Workplace2018-11-07T15:41:51+00:00

Hvordan jobber egentlig din organisasjon?

Vi mener Workplace fra Facebook er en god tjeneste for å forbedre ‘Digital Fitness’ raskt.
Workplace from facebook
Workplace from facebook

Hvordan jobber egentlig din organisasjon?

Vi mener Workplace fra Facebook er en god tjeneste for å forbedre ‘Digital Fitness’ raskt.
SAMMENKOBLEDE MENNESKER JOBBER SMARTERE

Vi mener Work­place er en god tjeneste for å jobbe smar­tere og raskere. Innsikten fra vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse visu­ali­serer hvordan orga­ni­sa­sjonen din fungerer. Denne unike tilnær­mingen hjelper deg med å lansere Work­place riktig og konver­tere bruken til virk­som­hets­på­virk­ning. Vi kan også vise hvordan orga­ni­sa­sjonen din endrer seg under adop­sjons­fasen og lage før- og etter-analyser.

Et moderne intra­nett. Work­place har en fordel med at de fleste bruker Face­book i sitt daglige liv. Det er også en god platt­form for å koble til andre tjenester. Office 365 er en god kandidat, men er vans­ke­li­gere å bruke, så om man starter med Work­place og kobler til rele­vante prosesser fra O365 er det lettere å få med alle. Bruker­ad­ferden må uansett endres fra å ta et bilde av maten sin eller en skogstur, til å skape tyde­lige innspill og utford­ringer som betyr noe for orga­ni­sa­sjonen. Vi skal ha det gøy, men mest av alt ønsker vi at orga­ni­sa­sjonen skal bruke Work­place til å hjelpe hver­andre å lykkes, gene­rere nye ideer og gjen­nom­føre viktige prosjekter effek­tivt.

SAMMENKOBLEDE MENNESKER JOBBER SMARTERE

Vi mener Work­place er en god tjeneste for å jobbe smar­tere og raskere. Innsikten fra vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse visu­ali­serer hvordan orga­ni­sa­sjonen din fungerer. Denne unike tilnær­mingen hjelper deg med å lansere Work­place riktig og konver­tere bruken til virk­som­hets­på­virk­ning. Vi kan også vise hvordan orga­ni­sa­sjonen din endrer seg under adop­sjons­fasen og lage før- og etter-analyser.

Et moderne intra­nett. Work­place har en fordel med at de fleste bruker Face­book i sitt daglige liv. Det er også en god platt­form for å koble til andre tjenester. Office 365 er en god kandidat, men er vans­ke­li­gere å bruke, så om man starter med Work­place og kobler til rele­vante prosesser fra O365 er det lettere å få med alle. Bruker­ad­ferden må uansett endres fra å ta et bilde av maten sin eller en skogstur, til å skape tyde­lige innspill og utford­ringer som betyr noe for orga­ni­sa­sjonen. Vi skal ha det gøy, men mest av alt ønsker vi at orga­ni­sa­sjonen skal bruke Work­place til å hjelpe hver­andre å lykkes, gene­rere nye ideer og gjen­nom­føre viktige prosjekter effek­tivt.

Her er noen råd om Workplace.
Her er noen råd om Workplace.

1

HVORDAN JOBBER EGENTLIG ORGANISASJONEN DIN?

Vi starter vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse med mennesker og det utvi­dede nett­verket til orga­ni­sa­sjonen. Vi involverer og styrker ledere og ansatte ved å spørre dem om innsikt før vi kobler vårt analyse­verktøy til orga­ni­sa­sjo­nens systemer. Vi foku­serer på forbed­ring og vekst i viktige områder som god kommu­ni­ka­sjons­flyt, samhand­ling, kompe­tanse, inno­va­sjon, ledelse, kunder og part­nere.

1

HVORDAN JOBBER EGENTLIG ORGANISASJONEN DIN?

Vi starter vår nett­verks­ba­serte verdi­skap­nings­ana­lyse med mennesker og det utvi­dede nett­verket til orga­ni­sa­sjonen. Vi involverer og styrker ledere og ansatte ved å spørre dem om innsikt før vi kobler vårt analyse­verktøy til orga­ni­sa­sjo­nens systemer. Vi foku­serer på forbed­ring og vekst i viktige områder som god kommu­ni­ka­sjons­flyt, samhand­ling, kompe­tanse, inno­va­sjon, ledelse, kunder og part­nere.

