Hvordan jobber egentlig din organisasjon?

Vi mener Workplace fra Facebook er en god tjeneste for å forbedre ‘Digital Fitness’ raskt.
Workplace from facebook
Workplace from facebook

Hvordan jobber egentlig din organisasjon?

Vi mener Workplace fra Facebook er en god tjeneste for å forbedre ‘Digital Fitness’ raskt.
SAMMENKOBLEDE MENNESKER JOBBER SMARTERE

Vi mener Work­place er en god tjeneste for å jobbe smar­tere og raskere. Innsikten fra vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse visu­ali­serer hvordan orga­ni­sa­sjonen din fungerer. Denne unike tilnær­mingen hjelper deg med å lansere Work­place riktig og konver­tere bruken til virk­som­hets­på­virk­ning. Vi kan også vise hvordan orga­ni­sa­sjonen din endrer seg under adop­sjons­fasen og lage før- og etter-analyser.

Et moderne intra­nett. Work­place har en fordel med at de fleste bruker Face­book i sitt daglige liv. Det er også en god platt­form for å koble til andre tjenester. Office 365 er en god kandidat, men er vans­ke­li­gere å bruke, så om man starter med Work­place og kobler til rele­vante prosesser fra O365 er det lettere å få med alle. Bruker­ad­ferden må uansett endres fra å ta et bilde av maten sin eller en skogstur, til å skape tyde­lige innspill og utford­ringer som betyr noe for orga­ni­sa­sjonen. Vi skal ha det gøy, men mest av alt ønsker vi at orga­ni­sa­sjonen skal bruke Work­place til å hjelpe hver­andre å lykkes, gene­rere nye ideer og gjen­nom­føre viktige prosjekter effek­tivt.

SAMMENKOBLEDE MENNESKER JOBBER SMARTERE

Vi mener Work­place er en god tjeneste for å jobbe smar­tere og raskere. Innsikten fra vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse visu­ali­serer hvordan orga­ni­sa­sjonen din fungerer. Denne unike tilnær­mingen hjelper deg med å lansere Work­place riktig og konver­tere bruken til virk­som­hets­på­virk­ning. Vi kan også vise hvordan orga­ni­sa­sjonen din endrer seg under adop­sjons­fasen og lage før- og etter-analyser.

Et moderne intra­nett. Work­place har en fordel med at de fleste bruker Face­book i sitt daglige liv. Det er også en god platt­form for å koble til andre tjenester. Office 365 er en god kandidat, men er vans­ke­li­gere å bruke, så om man starter med Work­place og kobler til rele­vante prosesser fra O365 er det lettere å få med alle. Bruker­ad­ferden må uansett endres fra å ta et bilde av maten sin eller en skogstur, til å skape tyde­lige innspill og utford­ringer som betyr noe for orga­ni­sa­sjonen. Vi skal ha det gøy, men mest av alt ønsker vi at orga­ni­sa­sjonen skal bruke Work­place til å hjelpe hver­andre å lykkes, gene­rere nye ideer og gjen­nom­føre viktige prosjekter effek­tivt.

Her er noen råd om Workplace.
Her er noen råd om Workplace.

1

HVORDAN JOBBER EGENTLIG ORGANISASJONEN DIN?

Vi starter vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse med mennesker og det utvi­dede nett­verket til orga­ni­sa­sjonen. Vi involverer og styrker ledere og ansatte ved å spørre dem om innsikt før vi kobler vårt analyse­verktøy til orga­ni­sa­sjo­nens systemer. Vi foku­serer på forbed­ring og vekst i viktige områder som god kommu­ni­ka­sjons­flyt, samhand­ling, kompe­tanse, inno­va­sjon, ledelse, kunder og part­nere.

1

HVORDAN JOBBER EGENTLIG ORGANISASJONEN DIN?

