyt­je­nester med bruk av BOT’er for å løse tekniske inte­gra­sjons­pro­blemer og orga­ni­sa­to­riske utford­ringer.
 • Flek­si­bi­litet gjennom vår “betal for bruk”-modell.

3. …og smart adopsjon gir resultater

Vårt unike adop­sjons­pro­gram hjelper folk få nytte av rele­vante tjenester i deres arbeidsdag. Tilnær­mingen er forankret i forsk­ning og anvendt i både store og små orga­ni­sa­sjoner. Tekno­lo­gi­t­røtthet er et stadig større problem. Det er for mange tjenester som over­lapper slik at folk må følge flere kanaler for å få nødvendig innsikt og infor­ma­sjon. I tillegg må ansatte lære seg å omgås digi­tale hjel­pere (BOTer) og digi­tale arbei­dere (RPA-Robot Prosess Auto­ma­ti­se­ring).

3. Adopsjon og resultater
Bygge organisasjonens infrastruktur

Orga­ni­sa­sjo­nens infra­struktur

Adopsjonsprogram

Tekno­logi adop­sjons­pro­gram

Samhandlingsledere

Samhand­lings­le­dere og eksperter

HVORDAN VI LYKKES

Vi tar forsk­ning om endring på alvor og har utviklet et adop­sjon­pro­gram som hjelper orga­ni­sa­sjonen og de ansatte til å mestre rele­vante tjenester som knytter tekno­logi til forret­nings­pro­blemer.  Adop­sjons­pro­grammet er sterkt knyttet til vår kommu­ni­ka­sjons­plan som involverer ansatte og kunder.

Basert på vår nett­verks­inn­sikt bygger vi en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur av samhand­lings­le­dere og eksperter som hjelper de ansatte mestre tekno­lo­gi­end­ringer. Både folk og orga­ni­sa­sjon blir raskere og raskere til å ta i bruk ny tekno­logi som skape konkur­ranse­for­trinn, effek­ti­vi­se­ring og inno­va­sjon.

FORDELER
 • Smar­tere og raskere med rele­vante tjenester.
 • Reduser tekno­logi-tretthet og økt enga­sje­ment.
 • Få orga­ni­sa­sjons­ge­vinster fra aktiv bruk.
 • Bygg en unik orga­ni­sa­sjons­in­fra­struktur som gjør orga­ni­sa­sjonen raskere enn konkur­ren­tene.
 • Hjelp de ansatte å mestre endringer

4. Det som måles, blir gjort

Vårt join21.ai system og dash­bord kobler nett­verks­inn­sikt med kvali­ta­tive og kvan­ti­ta­tive data, slik at du kan se hvordan orga­ni­sa­sjonen påvirkes basert på de tilta­kene som imple­men­teres i orga­ni­sa­sjonen. Når vi kobler vår data­base og indekser med dine orga­ni­sa­sjons­data hjelper vi deg med å sammen­ligne avde­linger eller ‘bench­marke’ din orga­ni­sa­sjon med andre rele­vante orga­ni­sa­sjoner. Når vi kobler AI til dash­bordet, vil vi kunne gi deg forut­sig­bare analyser som vil hjelpe deg å se effekten på orga­ni­sa­sjonen før du bestemmer deg for å sette igang orga­ni­sa­sjons- eller tekno­logi initiativ.

4. Analyse
Kunnskapsflyt

Kunn­skaps­flyt

Saktere

Saktere

Raskere

Raskere

HVORDAN VI LYKKES

Vi doku­men­terer alltid orga­ni­sa­sjonen som et nett­verk før vi starter et endrings­ini­tiativ. Det gir mulig­heten til å måle virk­nin­gene på orga­ni­sa­sjonen før og etter et orga­ni­sa­sjons­ut­vik­lings­ini­tiativ eller tekno­logi­im­ple­men­te­ring.

Dette er godt knyttet til viktige suksess­fak­torer (KPI’er) vi var enige om før vi startet arbeidet. Nett­ver­kene gir ledere unik innsikt, slik at de kan justere orga­ni­sa­sjons­de­signet og forbedre måten de samhandler med kunder, part­nere og leve­ran­dører. Vi har også utviklet en Effekt Trapp som viser hvordan orga­ni­sa­sjonen løfter seg over tid.

Vi kan også koble auto­ma­ti­se­rings­tje­nester som digi­tale hjel­pere (BOTS) og  digi­tale arbei­dere (RPA-Robot Prosess Auto­ma­ti­se­ring) til orga­ni­sa­sjons­nett­verket for å se hvordan de kobler med mennesker og annen tekno­logi, og måle sentra­litet og effekt fra auto­ma­ti­se­ringen.

FORDELER
 • Målsty­ring (KPI’er og scorecards) før vi starter noen akti­vi­teter.
 • Gjen­nom­føre analyser og måle virk­ningen av prosessen.
 • Før- og etter-analyse gir detal­jert innsikt i effek­tene.
 • Innsikt og sena­rioer bidrar til å forutsi virk­nin­gene av plan­lagte initia­tiver.
 • Sette sammen effek­tive team.
 • Ta bedre beslut­ninger.
 • Sikre at orga­ni­sa­sjonen klatrer i Effekt Trappa.
FORTSETT Å SØKE KUNNSKAP
 • Er alle målene dine forankret i å skape effekt og verdi?
 • Får lederne dine riktig kunn­skap?
 • Hvem driver de mest kraft­fulle ekspert- og inno­va­sjons­nett­ver­kene?
 • Hvem vil hjelpe deg når din orga­ni­sa­sjon blir rammet av motgang?
 • Hvilke arbei­dere vil bli erstattet av auto­ma­ti­se­ring?
 • Hvilke ansatte er mest inno­va­tive?
KONTAKT OSS
Vi liker å starte smart og i det små. La oss finne en pilot i din organisasjon.
Kontakt oss og vi vil gjøre resten.
E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900