TIPS: Når du ber om innspill om hvordan og hvem folk jobber med …

 • Forklar formålet, konteksten og tids­linjen.
 • Gi nok infor­ma­sjon til å gjøre det enkelt å forstå bidra­gene du søker.
 • Gi honnør til de ansatte, og sørg for å kredi­tere dem offentlig for å hjelpe deg.

TIPS: Når du ber om innspill om hvordan og hvem folk jobber med …

 • Forklar formålet, konteksten og tids­linjen.
 • Gi nok infor­ma­sjon til å gjøre det enkelt å forstå bidra­gene du søker.
 • Gi honnør til de ansatte, og sørg for å kredi­tere dem offentlig for å hjelpe deg.

2

INFRASTRUKTUR OG ADOPSJON AV NY TEKNOLOGI

Skap en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur. En infra­struktur som vil gjøre orga­ni­sa­sjonen hurti­gere og hurti­gere til å ta i bruk nye tjenester. Vi trener både ledere og eksperter på hvordan de skal forvalte og forbedre sine nett­verk gjennom vårt “Leading in a connected world”-program.

Når vi konfi­gu­rerer grupper bruker vi nett­verks­inn­sikten og natur­lige ekspert­grupper til å etab­lere en ny arbeids­form som passer til din orga­ni­sa­sjon. Vi anbe­faler å etab­lere noen nye roller og iden­ti­fi­sere samar­beids­eks­perter i avde­linger, prosjekter for å hjelpe og adop­tere beste praksis.

2

INFRASTRUKTUR OG ADOPSJON AV NY TEKNOLOGI

Skap en orga­ni­sa­to­risk infra­struktur. En infra­struktur som vil gjøre orga­ni­sa­sjonen hurti­gere og hurti­gere til å ta i bruk nye tjenester. Vi trener både ledere og eksperter på hvordan de skal forvalte og forbedre sine nett­verk gjennom vårt “Leading in a connected world”-program.

Når vi konfi­gu­rerer grupper bruker vi nett­verks­inn­sikten og natur­lige ekspert­grupper til å etab­lere en ny arbeids­form som passer til din orga­ni­sa­sjon. Vi anbe­faler å etab­lere noen nye roller og iden­ti­fi­sere samar­beids­eks­perter i avde­linger, prosjekter for å hjelpe og adop­tere beste praksis.

En god måte å starte på er å etab­lere en gruppe for ledere og noen sentrale ekspert­nett­verk basert på nett­verks­inn­sikten for å visu­ali­sere kraften i den kollek­tive intel­li­gensen.

Vi anbe­faler også å være tidlig ute med Fler­parts­grupper (såkalte “Multi Company Groups”) der man kan inklu­dere de viktigste part­nerne eller kundene og skape en rela­sjon andre konkur­renter ikke har.

TIPS: Bruk tverr­fag­lighet i prosjekter for å visu­ali­sere kraften til den kollek­tive intel­li­gensen selskapet innehar

 • Start med problemet du prøver å løse, og for hvem.
 • Still spørs­må­lene som virkelig betyr noe.
 • Definer tydelig hva som kan leveres
 • Inviter til arran­ge­menter og tilrette­legg for bidrag.

En god måte å starte på er å etab­lere en gruppe for ledere og noen sentrale ekspert­nett­verk basert på nett­verks­inn­sikten for å visu­ali­sere kraften i den kollek­tive intel­li­gensen.

Vi anbe­faler også å være tidlig ute med Fler­parts­grupper (såkalte “Multi Company Groups”) der man kan inklu­dere de viktigste part­nerne eller kundene og skape en rela­sjon andre konkur­renter ikke har.

TIPS: Bruk tverr­fag­lighet i prosjekter for å visu­ali­sere kraften til den kollek­tive intel­li­gensen selskapet innehar

 • Start med problemet du prøver å løse, og for hvem.
 • Still spørs­må­lene som virkelig betyr noe.
 • Definer tydelig hva som kan leveres
 • Inviter til arran­ge­menter og tilrette­legg for bidrag.