Vi starter vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse med mennesker og det utvi­dede nett­verket til orga­ni­sa­sjonen. Vi involverer og styrker ledere og ansatte ved å spørre dem om innsikt før vi kobler vårt analyse­verktøy til orga­ni­sa­sjo­nens systemer. Vi foku­serer på forbed­ring og vekst i viktige områder som god kommu­ni­ka­sjons­flyt, samhand­ling, kompe­tanse, inno­va­sjon, ledelse, kunder og part­nere.

TIPS: Når du ber om innspill om hvordan og hvem folk jobber med …

 • Forklar formålet, konteksten og tids­linjen.
 • Gi nok infor­ma­sjon til å gjøre det enkelt å forstå bidra­gene du søker.
 • Gi honnør til de ansatte, og sørg for å kredi­tere dem offentlig for å hjelpe deg.

TIPS: Når du ber om innspill om hvordan og hvem folk jobber med …

 • Forklar formålet, konteksten og tids­linjen.
 • Gi nok infor­ma­sjon til å gjøre det enkelt å forstå bidra­gene du søker.
 • Gi honnør til de ansatte, og sørg for å kredi­tere dem offentlig for å hjelpe deg.

2

INFRASTRUKTUR OG ADOPSJON AV NY TEKNOLOGI

Skap en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur. En infra­struktur som vil gjøre orga­ni­sa­sjonen hurti­gere og hurti­gere til å ta i bruk nye tjenester. Vi trener både ledere og eksperter på hvordan de skal forvalte og forbedre sine nett­verk gjennom vårt “Leading in a connected world”-program.

Når vi konfi­gu­rerer grupper bruker vi nett­verks­inn­sikten og natur­lige ekspert­grupper til å etab­lere en ny arbeids­form som passer til din orga­ni­sa­sjon. Vi anbe­faler å etab­lere noen nye roller og iden­ti­fi­sere samar­beids­eks­perter i avde­linger, prosjekter for å hjelpe og adop­tere beste praksis.

2

INFRASTRUKTUR OG ADOPSJON AV NY TEKNOLOGI

Skap en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur. En infra­struktur som vil gjøre orga­ni­sa­sjonen hurti­gere og hurti­gere til å ta i bruk nye tjenester. Vi trener både ledere og eksperter på hvordan de skal forvalte og forbedre sine nett­verk gjennom vårt “Leading in a connected world”-program.

Når vi konfi­gu­rerer grupper bruker vi nett­verks­inn­sikten og natur­lige ekspert­grupper til å etab­lere en ny arbeids­form som passer til din orga­ni­sa­sjon. Vi anbe­faler å etab­lere noen nye roller og iden­ti­fi­sere samar­beids­eks­perter i avde­linger, prosjekter for å hjelpe og adop­tere beste praksis.

En god måte å starte på er å etab­lere en gruppe for ledere og noen sentrale ekspert­nett­verk basert på nett­verks­inn­sikten for å visu­ali­sere kraften i den kollek­tive intel­li­gensen.

Vi anbe­faler også å være tidlig ute med Fler­parts­grupper (såkalte “Multi Company Groups”) der man kan inklu­dere de viktigste part­nerne eller kundene og skape en rela­sjon andre konkur­renter ikke har.

TIPS: Bruk tverr­fag­lighet i prosjekter for å visu­ali­sere kraften til den kollek­tive intel­li­gensen selskapet innehar

 • Start med problemet du prøver å løse, og for hvem.
 • Still spørs­må­lene som virkelig betyr noe.
 • Definer tydelig hva som kan leveres
 • Inviter til arran­ge­menter og tilrette­legg for bidrag.

En god måte å starte på er å etab­lere en gruppe for ledere og noen sentrale ekspert­nett­verk basert på nett­verks­inn­sikten for å visu­ali­sere kraften i den kollek­tive intel­li­gensen.

Vi anbe­faler også å være tidlig ute med Fler­parts­grupper (såkalte “Multi Company Groups”) der man kan inklu­dere de viktigste part­nerne eller kundene og skape en rela­sjon andre konkur­renter ikke har.