3

MÅL FREMGANG OG LAG EN GRUNNLINJE

Vi kobler JOIN21-systemet til Work­place, e-post­ser­vere. Vi bruker innsikten der til å over­våke frem­gangen på de viktigste forret­nings­pro­ses­sene og se avde­lin­genes grunn­linje internt for å hjelpe alle med å jobbe smar­tere og raskere. Vi hjelper ledere og ansatte med å vedta nye tjenester til forret­nings­messig innvirk­ning. Fra bruk til effekt.

Adoption Rate, 2 months

3

MÅL FREMGANG OG LAG EN GRUNNLINJE

Vi kobler JOIN21-systemet til Work­place, e-post­ser­vere. Vi bruker innsikten der til å over­våke frem­gangen på de viktigste forret­nings­pro­ses­sene og se avde­lin­genes grunn­linje internt for å hjelpe alle med å jobbe smar­tere og raskere. Vi hjelper ledere og ansatte med å vedta nye tjenester til forret­nings­messig innvirk­ning. Fra bruk til effekt.

Adoption Rate, 2 months

TIPS: Kun det som måles blir gjort:

 • Overvåk viktige forret­nings­pro­sesser, og innsikt i effekten av viktige systemer.
 • Gi en tilpasset resul­tattavle for frem­gang og juste­ringer.
 • Lag en grunn­linje for avde­linger internt og eksternt mot andre selskaper.

TIPS: Kun det som måles blir gjort:

 • Overvåk viktige forret­nings­pro­sesser, og innsikt i effekten av viktige systemer.
 • Gi en tilpasset resul­tattavle for frem­gang og juste­ringer.
 • Lag en grunn­linje for avde­linger internt og eksternt mot andre selskaper.

4

WORKPLACE ER DET BESTE VERKTØYET FOR Å DRIVE DIGITAL FITNESS

Skjønn­heten i det halv­fer­dige er at det invi­terer andre til å være med å bidra. Del konsep­tene du arbeider med tidlig i prosessen, be om tilbake­mel­ding og få innspill som øker kvali­teten på arbeidet ditt. Det er viktig at kulturen oppfordrer folk til å dele arbeidet sitt tidlig i sin tanke­pro­sess. Samtidig ser vi for ofte at folk tar arbeid fra andre og presen­terer det som sitt eget, det er ikke så sjar­me­rende.

TIPS: Når du ber om innspill på ditt halv­fer­dige arbeid:

 • Forklar problemet, og vær tydelig på at du deler et tidlig utkast.
 • Bruk et format som tillater dem å skrive direkte inn i doku­mentet ditt.
 • Sørg for å kredi­tere dem offentlig for å ha hjulpet deg.

4

WORKPLACE ER DET BESTE VERKTØYET FOR Å DRIVE DIGITAL FITNESS

Skjønn­heten i det halv­fer­dige er at det invi­terer andre til å være med å bidra. Del konsep­tene du arbeider med tidlig i prosessen, be om tilbake­mel­ding og få innspill som øker kvali­teten på arbeidet ditt. Det er viktig at kulturen oppfordrer folk til å dele arbeidet sitt tidlig i sin tanke­pro­sess. Samtidig ser vi for ofte at folk tar arbeid fra andre og presen­terer det som sitt eget, det er ikke så sjar­me­rende.

TIPS: Når du ber om innspill på ditt halv­fer­dige arbeid:

 • Forklar problemet, og vær tydelig på at du deler et tidlig utkast.
 • Bruk et format som tillater dem å skrive direkte inn i doku­mentet ditt.
 • Sørg for å kredi­tere dem offentlig for å ha hjulpet deg.
GJØR INNTRYKK MED WORKPLACE. TA KONTAKT.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

GJØR INNTRYKK MED WORKPLACE. TA KONTAKT.

E-post: info[a]join21.com
Tlf: 9012 2900

Ved å fortsette å bruke nettstedet, godtar du bruk av informasjonskapsler. Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

For more information on privacy, see here.

Lukk