TIPS: Bruk tverr­fag­lighet i prosjekter for å visu­ali­sere kraften til den kollek­tive intel­li­gensen selskapet innehar

 • Start med problemet du prøver å løse, og for hvem.
 • Still spørs­må­lene som virkelig betyr noe.
 • Definer tydelig hva som kan leveres
 • Inviter til arran­ge­menter og tilrette­legg for bidrag.

3

MÅL FREMGANG OG LAG EN GRUNNLINJE

Vi kobler JOIN21-systemet til Work­place, e‑postservere. Vi bruker innsikten der til å over­våke frem­gangen på de viktigste forret­nings­pro­ses­sene og se avde­lin­genes grunn­linje internt for å hjelpe alle med å jobbe smar­tere og raskere. Vi hjelper ledere og ansatte med å vedta nye tjenester til forret­nings­messig innvirk­ning. Fra bruk til effekt.

Adoption Rate, 2 months

3

MÅL FREMGANG OG LAG EN GRUNNLINJE

Vi kobler JOIN21-systemet til Work­place, e‑postservere. Vi bruker innsikten der til å over­våke frem­gangen på de viktigste forret­nings­pro­ses­sene og se avde­lin­genes grunn­linje internt for å hjelpe alle med å jobbe smar­tere og raskere. Vi hjelper ledere og ansatte med å vedta nye tjenester til forret­nings­messig innvirk­ning. Fra bruk til effekt.

Adoption Rate, 2 months

TIPS: Kun det som måles blir gjort:

 • Overvåk viktige forret­nings­pro­sesser, og innsikt i effekten av viktige systemer.
 • Gi en tilpasset resul­tattavle for frem­gang og juste­ringer.
 • Lag en grunn­linje for avde­linger internt og eksternt mot andre selskaper.

TIPS: Kun det som måles blir gjort:

 • Overvåk viktige forret­nings­pro­sesser, og innsikt i effekten av viktige systemer.
 • Gi en tilpasset resul­tattavle for frem­gang og juste­ringer.
 • Lag en grunn­linje for avde­linger internt og eksternt mot andre selskaper.

4

WORKPLACE ER DET BESTE VERKTØYET FOR Å DRIVE DIGITAL FITNESS

Skjønn­heten i det halv­fer­dige er at det invi­terer andre til å være med å bidra. Del konsep­tene du arbeider med tidlig i prosessen, be om tilbake­mel­ding og få innspill som øker kvali­teten på arbeidet ditt. Det er viktig at kulturen oppfordrer folk til å dele arbeidet sitt tidlig i sin tanke­pro­sess. Samtidig ser vi for ofte at folk tar arbeid fra andre og presen­terer det som sitt eget, det er ikke så sjar­me­rende.

TIPS: Når du ber om innspill på ditt halv­fer­dige arbeid:

 • Forklar problemet, og vær tydelig på at du deler et tidlig utkast.
 • Bruk et format som tillater dem å skrive direkte inn i doku­mentet ditt.
 • Sørg for å kredi­tere dem offentlig for å ha hjulpet deg.

4

WORKPLACE ER DET BESTE VERKTØYET FOR Å DRIVE DIGITAL FITNESS

Skjønn­heten i det halv­fer­dige er at det invi­terer andre til å være med å bidra. Del konsep­tene du arbeider med tidlig i prosessen, be om tilbake­mel­ding og få innspill som øker kvali­teten på arbeidet ditt. Det er viktig at kulturen oppfordrer folk til å dele arbeidet sitt tidlig i sin tanke­pro­sess. Samtidig ser vi for ofte at folk tar arbeid fra andre og presen­terer det som sitt eget, det er ikke så sjar­me­rende.

TIPS: Når du ber om innspill på ditt halv­fer­dige arbeid:

 • Forklar problemet, og vær tydelig på at du deler et tidlig utkast.
 • Bruk et format som tillater dem å skrive direkte inn i doku­mentet ditt.
 • Sørg for å kredi­tere dem offentlig for å ha hjulpet deg.
GJØR INNTRYKK MED WORKPLACE. TA KONTAKT.

E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

GJØR INNTRYKK MED WORKPLACE. TA KONTAKT.

E‑post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900